Актив ізація навчання у комплексі дисциплін безпеки життєдіяльності постановка проблеми


УДК 628.54

 2006

Рєва О.О., Бакланов О.М.


АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ У КОМПЛЕКСІ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Постановка проблеми. Одним із найважливіших напрямків роботи міськвиконкому Артемівська є створення комфортних та безпечних умов життя громадян під час виробництва та у побуті. Тому міська адміністрація приділяє значну увагу якості викладання комплексу життєзабезпечуючих дисциплін у вищих навчальних закладах нашого міста. Бо від якості знань, що отримують студенти з дисциплін цього комплексу, залежатиме життя та стан здоров`я наших громадян. До складу комплексу входять наступні дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Валеологія», «Цивільна оборона» та «Основи екології». Система знань, пов'язаних з безпекою життєдіяльності, є дуже широкою – це і окремі розділи медицини, фізіологія, психологія людини, біохімія, аналітична, органічна, фізична та неорганічна хімія. Серед комплексу знань, необхідних для опанування дисциплін, пов’язаних з безпекою життєдіяльності, дуже багато хімії, саме хімічні речовини є основними з тих, що отруюють навколишнє середовище; саме знання хімії дозволяє встановити якими саме речовинами і в якій кількості забруднене навколишнє середовище. Тільки знання хімії дозволить визначити комплекс заходів, за допомогою яких можна очистити навколишнє середовище від забруднення. Тому цей комплекс дисциплін у більшості вищих навчальних закладів і на електротехнологічному факультеті УІПА викладають саме хіміки [1, 2].

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безпека життєдіяльності (БЖД) – це наука про комфортну і безпечну взаємодію людини із середовищем існування. БЖД вивчає проблеми безпеки перебування людини в навколишньому середовищі під час трудової й іншої його діяльності. У комплексі цих дисциплін БЖД вивчають першою, вона є об’єднуючою дисципліною, тому у процесі навчання вона має пріоритет [1, 2].

Дисципліна «Основи охорони праці» є соціально-технічною наукою, яка виявляє і вивчає виробничі небезпеки і шкідливості, розробляє методи їх усунення або зниження з метою запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам. Головними об'єктами її вивчення є людина і процес праці, виробниче середовище, взаємозв'язок людини з устаткуванням, організація праці і виробництва, технологічні процеси [3].

Дисципліна «Охорона праці в галузі» є соціально-технічною наукою, яка виявляє і вивчає виробничі небезпеки і шкідливості, розробляє методи їх усунення або зниження з метою запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям і пожежам у конкретній галузі виробництва.

Валеологія - наука про здоров'я, закономірності прояву, механізми формування, збереження і зміцнення здоров'я людини на всіх етапах її розвитку. Це науковий напрям, що вивчає людину в цілому як систему багаторівневих систем людського організму і як частину системи космічної. Валеологія - це інтегральна наука, вона включає знання екології, біології, медицини, психології, соціології, філософії, педагогіки, антропології і ряду інших наук. Предметом валеології є індивідуальне здоров'я людини як категорія якості життя.[4]

Цивільна оборона розглядає надзвичайні ситуації, викликані радикальними змінами навколишнього середовища або терористичними актами. Науковою базою першої частини цієї системи знань є загальна екологія. Саме вона зв'язує проблеми охорони навколишнього середовища, безпечного і раціонального природокористування, охорони праці, а також цивільної оборони в єдиний комплекс природоохоронних дисциплін [5–8].

Екологія – це наука про взаємовідносини і взаємозв'язки живих істот між собою і з навколишньою неорганічною природою, про структуру і функціонування надорганізмених систем. Екологія займається вивченням 3-х рівнів організації життя: 1) Окремими організмами; 2) Популяціями (сукупністю особин одного виду на певній території); 3) Біоценозами (сукупністю особин різних видів). Таким чином, об'єктами екології в залежності від рівня досліджень є екологічні системи або елементи екосистем. Мета екології: розробка тактики і стратегії збереження і стабільного розвитку життя на Землі. Особливістю сучасного етапу розвитку екологічних знань є те, що екологія зобов'язана вивчати не тільки функціонування різнорівневих систем, але і обґрунтовувати раціональні форми взаємовідносин природи і людського суспільства [9–11].

