Дієприслівник як незмінювана форма дієслова - Програма для профільного навчання учнів 10^ Дієприслівник як незмінювана форма дієслова, морфологічні ознаки, особливості їх творення. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників.

^ Стилістика і культура мовлення

Стилістичні функції дієслівних форм.


Прислівник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.

^ Стилістика і культура мовлення

Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки. Правильне наголошування прислівників. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання.Учень

знає, що вивчає морфологія;

розпізнає частини мови, виконує морфологічний розбір;

визначає, за якими ознаками виділяється і характеризується кожна з частин мови;

усвідомлює відмінність між самостійними і службовими словами;

уміє працювати з таблицями “Частини мови” із зазначенням граматичних категорій;

готує повідомлення "З історії вивчення частин мови".


знає лексико-граматичні розряди, особливості словозміни іменників І-ІV відмін, правильно відмінює іменники;

використовує доцільно в усному і писемному мовленні іменники-синоніми та іменники-антоніми;

відрізняє правильні форми іменників від помилкових;

користується орфографічним словником;

знає особливості кличного відмінка іменників, його стилістичне використання в художньому, розмовному, офіційно-діловому, епістолярному стилях;

розрізняє відмінювання іменників чоловічого і середнього родів;

пояснює стилістичні функції іменників чоловічого, жіночого, середнього та спільного родів; визначає рід іменників, назв осіб за професією, посадою, званням;

характеризує стилістичні особливості іменників, що вживаються у формі однини і множини, в науковому й офіційно-діловому стилях; складає таблиці, що стосуються відмінювання іменників;

визначає граматичні помилки і стилістичні недоліки у вживанні іменників; створює тексти різних стилів, ураховуючи виражальні можливості іменника;

виконує тест на повторення навчального матеріалу про іменник.

знає лексико-граматичні ознаки прикметника, його синтаксичну роль;

утворює правильно форми вищого і найвищого ступеня порівняння якісних прикметників;

розрізняє розряди прикметників;

знаходить і виправляє помилки у правописі прикметників різних розрядів;

утворює прикметники від географічних назв;

виконує стилістичний аналіз текстів, при потребі редагує їх, ураховуючи стилістичні особливості прикметників різних розрядів;

створює тексти-описи, твори-розповіді, складає діалоги, використовуючи виражальні можливості прикметника;

виписує з творів художньої літератури приклади нестягнених прикметників;

виконує тест на повторення навчального матеріалу про прикметник.


знає морфологічні ознаки і синтаксичні функції займенника; відмінює правильно займенники різних розрядів;

помічає і виправляє помилки в написанні і вживанні займенників;

аналізує тексти щодо стилістичної ролі в них займенників;

створює монологи і діалоги-роздуми з використанням виражальних можливостей займенника для розкриття задуму висловлювання;

виконує тест на повторення навчального матеріалу про займенник.


знає розряди числівників, визначає морфологічні ознаки числівників, їх синтаксичні функції в реченні;

розрізняє відмінювання власне кількісних і збірних числівників;

відрізняє правильні форми числівників від помилкових, добирає потрібні форми числівників і правильно їх у мовленні; визначає сполучуваність числівників з іменниками;

утворює і вживає правильно відмінкові форми числівників; визначає вивчені орфограми в числівниках, пояснює їх правопис; аналізує тексти щодо стилістичної ролі в них числівників; складає тексти, створює діалоги, використовуючи виражальні можливості числівників;

знаходить у тексті числівники і слова, що зближуються з числівниками за рядом ознак;

виконує тест на повторення навчального матеріалу про числівник.

знає і визначає морфологічні ознаки, синтаксичні функції дієслова, особливості відмінювання дієслів кожної дієвідміни;

використовує один час і спосіб у значенні іншого;

визначає основні способи творення дієслів, відрізняє правильні форми дієслів від помилкових;

аналізує випадки використання дієслів із стилістичною метою;

конструює речення з дієсловами в усіх часах і особових формах, у т. ч. у переносному значенні;

редагує тексти щодо заміни дієслів певного часу, способу;

складає діалоги, усні і письмові тексти на певну соціокультурну тему, використову-ючи виражальні можливості особових дієслів , у т. ч. висловлювання у художньому стилі;

складає ділові папери, використовуючи особові дієслова;

виконує тест на повторення навчального матеріалу про дієслово.


