Бібліографічний покажчикУПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. О.ГМИРЬОВА
Бібліографічний покажчикМиколаїв

2007
Наука на шляху інноваційних перетворень: Бібліогр. покажч. / Склад. А. Г. Вінницька, Т. О. Коломієць, Н. В. Моісеєва, А. В. Шевченко; Ред. Л. М. Голубенко; Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова. – Миколаїв, 2006. – 57 с.


ПЕРЕДМОВА


Науково–дослідницька діяльність являє собою інтелектуальну працю, спрямовану на придбання знань, набуття вмінь і навичок. Її проводять вчені, науковці, а також наукові установи й організації, вищі навчальні заклади. Дане видання призначене надати їм допомогу при проведенні науково–дослідницької роботи, а також може зацікавити усіх, хто слідкує за розвитком науки в Україні.

Бібліографічний покажчик складається з трьох частин: „Науково–дослідницька робота: методологія, теорія, практика, організація та проведення”, „Установи Академії Наук України” та „Наукове життя Миколаївського регіону”.

Перша частина має такі розділи: „Державна політика і наука”, „Наука і розвиток людського суспільства”, „Методологія науково–дослідницької діяльності”. Перший розділ містить інформацію про законодавчі і нормативно–правові документи, що регулюють науково–дослідницьку діяльність. До нього включено Закони України, постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, Укази і розпорядження Президента України, нормативні документи міністерств України та Вищої атестаційної комісії (ВАК) тощо. У другому розділі зібрано книги і журнальні статті, в яких розглядаються здобутки і напрямки сучасної науки, її вплив на суспільство, взаємодію з різними галузями економіки, освіти, культури тощо. У цих виданнях можна також знайти інформацію про подальші перспективи наукових досліджень, розвиток і трансформацію наукової сфери в Україні. Третій розділ містить літературу, присвячену методології наукової творчості, проведенню наукових досліджень, роботі над їхніми результатами; наводяться методика написання та правила оформлення статей, рефератів, курсових і дипломних робіт, дисертацій і порядок захисту наукових робіт. Особлива увага приділяється новим інформаційним технологіям, що суттєво впливають на методику наукових досліджень.

Друга частина бібліографічного покажчика присвячена установам і організаціям, що займаються різними напрямками науково–дослідницької діяльності в Україні та мають свої електронні сторінки в мережі Інтернет. Спочатку подається адреса сайту організації, потім короткі дані про неї і напрямки її наукової діяльності.

Третя частина покажчика містить інформацію про наукове життя Миколаївського регіону і включає два розділи: “Загальні питання” та “Наукова діяльність вузів і установ”. Матеріал згруповано у такій послідовності: загальні питання про наукову роботу в краї, конференції, проведені сумісно різними організаціями, діяльність вузів і установ Миколаївщини.

У бібліографічному покажчику систематизовано книги і газетно–журнальні статті українською і російською мовами за 1991–2006 роки. Матеріал згруповано у тематичні розділи, а в середині розділів і підрозділів -в алфавіті авторів і назв робіт.

^ НАУКОВО–ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА ПРОВЕДЕННЯ


Державна політика і наука


Закони України

Про науково–технічну інформацію: Закон України, 25 черв.1993 р. №3322–ХІІ // Юридичний вісник України. – 2000. – 30 серп.–6 верес. (№35). – С.25–29.

Про наукову і науково–технічну діяльність: Закон України, 13 груд. 1991 р. № 1977–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №12 – С. 308–318.

Про наукову і науково–технічну експертизу: Закон України, 10 лют. 1995 р. №51/95 // Юридичний вісник України. – 2000. – 30 серп. – 6 верес. (№35). – С.19–25.

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України, 11 лип. 2001 р. №2623–III // Офіційний вісник України. – 2001. – №31. – С.54–55.


Постанови Верховної Ради України

Про дотримання законодавства щодо розвитку науково–технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні: Постанова Верховної Ради України, 16 черв. 2004 р. №1786–IV // Голос України. – 2004. – 23 лип. – С.7.

Про Концепцію науково–технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова Верховної Ради України, 13 лип. 1999 р. №916–XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – №29. – С.11–20.

Про стан науки та її роль в економічному розвитку України: Постанова Верховної Ради України, 1 лип. 1994 р. №73/94–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №29. – С.889–891.


Укази і розпорядження Президента України

Про Вищу атестаційну комісію України: Указ Президента України, 25 лют. 1992 р. №100/92 // Голос України. – 1992. – 27 лют. – С.2.

Про День науки: Указ Президента України, 14 лют. 1997 р. №145/97 // Урядовий кур’єр. – 1997. – 18 лют. – С.2.

Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України: Указ Президента України, 22 берез. 1994 р. №100/94 // Урядовий кур'єр. – 1994. – 24 берез. – С.2.

Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку фундаментальних наукових досліджень: Указ Президента України, 30 квіт. 2004 р. №499/2004 // Урядовий кур'єр. – 2004. – 7 трав. – С.10.

Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: Указ Президента України, 24 груд. 2002 р. №1210/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – №52. – С.54–55.

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених: Розпорядження Президента України, 30 верес. 2004 р. № 39/2004–рп // Урядовий кур'єр. – 2004. – 13 жовт. – Орієнтир. – С.4–7.


^ Постанови Кабінету Міністрів України

Про державну реєстрацію науково–дослідних, дослідно–конструкторських робіт і дисертацій: Постанова Кабінету Міністрів України, 31 берез. 1992 р. №162 // Вища освіта в Україні: Нормативно–правове регулювання . – К., 2003. – С.676.

Про деякі питання визнання в Україні дипломів про присудження наукових ступенів: Постанова Кабінету Міністрів України, 22 лип. 1999 р. №1329 // Вища освіта в Україні: Нормативно–правове регулювання. – К., 2003. – С.757.

Про затвердження переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь: Постанова Кабінету Міністрів України, 29 листоп. 1997 р. №1328 // Офіційний вісник України. – 1997. – №49. – С. 36.

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань професора і доцента: Постанова Кабінету Міністрів України, 31 груд. 2004 р. №1791 // Офіційний вісник України. – 2005.– №1. – С.58–63.

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Постанова Кабінету Міністрів України, 28 черв. 1997 р. №644 // Офіційний вісник України, 1997. – №27. – С.105–118.

Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України, 25 серп. 2004 р. №1084 // Офіційний вісник України. – 2004. – №34. – С. 25–28.

Про реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки: Постанова Кабінету Міністрів України, 29 верес. 1994 р. №429 // Урядовий кур’єр. – 1994. – 30 черв. – С 11.

Про затвердження Державної програми прогнозування науково–технологічного та інноваційного розвитку на 2004 – 2006 роки: Постанова Кабінету Міністрів України, 25 серп. 2004 р. №1086 // Офіційний вісник України. – 2004. – №34. – С.37–39.


Нормативні документи міністерств України

Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання: Наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії, 30 верес. 2004 р. №768/431/547 // Ліга Закон: Класік: Інформаційно–правовая система. – [Електронний ресурс]. – Електрон. пошукова прогр. – К.: ІАЦ «Ліга», Ліга Бізнес Інформ, 2004.

Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково–дослідних, дослідно–конструкторських робіт і дисертацій: Наказ Міністерства освіти і науки України, 25 груд. 2001 р. №808 // Офіційний вісник України. – 2002. – №3. – С.269–293.

Про порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння звань професора і доцента: Наказ Міністерства освіти України, 13 листоп. 1997 р. №406 // Вища освіта в Україні: Нормативно–правове регулювання. – К., 2003. – С.701–733.

Щодо затвердження Положення про інформаційне забезпечення наукової та науково–технічної експертизи за матеріалами фонду науково–дослідних, дослідно–конструкторських робіт і дисертацій відкритої і засекреченої тематик: Наказ Міністерства України у справах науки і технологій, 2 листоп. 1998 р. №283 // Офіційний вісник України. – 1998. – №47. – Ст. 1739. – С.63–67.


Нормативні документи Вищої атестаційної комісії (ВАК)

Перелік провідних установ для експертизи дисертацій (за спеціальностями): Постанова Вищої атестаційної комісії, 10 лют. 1999 р. №27–08/3, 24–06/7, 17–09/8, 21–07/8, 32–06/8, 36–06/8 // Ліга Закон: Класік: Інформаційно–правовая система. – [Електронний ресурс]. – Електрон. пошукова прогр. – К.: ІАЦ «Ліга», Ліга Бізнес Інформ, 2004.

Про запровадження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Наказ Вищої атестаційної комісії, 14 лип. 1997 р. №447 // Ліга Закон: Класік: Інформаційно–правовая система. – [Електронний ресурс]. – Електрон. пошукова прогр. – К.: ІАЦ «Ліга», Ліга Бізнес Інформ, 2004.

Про затвердження переліків наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт: Постанова Вищої атестаційної комісії, 11 верес. 1997 р. №2/7 // Ліга Закон: Класік: Інформаційно–правовая система. – [Електронний ресурс]. – Електрон. пошукова прогр. – К.: ІАЦ «Ліга», Ліга Бізнес Інформ, 2004.

Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Наказ Вищої атестаційної комісії, 10 черв. 1999 р. №288 // Офіційний вісник України. – 1999. – №27 . – С.243–257.

Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт: Наказ Вищої атестаційної комісії, 4 квіт. 2000 р. №175 // Вища освіта в Україні: Нормативно–правове регулювання. – К., 2003. – С.758–759.

Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові монографії, у яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт: Наказ Вищої атестаційної комісії, 4 квіт. 2000 р. №176 // Вища освіта в Україні: Нормативно–правове регулювання. – К., 2003. – С.760.

Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій: Наказ Вищої атестаційної комісії, 4 квіт. 2000 р. №177 // Вища освіта в Україні: Нормативно–правове регулювання. – К., 2003. – С.761–763.

Про затвердження Положення про спеціалізовані вчені ради: Наказ Вищої атестаційної комісії, 28 серп. 2000 р. №429 // Вища освіта в Україні: Нормативно–правове регулювання. – К., 2003. – С.767–792.

Про захист дисертацій, виконаних громадянами країн СНД у спеціалізованих учених радах, створених у наукових установах і вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації України: Наказ Вищої атестаційної комісії, 29 верес. 1999 р. №415 // Ліга Закон: Класік: Інформаційно–правовая система. – [Електронний ресурс]. – Електрон. пошукова прогр. – К.: ІАЦ «Ліга», Ліга Бізнес Інформ, 2004.

Про мінімальну кількість та обсяг публікацій основного змісту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Постанова Вищої атестаційної комісії, 17 квіт.1997 р. №¼ // Ліга Закон: Класік: Інформаційно–правовая система. – [Електронний ресурс]. – Електрон. пошукова прогр. – К.: ІАЦ «Ліга», Ліга Бізнес Інформ, 2004.

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію: Наказ Вищої атестаційної комісії, 4 квіт. 2000 р. №178 // Офіційний вісник України. – 2000. – №29. – Ст. 1242. – С.290–292.

Про порядок повторного захисту дисертацій у випадку зняття дисертації з розгляду у ВАК України за письмовою заявою здобувача: Постанова Вищої атестаційної комісії, 23 квіт. 1998 р. №4–05/4 // Ліга Закон: Класік: Інформаційно–правовая система. – [Електронний ресурс]. – Електрон. пошукова прогр. – К.: ІАЦ «Ліга», Ліга Бізнес Інформ, 2004.

Про прийняття рішень щодо присвоєння звання старшого наукового співробітника вченими радами наукових установ та вищих навчальних закладів: Наказ Вищої атестаційної комісії, 24 верес. 2000 р. №440 // Вища освіта в Україні: Нормативно–правове регулювання. – К., 2003. – С.793–794.

Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію: Постанова Вищої атестаційної комісії, 10 лют. 1999 р. №1–02/3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – №12. – С.110.

Про термін чинності повідомлень про захист дисертацій: Наказ Вищої атестаційної комісії, 20 берез. 2000 р. №119 // Офіційний вісник України. – 2000. – №21. – С.183.

Про функціонування державної мови у науковій сфері: Постанова Вищої атестаційної комісії, 12 берез. 1998 р. №б/н // Юридичний вісник України. – 2000. – 30 серп. – 6 верес. ( №35). – С.46–47.

Щодо визнання публікацій в окремих журналах фаховими: Постанова Вищої атестаційної комісії, 8 листоп. 2000 р. №1–01/9 // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2000. – №6. – С.7–9.

Щодо зарахування наукових статей як фахових: Наказ Вищої атестаційної комісії , 8 листоп. 2000 р. №1–01/9 // Вища освіта в Україні: Нормативно–правове регулювання. – К., 2003. – С.796.

Щодо прийняття до розгляду документів, які подаються до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій країні: Наказ Вищої атестаційної комісії, 21 верес. 2000 р. №441 // Офіційний вісник України. – 2000. – №46. – С.261.


Документи НАН України

Положення про відділення наук Академії наук України: Затв. 25 листоп. 1992 р. Загальними зборами АН України // Юридичний вісник України. – 2000. – 30 серп. – 6 верес. ( №35). – С.34–36.

Статут Академії наук України: Затв. 20 берез. 1992 р. Загальними зборами АН України // Юридичний вісник України. – 2000. – 30 серп. – 6 верес. ( №35). – С.30–34.

* * *

Володін С.А. Державна підтримка інноваційної діяльності та створення наукоємного ринку // Вісник аграрної науки. – 2005. – №7. – С.11–16.

Гуревич М. Державне регулювання науки // Економіка України. – 2001. – №10. – С. 73–79.

Коршунов Д. Закони щодо науки та науковців // Вісник Книжкової палати. – 2000. – №11. – С.31–32.

Ніколаєнко С.Н. Проблеми практичної реалізації законодавства у науковій та науково–технічній діяльності // Проблеми науки. – 2003. – №11. – С.2–6.

Созінов О. Влада і наука: від патернаціоналізму до партнерства // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – №1. – С.3–10.