^ Постановка завдання. Метою даної роботи є аналіз стану викладання комплексу життєзабезпечуючих дисциплін у найкрупнішому вузі міста – електротехнологічному факультеті Української інженерно-педагогічної академії. На всіх етапах навчання пріоритетною задачею є така організація навчальної діяльності студентів, в процесі якої формуються навички творчого мислення, створюються умови для самоосвіти, самовиховання, самовираження, уміння ухвалювати рішення і діяти в екстремальних ситуаціях. Головними орієнтирами є професійна компетентність, широкий технічний кругозір, навички індивідуальної і колективної діяльності, високий рівень загальної культури. Вирішити ці задачі можна тільки використовуючи активні і інформаційні технології навчання.

^ Виклад основного матеріалу. Роль інформаційних технологій навчання в даний час стрімко зросла у зв'язку із значним збільшенням об'єму інформації, одержуваної студентами. Володіючи рядом безперечних переваг, ці технології мають ряд істотних недоліків. Вони знижують рівень творчого мислення, зменшують необхідність формулювати свої думки, збільшують дефіцит спілкування. У зв'язку з цим на перший план повинні вийти методи активного навчання: ігри, імітаційні вправи, аналіз конкретних ситуацій.

Ігри дозволяють спрямовано впливати на розвиток інтелектуальних здібностей студента, краще за будь-який інший метод учать діяльності. У грі знання виявляються в динаміці - вимагається не просто відповісти на питання, а зразу ж ухвалити рішення, вибрати напрям дії. Тобто, основою ділової гри є діалог на мові вчинків, дій, які привнесені з модельованого середовища. Кожен учасник повинен ухвалювати конкретні рішення в конкретній обстановці. Принцип особистої участі в рішенні проблем є найважливішим в екологічній освіті і вихованні. В процесі гри повинна бути створена атмосфера взаємної довіри, високої вимогливості й критичності, всебічної активності й свободи для прояву індивідуальності. У той же час кожен окремий учасник гри тісно взаємодіє з іншими, що дозволяє одержувати навички колективної діяльності, суспільної поведінки, публічних дискусій. Саме в цьому випадку об'єднуються знання та інтуїція, що гарантує ухвалення рішень високої якості, які якнайповніше відбиває колективна думка. Цей момент надзвичайно важливий, оскільки проблеми охорони навколишнього середовища носять колективний характер, є соціальними проблемами, що відображають відносини людей один до одного.

Викладачу необхідно створити і підтримувати такий емоційний настрій граючих, щоб у них сформувалося відчуття відповідальності, а режим роботи студентів наближався б до реальності. Необхідно навчити їх чітко виражати свої думки, працювати спільно, виробляти рішення в процесі дискусії. Ігровий процес виконує не тільки контролюючу, повчальну, але і розвиваючу функцію. Розвивається образне мислення, виробляється професійна свідомість, стимулюється активна діяльність.

При вивченні курсу «Основи екології» нами була використана імітаційна гра «Біля озера», розроблена В.Ф. Комаровим [12]. Гра направлена на виховання ділових якостей у сучасного керівника виробництва, зокрема здібності до ухвалення узгоджених рішень. В ході гри акцентується увага студентів на тому, як впливають і залежать один від одного виробнича діяльність і стан природного навколишнього середовища (на прикладі озера). Гравці імітують виробничу діяльність, що приводить до забруднення озера, а також проводять деякі заходи, перешкоджаючі його забрудненню. Моделюється функціонування системи «озеро – промислові підприємства» протягом 1,5-2 років. Перед гравцями стоїть вибір: або одержувати великий прибуток протягом короткого терміну, здійснюючи виробничу діяльність без проведення очисних заходів, або одержувати менший прибуток протягом довгого часу і при цьому піклуватися про завтрашній день. При цьому узгоджені дії партнерів дозволяють понизити витрати на природоохоронні заходи.

Проведення цієї гри формує у майбутніх фахівців такі цінні якості, як здатність передбачати і враховувати широке коло соціально-економічних, політичних, етичних і екологічних наслідків при ухваленні технічних і управлінських рішень. Через усвідомлення своїх професійних задач і наслідків ухвалених рішень студент на власному, в даному випадку ігровому, досвіді приходить до необхідності вживання заходів по захисту навколишнього середовища.

При вивченні курсу «Безпека життєдіяльності» студенти виконують індивідуальне завдання «Оцінка впливу промислового об'єкту на навколишнє середовище». Оцінюється вплив таких чинників, як вигляд і якість сировини, типи і режими роботи устаткування, технологічний режим, ступінь забруднення навколишнього середовища. При виконанні даної роботи вони опановують методику розрахунку викидів токсичних речовин в навколишнє середовище, вчаться оцінювати вплив промислового об'єкту на людину і навколишнє природне середовище і визначати найефективніші шляхи зниження забруднення біосфери. Велика увага надається обґрунтуванню вибору шляху рішення поставленої задачі. Заняття сприяє формуванню природоохоронного мислення, а також щепить навички рішення задач по створенню екологічно безпечних устаткування, технологій і виробництв.