знає морфологічні ознаки, синтаксичні функції дієприкметника;

розуміє відмінність дієприкметника від прикметника та дієприслівника, виправляє помилки у їх уживанні та правописі;

добирає й комунікативно доцільно використовує дієприкметники та дієприкметникові звороти в мовленні;

складає тексти, монологи, діалоги на певну соціокультурну тему з дієприкмет-никовими зворотами, використовуючи їх виражальні можливості;

правильно перекладає словосполучення і речення з дієприкметниками з російської мови на українську;

знає морфологічні ознаки, синтаксичні функції дієприслівника;

розуміє відмінність дієприслівника від дієприкметника та прислівника, виправляє помилки у їх уживанні та правописі;

добирає й комунікативно доцільно використовує дієприслівники та дієприслівникові звороти в мовленні;

складає тексти, монологи, діалоги на певну соціокультурну тему з дієприслівниковими зворотами, використовуючи їх виражальні можливості;

правильно перекладає словосполучення і речення з дієприслівниками з російської мови на українську; виконує тест на повторення навчального матеріалу про дієприкметник та дієприслівник.

знає морфологічні ознаки, синтаксичні функції прислівника; відрізняє правильні форми прислівників від помилкових;

уміє утворювати ступені порівняння означальних прислівників; пояснює способи творення пислівників;

добирає й доцільно використовує прислівники в мовленні;

визначає стилістичні функції прислівника в художніх і наукових текстах;

складає тексти, створює усні й письмові висловлювання на певну соціокультурну тему, використовуючи прислівник як виражальний засіб мовлення;

знаходить і виправляє мовленнєві помилки у вживанні прислівників;

виконує тест на повторення навчального матеріалу про прислівник.
^ Службові частини мови, їх загальна характеристика (7 год.).

Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.

Частка, їх функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток.

Зв`язка. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.

^ Стилістика і культура мовлення

Стилістичні функції службових частин мови. Синонімія прийменникових конструкцій. Повторення прийменників, сполучників як засіб увиразнення мовлення. Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань. Стилістичні функції вигуків. Національні етикетні вигуки.знає морфологічні ознаки, синтаксичні функції службових частин мови;

аналізує тексти щодо правильності вживання прийменників, сполучників і сполучних слів;

складає тексти, діалоги з урахуванням прийменникових і сполучникових засобів милозвучності;

підбирає українські відповідники до прийменникових конструкцій російською мовою;

визначає функціонально-стилістичні особливості сполучників; редагує тексти, при потребі замінюючи сполучники синонімічними; бере участь у лінгвістичній вікторині;

визначає частки за їх функцією в реченні;

відрізняє вигуки від часток; аналізує тексти щодо ролі в них вигуків;

доречно використовує вигуки у власному мовленні;

готує повідомлення про функції вигуків та звуконаслідувальних слів;

складає словничок-мінімум етикетних формул українців;

складає кросворд, таблицю "Вживання службових частин мови в сучасній українській мові";

виконує тест на повторення навчального матеріалу.


міжпредметні зв'язки

Іменники середнього роду іменників як засіб іронії і сатири. Прикметники-епітети, короткі і нестягнені форми прикметників у художніх творах. Вигуки як засіб емоційно-експресивного мовлення (література). Власні географічні назви. Форми числівника на уроках географії, історії, математики, фізики, хімії. Дієприкметники, дієприслівники в наукових текстах (історія, географія, біологія, фізика).

10 клас

^ Профіль – українська філологія

Соціокультурна змістова лінія


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учня

^ Я і українська мова

Мовна особистість. Структура мовної особистості. Мовна особистість в українській літературі, історії. Спадщина мовних особистостей в українській культурі.

^ Мовне родинознавство

Родина - плекальниця пошанiвку до piдної мови. Побpатимство та посестpинство. Форми взаємодопомоги. Громадські вихователі. Семантика та етимологія назв спорідненості і свояцтва.

Етноестетика мови родинних і календарних обрядів. Тpадицiї pацiонального коpистування словом. Оздоpовчi стpави i напої. Оздоpовчi iгpи piдного кpаю. Національна ономастика. Лексика народних ремесел.

Фамiльна честь. Знатнi pодини Укpаїни.


^ Національно-мовне виховання особистості

Розвиток мовної особистості сучасного українця. Традиційна українська мораль і сучасні виклики бездуховності. Виховання мовного чуття і смаку, мовної обізнаності і стійкості.

Фольклор, художня література як основа національно-мовного виховання особистості.

Національно-мовний образ України. Мовосимволи мати, хата, хлiб, доля, рушник, козак та ін. Використання мовосимволів в українському фольклорі та сучасній художній літературі.

^ Український мовленнєвий етикет

Національно-культурна мотивація мовленнєвої поведінки. Специфіка українського мовленнєвого етикету.