Фінансові стимули для молодих вчених // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – №6. – С.27.

Хто і як захищає академіків // Економіст. – 2005. – №8. – С.16–25.

Наука і розвиток людського суспільства

Аналітико–синтетичний огляд науково–дослідницької роботи наукових бібліотек і інститутів культури України (в тому числі дисертаційних досліджень) в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1986–1990 рр. / Держ. б–ка України; Склад.: А.М. Макарова, В.І. Студенкова. – К.: [Б.в.], 1993. – 82 с.

Андрейцев В. Актуальні проблеми розвитку сучасної правничої науки і освіти // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2–3. – С. 540–558.

Аугамбаев М. и др. Основи планирования научно–исследовательского эксперимента / М. Аугамбаев, А. Иванов, Ю. Терехов. – Ташкент: Укитувги, 2004. – 336 с.

Блер Т. Про значення науки // Вісник Національної Академії наук України. – 2003. – № 1. – С.9–17.

Бубенко П.Т., Прядкін К.К. Наука та інноваційний процес в Україні // Проблеми науки. – 2003. – № 4. – С.8–11.

Булкин И.А. Структурные особенности исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки и техники в Украине в 2000–2001 гг. // Проблеми науки. – 2003. – № 7. – С.2–9.

Білуха М. Хто може бути професором і доцентом в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С.40–42.

Дубов Д. Специфічні особливості управління діяльністю науково–дослідних колективів // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 7. – С.27–30.

Гладышев А.Г. и др. Муниципальная наука: теория, методология, практика / А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев; Акад. наук соц. технологий и мест самоуправления. – М.: Муниципальный мир, 2003. – 284 с.

Глобальна спрямованість науки третього тисячоліття / С. Фірстов, Д. Левіна, Л. Черкимов, Р. Коніренко // Вісник Національної Академії наук України. – 2001. – № 8. – С.28–34.

Гнибіденко І.Ф. Нові теоретико–методологічні дослідження властивостей і функцій сфери зайнятості // Проблеми науки. – 2005. – № 2. – С.2–9.

Гохберх Л.М. Статистика науки: Монография. – М.: Теис, 2003. – 478 с.: ил.

Грасмик К. Исследовательский университет: сущность и роль в региональной инновационной системе // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 1. – С. 85–97.

Гуржій А.М. та ін. Координація фундаментальних досліджень: продуктивність, пріоритети, проблеми / А.М. Гуржій, Б.Р. Клян, В.В. Петров // Проблеми науки. – 2004. – № 8. – С.2–12.

Демушкина О.П. Социальная работа: Курсовые и рефераты. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 347 с. – (Сессия без депрессии). – Библиогр.: с. 337.

Демченко А. Украинская наука: Черная дыра в потоках информации // Зеркало недели. – 2005. – 7–13 мая (№ 17). – С.15.

Дубров Ю. Наука як система, що самоорганізується // Вісник Національної Академії наук України. – 2000. – № 2. – С.16–21.

Єгоров І. Ю., Войтович А. І. Наука в Україні – стан та проблеми розвитку: Дискус. ст. / Центр дослідж. наук.–техн. потенціалу та іст. науки ім. Г. М. Доброва НАНУ. – К., 2004. – 22, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Збірник робіт переможців Другого конкурсу на кращу науково–дослідницьку роботу серед обласних універсальних наукових бібліотек України / Нац. парламент. б–ка України; Уклад.: Т. Богуш та ін. – К.: [Б.в.], 2003. – 131 с.

Зубенець М., Володын С. Аграрна наука на шляху інноваційних перетворень // Голос України. – 2004. – 8 черв. – С. 9.

Кавуненко Л.Ф., Пустыльник Т.И. Грантовая поддержка научных исследований украинских ученых // Проблеми науки. – 2004.– № 8.– С.12–15.

Кірсанов В. Концептуальні напрями наукових досліджень з педагогічного управління культурно–просвітньою діяльністю в умовах дозвілля // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 1. – С.43–45.

Ковтун Г. Що робити з фундаментальною наукою? // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 4. – С.34–36.

Кримський С. Наука як феномен цивілізації // Вісник Національної Академії наук України. – 2003. – № 3. – С.7–20.

Кудрявцев И.Е. Кадровый потенциал науки: проблемы включения в инновационную инфраструктуру // Актуальные проблемы науки. – 2004. – № 6. – С.71–73.

Кузьменко В. О. Наука за біологічним принципом, або дещо про академічну мафію/ Міжреон. акад. упр. персоналом. – К.: МАУП, 2004. – 158 с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – Библиогр.: с. 110 – 116. с.

Кулаковська Т. Науково–інформаційна діяльність у науково–дослідних установах НАН України (2002 р.) // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 3. – С.45–50.

