АНГЛІЙСЬКА МОВА - Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

8-й клас

70год.: І семестр – 32 год., ІІ семестр – 38 год.

2 години на тиждень

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсвітня

Особистісна

Публічна


Освітня

Шкільне життя (позакласні заходи)

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

^ Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування концерту)
Великобританія (географічне положення, клiмат, населення)— просити і давати пораду, пояснення, допомогу.

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо).

This letter will be sent tomorrow.
This joke made me laugh.

Are you OK, Mark?
You look worried.
My favourite TV programme is...
How often do you watch it?
What a beautiful view! I’m having a great time.
Look! I can see her.
Rob likes school. However, he doesn’t like mathema- tics.
Are you nervous?
Yes, a bit.
Can you name three sports?
Oh, er... it’s easy — basketball, badminton and baseball. How long have you lived there?
I’m not sure you are right.

I am fond of skating. What is your hobby?
What would you like to do tonight? — I have no idea / I have a bad idea.
I expect him to meet you soon.
That’s brilliant!.

Повсякденні дії.
Види дозвілля.
Активний відпочинок.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Робота в бібліотеці.
Періодичні видання.
Рубрики.
Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття.
Види ландшафтів. Типи шкіл.
Навчальний персонал.
Система оцінювання.
Правила поведінки.
Дієслово: стверджувальна, питальна форми дієслів в Present Perfect (Acive, Passive), Future-in-the-Past.
^ Модальні дієслова, модальні вирази: may, might.
Непряма мова: стверджувальні речення; накази та прохання.
Сполучники: if, when, as soon as, till, until, etc.

Особливості інтонації
складносурядних та складнопідрядних речень.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 8-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.— висловлюють свої переконання, думки, згоду або незгоду тощо у відповідь на отриману інформацію;

— роблять стислі пояснення до плану або ідеї;

— розповідають історії, сюжет книжки/фільму тощо і висловлюють своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 16 речень.


— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами в межах певної ситуації спілкування, а також, використовуючи інформацію з прочитаного, почутого, побаченого;

— беруть участь у діалогах різних типів, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

— беруть участь у дискусії, аргументуючи свою точку зору.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням у межах програмної тематики.

Висловлення кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі).

Обсяг — не менше 700 друкованих знаків.


— передають у письмовій формі зміст почутого, прочитаного, побаченого;

— письмово передають інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми;

— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 16 речень).
9-й клас

70год.: І семестр – 32 год., ІІ семестр – 38 год.

2 години на тиждень

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсвітня

Особистісна

ПублічнаУкраїна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном)


^ Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо-/телепередача)висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;He had done it by 6 yesterday.
The letter has been written by Helen. Please, forgive me. Never mind

Would you like to come to a party next Saturday?
Sure. Nice day, isn’t it?
Do you mind if I open the window?
Where can I buy a ticket? How longf does it take to get to... by...
I’m going to visit my granddad.
I’m afraid I will be busy. Most of all I like to...
It would be better... You’d better... You’d rather... In my opinion... As a matter of fact... It depends on...Особисті дані.
Природні ресурси.
Рослинний і тваринний світ.
Види радіо- і телепрограм.
Течії молодіжної культури.
Клуби і товариства.
Відомі вчені.
Винахідники і винаходи.
Пам’ятки культури. Характеристики професій.
Фактори впливу на вибір професії.
Дієслово: Future Tenses, Past Tenses, Passive Voice, фразеологічні вирази, Герундій.
^ Модальні дієслова, модальні вирази: must/mustn’t, should, may, ought to, can, will, might / could, need / needn’t.
Складносурядні, складнопідрядні речення (Non-defining Clauses).

Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту. Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.
Наголос у складних іменниках, прикметниках, прислівниках тощо.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

10-й клас

70год.: І семестр – 32 год., ІІ семестр – 38 год.

2 години на тиждень

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсвітня

Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори)
^ Наука і технічний прогрес
Великобританія (великі міста, пам’ятки культури)

Робота і професія (професії, вибір професії)

— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо);
— надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям.

He had done it by 6 yesterday.
The letter has been written by Helen. Please, forgive me. Never mind

Would you like to come to a party next Saturday?
Sure. Nice day, isn’t it?
Do you mind if I open the window?
Where can I buy a ticket? How longf does it take to get to... by...
I’m going to visit my granddad.
I’m afraid I will be busy. Most of all I like to...
It would be better... You’d better... You’d rather... In my opinion... As a matter of fact... It depends on...
I’m terribly sorry to keep you waiting.
The book is worth reading. I’m looking forward to hearing from you. What a surprise! Have a good trip! Would it be possible...? He asked if/ whether we had done it in time. He wanted to know why I was absent.

