Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспортДовідник кваліфікаційних черт професій працівників. Випуск 67. Водний т...
Довідник кваліфікаційних черт професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт
Зміст документу


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту України

10.12.2001 N 863


ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної

політики України


ДОВІДНИК

кваліфікаційних черт професій працівників

ВИПУСК 67 Водний транспорт
^ Розділ “Морський транспорт"
ВСТУП

Розділ Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт “Морський транспорт” випуску 67 “Водний транспорт”, підготовлений відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення Довідника кваліфікаційних черт професій працівників (ДКХП) з урахуванням змін і доповнень до змісту робіт і кваліфікаційних вимог, які виникли під Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці.

Розділ ураховує рекомендації виконавчих органів Міжнародної організації праці, вимоги конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) відносно торговельного мореплавання, запобігання забрудненню із суден Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт, запобігання зіткненню суден, про підготовку і дипломування мореплавательів та несення вахти тощо. Терміни та визначення в цьому випуску подаються згідно з Конвенцією про підготовку й дипломування мореплавательів та несення вахти (ПДМНВ Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт).

Поряд із вимогами, які викладено у відповідних розділах кваліфікаційних черт, усі працівники морського транспорту повинні знати, виконувати та додержувати правил, норм охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечного ведення Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні свойства професій працівників є обов’язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) під час тарифікації робіт на підприємствах усіх галузей економіки, де є зазначені в цьому випуску Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт виробництва та види робіт.

Кваліфікаційні свойства професій працівників аква транспорту, які відсутні в цьому розділі, наведено в інших розділах випуску 67 ДКХП.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ Свойства

