Аграрне право України Янчук - Сторінка 23ставлення до своїх обовязкiв можуть встановлюватися квалi-

фiкацiйнi категорiї за посадами, зайнятими спецiалiстами з

вищою i середньою спецiальною освiтою.


Спецiалiстам, якi виконують особливо складнi обовязки,

може встановлюватися перша квалiфiкацiйна категорiя, а

тим, що виконують обовязки пiдвищеного ступеня склад-

ностi, - друга. Квалiфiкацiйнi категорiї встановлюються спе-

цiалiстам за результатами атестацiй, якi перiодично прово-

дяться атестацiйними комiсiями.


Спецiалiстам, котрi очолюють бригади в рослинництвi й

тваринництвi в сiльськогосподарських пiдприємствах, можуть

присвоюватися класнi звання (i та II класу). Це робиться в

такому ж порядку, як i встановлюються квалiфiкацiйнi кате-

горiї з оплати працi.


Присвоєння спецiалiстам класних звань i квалiфiкацiйних

категорiй враховується директором при встановленнi розмiрiв

оплати працi, iнших видiв матерiального стимулювання.


Роздiл XVI


^ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДiЯЛЬНОСТi СiЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПiДПРИ¦МСТВ


1. Поняття виробничо-господарської

дiяльностi, її правове регулювання


1. У сiльському господарствi України виробничо-госпо-

дарська дiяльнiсть здiйснюється колективно-кооперативними

i державними сiльськогосподарськими пiдприємствами, ак-

цiонерними сiльськогосподарськими товариствами, селян-

ськими (фермерськими) господарствами. Сiльське господар-

ство України характеризується наявнiстю великого вироб-

ництва на промисловiй основi, чiтко вираженого зонального

його розмiщення, розвинутою внутрiшньорайонною та галу-

зевою спецiалiзацiєю. Зокрема, Полiська зона спецiалiзується

на виробництвi картоплi, льону, продукцiї мясного скотар-

ства. У степових районах України найбiльше розвинуте ви-

робництво цукрових бурякiв, зерна, продукцiї скотарства i

свинарства, в степовiй зонi виробляється основний обсяг

плодiв i винограду, продукцiї вiвчарства, значна кiлькiсть зер-

на, продукцiї свинарства i скотарства, у примiськiй зонi - ве-

ликий обсяг овочiв, молока для промислових центрiв,


Спецiалiзацiя в сiльському господарствi - це форма (про-

цес) суспiльного подiлу працi, що дiстає вияв у територiаль-

ному розмiщеннi та розчленуваннi галузi на окремi види ви-

робництва сiльськогосподарської продукцiї й сировини. Спе-

цiалiзацiя на основi впровадження досягнень науково-технiч-

ного прогресу, рацiонального використання агроклiматичних

умов, матерiально-технiчних i трудових ресурсiв, iнтенсифi-

кацiї виробництва сприяє його концентрацiї та є важливим

чинником пiдвищення ефективностi сiльського господарства.


2. В аграрному секторi економiки розрiзняють зональну

(внутрiшньозональну), галузеву (внутрiшньо- й мiжгалузеву),

мiжгосподарську, господарську (внутрiшньогосподарську),


Правове регулювання виробничо-господарськоТ дiяльностi СГП 343


технологiчну, функцiональну та iншi форми спецiалiзацiї ви-

робництва.


Спецiалiзацiю (виробничу спрямованiсть) сiльськогоспо-

дарського пiдприємства визначають за основною (провiдною)

галуззю, на яку випадає найбiльша (вiд 25 вiдсоткiв i вище)

питома вага в товарнiй продукцiї, а рiвень останньої - за сис-

темою показникiв (коефiцiєнтiв).


Розрiзняють зерновi, овочевi, овочево-молочнi, птахiв-

ницькi, вiдгодiвельнi та iншi спецiалiзованi господарства, а

також їх типи, що утворилися внаслiдок рiзного поєднання

основних i додаткових галузей.


