Ббк 65. 9 (4Укр) 27492 С741 - Сторінка 8Суб’єкти господарської діяльності сплачують страхові внески за тари­фами, встановленими в частині першій цієї статті, якщо обсяг робіт (по­слуг) за вказаними галузями економіки перевищує 50 відсотків загальних обсягів їх робіт (послуг).

При визначенні страхових тарифів підприємства сільського господарства, з обслуговування сільського господарства, видобутку ву­гілля відкритим способом, збагачення вугілля, збагачення вугільних бри­кетів, підземного видобутку руд чорних металів, виробництва будівельних металовиробів, будівництва шахт, видобутку вугілля підземним способом, видобутку дорогоцінних металів дотуються Фондом соціального страхуван­ня від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за рахунок страхових внесків.

(Стаття 2 в редакції Закону N 660-IV 660-15) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.05.2003)

Стаття 3.

Підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи) підприємств, які займаються незалежно від спеціалізації підприємства іншими видами виробничої діяльності та перебувають на самостійному балансі і є у зв’язку з цим самостійними обліковими одиницями, при визначенні розмірів страхових внесків відносяться до галузей економіки, яким відповідає їх діяльність.

Стаття 4.

Для бюджетних установ та об’єднань громадян, страхові тарифи вста­новлюються в розмірі 0,2 відсотка від сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні вип­лати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці” (108/95-ВР), які підлягають обкла­денню прибутковим податком з громадян.

(Стаття 4 із змінами, внесе­ними згідно із Законами N 2980-III (2980-14) від 17.01.2002, N 660-IV (660-15) від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.05.2003)

Стаття 5.

Для підприємств і організацій, створених громадськими організація­ми інвалідів, страхові тарифи встановлюються в розмірі 50 відсотків стра­хових тарифів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону.

До таких підприємств і організацій належать підприємства і організації, майно яких є власністю громадських організацій інвалідів, де чисельність інвалідів серед працівників становить не менш як 50 відсотків, а частка створюваного інвалідами фонду оплати праці перевищує 25 відсотків.

Для фізичної особи, яка використовує найману працю інвалідів, фонд на оплату праці яких перевищує 25 відсотків, страхові тарифи встановлю­ються в розмірі 50 відсотків страхових тарифів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону.

Стаття 6.

Добровільно застрахована фізична особа сплачує внесок до Фонду соц­іального страхування від нещасних випадків на виробництві та професій­них захворювань України (далі - Фонд) у розмірі однієї мінімальної зароб­ітної плати, а якщо ця особа є інвалідом, - у розмірі 0,5 мінімальної зароб­ітної плати, встановленої на день сплати страхового внеску в розрахунку на календарний рік.

(Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 660-IV (660-15) від 03.04.2003 - набуває чинності з01.05.2003)

Стаття 7. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2001 року.

 2. Фонд сплачує страхові виплати та надає соціальні послуги працівни­кам (членам їх сімей), які потерпіли на виробництві до 1 квітня 2001 року, з того часу, коли відповідні підприємства передали в установленому по­
  рядку Фонду документи, що підтверджують право цих працівників (членів
  їх сімей) на такі страхові виплати та соціальні послуги, або коли таке пра­во встановлено в судовому порядку.

Потерпілі, документи яких не передані до Фонду, продовжують от­римувати належні виплати та соціальні послуги від свого роботодавця, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України. При цьому кошти, виплачені потерпілому страхувальником, зарахову­ються Фондом у рахунок його страхових внесків на загальнообов’язко­ве державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб­ництві та професійного захворювання, а між страховиками з інших видів страхування і Фондом в подальшому відбуваються відповідні роз­рахунки.

3. Внести до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соц­іальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійно­го захворювання, які спричинили втрату працездатності” ( 1105-14 ) (Відо­мості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 4, ст. 21) такі зміни:

1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту: “Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання, пов’язаних з виконанням ними трудових обов’язків, мають право на забезпечення по страхуванню від нещасного випадку відповідно до цього Закону”;

2) у статті 29:

а) у пункті 3 слова “неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і” виключити;

б) пункт 4 виключити;

в) доповнити статтю частиною другою такого змісту: “Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає”;

 1. у частині шостій статті 31 слова “за три повних календарних місяці роботи до ушкодження здоров’я” замінити словами “в порядку, передба­ченому статтею 34 цього Закону”;

 2. у статті 34:

а) частину першу доповнити абзацом такого змісту: “У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою випла­тою призначено пенсію по інвалідності у зв’язку з одним і тим самим не­щасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я. Визначені рані­ше сума щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшен­ню не підлягають”;

б) абзац перший частини другої доповнити словами “але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справ­ляються внески до Фонду”;

в) у частині четвертій: доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту: “Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власни­ком або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, ус­танови, організації”.