Пошанна паpемiогpафiя, її виховне значення. Лексеми і фраземи на позначення гостинності. Тpадицiї мовних звеpтань. Українські етикетні норми (дистанція, спілкування, рукостискання, уклін).

Стійкі народні порівняння. Вітання, побажання, вибачення, їх оцінний зміст. Етикетні слова-теми (пане, добродію, пані, панно, пане-товаришу). Національно-етикетні вигуки. Етикет гостювання і застілля. Епістолярний етикет - невід′ємна складова української мовленнєвої культури.


^ Народ, національна історія, культура

Українська мова і проблема збереження та розвитку української нації.

Найважливіші історичні відомості про Україну. Сьогодення України. Здобуття незалежності і відродження української державності.

Національна свідомість та самосвідомість – основа для існування української нації.


^ Українська мова як засіб самопізнання й самореалізації.

Ставлення людини до Всесвіту, природи, людства, рідного народу, сім'ї, самого себе. Міжпоколінні традиції як засіб відтворення національного характеру, психології і ментальності.

Самопізнання і саморозвиток людини. Мова як вираження української ментальності.

Учень:

знає і розуміє значення понять "мовна особистість", “національно-мовне вихован-ня”;

характеризує мовні особистості, відображені в українській літературі, історії, культурі;

визначає особливості мовної особистості сучасного українця;

досліджує етноестетику мови родинних і календарних обрядів, тpадицiї pацiонального коpистування словом;

аналiзує, зiставляє, порiвнює, узагальнює етномовнi явища; виконує історико-культурологічні коментарі назв спорідненості і свояцтва, етнографізмів, діалектизмів, народних фразем у фольклорному або художньому тексті на основі словника діалектизмів, етимологічних, тлумачних словників;

виконує спільно з учителем історико-етнографічний аналіз фамільних легенд і переказів, складає з допомогою вчителя історії родослівні лінії;

здійснює етнолiнгвiстичнi розвiдки лексем пошанної паpемiогpафiї у словниках української мови;

виконує самостійну пошукову, творчу роботу з етнолінгвокультури рідного краю;

доцільно використовує слова з національно-культурним компонентом, впливає на думку слухача, глядача;

укладає тематичний словник-тезаурус з українського мовленнєвого етикету,

ознайомлюється з кращими епістолярними зразками культурної спадщини України (листи щоденники Лесі Українки, Івана Франка, Т.Шевченка та ін.);

сприймає, оцiнює прочитані, опрацьовані чи почуті соціокультурні відомості, використовує їх для досягнення певної пізнавальної, експресивної, комунікативної мети;

редагує висловлювання, збагачуючи їх національно орієнтованими мовними одиницями;

рецензує виступи однокласників з питань етнопедагогічного змісту;

готує письмове повідомлення на основі праць українських мовознавців – дослідників лінгвокраєзнавства;

створює власні національно-культурні тексти етнопедагогічного змісту монологічної та діалогічної форми за пропонованою темою або змодельованою ситуацією;

уміє вести бесіди етнопедагогічного спрямування;

бере участь в обговореннях питань національно-мовного виховання;

готує доповіді, замітки до стінгазети на теми національно-мовного виховання, бере участь у наукових конференціях;

самостійно добирає тематичний матеріал, користуючись різними джерелами етнолінгво- і соціокультурної інформації, в т.ч. електронними;

працює з довідковою літературою, складаючи бібліографію з етнолінгво- і соціокультурних тем;

опановує різні способи узагальнення, систематизування лінгвокультурної інформації;

використовує різні види запису зібраного матеріалу для підготовки до усного виступу, дискусії, презентації.^ Орієнтовна тематика текстів для використання на уроках з мовних тем, проведення аудіювання, читання мовчки та переказів.

Родина - плекальниця пошанiвку до piдної мови. Національні риси образу української матері. Батько – носій українського національного духу.


Побратимство в українців.

Хата – образне втілення ідеї родинності.

Магія рідного слова.


Українська народна культура у фразеології.

Природа в українській духовності

Народні ремесла в моєму селі.

Національна ономастика

Українська мова як засіб самопізнання й самореалізації.

Мовленнєва культура сучасної молоді

Мовна особистість в українській літературі.


Мовний образ України.^ Орієнтовна тематика виступів та висловлювань учнів

“В мого роду – сто доріг, сто століть у мого роду” (І.Драч)”

“У нашім краї на землі Нічого кращого немає, як тая мати молодя З своїм дитяточком малим” (Т.Шевченко).

Культ чоловічої дружби.

Тепло отчого дому.

“З святим днем будьте здорові!”

