Додаток А (обов’язковий)Зразок оформлення листа на практику - Програми окремих видів практики 20 1 Технологічна практика 20


^ Додаток А (обов’язковий)
Зразок оформлення листа на практику


__________________№_________ Ректору СумДУ

На № ________________________ проф. Васильєву А.В.


ДП “НЕК “Укренерго” “Сумські магістральні мережі” просить направити для проходження технологічної практики в період з 01.07.2010 по 30.07.2010 студента 3-го курсу групи ЕТ-61 Іванова Івана Івановича.

Умови проходження практики та керівництво з боку підприємства гарантуємо.


Директор В.С. Черниш
^


Додаток Б (обов’язковий)
Зразок оформлення титульного аркуша звіту з практики

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет електроніки та інформаційних технологій

Кафедра електроенергетики


Звіт

з технологічної практики


яка відбувалася

_____________________________________________________

_____________________________________________________


Виконав:

студент 3-го курсу гр. ЕТ-61

Іванов І.І.


Керівник практики

від кафедри

електроенергетики СумДУ

__________М.А. Никифоров

(Підпис)


Керівник практики

від ДП “НЕК “Укренерго”

Сумські магістральні мережі

_________ І.І. Іваненко

(Підпис)


Суми – 2010
^ Додаток В (обов’язковий)
Вказівки щодо складання звіту з практики

1.1 Звіт з технологічної практики

Необхідно висвітлити такі питання:1.2 Звіт з переддипломної (експлуатаційної) практики

Необхідно висвітлити такі питання:

- принципові схеми зовнішнього і внутрішнього електропостачання міста чи підприємства;

- призначення, будову, тип, принцип дії й основні режими роботи і характеристики елементів схем (силових трансформаторів, автотрансформаторів, електродвигунів, вимикачів, роз'єднувачів, короткозамикачів, від’єднувачів, заземлювальних ножів, трансформаторів струму і напруги, вентильних і трубчастих розрядників, високовольтних, низьковольтних і пробивних запобіжників, реакторів, конденсаторних батарей та ін.);

- показники якості електроенергії, способи регулювання напруги у системах електропостачання, призначення і види захисту електроустановок;

- призначення і види пристроїв автоматики в електромережах, способи обмеження струмів короткого замикання, потужності й електроенергії;

- характерні режими роботи вимірювальних трансформаторів струму і напруги, схеми їх включення, типи застосовуваних на підприємстві електродвигунів і способи їх пуску;

- основні види електроприймачів, що є на підприємстві;

- обов'язки енергетика і майстра цеху;

- способи визначення і усунення типових несправностей силових трансформаторів і електродвигунів;

- правила техніки безпеки при роботі на електроустановках в обсязі третьої кваліфікаційної групи;

- правила пожежної безпеки, заходи захисту навколишнього середовища від забруднення на підприємстві.


1.3 Звіт з переддипломної (професійної) практики


Необхідно висвітлити такі питання:

1 Коротка історія даного підприємства (цеху), його роль у народному господарстві регіону, країни, перспективи розвитку.

2 Опис технологічного процесу.

3 Характеристика цеху (відділення) за умовами середовища виробничих приміщень, ступеня пожежної небезпеки й вибухонебезпечності, небезпеки ураження електричним струмом обслуговуючого персоналу.

4 Обґрунтування необхідної надійності електропостачання споживачів.

5 Відомості про метеорологічні умови в районі розташування підприємства.

6 Характеристика приймачів електроенергії.

7 Аналіз існуючої системи електропостачання напругою вище 1000 В і її елементів.

8 Аналіз існуючої системи електропостачання напругою до 1000В і її елементів.

9 Облік і контроль витрати електроенергії.

10 Освітлення й освітлювальна мережа. Норми освітленості робочих місць і виробничих приміщень.

11 Конструктивне виконання заземлення електроустановок і заземлювальної мережі. Характеристика ґрунту.

12 Заходи щодо економії й забезпечення якості електроенергії.

13 Організація експлуатації й ремонту електроустановок. Штат персоналу, що обслуговує систему електропостачання цеху.

14 Охорона праці, техніка безпеки й протипожежна техніка.

15 Економіка й організація праці в цеху (відділенні).


1.4 Звіт з практики повинен містити:

Перший розділ основного тексту звіту повинен містити відомості про конкретно виконану студентом роботу в період практики, а також короткий опис підприємства (установи, організації, цеху, відділу, лабораторії і т.д.) і організації його діяльності, питання охорони праці, висновки і пропозиції відповідно до програми практики (розділ 1).

Другий розділ - “Індивідуальне завдання” містить поглиблене пророблення одного з питань електроенергетики. Тема індивідуального завдання видається керівником бакалаврської (дипломної) роботи ВНЗ. Для оформлення звіту студенту виділяється 2-3 дні наприкінці практики.