Спецiалiзацiя виробництва - один iз вагомих чинникiв iн-

тенсифiкацiї сiльського господарства. Її основними напря-

мами є: вдосконалення територiального розмiщення вироб-

ництв на основi регiональної (мiкрозональної) концентрацiї;


розвиток вертикальних звязкiв сiльського господарства з га-

лузями переробної промисловостi, створення продуктових

комплексiв, виконання цiльових монопродуктових програм;


формування iндустрiально-виробничої системи з виробницт-

ва окремих видiв продовольства i сировини на основi впрова-

дження iндустрiальних методiв та автоматизацiї сiльського

господарства i промислових циклiв виробництва: поглиблен-

ня спецiалiзацiї колективних i державних сiльськогосподар-

ських пiдприємств через полiпшення окремих видiв вироб-

ництва продуктiв харчування рослинного i тваринного похо-

дження, збiльшення їх обсягiв, здешевлення собiвартостi, пiд-

вищення екологiчної якостi та безпечностi.


Одним iз проявiв спецiалiзацiї є створення спецiалiзовано-

го господарства, що являє собою велике сiльськогосподар-

ське пiдприємство, яке спецiалiзується на виробництвi одно-

рiдної продукцiї. Це сприяє найбiльш ефективному викорис-

танню землi, трудових ресурсiв, основних та обiгових фондiв,

що у свою чергу забезпечує пiднесення продуктивностi сус-

пiльної працi, прискорення темпiв зростання виробництва

продуктiв харчування i сировини.


Розрiзняють три типи спецiалiзованих господарств. До

першого належать глибокоспецiалiзованi господарства з од-

нiєю основною галуззю, вiд якої одержують 60-70 вiдсоткiв

денних надходжень, та з трьома-чотирма додатковими галузя-

ми. Такими, наприклад, є господарства з вiдгодiвлi свиней,

великої рогатої худоби, птахiвницькi, виноградарськi, рисiв-


344


Роздiл XVI


ницькi, хмiльницькi тощо. Другий тип - це спецiалiзованi

господарства з двома основними галузями (зазвичай рослин-

ницькою i тваринницькою), кожна з яких забезпечує не мен-

ше ЗО вiдсоткiв денних надходжень, та з трьома-пятьма до-

датковими галузями. Це, примiром, тваринницько-бурякiв-

ничi, овочево-молочнi, садiвницько-молочнi, молочно-кар-

топлярськi та iншi господарства. До третього типу належать

господарства комбiнованої спецiалiзацiї з трьома основними

галузями, кожна :> яких забезпечує не менш як 20 вiдсоткiв

денних надходженi>, та з трьома-чотирма додатковими. Таки-

ми є тиаринпицько-зерново-бурякiвничi, овоче-молочно-

картоплярськi, тваринницько-льонарсько-картоплярськi гос-

подарства.


3. Правове регулювання спецiалiзацiї сiльськогосподар-

ського виробництва здiйснюється за допомогою правових

норм як загальних, так i спецiальних законiв та пiдзаконних


актiв.


Так, вiдповiдно до ст. 20 загального Закону "Про пiдпри-

ємства в Українi", ст. 1 спецiального Закону "Про прiоритет-

нiсть соцiального розвитку села та агропромислового комп-

лексу в народному господарствi" та ст. 13 спецiального Зако-

ну "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство"

сiльськогосподарськi пiдприємства самi визначають напрями

i структуру сiльськогосподарського виробництва, а отже i йо-

го спецiалiзацiю та обсяги. Вони можуть здiйснювати свою дi-

яльнiсть як самостiйно, так i через кооперування з промисло-

вими пiдприємствами та iншими субєктами пiдприємництва.

На рiвнi спецiальних актiв, скажiмо. Законiв "Про насiння",

"Про охорону прав на сорти рослин", "Про племiнне тварин-

ництво", визначаються спецiальнi субєкти, правомочнiсть

останнiх та основнi вимоги до них. Так, згiдно зi ст. З Закону

"Про племiнне тваринництво" субєктами цiєї галузi визна-

ються пiдприємства, селекцiйно-гiбриднi центри, iподроми,

лабораторiї iмуногенетичного контролю, контрольно-випро-

бувальнi станцiї, центри трансплантацiї ембрiонiв, iншi пiд-

приємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форм влас-

ностi, а також селянськi (фермерськi) господарства, якi мають

свiдоцтва на право займатися племiнною справою.