У зв’язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абза­цами четвертим - дванадцятим;

В абзаці четвертому слова “довідки місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування про середні ціни на продук­ти у період їх придбання або довідки торговельної організації чи управлін­ня ринком” замінити словами “інформації органів державної статистики про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того міся­ця, в якому їх придбали”;

г) частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції: “10. Середньомісячний заробіток для обчислення суми страхових вип­лат потерпілому у зв’язку із втраченим ним заробітком (або відповідної його частини) визначається згідно з порядком обчислення середньої заробітної плати для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страху­ванням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

11. При обчисленні середньомісячного заробітку враховуються основ­на і додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компен­саційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які включаються до фонду оплати праці і підлягають обкладенню прибутковим податком з гро­мадян”;

5) у статті 47:

а) частину третю викласти в такій редакції: “Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються: для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та до­даткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні випла­ти, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до За­кону України “Про оплату праці”, які підлягають обкладенню прибутко­вим податком з громадян;

для добровільно застрахованих осіб - у відсотках до мінімальної зароб­ітної плати”;

б) доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого
змісту: “Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є роз­рахунковою величиною при обчисленні страхових виплат”.

У зв’язку з цим частини четверту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою - п’ятнадцятою;

6) у розділі XI “Прикінцеві положення”:

а) пункт 1 доповнити словами “підпункти “а” - “в” пункту 5 та пункт 7 статті 21 набирають чинності з 1 січня 2003 року”;

б) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції: “уся заборгованість потерпілим на виробництві та членам їх сімей, яким до набрання чинності цим Законом підприємства, установи та організації не відшкодували матеріальної і моральної (немайнової) шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я, виплачується цими підприємствами, установами і організаціями, а в разі їх ліквідації без правонаступника - Фондом соц­іального страхування від нещасних випадків”;

в) абзац четвертий пункту 3 виключити;

г) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту: “подати до 1 липня 2001 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо надання права страховим компаніям брати участь у ре­алізації Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного зах­ворювання, які спричинили втрату працездатності” з повним забезпе­ченням передбачених цим Законом страхових виплат та соціальних по­слуг. При цьому передбачити внесення роботодавцями, працівники яких будуть застраховані в цих страхових компаніях, частки загального стра­хового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків для покриття страхових виплат застрахованим, які потерпіли на підприємствах підвищеного рівня професійного ризику виробництва, а також потерпілим, які працювали на підприємствах, що ліквідовані без правонаступника”.

^ Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 лютого 2001 року

N 2272-III


Адреса и контактные данные подразделений Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины

 1. Поштова адреса Фонду: 03062, Україна, Київ, пр. Перемоги, 92/2; тел./факс +380 44 442-70-72

 2. Адреса електронної пошти: fond@social.org.ua

 3. Адреса веб-сайту Фонду: www.social.org.ua

Контактные данные региональных исполнительных дирекций Фонда в областях Украины, Автономной Республики Крым,

городах Киеве и Севастополе

Начальник управління

в Автономній Республіці Крим

(0652)

29-07-03

ф. 27-91-18

95017

м. Сімферополь,

вул. Фрунзе, 41

Начальник управління

у Вінницькій області

(0432)

35-13-98

ф. 32-79-96

21100

м. Вінниця,

вул. Визволення

Начальник управління

у Волинській області

(0332)

78-03-32

ф. 71-57-29

43026

м. Луцьк,

вул. Кравчука, 22-в

Начальник управління

у Дніпропетровській області

(056)

778-70-88

49000

м. Дніпро­петровськ,

вул. Столярова, 8

Начальник управління

у Донецькій області

(062)

304-64-23

83100

м. Донецьк,

вул. 50-річчя СРСР, 149

Начальник управління

у Житомирській області

(0412)