“У глибину віків” (Світ пращурів у мові)

“Слова, що ліки” (О.Захаренко)


Таїна українського чорнозему.

Цілющі скарби.

Червона книга топонімів рідного краю.

Українська родина – скарбниця ментальності етносу.

“Де підупадає культура слова, мусить підупадати й культура думки” (М.Рильський).

“Духовна кволість людини”.


Буття нації і слова у творчості Т.Шевченка (І.Вранка, Лесі Українки, О.Довженка, О.Гончара, В.Стуса – на вибір).


“Рідна мова – то душа народу, то його живе серце; чине чи занепадає мова – гине та занепадає нарід” (І.Огієнко).

Чому образ України має жіноче обличчя?11 клас

Профіль - українська філологія

^ Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія

( 36 годин протягом року)


^ Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учня

Система функціональних стилів сучасної української мови.

Поняття стилю мовлення: мовні і позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування).

^ Стилі мовлення: розмовний, науковий, офiційно-діловий, художній, публіцис-тичний, конфесійний, епістолярний та їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного із стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.

Підрозділи стилістики: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна).

^ Стилістика і культура мовлення

Комунікативні якості мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність) та їх основні ознаки. Стилістична норма і стилістична помилка.

^ Офіційно-діловий стиль. Основні ознаки, жанри, призначення, сфера використання. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості ділового стилю. Підстилі. Лінгвістичний аналіз текстів офіційно-ділового стилю. Написання ділових документів різних жанрів: автобіографії, заяви, довіреності, резюме, ділового листа, оголошення, інструкції, розписки. Особливості складання оголошення на електронному носії (електронна пошта). Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови.


^ Публіцистичний стиль. Сфери його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі.

Основні жанри публічного мовлення: замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття. Кореспонденція, рецензія, нарис. Презентація, реклама. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю.

Формування культури публічного мовлення. Способи привернення уваги. Принципи побудови публічного мовлення. Засоби структурування тексту.


^ Художній стиль. Призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки художнього мовлення. Естетична функція мови у художньому творі.

Джерела багатства і виразності українського мовлення. Синонімія як джерело засобів художньої виразності. Індивідуально-авторський стиль письменника. Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог.

Роль майстрів художнього слова у становленні, розвитку і вдосконаленні мовних норм. Аналіз тексту художнього твору (прозового, віршованого). Особливості синтаксису художнього тексту.


^ Конфесійний стиль. Сфери поширення і головне призначення конфесійного стилю. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах. Переклади Євангелія. Псалми Т.Шевченка. Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов'янізми – мовна ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів.

^ Епістолярний стиль. Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту. Українська епістолярна спадщина – невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого й творчого шляху письменника. Епістолярний етикет - невід′ємна складова української мовленнєвої культури.


Учень

розрізняє предмет вивчення функціональної стилістики і завдання культури мовлення;

з′ясовує особливості стилів мовлення, їх підстилі, основні жанри та характерні мовні засоби; вимоги до мовлення; значення вивчених термінів;

розрізняє стилістику практичну і функціональну, з'ясовує стилістичні норми української літературної мови;

оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;

добирає мовні засоби залежно від задуму висловлювання, стилю і жанру мовлення; коректує усне мовлення у процесі говоріння, враховуючи реакцію слухача;

виконує стилістичний аналіз тексту;

добирає з газет, журналів, підручників, художніх творів зразки різних функціональних стилів;


знає основні ознаки офіційно-ділового стилю: точність, неособистий характер, стандартизованість, стереотипність побудови текстів;

ознайомлений з дипломатичним, законодавчим, адміністративно-управлінським підстилями;

виконує лінгвістичний аналіз текстів офіційно-ділового стилю;

вибирає доцільну для ділового спілкування мовленнєву форму; вдосконалює культуру офіційно-ділового спілкування;

застосовує орфографічні й пунктуаційні норми при створенні й відтворенні текстів офіційно-ділового стилю;

редагує тексти офіційно-ділового характеру, в т.ч. власні;

веде ділову (телефону) розмову, готує монолог-пояснення до поданої інформації;

оформляє документи для вступу в університет; пише характеристику; готує індивідуальний звіт про роботу в літньому таборі тощо

знає сфери використання і призначення публіцистичного стилю, лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості власне публіцистичного, політико-ідеологічного, політико-агітаційного, інформаційного підстилів, їх основні ознаки: поєднання експресивності і стандарту, логічності і образності, емоційності, оціночності;

готує правильно замітку, репортаж, інтерв′ю, статтю, кореспонденцію, рецензію, нарис, презентацію, рекламу, виступ, розгорнуту відповідь; пише твір-роздум;

