Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами


Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами.
Контркультура – подкультура, цінності та норми якої суперечать цінностям і нормам домінуючої Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами культури.

Культура – 1) властива певній групі, чи спільноті система колективно прийнятих цінностей, взірців і норм поведінки, діяльності та спілкування; 2) все створене людством у минулому, сучасному і що буде зроблено у майбутньому в духовній, соціальній і Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами матеріальній сферах.

Подкультура – система цінностей і норм, що відрізняє культуру певної групи від цінностей та норм домінуючої культури.

Цивілізація – етап в історії людства, що характеризується певним рівнем потреб, здібностей, знань Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами, навичок та інтересів людини технологічним й економічним методом виробництва, устроєм політичних та суспільних відносин, рівнем розвитку духовного відтворення.


Т. 10. Суспільство як динамічна система.


 1. Визначення, сутність та свойства суспільства, як цілісної системи.

 2. Типи Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами суспільств та їх черта.

 3. Джерела суспільного розвитку.^ Рекомендована література. 1. Арсеєнко А. Глобалізація і соціальні зміни напередодні ХХІ ст. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. № 1.

 2. Бурега В., Заблоцький В. Суспільство в період транзиції: український контекст. – Донецьк, 2001.

 3. Головаха Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами Є., Паніна Н. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1997 рр.) - К., 1998.

 4. Іваненко О. Соціальна динаміка пострадянського суспільства: Україна в порівняльній перспективі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –2001. - № 4.

 5. Луман Н. Теория общества / Теория общества. – М., 1997.

 6. Парсонс Т Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами. Система современных обществ. – М., 1997.

 7. Павловський М. Стратегія розвитку суспільства України і світ. Економіка, політологія, соціологія. – К., 2001.

 8. Рудкевич М.П. Общество как система // Вопросы философии.-2001,№ 12.

 9. Сорокин Н. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.

 10. Валерстайн І. Демократія Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами, капіталізм і трансформація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002., № 2,

 11. Злобіна О. Особистісна складова суспільних змін: соціологічний нюанс//Соціологія : теорія, методи, маркетинг, - 2003 № 3

 12. Устич С.І. Системне дослідження суспільства. - Львів, 1992.

 13. Штомпка П. Социология соц конфигураций Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами.- М., 1996.


Розгляд першого питання слід розпочати із визначення категорій “суспільство”, “природа”, “держава”, “країна”. Особливу увагу зверніть на поняття “суспільство”, його ознаки, свойства та елементи, акцентуючи на заморочекі цілісності суспільства, взаємозалежності його складових Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами. Проаналізуйте еволюцію уявлень про суспільство та теорії його походження: розуміння суспільства в древнему світі (Арістотель, Платон); соціально-філософські вчення періоду середньовіччя ( Д.Дідро ); нове розуміння категорії “суспільство” в середині ХІХ – І пол. ХХ Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами ст. (О.Конт, М. Вебер, К. Маркс). а також розгляньте сучасні підходи до визначення суспільства в соціологічній науці.[5, 6, 9, 10 ].

В другому питанні варто розглянути критерії типології суспільств, які використовуються вченими Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами: наявність писемності, чисельність рівнів управління, ступінь соціальної диференціації, спосіб здобуття засобів існування тощо та виділені на їх основі типи суспільств. Особливу увагу зверніть на характеристику наступних історичних типів суспільств: протосуспільство (період людського стада), традиційне (доіндустріальне Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами аграрне), індустріальне, постіндустріальне (інформаційне, технотронне) [1, 5, 10, 12, 13 ].