Складання звіту є частиною роботи студента на практиці. Звіт є навчальним завданням, яке виконується студентом самостійно і являє собою документальне вираження опрацьованої роботи.

Складання звіту з практики і виконання індивідуальних завдань має такі цілі:

Звіт повинен містити елементи аналізу електричних мереж у цілому і схем електричних з’єднань окремих підстанцій. У звіті також наводять узагальнювальні дані про переваги і недоліки конструкцій мереж, окремих видів устаткування, методів ведення робіт, питання організації й автоматизації виробництва, використання сучасних досягнень науки і техніки.


1.5 Звіт про виконання індивідуального завдання має бути строго документальним. Описання і вступ ілюструють кресленнями, схемами, ескізами, підтверджують посиланнями на існуючі вказівки. Складається звіт технічно і літературно грамотно. У ньому також необхідно навести перелік використаної літератури і ДСТУ.

Текст звіту оформляють на білому папері формату А4 (210 х 297 мм). Допускається використання аркушів формату А3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Матеріали звіту вміщують тільки з одного боку аркуша, відстань від рамки до меж тексту варто залишати: на початку рядків не менше 5 мм, наприкінці рядків не менше 5 мм. Відстань від верхньої або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої рамки форми повинне бути не менше 10 мм.

Текст може бути написаний від руки чи надрукований. У першому випадку текст пишуть акуратно темними чорнилами чи пастою (чорного, темно – фіолетового, темно – синього кольорів) з відстанню між рядками 8-10 мм (20-25 рядків на сторінку). Весь текст повинен бути написаний чорнилами (пастою) одного кольору і відтінку. Застосування інших кольорів (крім зазначених) не дозволяється.

У другому випадку рекомендується використовувати стандартний шрифт Times New Roman, розмір 14 пт. Текст друкується через півтора інтервали.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у надрукований текст, повинні бути чорного кольору. Щільність вписаного тексту має бути максимально наближена до щільності основного тексту.

Виявлені помилки в текстових документах усувають за допомогою наклеювання поверх помилки (букви, слова чи рядки її частини) білого паперу того ж формату й нанесення нових написів. Допускається застосування спеціальних коригувальних засобів (типу "Штрих", "Коректор" і т.д.). Необхідно, щоб кількість виправлень на сторінці була мінімальною.

Текст звіту поділяється на розділи, підрозділи, пункти. Заголовки розділів слід розташовувати посередині окремого рядка і друкувати великими буквами без крапки в кінці і не підкреслюючи ("РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМИ ... " і т.д.). Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Допускається назву пунктів і підпунктів писати на одному рядку з основним текстом.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і дорівнювати п’ятьом знакам (близько 1 см).

Не допускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, а також пункти й підпункти в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул здійснюють арабськими цифрами без знака №.

Складові частини звіту нумерують таким чином:

“5 АНАЛІЗ СИСТЕМИ”;

У звіті здійснюються наскрізну нумерацію сторінок арабськими цифрами без крапки наприкінці. Номер сторінки проставляють у правому нижньому куті.

Титульний аркуш включають в загальну нумерацію, але номер на ньому не ставлять.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, фотографії, діаграми) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Вони нумеруються в межах кожного розділу арабськими цифрами з зазначенням номера розділу, до якого належать, перед відповідною назвою (наприклад, Рисунок 2.1 - Електрична схема). Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на інші сторінки, при цьому її назва записується на першій сторінці, а дані, що пояснюють, – на кожній сторінці, і під ними зазначають: Рис. _, стор. _.

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. Позначення "Таблиця... " ставиться перед відповідним заголовком у лівому верхньому куті (рис.1).


Таблиця _____ ____________________________________

(номер) (назва таблиці)Рисунок 1 - Приклад оформлення таблиці


Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою, переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При розподілі таблиці на частини варто пронумерувати арабськими цифрами графи першої частини таблиці, які слід повторити в продовженні таблиці. Можна також у продовженні таблиці повторити її “шапку”. Слово “Таблиця ___” пишуть один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть “Продовження таблиці ___” із зазначенням її номера.

Цифрові величини, які поміщають в таблицю, повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Одиниці вимірювання величин зазначають в підзаголовках граф через кому.

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули чи рівняння повинне бути не менше одного вільного рядка. Формули нумерують в межах кожного розділу арабськими цифрами із зазначенням номера розділу, до якого формула належить. Номер пишуть з правого боку аркуша на рівні формули в круглих дужках, наприклад (3.1), означає перша формула третього розділу. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі чи рівнянні. Перший рядок пояснення слід починати без абзацу словом “де” без двокрапки, подальші пояснення наводять в рядок. Перенесення формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконання операції, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють.

У додатки звичайно виносять допоміжні матеріали чи ті, які складно розмістити в основному тексті звіту (фотографії, великі схеми й таблиці, довідкові дані і т.д.).