36-12-24

10001

м. Житомир,

вул. Київська, 79

Начальник управління

у Закарпатській області

(0312)

61-73-90

88000

м. Ужгород,

вул. Гойди, 8

В.о. начальника управління

у Запорізькій області

(0612)

13-86-97

12-50-68

69063

м. Запоріжжя,

вул. Горького, 29

Начальник управління

в Івано-Франківській області

(0342)

52-33-04

76000

м. Івано-Франківськ,

вул. Руставелі, 1

Начальник управління

у Київській області

236-40-31

236-40-71

м. Київ,

вул. Старовокзальна, 18

В.о. начальника управління

у Кірово­градській області

(0522)

24-22-85

24-46-50

25015

м. Кіровоград,

пл. Дружби Народів, 3

Начальник управління

у Луганській області

(0642)

34-32-77

91055

м. Луганськ,

вул. Совєтська, 49

Начальник управління

у Львівській області

(0322)

97-16-59

99-91-67

79012

м. Львів,

вул. Сахарова, 42

Начальник управління в Миколаївській області

(0512)

58-00-11

54020

м. Миколаїв,

вул. Чигирина, 3

Начальник управління

в Одеській області

(048)

777-00-20

65045

м. Одеса,

вул. Велика Арнаутська, 72/74

Начальник управління в Полтавській області

(0532)

56-09-41

36003

м. Полтава,

вул. Чорновола, 2-б

Начальник управління

у Рівненській області

(0362)

26-69-86

26-44-55

33028

м. Рівне,

вул. Чорновола, 66

Начальник управління

у Сумській області

(0542)

34-98-01

40024

м. Суми,

вул. Даргомижського, 6

Начальник управління

у Тернопільській області

(0352)

43-00-44

46006

м. Тернопіль,

вул. Шпитальна, 7

Начальник управління

у Харківській області

(057)

705-12-85

757-40-55

61022

м. Харків,

пл. Свободи, 5, к. 28

Начальник управління

у Херсонській області

(0552)

42-40-57

73000

м. Херсон,

вул. Червонофлотська, 14

В.о.начальника управління

У Хмельницькій області

(0382) 65-85-21

29000

м. Хмельницький,

вул. Пилипчука, 41

Начальник управління

у Черкаській області

(0472)

63-09-93

18008

м. Черкаси,

вул. Вернигори, 4

Начальник управління

у Чернівецькій області

(0372)

54-54-01

58001

м. Чернівці,

вул. Поповича, 2

Начальник управління

у Чернігівській області

(0462)

17-51-14

14000

м. Чернігів,

вул. Шевченка, 5

Начальник управління

у м. Києві

206-33-36

03067

м. Київ,

вул. Виборзька, 70

Начальник управління у м. Севастополі

(0692)

54-41-83

99011

м. Севастополь,

вул. Одеська, 27


^ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПОЛОЖЕННЯ

про медико-соціальну експертизу

(Затверджене постановою

Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 1992 р. N 83)

I. Загальні положення

 1. Медико-соціальна експертиза визначає ступінь обмеження життєді­яльності людини, причину, час настання, групу інвалідності, сприяє про­веденню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.

 2. Медико-соціальній експертизі підлягають особи, які втратили здо­ров’я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність, а також особи, які за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку або звільнення від виконання відповідних обов’язків тощо.

 3. Медико-соціальна експертиза виявляє компенсаторно-адаптаційні можливості особи, реалізація яких сприятиме функціональній, психо­логічній, соціальній, професійній реабілітації та адаптації інваліда.

 4. Залежно від ступеня втрати здоров’я інвалідність поділяється на три групи. Причинами інвалідності є: загальне захворювання, трудове каліцт­во, професійне захворювання, інвалідність з дитинства; для військовослуж­бовців — поранення, контузія, каліцтво, одержані при захисті Батьківщи­ни або при виконанні інших обов’язків військової служби, чи захворюван­ня, пов’язане з перебуванням на фронті, або каліцтво, одержане внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, чи захворювання, не пов’язане з перебуванням на фронті, а в спец­іально передбачених законодавством випадках — захворювання, одержа­не при виконанні обов’язків військової служби. Законодавством України можуть бути встановлені й інші причини інвалідності.

 5. Органом, який здійснює медико-соціальну експертизу, є медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), що організуються в самостійні центри,
  бюро при управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севасто­
  польської міських державних адміністрацій.

(Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

Відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” медико-соціальні експертні комісії перебувають у віданні Міністерства охорони здоров’я України і проводять свою роботу за таким територіальним принципом:

(Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

6. Медико-соціальні експертні комісії у своїй роботі керуються закона­ми України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів Украї­ни, цим Положенням, актами Міністерства охорони здоров’я України та
іншими нормативними актами.

(Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

 1. Висновки медико-соціальних експертних комісій про умови й харак­тер праці інвалідів є обов’язковими для підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і видів їх діяльності.

 2. Медико-соціальні експертні комісії проводять роботу на базі лікуваль­но-профілактичних закладів, які надають їм приміщення, медичне і гос­подарське обладнання, необхідне для проведення експертизи хворих та зберігання документів, а також забезпечують їх санітарним автотранспор­том для огляду хворих удома та здійснення контролю за виконанням інди­відуальних програм реабілітації. Перелік необхідного обладнання й інвентарю затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

В окремих випадках незалежно від місцевих умов медико-соціальні експертні комісії можуть розміщуватись в приміщеннях, що надаються їм за рішенням місцевих органів виконавчої влади.

(Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

Витрати на утримання медико-соціальних експертних комісій прова­дяться за рахунок асигнувань, передбачуваних відповідно Державним бюд­жетом України, бюджетом Автономної Республіки Крим та місцевими бюд­жетами.

(Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Поста­новою КМ N 1758 від 27.12.2001)

9. Медико-соціальні експертні комісії мають штамп і печатку.

^ II. Організація і склад медико-соціальних експертних комісій

10. Медико-соціальні експертні комісії утворюються, реорганізуються
і ліквідуються Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством
охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями.

(Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

 1. Формування медико-соціальних експертних комісій провадиться з урахуванням чисельності обслуговуваного населення, кількості оглянутих зазначеними комісіями хворих протягом року, у тому числі інвалідів.

 2. Залежно від рівня, структури захворюваності та інвалідності утво­рюються такі медико-соціальні експертні комісії: загального профілю; спеціалізованого профілю для огляду хворих на туберкульоз, осіб з психі­чними розладами, захворюваннями органів зору, органів кровообігу тощо.

Міські, районні комісії утворюються, як правило, з розрахунку одна комісія на 100 тис. чоловік віком 16 років і старше, міжрайонні — у райо­нах, містах з меншою кількістю населення.

Обласна, центральна міська комісія утворюється з розрахунку на п’ять міських, міжрайонних, районних комісій. У м. Севастополі утворюється одна центральна міська комісія.

 1. Міські, міжрайонні, районні медико-соціальні експертні комісії утворюються в складі трьох лікарів-експертів (терапевта, хірурга, невро­патолога), фахівця з медико-соціальної реабілітації (лікаря-реабілітолога), психолога, представника Фонду соціального страхування від нещас­них випадків на виробництві та професійних захворювань, а також пред­ставника військово-медичної служби СБУ — у разі розгляду медичних справ пенсіонерів з числа військовослужбовців СБУ. До складу комісій спеціалізованого профілю входять два лікарі, спеціальність яких відпові­дає профілю комісії, і терапевт чи невропатолог, а у разі розгляду медич­них справ пенсіонерів з числа військовослужбовців СБУ — лікар військо­во-медичної служби СБУ відповідного профілю.

(Пункт 13 із змінами, вне­сеними згідно з Постановою КМ N 1780 від 06.12.2000, в редакції Поста­нови КМ N 566 від 23.05.2001)

Кримська республіканська, обласна, центральна міська медико-соціальна експертна комісія утворюється в складі чотирьох лікарів-експертів, лікаря-реабілітолога, юриста, економіста і представника Фонду соціаль­ного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також представника військово-медичної служби СБУ — у разі розгляду медичних справ пенсіонерів з числа військовослужбовців СБУ. При впровадженні автоматизованої системи управління до складу комісії включається програміст або оператор, консультанти з медичних або технічних питань.

(Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постанова­ми КМ N 1780 від 06.12.2000, N 566 від 23.05.2001, N 1758 від 27.12.2001)

 1. До штату комісій входять: старша медична сестра, медичний реєст­ратор, а комісій, що діють не на базі лікувально-профілактичних закладів, додатково — прибиральниця службових приміщень і гардеробник за нор­мами, встановленими для поліклінік, а при наявності спеціального авто­мобіля — водії.