виявляє вміння в написанні творів-роздумів, нарисів на основі лінгвокраєзнавчого матеріалу;

виконує лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю;

здійснює аналіз текстів масової комунікації, мови реклами, радіо і телепередач, промов письменників, політиків, учених;

виявляє типові недоліки тексту публіцистичного стилю, визначає способи привернення уваги;

знаходить і характеризує риси художнього стилю (образність, емоційність, потетичність, експресивність);

аналізує будову художнього тексту;

збагачує власне мовлення етнокультурознавчою лексикою, фразеологією на основі творів художньої літератури;

виразно читає тексти (поезії і прози) з дотриманням правил української орфоепії;

прослуховує аудіозаписи текстів у виконанні майстрів слова для вдосконалення власної літературної вимови;

проводить спостереження за звуковою, інтонаційною організацією художніх творів, наводить приклади використання в художніх текстах алітерації, асонансу, синонімів. антонімів, застарілих слів;

зіставляє текст одного автора з близькими за темою і жанром творчими чи уривками з творів з метою вияву особливостей індивідуального авторського стилю;


з'ясовує сфери поширення, головне призначення, основні мовні стильові засоби конфесійного стилю;

аналізує конфесійну лексику;

пояснює значення архаїчної лексики, старослов'янізмів;


визначає сферу поширення і головне призначення епістолярного стилю;

характеризує основні мовні стильові засоби епістолярного стилю;

ознайомлюється з кращими епістолярними зразками культурної спадщини України;

готує приватні, офіційні листи з використанням етикетних формул; аналізує мовні засоби листі видатних майстрів слова.


^ Міжпредметні зв'язки

Основні види тропів (перифраза, епітет, порівняння, метафора, гіпербола, літота, алегорія, іронія) і стилістичних фігур (інверсія, градація, антитеза, риторичне звертання, паралелізм), їх використання майстрами українського слова. Звучання слова у віршованому мовленні: асонанс, алітерація, рифма, ритм, поетична інтонація як образні засоби. (література).

Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах (історія України; література).
 • oldrussian.ru/section-iv-b-for-mca-computer-science-section-i-mental-and-numerical-ability.html
 • oldrussian.ru/glava-12-gonka-vooruzhenij-i-evolyucionnaya-teodiceya-velichajshee-shou-na-zemle-svidetelstva-evolyucii.html
 • oldrussian.ru/mstitsya-v-op-letalna-doza-dlya-doroslogo-blizko-60-mg-pri-vnutrshnomu-prijom-nastupa-otruennya-a-priblizno-z-100-400-mg-smert-pri-parenteralnomu.html
 • oldrussian.ru/action-research-pedagogy-in-the-history-classroom.html
 • oldrussian.ru/naukovo-redakcjna-rada-ukranskogo-vidannya-stornka-11.html
 • oldrussian.ru/prolog-esse-1994-2008.html
 • oldrussian.ru/odnazhdi-v-amerike-bozhij-dar-ili-yaichnica.html
 • oldrussian.ru/obiectul-istoriei-dreptului-romnesc.html
 • oldrussian.ru/106-deputati-msko-radi-2-fziko-gegrafchn-vdomost-ta-admnstrativno-teritoralnij-rozpodl.html
 • oldrussian.ru/lijst-van-meer-dan-750-klimaatkritische-peer-reviewed-artikelen-auteur-andrew-6.html
 • oldrussian.ru/kommunalnoe-hozyajstvo-znachit-obshee-pokushenie-na-rossiyu.html
 • oldrussian.ru/section-i-program-description-request-for-applications-rfa-no-dcm119-09-007.html
 • oldrussian.ru/1-lm-ruilope-proteccin-orgnica-primeras-jornadas-cacereas-sobre-hipertensin-arterial-cceres-enero-1991.html
 • oldrussian.ru/glava-13-lechenie-kamnyami-i-metallami-prostatit.html
 • oldrussian.ru/b33-implementation-of-program-assessment-by-the-cpe-program-computer-engineering-program.html
 • oldrussian.ru/minimising-risk-and-danger-social-research-association.html
 • oldrussian.ru/case-study-51-search-results-for-subject-author-poliakoff-stephen.html
 • oldrussian.ru/climate-change-and-resource-depletion-the-challenges-for-actuaries-9.html
 • oldrussian.ru/kompyutern-merezh-ta-telekomunkac-pz-72-mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani.html
 • oldrussian.ru/two-interns-at-work-3-mom-and-daughter-join-others-in-representing-tennessee-in-nations-capital-5.html