На рiвнi пiдзаконних актiв спецiалiзацiя сiльськогосподар-

ських пiдприємств визначається урядовими та локальними

актами. Зокрема, постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд


Правове регулювання виробничо-господарської дiяльностi СГП 345


i 16 червня 1993 р. "Про заходи щодо полiпшення насiнництва

сiльськогосподарських культур" пiдтримано iнiцiативу сiль-

ськогосподарських пiдприємств i органiзацiй, якi займаються

виробництвом, переробкою i реалiзацiєю насiння, про ство-

рення державно-кооперативного виробничого обєднання

"Насiння України" та встановлено, що генеральний директор

останнього та його заступники за умовами медичного i транс-

Портно-побутового обслуговування прирiвнюються вiдповiд-

но до голови державного комiтету та його заступникiв.

i Виробничо-господарська дiяльнiсть сiльськогосподар-

ських пiдприємств спрямована на розвиток основних галузей

(рослинництво i тваринництво) i додаткових (садiвництво,

бджiльництво, ставкове рибництво, тепличне i парникове

господарство, вирощування овочiв, хмелярство тощо). Поряд

i ними розвиваються допомiжнi галузi - переробка продо-

вольства i сировини власного виробництва, мiсцевi промис-

| ли, торгiвля через власну або орендовану торговельну мережу


тощо.


Виробничо-господарська дiяльнiсть сiльськогосподар-

ських товаровиробникiв визначається спецiальними правови-

ми актами. Згiдно з ст. 13 Закону "Про колективне сiльсько-

господарське пiдприємство" останнє самостiйно визначає на-

прями сiльськогосподарського виробництва, його структуру i

обсяг, самостiйно розпоряджається виробленою продукцiєю

та доходами, здiйснює будь-яку дiяльнiсть, що не суперечить


законодавству України.


Законом "Про сiльськогосподарську кооперацiю" визна-

ченi господарськi правомочностi кооперативу (ст. 28). Коопе-

ратив (обєднання) вiдповiдно до свого статуту самостiйно

визначає основнi напрями господарської дiяльностi, здiйснює

її планування i реалiзацiю. Вiн самостiйно реалiзує свою про-

дукцiю, майно, надає послуги за цiнами i тарифами, якi вста-

новлюються ним самостiйно або на договiрнiй основi. Вироб-

ничо-господарська правосубєктнiсть акцiонерного сiльсько-

господарського товариства визначена нормами Закону "Про


господарськi товариства".


4. Здiйснення виробничо-господарської дiяльностi сiльсь-

когосподарських пiдприємств провадиться на засадах само-

окупностi, самофiнансування i прибутковостi. Прибутковiсть

кожного з них досягається шляхом пiдприємництва. Зазначе-

на правосубєктнiсть основана на Законi "Про пiдприєм-


346


Роздiл XVI


ництво", прийнятому Верховною Радою України 7 лютого

1991 р. За своїм змiстом цей закон поширюється на дiяльнiсть

усiх типiв сiльськогосподарських товаровиробникiв. Згiдно з

ст. 1 пiдприємництво становить собою самостiйну iнiцiативу,

повязану з систематичною на власний ризик дiяльнiстю по

виробництву продукцiї, виконанню робiт, наданню послуг та

заняттю торгiвлею з мстою одержання прибутку.


Виробничо-господарська дiяльнiсть, додержання у по-

всякденнiй роботi засад пiдприємництва зумовленi такими

першорядними субєктивними i обєктивними факторами.

Серед них першорядне значення має фактор необхiдного ма-

терiально-технiчного забезпечення господарства, рацiональне

використання всiх сiльськогосподарських угiдь, використан-

ня прогресивних технологiй, залучення до керiвництва ви-

робництвом високопрофесiональних спецiалiстiв сiльського

господарства та активно-творчих керiвникiв галузей, обкла- ,

дання сiльськогосподарського пiдприємства помiрними по-

датками (зокрема введення єдиного земельного податку), за-

стосування зважених цiн на пальне i мастильнi матерiали, за-

паснi частини до сiльськогосподарської технiки, заснованi на

засадах ринково-економiчних вiдносин умови i порядок реа-

лiзацiї виробленої сiльськогосподарської продукцiї та iн. Не-

додержання цих вимог за сучасних умов призвело до занепа-

ду, збитковостi i банкрутства значної частини як колектив-

них, так i державних сiльськогосподарських пiдприємств i то- i

вариств. |


Рiвень виробничо-господарської дiяльностi сiльськогоспо-

дарських пiдприємств перебуває в прямiй залежностi вiд |

впровадження у виробництво досягнень сiльськогосподар- i

ської, економiчної науки, високоврожайних сортiв сiльське- !