При вивченні дисципліни «Основи охорони праці» нами запропоновано використовувати ділову гру «Ефективність». Основною метою гри є ознайомлення з процесом пошуку оптимального рішення поліфакторних задач, для яких відсутня розроблена теорія. В даному випадку як функція оптимізації вибрана ефективність діяльності підприємства по створенню безпечних і комфортних умов праці. Математична модель у вигляді системи рівнянь вводиться в ЕОМ. Група студентів ділиться на 3-4 підгрупи, що змагаються, мета кожної – пошук максимального значення критерію оптимізації. При пошуку оптимуму вид математичної моделі студентам не відомий. Свої рішення підгрупи видають у вигляді комбінацій рівнів чинників. Межі зміни чинників повинні бути відомі учасникам. ЕОМ дає відповідь у вигляді цифрового значення критерію оптимізації. Кожна комбінація рівнів оцінюється як витрати, а підвищення значення параметра оптимізації – як виграш. Переможцем є підгрупа, що досягла максимального значення параметра оптимізації при мінімальному числі комбінацій.

Використовування ЕВМ в мережевому режимі значно збільшує можливості експериментального визначення оптимального рішення, додає грі динамічніший характер. У програмі передбачено два входи: користувача – «гравця», мету якого підібрати значення чинників для забезпечення екстремуму функції, і викладача, призначення якого – спостереження і управління ходом роботи «гравців». Програма розроблена для мережевих станцій, що працюють в операційній системі WINDOWS-NT. Для програмування використана об'єктно-орієнтована мова «DELPHI-4.0». Завантажувальний файл має об'єм близько 500 кБ. Програма під час роботи не робить звернення до диска і працює з максимальним обмеженням прав користувача комп'ютера. Кожна ПЕОМ може взяти участь в поточній грі тільки один раз з метою захисту від підробки результатів. У грі беруть участь всі машини, що знаходяться в одному мережевому домені при запуску даної програми.

Проведення гри сприяє розвитку здатності аналізувати об'ємний матеріал, виявляти тенденції зміни досліджуваної функції, застосовувати одержані раніше знання при рішенні конкретної задачі. Ця гра багатофункціональна, вона може бути використана для вирішення таких задач, як оцінка ефективності рішення, пошук оптимальної конструкції і технологічної схеми, оптимізація режимів роботи устаткування по вибраному критерію і багато інших.

^ Висновки і перспективи подальших досліджень. Викладання дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Валеологія», «Цивільна оборона» та «Основи екології» знаходиться на електротехнологічному факультеті УІПА на найсучаснішому рівні. Активно використовується комп’ютерна техніка через відповідні ігри. Беручи участь в іграх, студенти швидко засвоюють, що успіх гри залежить від ініціативи і інтересу кожного учасника. Викладачі відзначають, що у більшості студентів, що взяли участь в грі, збільшується прагнення до досягнення мети за рахунок прояву особистої ініціативи, зростає потреба до домінування в конкретній ситуації, тобто активна діяльність стимулюється. Виробляється також професійна свідомість, оскільки гра відображає ту або іншу область майбутньої професійної діяльності.

Необхідно підкреслити і той факт, що при вельми обмеженій кількості часу, виділеного на вивчення життєзабезпечуючих дисциплін, застосування ігор дозволяє побачити проблему в цілому, в результаті колективного обговорення швидко ухвалити рішення і виробити активну програму дій, тобто інтенсифікувати навчальний процес.


Література

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник для студентів вузів III–IV рівнів акредитацій.–К.: Каравела, 2001.–216 с.

2. Пістун І.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник –Львів.: Афіша, 2003.–325 с.

3. Краткий конспект лекций по курсу «Основы охраны труда». Ч.2: Учеб. пособие / Дементий Л.В., Чижиков Г.И., Глиняная Н.М. – Краматорск: ДГМА, 2000. - 104 с.

4. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов.–М.: Флинта: Наука, 2001.– 416 с.

5. Цивільна оборона. Еавчальний посібник /за ред. полковника В.С. Франчука.– 2-ге вид. доп.– Львів: Афіша, 2002. – 336 с.

6. Корсак К.В. Основи екології. – Київ: МАУП, 2993.–435 с.