Курик М.В. Пріоритети розвитку науки у третьому тисячолітті // Трибуна. – 2003. – № 7–8. – С.34–35.

Кушерець В. Наука має служити нації // Трибуна. – 2003. – № 7–8. – С.20–22.

Кушерець В. Науково–технологічні зони як осередки інновацій // Наука і суспільство. – 2003. – № 11–12. – С.2–7.

Майор Ф. Наука и образование на пороге третьего тысячелетия // Наука и жизнь. – 1999. – № 8. – С.5.

Мамутов В. Координація господарсько–правових досліджень // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2–3. – С.535–540.

Маліцький Б. Академічна наука: традиції і відповіді на нові виклики // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 1. – С.11–23.

Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / За ред. Ф.Ф. Бутинця; Житомир. держ. технолог. ун–т. – Житомир: Рута, 2003. – 475 с.

Менеджмент: переддипломна практика та дипломне проектування: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Т.Є. Андрєєва, О.П. Бутенко, О.В. Садовніченко, О.В. Вінниченко. – Х.: Бурун Кн., 2004. – 117 с. – Бібліогр. в кінці розд.

Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково–дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико–педагогічний аспект): Монографія / Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – 2–ге вид., випр. і допов. – Х.: ОВС, 2003. – 270 с. – Бібліогр.: с. 240–261.

На шляху до створення єдиного європейського дослідницького простору // Вісник Національної Академії наук України. – 2002.– № 9. – С. 5–11.

Науковець А.Г. Фізика в Україні на межі ХХ–ХХІ століть // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 1. – С.27–31.

Наукові дослідження в контексті історичних проблем: Зб. наук. праць / Одес. нац. ун–т ім. І.І. Мечникова; Миколаїв. навч.–наук. центр; Наук. ред. В.П. Шкварець. – Миколаїв; Одеса: ТОВ ВІД, 2004 – Бібліогр. в кінці ст. – Т.1: Історія та українознавство. – 395 с.; Т.2: Етнокультурні відносини, політика, право та економіка. – 301 с.

Неверов Г. Наука: за упокой или за здравие ? // Економіст. –2005. – №4. – С.62–63.

Обрії шевченкознавчих досліджень // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 3. – С.7.

Огляд науково–дослідницької роботи наукових бібліотек та інститутів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1991–1995 рр. / Нац. парламент. б–ка України; Склад.: Л.М. Любаренко, О.О. Мастипан; Відп. ред. А.П. Корнієнко. – К.: НПБ України, 1998. – 136 с.

Одрін В. Технологія наукової і технічної творчості: нова наука та високоінтелектуальна інформаційна мета технологія // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 6. – С.43–64.

Онопрієнко В. Академічна наука: минуле, сучасне, майбутнє // Вісник Національної Академії наук України. – 2005. – № 5. – С.20–31.

Онопрієнко В. Міжнародний рейтинг української науки // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 11. – С.3–8.

Онопрієнко В., Дротяненко Л. Рівні фундаментальності в науці // Вісник Національної Академії наук України. – 2000. – № 5. – С.32–37.

Останкова О.С. Роль і місце наукової методології в організації та проведенні міждисциплінарних досліджень // Проблеми науки. – 2004. – № 6. – С. 2–6.

Павко А. Пріоритети гуманітарної освіти та науки // Віче. – 2005. – № 1 – С.63–66.

Патентні дослідження: Метод. рек. / Держ. патент. відомство України; За ред. В.Л. Петрова; Уклад: Г.П. Добрикіна, Н.М. Данова, Г.П. Крайчинська та ін. – К.: ІнЮре, 1999. – 262 с.

П’ятницькая–Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М–во освіти і науки України. – К.: Центр навч. л–ри, 2003. – 115 с.: іл. – Бібліогр.: с. 113.

Перебийніс В.І. та ін. Кадровий потенціал наукових досліджень у сфері аграрної економіки / В.І. Перебийніс, О.І. Сердюк, А.І. Александрова // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 108–114.

Перепилиця Н.М. Реалізація інноваційного потенціалу наукових установ // Економіка АПК. – 2003. – № 6. – С.54–57.

Пироженко В. Наукова раціональність: цілісна норма і методологічний регулятив // Вісник Національної Академії наук України. – 2002. – № 8. – С.45–51.

Підопригора О. Про наукову діяльність відділення цивільно–правових наук Академії правових наук України за 1993–2003 роки // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2–3. – С.391–399.

Попечителев Е.П., Старцева О.Н. Аналитические исследования в медицине, биологии и экологии. – М.: Высшая школа, 2003. – 287 с.

Попович М.В. Гуманістичні орієнтири науки на порозі ХХІ ст. // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 1. – С.32–36.

Походня І.К. НАН України – провідний центр матеріалознавства // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 1. – С.27–31.