господарських культур, нових i полiпшених порiд тварин, су- i

часної сiльськогосподарської технiки (включаючи досягнення

зарубiжних країн).


Нарiвнi з розвитком рослинництва i тваринництва сiльсь-

когосподарськi пiдприємства мають право здiйснювати про-

мислову переробку своєї продукцiї - як самостiйно, так i на

основi мiжгосподарської кооперацiї як агропромислової iн-

теграцiї. Для бiльш повного й рiвномiрного використання

трудових ресурсiв i мiсцевих джерел сировини, пiдвищення

своєї прибутковостi вони можуть створювати i розвивати пiд-

собнi виробництва, а також рiзнi промисли; вступати в дого-


Правове регулювання виробничо-господарсько! дiяльностi СiТi 347


вiрнi вiдносини з будь-якими субєктами пiдприємництва

(фiзичними i юридичними особами, у тому числi з iноземни-

ми) з метою створення фiлiй, цехiв iз виготовлення рiзних то-

варiв. Така дiяльнiсть є допомiжною, оскiльки основною, ста-

тутною дiяльнiстю є виробництво продуктiв харчування рос-

линного i тваринного походження.


5. Сферою виробничо-господарської дiяльностi сiльсько-

господарських пiдприємств є як внутрiшньогосподарськi, так

i мiжгосподарськi вiдносини.


Зазначена правомочнiсть цих пiдприємств випливає зi

змiсту ст. 13 Закону "Про колективне сiльськогосподарське

пiдприємство", згiдно з якою таке пiдприємство має право

кооперуватися з промисловими пiдприємствами та установа-

ми при переробцi сiльськогосподарської продукцiї, виготов-

леннi промислових та iнших товарiв, розширеннi сфери соцi-

ально-культурного, комунально-побутового обслуговування

сiльського населення, пiдготовцi й перепiдготовцi кадрiв. Як

юридичнi особи колективнi сiльськогосподарськi пiдпри-

ємства, спiлки селян, сiльськогосподарськi виробничi коо-

перативи, акцiонернi товариства, товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю можуть брати участь у мiжгосподарськiй дi-

яльностi через створення спiльних пiдприємств або на дого-

вiрних засадах. Вони є учасниками рiзноманiтних органiза-

цiйно-майнових вiдносин, що формуються в процесi їхньої

основної, статутної дiяльностi. Сюди входить i наступна їхня

дiяльнiсть, повязана з реалiзацiєю вироблених ними продук-

тiв харчування рослинного i тваринного походження (в тому

числi в переробленому виглядi), яка за своїм змiстом нале-

жить до майнових вiдносин, що мають товарно-грошовий


характер.


Впровадження зазначених засад у практику господарської

дiяльностi сiльськогосподарських пiдприємств забезпечує ос-

таннiм оперативно-господарську самостiйнiсть i пiдприєм-

ницьку свободу дiй.


Виробничо-господарська дiяльнiсть колективних i держав-

них сiльськогосподарських пiдприємств та iнших субєктiв аг-

рарного пiдприємництва здiйснюється на планових засадах.

Так, ст. 20 Закону "Про пiдприємства в Українi" встановлено

спiльне для всiх субєктiв правило, згiдно з яким вони само-

стiйно планують свою дiяльнiсть i визначають перспективи

розвитку виходячи з попиту на вироблювану продукцiю, ро-


^ 348 РОЗДiЛ XVI


боти, послуги та необхiднiсть забезпечення їх виробничого та

соцiального розвитку, пiдвищення доходiв. Основу планiв

становлять договори, укладенi зi споживачами (покупцями)

продукцiї, робiт, послуг i постачальниками матерiально-тех-

нiчних ресурсiв.