Додатки позначають (якщо їх декілька) послідовно великими буквами українського алфавіту. Сторінки в додатках нумерують відповідно до наскрізної нумерації, прийнятої в звіті. У нумерації розділів, формул й ілюстрацій ставлять відповідну букву і цифру, розділені крапкою (наприклад, “Рис.В.1” - перший рисунок додатка В).

Рисунки, схеми, графіки, діаграми виконують чорними чорнилами, тушшю, пастою, чи на принтері. Фотографії та інші ілюстрації необхідно наклеювати на аркуші паперу того ж формату, що і весь звіт.

Ілюстрації можуть розташовуватися або на сторінці безпосередньо в тексті, або на окремих аркушах, у тому числі по кілька ілюстрацій на одному аркуші. Кожна ілюстрація повинна мати найменування, а за необхідності також дані, що пояснюють її зміст. Крім формату А4, для ілюстрацій (включаючи таблиці) дозволяється використовувати папір більшого формату A3. Такий аркуш складається відповідним чином до формату, використаного в звіті і при нумерації враховується як одна сторінка.

Посилання в тексті на використані літературні джерела дають у квадратних дужках, де за необхідності можуть зазначатися і конкретні сторінки (наприклад, [8] або [8, с.21]). Посилання на формули дають в круглих дужках (наприклад, “формула (4)...”), на ілюстрації – у круглих дужках чи без них залежно від контексту (наприклад, “Електрична схема (Рис. 2.1)”).

Список використаних джерел розміщують після висновків. Список складають в порядку появи у тексті пояснювальної записки або в алфавітному порядку. У список вносять тільки ті джерела, на які є посилання в тексті.

Додатки слід оформляти як продовження пояснювальної записки на її наступних сторінках. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкують слово “Додаток ___” і велику букву, що позначає додаток.

Рисунки, таблиці, формули, що містяться в додатку, нумерують арабськими цифрами в межах кожного додатка. Наприклад: “Таблиця А.2“ (друга таблиця додатка А). Посилання в тексті на додатки, таблиці і рисунки повинні містити номер додатка, наприклад: “наведені в додатку В”, “на рисунку В.1”.

Обсяг звіту повинен становити до 50 сторінок без додатків. Допускаються відхилення в обидва боки з урахуванням особливостей оформлення звіту.

Текст звіту повинен бути скріплений.


 • oldrussian.ru/8ocnyuvannya-nformacjnij-paket-napryam-pdgotovki-0501-ekonomka-pdprimnictvo-specalnst-mzhnarodna.html
 • oldrussian.ru/1-5-storya-ukransko-lteraturi-kncya-hh-st-pochatku-hh-st-programa-vstupnogo-viprobuvannya-z-ukransko.html
 • oldrussian.ru/the-way-of-the-curve-1990-2004-100-huge-hits-of-the-60s-and-70s.html
 • oldrussian.ru/komunalnij-zaklad-kulturi-donecka-oblasna-unversalna-naukova-bbloteka-m-n-k-krupsko-zatverdzheno-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/part-2-transformation-of-money-into-capital-volume-i-book-one-the-process-of-production-of-capital.html
 • oldrussian.ru/army-sbir-08-2-proposal-submission-instructions-19.html
 • oldrussian.ru/2-magicheskaya-sila-priziva-novoe-izmerenie-iskusstvo-slovesnoj-ataki.html
 • oldrussian.ru/topics-covered.html
 • oldrussian.ru/coming-to-america-10-ways.html
 • oldrussian.ru/disertac.html
 • oldrussian.ru/1-mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani-struktura-nformacjnogo-paketu-dlya-okr-bakalavr.html
 • oldrussian.ru/350-public-administration-books-cataloged-between-may-1-2005-september-30-2005.html
 • oldrussian.ru/glava-z-mscev-sudi-sud-pravoohoronn-ta-pravozahisn-organi-ukrani-kovalskij.html
 • oldrussian.ru/science-citation-index-journal-list-total-journals-3748-27.html
 • oldrussian.ru/tema-ukrana-vropejska-krana-uroki-angljsko-movi-v-7-klas.html
 • oldrussian.ru/ohanlon-fiona-2005-gaelic-in-upper-primary-schools-in-scotland-policy-and-practice-unpublished-msc-dissertation-university-of-edinburgh.html
 • oldrussian.ru/programi-z-ukransko-movi-dlya-3-10-klasv-lteraturi-dlya-6-10-klasv-dlya-shkl-z-rosjskoyu-movoyu-navchannya-3-10-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/author-6.html
 • oldrussian.ru/programa-h-naukovo-konferenc-lvvsk-hmchn-chitannya-2009-1-4-chervnya-2009-r-lvv-2009-mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/tolko-v-tom-sluchae-kogda-razlichnie-elementi-imena-opredeleniya-nameki-parnoe-programmirovanie-preimushestva-i-nedostatki.html