КЕРІВНИКИ
^ 1. ВИКОНАВЕЦЬ ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
Завдання та обов’язки. Органікличує боту та здійснює контроль Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт за виконанням планів днопоглиблювальних робіт земкараванами. Керує виконанням завдань із проведення капітальних робіт на об’єктах, що будуються. Контролює якість та своєчасне виконання технічними дільницями промірних робіт. Забезпечує складання проектів організації Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт днопоглиблювальних робіт та іншої технічної документації. Контролює комплектування земкараванів та розстановку флоту по дільницях робіт. Здійснює контроль за дотриманням технології днопоглиблювальних та промірних робіт. Зобов’язує й контролює технічні дільниці щодо своєчасного Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт оповіщення капітанів портів, державних інспекцій та органів гідрографії про всі зміни судноплавно-навігаційніх разумов на шляхах, що обслуговуються. Керує складанням планів-графіків літнього та зимового обмеження порту за узгодженням з інспекціями та капітанами Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт портів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань організації днопоглиблювальних робіт, виробниче планування, організацію технології днопоглиблювальних робіт та оперативного управління днопоглиблювальним флотом; склад днопоглиблювального флоту та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт його можливості; усі види днопоглиблювальних та промірних робіт; організацію робіт на технічних дільницях та дистанціях шляху; організацію обслуговування засобів навігаційного огородження; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією в галузі управління морських шляхів: для спеціаліста — не менше 2 років Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт, бакалавра — не менше 3 років.
^ 2. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК СУДНА
Завдання та обов’язки. Забезпечує безперервну й технологічно правильну експлуатацію головної енергетичної установки та допоміжних механізмів у відповідності до нормативних техніко-експлуатаційних черт. Здійснює контроль Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт за дотриманням у справному технічному стані енергетичного, технологічного та іншого устаткування, суднових систем, пристроїв та механізмів, а також за забезпеченням своєчасного та кваліфікованого технічного обслуговування, правильного ведення суднової технічної та експлуатаційної документації, виконанням Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій. Органікличує розроблення планів огляду, випробувань та профілактичного ремонту устаткування згідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує й контролює їх виконання. Контролює Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт безпечне й якісне проведення ремонтних робіт і модернізацію устаткування, боту з підвищення його надійності та довговічності. Створює умови експлуатації та розробляє входи з подовження міжремонтних періодів роботи устаткування. Бере участь у підготовці Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт пропозицій щодо реконструкції, переозброєння судна, у ботах з упровадження засобів технічної діагностики, автоматики, не многої механізації, нової техніки. Забезпечує своєчасне пред’явлення судна та його технічних засобів для огляду органами технічного нагляду Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Здійснює контроль за витратами коштів на капітальний ремонт і відновлення устаткування. Забезпечує контроль за осадкою, остійністю та напругами корпусу судна. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих разумов праці Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт під час експлуатації та ремонту суднового устаткування. Керує службою технічної експлуатації судна. Вивчає ділові якості підлеглого персоналу судна, подає пропозиції з підбору й розставлення кадрів. Веде виховну боту, спрямовану Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт на підвищення трудової та виробничої дисципліни, поліпшення якості робіт, зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці, протипожежного захисту та охорони природного навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт, положення та інші керівні документи з технічної експлуатації суднової техніки, організації загальносуднової служби; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт судном; Кодекс торговельного мореплавства України ; техніко-експлуатаційні свойства головних та допоміжних силових енергетичних установок та суднових технічних засобів; нормативні та технічні інструкції з ремонту силових енергетичних установок та суднових технічних засобів; методи оцінки технічного стану Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт, надійності та довговічності суднових машин та механізмів, суднового устаткування; експлуатацію систем внутрішньосуднового зв’язку; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування мореплавательів та несення вахти (ПДМНВ) тощо; вимоги Міжнародних санітарних правил; Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою; організацію вахтової Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт служби; правила та інструкції судновласника; умови колективного договору (трудового договору), аварійно-рятувальну справу; дії машинної команди в забезпеченні живучості в машинному відділенні; організацію робіт під час судноремонту; економіку; організацію праці та Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (колдуністр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією старшого механіка на енергонасичених суднах: для колдуністра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт 3 років.
 • oldrussian.ru/paper-paperboard-cellulose-wadding-and-webs-of-cellulose-fibres-coated.html
 • oldrussian.ru/741identify-unsafe-operations-of-a-process-manufacturing-technologies-career-field-technical-content-standards-document.html
 • oldrussian.ru/3096improved-contrast-and-image-homogeneity-with-bir4-pulses-in-magnetization-prepared-flair-at-7-tesla.html
 • oldrussian.ru/35interpreting-and-translating-services-policy-interpreting-and-translating-services.html
 • oldrussian.ru/pro-derzhavnij-gmn-ukrani.html
 • oldrussian.ru/tue-feb-1-034334-2005-1995-teaching-english-through-newspapers.html
 • oldrussian.ru/zvlnennya-vd-civlno-pravovo-vdpovdalnost-civlne-zakonodavstvo-21.html
 • oldrussian.ru/13th-floor-a-ghost-story-the-34.html
 • oldrussian.ru/tema-9-kredit-i-banki-finansi-konspekt-lekcij.html
 • oldrussian.ru/part-one-guidelines-on-using-cells-from-established-human-embryonic-stem-cell-lines-for-research.html
 • oldrussian.ru/muzichne-mistectvo-akademchnij-vokal-bakalavr-stornka-17.html
 • oldrussian.ru/rotshildi-posle-1815-goda-skritaya-ruka-krik-dushi-carskogo-generala.html
 • oldrussian.ru/-escape-sequence--16.html
 • oldrussian.ru/psi-chi-distinguished-lecture-symposium.html
 • oldrussian.ru/ideas-for-your-opening-or-lead-paragraph-the-writing-process.html
 • oldrussian.ru/glava-9-effekt-tekili-fiasco-ispoved-trejdera-s-uoll-strit.html
 • oldrussian.ru/preparacin-para-el-examen-dele-22.html
 • oldrussian.ru/prijom-317-ostannj-patron-n-svt.html
 • oldrussian.ru/shirst-korotkst-vpevnenst-1-vstup.html
 • oldrussian.ru/4-lkuvannya-hvorih-na-gonoreyu-v-umovah-staconaru-pro-zatverdzhennya-nstrukc-po-dagnostic-lkuvannyu-gonore-ta-siflsu.html