6. Ефективнiсть виробничо-господарської дiяльностi сiль-

ськогосподарських пiдприємств перебуває у прямiй залеж-

ностi вiд реалiзацiї комерцiйного планування тобто вiд вико-

нання його бiзнес-плану. У процесi здiйснення своїх органi-

зацiйно-управлiнських посадових функцiй керiвники i спе-

цiалiсти пiдприємства зобовязанi використовувати всi

доступнi їм органiзацiйно-управлiнськi, економiчнi та трудовi

заходи за умови їхньої реалiзацiї вiдповiдних правових засо-

бiв. З цiєю метою пiдприємство як пiдприємець визначає за-

гальнi свої цiлi на 2-5-10 рокiв, опрацьовує шляхи їх здiй-

снення, а також забезпечує постiйний контроль за виконан-

ням зазначених у бiзнес-планi показникiв. У бiзнес-планi

окреслюються тi конкретнi завдання, якi ставляться перед

пiдприємством, визначається доцiльнiсть та обсяги залучення

капiталовкладень (iнвестицiй). Цi завдання повиннi бути кон-

кретними з визначенням певних строкiв виконання, мати

розроблену маркетингову стратегiю пiдприємства.


За умов впровадження ринкових економiчних вiдносин

набуває особливої значущостi пошук покупцiв своєї продук-

цiї, виявлення запитiв та потреб споживача, органiзацiйно-

правове забезпечення збуту виробленої продукцiї, рентабель-

нiсть виробництва i прибутковостi. При розробцi комерцiй-

ного плану пiдприємство-пiдприємець зобовязанi мати пов-

ну уяву стосовно наступного звернення до банкiвських

кредиторiв.


Комерцiйнi або бiзнес-плани характеризуються такими

складовими:


1) короткий висновок - резюме; 2) пiдприємство, його

продукцiя чи окремий продукт; 3) цiлi i стратегiя; 4) дослiд-

ження ринку; 5) оцiнка конкурентiв; 6) план маркетингу;


7) план виробництва; 8) органiзацiя i управлiння; 9) юридич-

ний план; 10) фiнансовий план; 11) програма iнвестування;


12) вплив на навколишнє середовище; 13) програма змен-

шення ризику i страхування.


У бiзнес-планi зазначаються обсяги виробництва у кожнiй

iз галузей, прибуток, строки повернення iнвестицiй за умови

їх залучення для розвитку господарства.


Правове регулювання вчробничо-господарсько! дiяльностi СГП 341i


2. Органiзацiйно-правове забезпечення

впровадження господарського розрахунку

i рентабельностi


1. Головне призначення правосубєктностi сiльськогос-

подарського пiдприємства, акцiонерного товариства i се-

лянського (фермерського) господарства як пiдприємцiв i

юридичних осiб полягає в органiзацiйно-правовому управлiн-

ському забезпеченнi розвитку сiльського господарства, ефек-

тивної їхньої виробничо-господарської (економiчної) дiяль-

ностi. Для досягнення цiєї мети набувають практичної значу-

щостi i належного економiчного наповнення такi категорiї як

вартiсть, собiвартiсть, господарський розрахунок, рентабель-

нiсть, прибутковiсть. Названi категорiї є економiчними мето-

дами, за допомогою яких можливо здiйснювати рацiональне i

ефективне будь-яке господарювання взагалi, доцiльною є са-

ма пiдприємницька дiяльнiсть i ведення кожної iз галузей


сiльського господарства.


Виробничо-господарська дiяльнiсть сiльськогосподар-

ських пiдприємств, акцiонерних товариств, селянських (фер-

мерських) господарств провадиться на засадах оптимального

господарського розрахунку. Останнiй становить собою еко-

номiчний метод господарювання, з допомогою якого реалiзу-

ється рацiональне i цiльове використання знарядь i засобiв

сiльськогосподарського виробництва, впроваджуються сучас-

нi форми органiзацiї працi) найновiшi технологiї, новi сорти

сiльськогосподарських культур та племiнного тваринництва,

забезпечується просте i розширене вiдтворення. Вiд рiвня гос-

подарського розрахунку у господарствi залежать економiчний

i соцiальний стан працiвникiв сiльського господарства, їхня

матерiальна зацiкавленiсть у подальшому розвитку свого пiд-

приємства i товариства, розмiри винагороди за вкладену пра-

цю членiв колективно-кооперативних пiдприємств ВСГК, се-

лянського (фермерського) господарства. В цiлому ж стан гос-

подарського розрахунку має безпосереднє вiдношення до

рентабельностi i прибутковостi господарства як мети пiдпри-

ємницької дiяльностi кожного конкретного господарюючого

субєкта. Кожний з них самостiйно здiйснює свою оператив-

но-господарську дiяльнiсть щодо використання коштiв i за-

безпечення самоокупностi кожної галузi виробництва, додер-

жання оптимально допустимої собiвартостi виробництва


350


Роздiл XVI


кожного виду вироблюваної сiльськогосподарської продукцiї

або ж виду продуктiв переробних пiдприємств.