Про стан фундаментальної науки в Україні // Економіст. – 2005. – № 3. – С.14–16.

Ракитов А. Наука ХХІ століття: глобальні трансформації і перспектива // Вісник Національної Академії наук України. – 2000. – № 8. – С.32–39.

Ревенко В. Науці – бути: сьогодні, завтра і завжди // Економіст. – 2005. – № 4. – С. 60–62.

Розбудова спільного наукового простору // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 12. – С.3.

Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній Академії наук України, 1999–2003 / І.Ф. Курас, В.М. Геєць, О.С. Онищенко, І.М. Дзюба; НАН України, Секція суспіл. гуманітар. наук, Нац. б–ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2003. – 215, [1] с.

Скрипник І.В. Розвиток досліджень з математики в Україні (1918–2003 рр.) // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 1. – С.22–27.

Слепцова Т.М. Науково–методична та науково–дослідницька робота в зарубіжних бібліотеках / Держ. б–ка України. – К.: [Б.в.], 1993. – 93 с.

Стамис В. Здобутки та напрямки подальшої наукової діяльності відділення кримінально–правових наук // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2–3. – С.601–612.

Стан, проблеми та перспективи розвитку науки в Миколаївській області: Зб. наук. праць / За ред. В.В. Мельніченко. – Миколаїв.: Вид–во Південнослов’ян. ін–ту Київ. славіст. ун–ту, 2004. – 157 с.

Стан та перспективи розвитку наукових досліджень у галузі хімії та біології // Вісник Національної Академії наук України. – 2004. – № 2. – С.11–16.

Стріха М. Українська наука: на роздоріжжі між небуттям і відродженням // Сучасність. – 2004. – № 5. – С.139–150.

Таранов И.Е. Интеллектуальный труд, наука и образование. Кризисы в Украине. – Х.: Фолио, 1994. – 174 с.

Тодика Ю. Основні напрямки наукових досліджень в галузі конституційного, адміністративного і міжнародного права // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – №2–3. – С.198–213.

Турчин В.Ф. Феномен науки: Кибернетический подход к эволюции. – М.: Наука, 1993. – 295 с.

Уиггинс А., Уинн Ч. Пять нерешенных проблем науки / Пер. с англ. А. Гарькавого. – М.: ФАИР–ПРЕСС, 2005. – 302 с. – (Наука & Жизнь). – Библиогр.: с. 296–302.

Федулова Л. Напрямки підвищення результативності наукової сфери в Україні // Економіст. – 2005. – № 5. – С.58–61.

[Фундаментальна наука] // Украинская инвестиционная газета. – 2005. –19–25 апр. (№ 16) – С. 9–11.

Цвік М. Основні напрямки наукових досліджень у галузі теорії та історії держави і права // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2–3. – С.25–37.

Шевчук В. Наука. Як гармонізувати життєві сили і сталий розвиток суспільства // Віче. – 2005. – № 1. – С.50–55.

Щур Е. Фундаментальні дослідження на службі медицини // Наука і суспільство. – 2003. – № 9/10. – С.5–6.

Ярмиш О. Актуальні проблеми історико–правових досліджень в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2–3. – С.161–170.

Яцків В. Наука. Як узгодити можливості з потребами // Віче. – 2005. – № 1. – С.56–62.


Методологія науково–дослідницької діяльності

Ануфриев А.Ф. Научное исследование: Курсовые, диплом. и дис. работы / Моск. гос. открытый пед. ун–т им. М.Н.Шолохова, Фак. психологии.– М.: [Б.и.], 2002.– 111, [1] с. – Библиогр.: с. 49–52.

Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы/ Моск. гос. открытый пед. ун–т им. М. А. Шолохова, Фак. психологии. – М.: Ось – 89, 2005. – 111,[1] с. – Библиогр.: с. 49 – 52.

Басаков М.И. От реферата до дипломной работы: Рекомендации студентам по оформ. текста.– Ростов н/Д: Феникс, 2001.– 61,[1] с.: ил. – Библиогр.: с. 60.

Белый И.В. и др. Основы научных исследований и технического творчества: [Учеб. пособие для электротехн. спец. вузов] / И.В. Белый, К.П. Власов, В.Б. Клепиков.– Харьков: Выща шк., 1989.– 199 с.: ил.

Білуха М. Наукова стаття, її зміст і методика написання // Бухгалтерський облік і аудит.– 2003.– №2.– С.3–4.

Вахрин П.И. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и экономическим специальностям: Учеб. пособие. – 2–е изд., испр. и доп. – М.: Маркетинг, 2002.– 133, [2] c. – Библиогр.: с. 92–97.

Веселков Ф.С., Нинцев К.Х. Методическое пособие по написанию и защите дипломных работ / С.–Петерб. ун–т экон. и финансов. – СПб.: Изд–во ун–та, 1996. – 55 с. – Библиогр.: с. 53.