При розгляді третього питання слід чітко розмежувати поняття “соціальні зміни” та “соціальний розвиток”, охарактеризувати типи соціальних змін: структурні, процесуальні, функціональні, мотиваційні. Еволюційні та революційні соціальні Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами зміни. Варто розглянути специфічні фактори, взаємодія яких з іншими спричиняє зміни у суспільствах: природне оточення, демографічні зміни, події, людські дії, технології, ідеї. Еволюційні, циклічні, функціоналістські та конфліктні теорії пояснення соціальних змін. Розгляньте Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами сучасні модернізаційні, трансформаційні процеси в Україні, їх напрями, протиріччя. Проаналізуйте глобалізаційні процеси та їх вплив на розвиток сучасного суспільства. Соціологічний аналіз перехідного стану сучасного українського суспільства.[ 2, 3, 4, 7, 13 ].


Основні терміни:


Суспільство – якісно відмінне від природи надскладне Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами багатовимірне, внутрішньо розгалужене і водночас органічно цілісне утворення, що постає як сукупність історично сформованих методів і форм взаємодії та об’єднання (діяльності, відносин, поведінки, тощо) індивідів та їх груп, в Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами яких знаходить своє виявлення всебічна і багаторівнева взаємозалежність людей.

Соціальні зміни – зміни, що відбуваються впродовж деякого часу у соціальних спільнотах, групах, інститутах, організаціях і суспільствах, в їх взаєминах одне з одним, а також з Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами індивідами. Зміни в окремих соціальних структурах становлять зміст їх функціонування, а зміни в соціальній системі в цілому – зміст її розвитку.

Соціальний розвиток – такий тип змін у суспільстві, що відзначається Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами переходом усіх соціальних відносин до якісно нового стану. Соціальний розвиток є наслідком взаємодії великої сукупності соціальних процесів, основою яких є цілеспрямована діяльність людей – суб’єктів цих процесів.

Типологізація суспільств – це класифікація суспільств на основі Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами визначення найважливіших та найсуттєвіших ознак, типових рис, які відрізняють одні суспільства від інших.

Модернізація – механізм забезпечення здатності соціальних систем до вдосконалення. В соціології прийнято розрізняти органічну та неорганічну модернізацію.


^ Перечень ЛІТЕРАТУРИ

Підручники, посібники, загальні Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами прані

 1. Южноамериканская социологическая идея. ~ М.., 1994.

 2. Арон Р. Зтапы развития социологической мысли. - 1993.

 3. Брегеда А.Ю., Бовтрук А.П. та ін. Соціологія. К., 1999.

 4. Захарченко MB., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами до початку XX ст.). -К., 1993

 5. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. та ін. Соціологічна думка України.-К., 1996.

 6. Кравченко АН. Введение в социологию. - К.. 1995

 7. Базы социологии: Курс лекций / Под ред. АХ. Зфендиева Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами. - М., 1993

 8. Основи соціології: Матеріали до лекційного курсу / Ред. Л.Д. Климанська, В.Є. Савка. -Львів, 2004.

 9. Піча В.М. Соціологія. - К., 2004.
 1. Погорілий 0. Соціологічна думка XX ст. - К., 1996.

 2. Ручка А.А., Танчер В.В Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами. Очерки истории социологической мысли. - К.. 1992.

 3. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. - К., 1995

 4. Смелзер Н. Социология. - М., 1994

 5. Социология / Г.В. Осипов. А.В. Кобыща. М.Р. Тульчинский и Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами др. - М, 1995

 6. Социология: Наука об обществе / Ред. ВЛ'І. Андрущенко, Н.П.. I соколам. Харьков, 1996.

 7. Соціологія: Навч. посібник / Упор. П.П. Марчук. - Тернопіль, 1998.

 8. Соціолгія / Ред. В.Г. Городяненко. - К., 2003..

 9. Соціологія / За ред Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами. СО. Макеева. К.. 2003.

 10. Соціологія: Навч. посібник / За ред. В.М. Пічі. - Львів, 2004.

20. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчамов. Соціологічна думка України // М.В. - К.,
1996.

 1. Спенсер Г. Социология. - К., 1994.