2. Господарський розрахунок охоплює використання нау-

ково-обгрунтованих обсягiв робочої сили, рацiонального

використання спецiалiстiв, високоврожайних сiльськогоспо-

дарських культур, високопродуктивного тваринництва. Гос-

подарський розрахунок спрямований на забезпечення вико-

ристання найсучаснiших засобiв транспортування сiльсько-

господарської продукцiї, засобiв її зберiгання i схоронностi,

своєчасного i економiчно вигiдного збуту виробленої продук-

цiї, продуктiв її перероблення та iн.


Економiчна ефективнiсть господарського розрахунку пе-

ребуває у прямiй залежностi вiд собiвартостi складової части-

ни (компонентiв) виробництва кожного з видiв сiльськогос-

подарської продукцiї чи видiв продуктiв переробки. Поняття

собiвартостi охоплює вартiсть працi i засобiв на одиницю

продукцiї, вона визначається з урахуванням як виробничих

затрат, так i затрат, що виникають в результатi її реалiзацiї.

При визначеннi виробничої собiвартостi продукцiї включа-

ються всi затрати виробника, повязанi з виробництвом про-

дукцiї. При цьому використовується поняття калькуляцiї, як

засiб визначення собiвартостi продукцiї або одиницi робiт.

Залежно вiд економiчної природи затрати обєднуються в од-

норiднi групи - статтi затрат i розмежовуються на простi i

комплекснi.


При визначеннi собiвартостi сiльськогосподарської про-

дукцiї i продукцiї вироблюваної колективно-кооперативними

i державними пiдприємствами, акцiонерними товариствами i

селянськими (фермерськими) господарствами першорядним

є питання про таку складову собiвартостi сiльськогосподар-

ської продукцiї як вартiсть земельних угiдь, без яких таке ви-

робництво взагалi неможливе. Протягом багатьох рокiв гос-

подарювання колгоспiв i радгоспiв при визначеннi вартостi

вироблюваної ними сiльськогосподарської продукцiї вартiсть

земель не враховувалась, вона не бралась до уваги при визна-

ченнi цiни на усi види сiльськогосподарської продукцiї, пред-

метiв її переробки на продукти харчування, а також як сиро-

вини для легкої промисловостi.


У теоретичному i практичному вiдношеннi при вирiшеннi

питання про собiвартiсть сiльськогосподарської продукцiї не

має значення форма власностi i право власностi на земельнi


Правове регулювання виробнино-господарськоi дiяльностi СГЛ-- 351


дiлянки, що належали i належать нинi КСГП, ДСГП, ВСГК,

АСГТ, селянським (фермерським) господарством i власникам

приватних пiдсобних господарств. У цьому звязку є безпiдс-

тавним твердження про те, що включення вартостi земельних

угiдь при визначеннi вартостi сiльськогосподарської продукцiї

є неможливим без визнання землi товаром, тобто обєктом

права купiвлi-продажу i права закладу при одержаннi кредиту.

При застосуваннi господарського розрахунку i використаннi

економiчної категорiї собiвартостi i рентабельностi є реально

можливим, доцiльним i суспiльне необхiдним використання

вартостi землi як засобу сiльськогосподарського виробництва.

Лише за цiєї умови господарський розрахунок стане повним i


неформальним.