Виконання і оформлення кваліфікаційних та дипломних робіт: Метод. вказівки для студ. хім. ф – ту/ Одес. нац. ун – т ім. І. І. Мечникова, Хім. ф–т; Уклад.: І. А. Кравченко та ін. – Одеса, 2004. – 30 с

Волков Ю.Г. Диссертация: Подгот., защита, оформ.: Практ. пособие / Под ред. Н.И. Загузова.– 2–е изд., испр. и доп. – М.: Гардарики, 2003. – 185 с.

Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 126, [1] с. – (Серия «50 способов»).

Воронцов Г.А. Письменные работы в вузе: Реферат (доклад), контрол. работа, курсовая работа, диплом. работа: Учеб. пособие для студентов. – 2–е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: МарТ, 2002. – 191 с.: ил. – Библиогр.: с. 188–189.

Воротіна Л.І. та ін. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: Посіб. для аспірантів і здобувачів наук. ступеня / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, С.О. Гуткевич; Європ. ун–т. – К.: Вид–во Європ. ун–ту, 2003. – 75 с.


Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требование ЕСКД): Учеб. пособие для учреждений нач. и сред. проф. образования / А.П. Ганенко, Ю.В.Милован, М.И. Лапсарь; Ин–т развития проф. образования. – 2–е изд., стер. – М.: Академия, 2000. – 347, [1] с.: ил.– (Федеральный комитет учебников). – (Профессиональное образование).

Голодаева В.С. Рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и дипломных работ.– 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2003. – 42, [1] с. – Библиогр.: с.37–38.

Гриценко І.М. та ін. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. / І.М. Гриценко, О.М. Григоренко, В.А. Борисейко; Київ. нац. торг.–екон. ун–т. – К.:[Б. в.], 2001. – 185 с. – Бібліогр.: с.184–185.

Дежкина И.П., Сергеева И.А. Руководство по дипломному проектированию: Варианты структуры, компоновки и расчетов: Учеб. пособие для студентов по экон. специальностям/ Под ред. С.В. Смирнова. – М.: Деловая лит., 2004. –382,[1] с.: ил. – Библиогр.: с.381–383.

Здобувачу наукового ступеня: Метод. рек./ Міжрегіон. акад. упр. персоналом; Упоряд. С.В. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 182 с.

Зербино Д. Диссертация и ее “высшая аттестация” // Зеркало недели. – 1998. – 6–13 нояб. (№ 45). – С.12.

Как написать дипломную работу // Мир библиографии. –2002. – № 1.– С.14–18; № 2. – С.12–19; № 3. – С.30–36; № 4. – С.5–11.

Клеандров М.И. Кандидатская диссертация юриста: первые шаги исследователя / Ин–т государства и права РАН. – М.: Акад. правовой ун–т., 2003. – 107 с. – (Академический правовой университет).

Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.Н. Основи наукових досліджень / Акад. пед. наук України; Півд. наук. центр АПН України. – К.: Професіонал, 2004. – 206 с.

Кожекина Т.В., Клименко И.Ф. Подготовка и защита дипломных работ в педагогических образовательных учреждениях. – М.: Вербум–М, 2002. – 110,[1] с. – Библиогр. в конце тем.

Коломієць В.О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посіб. для вищ. пед. навч. закл. – К.: Вища шк., 2003. – 67 с. – Библиогр.: с.66–68.

Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – К.: Кондор, 2003.– 189 с.: іл.

Кудрявцев Е.М. Оформление дипломного проекта на компьютере. – М.: ДМК Пресс, 2004.– 223, [1] с.: ил. – (Проектирование).– К кн. прил. КД– 997.

Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформ. Порядок защиты: Практ. пособие для докторантов, аспирантов. – [2–е изд., доп.]. – М.: Ось–89, 2001. –320 с.

Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформл. и порядок защиты: Практ. пособие для аспиратов и соискателей учен. степени. – 7–е изд., доп. – М.: Ось– 89, 2005. – 224 с. – Библиогр.: с. 135 – 136.

Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подгот. и оформ.: Учеб.–метод. пособие. – М.: Дашков и К, 2003. – 425 с.

Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подгот. и оформ.: Учеб. – метод. пособие. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2005. – 448, [1] с. – Библиогр.: с. 306 – 311.

Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: Практ. пособие.– М.:Изд.–торговая корпорация «Дашков и К», 2002.–190,[1] с.– Библиогр.: с. 166.

Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: Практ. пособие. – 2–е изд. – М.: Изд. – торговая корпорация "Дашков и К", 2005. – 190, [1] с.

Кузнецова И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подгот. и оформ.: Учеб.–метод. пособие. – М.: Дашков и К, 2002.– 350, [1] с. – Библиогр.: с.264–270.