 2. Головою медико-соціальної експертної комісії призначається один із лікарів, що входить до неї. Голова медико-соціальної експертної комісії організує її роботу, забезпечує якісне проведення медико-соціальної екс­пертизи і несе персональну відповідальність за діяльність комісії.

 3. Для координації діяльності органів медико-соціальної експертизи в областях, де є п’ять і більше обласних МСЕК, призначається головний експерт. В інших областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі обов’язки головного експерта покладаються на голову однієї з комісій.

(Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

III. Обов’язки і права медико-соціальних експертних комісій

18. Міські, міжрайонні, районні медико-соціальні експертні комісії:

а) визначають ступінь обмеження життєдіяльності людини, у тому числі стан працездатності, групу, причину і час настання інвалідності, а також ступінь втрати професійної працездатності (у процентах) працівників, які одержали каліцтво чи інше ушкодження здоров’я, пов’язане з виконан­ням своїх трудових обов’язків;

б) встановлюють потребу інвалідів у соціальній допомозі, що була б спря­мована на полегшення наслідків погіршення здоров’я (протезування, за­соби пересування, робочі пристосування, постійний догляд тощо);

в) надають трудові рекомендації інвалідам працездатного віку та роз­робляють заходи медико-соціальної реабілітації під час складання індиві­дуальних програм реабілітації та адаптації інвалідів, здійснюють контроль
за їх реалізацією;

(Підпункт “в” пункту 18 в редакції Постанови КМ N 738 від 01.06.2002)

г) вивчають структуру і динаміку інвалідності за групами, причинами,
окремими захворюваннями, територіальними ознаками, в розрізі окремих
підприємств тощо;

д) разом з лікувально-профілактичними закладами вивчають резуль­тати диспансеризації, переважно осіб, які часто й тривалий час хворіють,
та інвалідів;

є) вивчають наслідки подовження строків тимчасової непрацездатності на період відновного лікування, переогляду інвалідів з метою виявлення ефективності реабілітаційних заходів, визначення реабілітаційного потен­ціалу;

ж) надають консультативну допомогу лікарям лікувально-профілактич­
них закладів з питань медико-соціальної реабілітації інвалідів;

з) разом з лікувально-профілактичними закладами, підприємствами,
установами, організаціями, профспілками аналізують умови праці з ме­тою виявлення факторів, що небезпечно впливають на здоров’я й працез­датність працівників, а також визначення умов та видів праці, робіт і про­фесій для хворих та інвалідів;

і) оцінюють стан здоров’я населення, прогнозують динаміку первинної інвалідності;

к) інформують органи місцевого самоврядування, підприємства, уста­нови, організації, профспілкові органи та громадськість про рівень інвалі­дності, її причини, заходи медико-соціальної реабілітації.

(Підпункт “к” пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

л) визначають причини смерті інваліда на підставі лікарського свідоц­тва про смерть у випадках, коли законодавством передбачається надання пільг сім’ї померлого.

(Пункт 18 доповнено підпунктом “л” згідно з По­становою КМ N 1758 від 27.12.2001)

19. Кримська республіканська, обласні, центральні міські медико-соціальні експертні комісії:

(Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

а) здійснюють організаційно-методичне керівництво та контроль за
діяльністю відповідно Кримської республіканської, обласних, централь­
них міських, районних, міжрайонних, міських медико-соціальних експер­тних комісій, перевіряють прийняті ними рішення і в разі визнання їх без­
підставними змінюють їх;

(Підпункт “а” пункту 19 із змінами, внесени­ми згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

б) переоглядають осіб, які оскаржили рішення міських, міжрайонних
чи районних медико-соціальних експертних комісій, та перевіряють якість
розробки індивідуальних реабілітаційних програм;

в) проводять у складних випадках огляд хворих та інвалідів за направ­леннями відповідно Кримської республіканської, обласних, центральних
міських, районних, міжрайонних, міських медико-соціальних експертних
комісій;

(Підпункт “в” пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

г) визначають потреби інвалідів у автомобілях з ручним керуванням або мотоколясках;

д) надають консультативну допомогу лікарям медико-соціальних екс­пертних комісій з питань медико-соціальної експертизи;