7. Стадницкий Г.В. Экология: Учеб. пособие для химико-технологических вузов/Г.В. Стадницкий, А.И. Родионов. - М.: Высш. школа, 1988. - 272 с.

8. Охрана окружающей среды: Учеб. для тех. спец. вузов / С.В. Белов, Ф.А. Барбинов, А.Ф. Козьяков и др.; Под редакцией С.В. Белова.-М.; Высшая школа, 1991.- 319 с.

9. Лаптев А.А. Охрана и оптимизация окружающей среды. - Киев: Лыбидь, 1990. - 256 с.

10. Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды: Учеб. пособие для учащихся техникумов. - М.: Высш. школа, 1987. - 287 с.

11. Кулешов В.П. Охрана природы от загрязнений промышленными выбросами. - М.: Химия, 1979. - 240 с.

12. Геронімус Ю.В. Гра, модель, економіка.- М.: Знання, 1989.- 208 с.


Рева А.А., Бакланов А.Н.

Активация обучения в комплексе дисциплин безопасности жизнедеятельности

Рассмотрено использование деловых игр и имитационных упражнений при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы охраны труда», «Охрана труда в отрасли», «Валеология», «Гражданская оборона» и «Основы экологии». Показано, что деловые игры и имитационные упражнения позволяют интенсифицировать процесс обучения.


Рєва О.О., Бакланов О.М.

Активація навчання у комплексі дисциплін безпеки життєдіяльності

Розглянуто використання ділових ігор і імітаційних вправ при вивченні дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Валеологія», «Цивільна оборона» та «Основи екології». Показано, що ділові ігри та імітаційні вправи дозволяють інтенсифікувати процес навчання.


A.A. Reva, A.N. Baklanov

Activating of Studies in Complex of Disciplines of Safety of Vital Functions

The use of business games and imitation exercises at the study of disciplines is considered «Safety of vital functions», «Bases of labor protection», labor «Protection in industry», «Valeologia», «Civil defensive» and «Bases of ecology». It is shown that the business games and imitation exercises allow to intensify the process of studies.


Стаття надійшла до редакції. 06.11.2006р.
 • oldrussian.ru/33-analz-bezposerednogo-otochennya-organzac-2-golovn-skladov-strategchnogo-menedzhmentu-18.html
 • oldrussian.ru/8poklikannya-yakova-ta-vana-pshenicya-bez-kukolyu-hrestove-vangel-bez-vstavok-spotvoren.html
 • oldrussian.ru/sssslice-crunch-crunch-crunch-sssslice-crunch-crunch-crunch-damn-i-make-better-salads-for-these-ducks-than-i-do-for-my-own-family-bella-thought.html
 • oldrussian.ru/course-objectives-for-bba-honors-4-years-programme-department-of-business-administration.html
 • oldrussian.ru/32-scenchne-mistectvo-u-vjskovj-zon-v-1941-1943-rr-referat-zvt-pro-ndr-84-c-190-dzherel.html
 • oldrussian.ru/plan-organzacya-obslugovuvannya-v-va-remontom-tehnchnogo-obladnannya-vdoskonalennya-remontnih-virobnictv.html
 • oldrussian.ru/food-features-value-for-money-ambient-food-is-there-a-student-market-a-focus-on-the-look-what-we-found-brand.html
 • oldrussian.ru/glava-1-sovremennaya-britanskaya-filosofiya-istoriya-filosofii-xx-vek.html
 • oldrussian.ru/shema-analzu-uroku-bolog-zastupnik-direktora-vdpovda-za-pravilnu-organzacyu-navchalno-vihovnogo-procesu.html
 • oldrussian.ru/estes-park-colorado-80517-bob-sheldonpresbynet-org-email.html
 • oldrussian.ru/vassali-shvedskogo-korolevstva-tajni-propavshej-civilizacii.html
 • oldrussian.ru/imennojukazatel-bogi-deneg-uoll-strit-i-smert-amerikanskogo-veka.html
 • oldrussian.ru/bill-hefner-elementary-school-13.html
 • oldrussian.ru/michelle-bezanson.html
 • oldrussian.ru/the-murders-in-the-rue-morgue-3.html
 • oldrussian.ru/5-window-stations-and-profiles-137-4.html
 • oldrussian.ru/viccc-family-newsletter.html
 • oldrussian.ru/last-updated-11-october-2005-32.html
 • oldrussian.ru/mitchell-d-chester-ed-d-7.html
 • oldrussian.ru/pervoe-zavoevanie-gallii-bolshoj-istoricheskij-putevoditel.html