Курсовые и выпускные квалификационные работы: Метод. рекомендации для студентов пед. колледжей/ Сост. С.С. Боровик. – М.: [Б.и.], 2001. – 30,[1] с. – (Моя профессия – педагог).

Курсовые и дипломные работы: От выбора темы до защиты: Справ. пособие / Авт.–сост. И.Н. Кузнецов. – Минск: Мисанта, 2003. – 414, [1] с.

Макеєва О. А. та ін. Методичні вказівки по написанню, оформленню та захисту курсових, випускних, дипломних і магістерських робіт для студентів спеціальності "Економічна теорія і Міжнародні економічні відносини"/ О. А. Макеєва, І. А. Ломачинська, А. Ю. Грінченко; Одес. нац. ун–т ім. І. І. Мечникова, Ін – т математики, економіки і механіки, Каф. теорет. екон. – Одеса, 2005. – 47 с

Оцінки наукових досліджень: Інформ. сервіс / Брит. Рада в Україні. – К.: [Б.в.], 1997. – 5 с.

Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. – Минск: Информпресс, 2002. – 175 с. – Библиогр.: с.172–175.

Посібник з підготовки та захисту курсових і кваліфікаційних робіт: Метод. вказівки для студ. ден. і заоч. форм навчання біол. спец. / Одес. нац. ун–т ім. І. І. Мечникова; Уклад. О. В. Запорожченко та ін.; Відп. ред. В. О. Іваниця. – Одеса, 2004. – 38 с

Пояснительная записка дипломного проекта (работы): Метод. рек. / Моск. гос. индустр. ун–т; Сост. Л.М. Демина. – М.: [Б.и.], 2002. – 51 с. – Библиогр.: С.31, 50–51.

Рогожин М.Ю. Как написать курсовую и дипломную работы. – СПб. и др.: Питер, 2004. – 185, [2] с.: ил.– Библиогр.:с.187.

Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учеб.–практ. пособие. – М.: Изд–во РДЛ, 2001. – 237 с. – Библиогр.: с.232.
 • oldrussian.ru/shartrskij-naturalizm-intellektuali-v-srednie-veka.html
 • oldrussian.ru/disabled-persons-directory-8.html
 • oldrussian.ru/37-o-spasitelnih-illyuziyah-maski-mira.html
 • oldrussian.ru/-s-05-zubna-pasta-sho-pridnu-antibakteralnij.html
 • oldrussian.ru/nato-a-torino-il-12111952-residente-a-torino-in-strada-fenestrelle-253.html
 • oldrussian.ru/pierwsza-kategoria-spis-treci.html
 • oldrussian.ru/accessibility-and-social-inclusion-a-review-of-current-and-developing-international-practice-in-the-use-of-social.html
 • oldrussian.ru/was-ist-ein-metall-nemeckij-detyam-veseloe-prirodovedenie.html
 • oldrussian.ru/951rain-man1988drama-comedyrezija-barry-levinson-ulogi-dustin-hoffman-tom-cruise.html
 • oldrussian.ru/32-temi-ta-plani-semnarskih-zanyat-temi-referatv-ta-spisok-rekomendovano-lteraturi.html
 • oldrussian.ru/zasdannya-specalzovano-vcheno-radi-d-08-051-14-po-zahistu-disertac-kavuna-maksima-eduardovicha-pohodzhennya-ta-rannya-storya-msta-katerinoslava-podano-na-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/74principi-ekonomicheskogo-analiza-informacii-ob-istochnikah-formirovaniya-sobstvennih-oborotnih-sredstv-shpargalka-po-ekonomicheskomu-analizu.html
 • oldrussian.ru/v-mst-anzhu-viyaviv-predkv-geroya-graalya-parsifalya-monografiya-istoriya.html
 • oldrussian.ru/appendix-2-3.html
 • oldrussian.ru/dovdkovo-bblografchnij-vddl-nnovacjnij-rozvitok-visho-osvti-rekomendacjnij-bblografchnij-pokazhchik-1997-2008-r-r-alchevsk-2009-stornka-30.html
 • oldrussian.ru/2-adolescence-and-young-adult-novel-department-of-english-language-and-literature.html
 • oldrussian.ru/3-148-160-abdullaeva-o-i-1986-on-parasitic-nematodes-in-greenhouses-of-the-tashkent-region-uzbekskii-biologicheskii-zhurnal-tashkent-1986-4.html
 • oldrussian.ru/asapil-administrative-manual-54.html
 • oldrussian.ru/glava-5-analiz-funkcionalnih-zavisimostej-i-obrabotka-dannih-maple-9510-v-matematike-fizike-i-obrazovanii.html
 • oldrussian.ru/perezhivanie-proisshestvij-preobrazuyushie-dialogi.html