є) впроваджують у практику роботи медико-соціальної експертизи на­укові принципи й методи, розроблені науково-дослідними інститутами, го­тують пропозиції щодо вдосконалення медико-соціальної експертизи, уза­гальнюють і поширюють передовий досвід роботи;

ж) розробляють комплексні заходи щодо профілактики та зниження
рівня інвалідності, а також медико-соціальної реабілітації інвалідів;

з) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за поліпшенням
соціального стану інвалідів та наданням їм пільг;

і) аналізують рівень та динаміку інвалідності, стан медико-соціальної реабілітації інвалідів в Україні (Автономній Республіці Крим, області, місті, районі);

(Підпункт “і” пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 від 27.12.2001)

к) вживають заходів до підвищення кваліфікації фахівців медико-соц­іальних експертних комісій;

л) проводять разом з господарськими, профспілковими та іншими гро­мадськими організаціями конференції, наради, семінари з питань проф­ілактики інвалідності, медико-соціальної реабілітації та адаптації інвалідів.

20. Медико-соціальні експертні комісії мають право:

а) одержувати від органів і закладів охорони здоров’я, підприємств,
установ, організацій, незалежно від форм власності і видів їх діяльності,
відомості, необхідні для роботи комісій;

б) направляти осіб, які проходять огляд, до лікувально-профілактич­них закладів для уточнення діагнозу і відповідного лікування;

в) відвідувати у встановленому порядку підприємства, установи, орган­ізації, незалежно від форм власності і видів їх діяльності, обстежувати
місця виконання робіт, виробничі та службові приміщення, знайомитися
зі звітами, статистичними й іншими матеріалами з питань, що належать
до діяльності комісій;

г) подавати державним органам матеріали для вжиття відповідних за­
ходів стосовно посадових осіб підприємств, установ, організацій, які ущемляють права інвалідів.

 • oldrussian.ru/5-vibr-kolrno-shemi-dlya-sajtu.html
 • oldrussian.ru/8-tajni-drevnego-mira.html
 • oldrussian.ru/pajovik-b-d-matisyakevich-m-matejko-r-m-l22-ekonomchna-storya-ukrani-svtu-pdruchnik-za-red-b-d-lanovika-stornka-9.html
 • oldrussian.ru/please-note-that-although-some-linguistic-terms-are-introduced-in-this-resource-students-will-not-be-assessed-on-their-knowledge-or-use-of-such-terms-in-the-spoken-language-study-task-at-gcse.html
 • oldrussian.ru/college-handbook-for-postgraduate-taught-awards-on-the-following-programmes-5.html
 • oldrussian.ru/a21-phase-transitions-in-foods-attachment-c-critical-review.html
 • oldrussian.ru/plan-metodichno-roboti-na-2010-2011-navchalnij-rk-analz-metodichno-roboti-za-2009-2010-navchalnij-rk-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/1-extract-from-hsp-pa-senate-meetings-minutes-higher-school-of-psychology.html
 • oldrussian.ru/5metodi-pedagogicheskih-issledovanij-shpargalka-po-obshim-osnovam-pedagogiki.html
 • oldrussian.ru/building-a-strong-foundation-for-school-success-4.html
 • oldrussian.ru/d-i-s-c-o-v-e-r-i-n-g-3.html
 • oldrussian.ru/zagovor-zhrecov-prishelci-iz-shambali.html
 • oldrussian.ru/appendix-a-imperfective-imperative-grammatical-profiles-and-the-interaction-of-the-lexicon-with-aspect-tense.html
 • oldrussian.ru/latvijas-republikas-izgltbas-un-zintnes-ministrijai-4.html
 • oldrussian.ru/patent-number-peter-m-bonutti-md-facs.html
 • oldrussian.ru/robocha-programa-navchalno-disciplni-psihologya-socalno-roboti-napryamu-pdgotovki-030102-psihologya-dlya-specalnost-bakalavr-psiholog-1.html
 • oldrussian.ru/list-of-abbreviations-the-name-of-periodicals-12.html
 • oldrussian.ru/mnsterstvo-transportu-ukrani-stornka-11.html
 • oldrussian.ru/41-heterogeneous-effects-across-consumers-with-different-socio-economic-characteristics.html
 • oldrussian.ru/prosvta-stornka-7.html