 2. Черниш Н.И. Соціологія: Курс Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами лекцій. - Львів, 2004

 3. Шаповал М. Загальна соціологія. - К., 1996.

 4. Щепанский Я. Злементарные понятия социологии. - М, 1969.

 5. Якуба О.О. Соціологія. - Харків, 1996.

Словники, довідники.

 1. Аберкромби Н., Хилл С. Тернер Б. Социологический словарь. Казань Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами. 1999.

 2. Лаконичный словарь по социологии / Под. ред. Д. Гвишиани. - М.. 1989.

А ("*ґлаг\&\ле*іііл'ла тдпптияа rniiun'inrua' С :млплг\^ \Л ІООО

 1. Социология: Словарь-справочник: В 4 т. - М., 1990

 2. Соціологія: маленький енциклопедичний словник / Під заг. ред. В.І Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами. Воловина. 1998.

 3. Хто є хто в західній та вітчизняній соціолгії/ Наук. ред. В.М. Пічі. - Львів, 1998.

9. Соціологія: Терміни, поняття, персонали / За ред. В.М. Пічі. - Львів, 2004.
10.Практикум з соціології: Навч Етноцентризм – практика оцінювання інших культур з погляду власної культури, що ґрунтується на впевненості у перевагах її над будь-якими іншими культурами. посібник / За ред. В.М. Пічі. - Львів, 2004.
 • oldrussian.ru/valentina-tokareva-donetsk-compartment-of-shevchenko-scientific-society.html
 • oldrussian.ru/the-automotive-refinishing-trade-8.html
 • oldrussian.ru/innovative-cso-controls-source-controls-annotated-bibliography-of-urban-wet-weather-flow-literature-from-1996-through-200-5.html
 • oldrussian.ru/paleovrazjskij-aspekt-monografiya-istoriya.html
 • oldrussian.ru/chapter-iv-en-passantjuly-1633-this-is-a-work-of-fiction-all-the-characters-and-events-portrayed-in-this-book.html
 • oldrussian.ru/14obekt-pedagogiki-shpargalka-po-obshim-osnovam-pedagogiki.html
 • oldrussian.ru/glava-77-lord-nelson-i-agamemnon-linkori-britanskoj-imperii-chast-v-na-rubezhe-stoletij.html
 • oldrussian.ru/44users-human-factors-hf-public-internet-access-points-piaps.html
 • oldrussian.ru/ce-ntralzavanaya-bblyatechnaya-sstema-centralnaya-garadskaya-bblyateka-mya-v-p-talaya-a-ddzel-nfarmacijna-bblyagrafchnaj-raboti.html
 • oldrussian.ru/osoblivost-zbalansuvannya-mscevih-byudzhetv-referat-zdisciplni-osnovi-ekonomchno-teor.html
 • oldrussian.ru/course-phys106-title-electricity-magnetism-department-of-mathematics.html
 • oldrussian.ru/magic-in-the-internet-investigation-by-genre-in-trismegistos-abstracts-of-papers-coffin-texts-spell-823-and-the-rites-of-passage.html
 • oldrussian.ru/resources-continuing-korean.html
 • oldrussian.ru/pirimicarb-part-iv-draft-information-sheets.html
 • oldrussian.ru/ponyattya-pravove-regulyuvannya-oplati-prac-normi-sistemi-oplati.html
 • oldrussian.ru/c-h-i-s-i-p-i-t-e-s-e-n-i-o-r-s-c-h-o-o-l.html
 • oldrussian.ru/dodatok-etapi-realzac-programi-roboti-z-obdarovanimi-dtmi-vasilya-suhomlinskogo-protokol-1-vd-03-02.html
 • oldrussian.ru/iii-7-o-vremeni-i-vechnosti-enneadi.html
 • oldrussian.ru/fall-out-1-focus-on-separable-and-nonseparable-phrasal-verbs-13.html
 • oldrussian.ru/first-evaluation-ace-sap-project-4.html