Особисті дані.
Природні ресурси.
Рослинний і тваринний світ.
Види радіо- і телепрограм.
Течії молодіжної культури.
Клуби і товариства.
Відомі вчені.
Винахідники і винаходи.
Пам’ятки культури. Характеристики професій.
Фактори впливу на вибір професії.
Дієслово: Future Tenses, Past Tenses, Passive Voice, фразеологічні вирази, Герундій.
^ Модальні дієслова, модальні вирази: must/mustn’t, should, may, ought to, can, will, might / could, need / needn’t.
Складносурядні, складнопідрядні речення (Non-defining Clauses).

Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту. Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.
Наголос у складних іменниках, прикметниках, прислівниках тощо.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 10-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.


— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення.

Обсяг висловлювань — не менше 18 речень.


— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у ілямкативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає ілям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


— читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації.

Обсяг — не менше 800 друкованих знаків.


— заповнюють анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку; — повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть лист-повiдомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи, події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 16 речень.
Методичні рекомендації


Кількість годин з англійської мови у 5-10 кл. в масовій школі і школі сліпих однакова.

Навчальні можливості учнів з вадами зору у порівнянні з учнями зрячими обмежені.

Програма в 7-9 класах масової школи перерозподілена на 7-10 класи школи сліпих.

Навчання англійської мови дітей з вадами зору має забезпечити реалізацію практичних освітніх, розвиваючих, виховних та корекційних цілей. Практична мета полягає в тому, щоб навчити незрячих учнів спілкуватися іноземною мовою в межах передбачених цією програмою.

Завдання:

 1. Навчити учнів розуміти на слух мовлення вчителя;

 2. навчити спілкуванню відповідно до навчальної ситуації, теми;

 3. Розуміти прочитане.


Для учнів з вадами зору потрібно більше часу для усної роботи: ігор, віршів, пісень, діалогів, розв’язування кросвордів, використання аудіо матеріалів.

 • oldrussian.ru/lekciya-12-kogda-kontrakt-narushaetsya-obrabotka-isklyuchenij-osnovi-obektno-orientirovannogo-programmirovaniya.html
 • oldrussian.ru/directors-rhode-island-residents-are-in-bold.html
 • oldrussian.ru/tema-3-subkti-krimnalnogo-procesu-mnsterstvo-vnutrshnh-sprav-ukrani.html
 • oldrussian.ru/vihovannya-povinno-stoyati-vishe-za-osvtu-vihovannya-vipustiti-ne-mozhna-navt-v-tomu-vipadku-yakbi-na-pdgotovku-novobrancya-danij-buv-navt-odin-tlki-den.html
 • oldrussian.ru/kurs-lekcj-disciplni-dekorativne-sadvnictvo-kvtnikarstvo-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/1-maketana-mris-un-uzdevumi-obligtie-visprizgltijoie-studiju-kursi.html
 • oldrussian.ru/agriculture-credits-9th.html
 • oldrussian.ru/glava-1-strukturnie-svojstva-i-narusheniya-funkcij-zhivih-sistem-vosem-smertnih-grehov-civilizovannogo-chelovechestva.html
 • oldrussian.ru/-philippines-language-culture-customs-and-etiquette-kwintessential.html
 • oldrussian.ru/state-and-county-fips-codes-8.html
 • oldrussian.ru/15-valerij-voronin-prezhdevremennaya-zvezda.html
 • oldrussian.ru/richard-sherman-abner6-sherman.html
 • oldrussian.ru/lichnostnie-faktori-psihologiya-kriticheskogo-mishleniya.html
 • oldrussian.ru/36-mezhdu-dobrom-i-zlom-maski-mira.html
 • oldrussian.ru/glava-5-kurenie-odna-iz-glavnih-prichin-statistiki-dlya-podrostkov-ili-vsya-pravda-o-narkotikah.html
 • oldrussian.ru/sitij-golodnogo-ne-razumeet-pokushenie-na-rossiyu.html
 • oldrussian.ru/3-years-or-6-semesters-of-full-time-studies.html
 • oldrussian.ru/zapadnij-marksizm-marksizm-ne-rekomendovano-dlya-obucheniya.html
 • oldrussian.ru/konspekt-lekc-8.html
 • oldrussian.ru/vvedenie-osvoj-samostoyatelno-s-za-21-den.html