У виробничо-господарськiй дiяльностi сiльськогосподар-

ських пiдприємств значне мiсце належить мясо-молочному

тваринництву. Протягом багатьох рокiв воно забезпечувало

потреби країни у цих продуктах харчування. Йому належить

важлива роль у господарському розрахунку пiдприємства, у

визначеннi собiвартостi цього виду продукцiї, рентабельностi

тваринницьких ферм. Як i в попереднi роки, а особливо за су-

часних умов наведенi питання є надзвичайно складними як

для кожного пiдприємства, так i для всiєї тваринницької га-

лузi. Перш за все звертає на себе увагу невiдповiднiсть мiж со-

бiвартiстю виробництва молока i мяса i цiнами, за якими

КСГП, ВСГК, ДСГТ, ДСГП реалiзують цi продукти; невiдпо-

вiднiсть мiж цiнами, за якими господарства закуповують ком-

бiкорми; виходячи iз сучасних цiн на пально-мастильнi мате-

рiали для господарства є значними витрати на виробництво

власних кормiв для худоби. Внаслiдок таких обставин у знач-

нiй частинi господарств тваринницька галузь є збитковою,

про її рентабельнiсть, а тим бiльше про прибутковiсть i гово-

рити не доводиться.


Негативний вплив на реалiзацiю господарського розрахун-

ку, собiвартiсть вироблюваної сiльськогосподарської продук-

цiї мають цiни на мiнеральнi добрива, отрутохiмiкати, пести-

циди, вартiсть агрохiмiчного i ремонтно-технiчного обслуго-

вування пiдприємств.


Сучасне скрутне економiчне становище сiльськогосподар-

ських пiдприємств призвело до порушення вимог аграрного

законодавства стосовно оплати працi членiв КСГП, як тих,

що iснують з часу колективiзацiї, так i тих, що створенi на ба-


352 Роздiл ХУГ


зi радгоспiв. У переважнiй бiльшостi КСГП оплата працi є

низькою, видається не регулярно, з великою затримкою. Рi-

вень винагороди є довiльним, нормативи Положення про оп-

лату працi не дотримуються. Наведене є також однiєю з iстот-

них причин недодержання i неможливостi дотримуватися

господарського розрахунку у пiдприємствi i рентабельностi

галузей сiльського господарства i пiдприємства в цiлому.


3. У значнiй чистинi колгоспiв України ще в роки, що пе-

редували проголошенню її незалежностi, був поширений про-

гресивний досвiд внугрiшцьобригадного господарського роз-

рахунку. За цих умов виробничо-господарський структурний

пiдроздiл користувався майном на засадах права повного гос-

подарського вiдання, мав вiдповiдний склад працiвникiв, якi,

будучи членами колективного пiдприємства, становили осо-

бовий склад цього пiдроздiлу, їм належали вiдповiднi права

органу, самоврядування. Мiж виробничими структурними

пiдроздiлами вiдбувались вiдповiднi виробничо-господарськi

стосунки, застосовувалась система розрахункiв чеками.


На вiдмiну вiд самих субєктiв пiдприємництва (колектив-

них сiльськогосподарських пiдприємств, спiлок селян, акцiо-

нерних товариств, державних сiльськогосподарських пiдпри-

ємств тощо) як юридичних осiб, що дiють на засадах повного

госпрозрахунку, їхнi структурнi виробничi пiдроздiли госпо-

дарюють на принципах внутрiшньогосподарського розрахун-

ку. Вони використовують рiзнi його форми, правове закрiп-

лення яких залежить вiд юридичного статусу госпрозрахунко-

вої ланки. В основi останнього лежать повноваження право-

субєктностi, яка характеризує госпрозрахункову ланку у

сферi виробничо-господарських вiдносин. Структурнi вироб-

ничi пiдроздiли господарюють на принципах внутрiшньогос-

подарського розрахунку, який доповнює повний госпрозраху-

нок. Вiн обєднує планування та облiк, оперативний конт-

роль i аналiз, матерiальну заiнтересованiсть i вiдповiдальнiсть

за певну дiлянку роботи. Його впровадження забезпечує орга-

нiзацiйно-господарську самостiйнiсть при виробництвi про-

дукцiї, пiдвищеннi її якостi та зниженнi собiвартостi, розподi-

лi доходiв, використаннi внутрiшнiх резервiв виробництва,

порiвняннi затрат i результатiв виробництва, створеннi для

всiх госпрозрахункових ланок однакових економiчних умов.


4. Правове регулювання госпрозрахунку здiйснюється вiд-

повiдно до спецiального Положення про внутрiшнiй госпо-


Правове регулювання виробничо-господарської дiяльностi СГП 353


дарський розрахунок, затвердженого загальними зборами i

членiв колективного сiльськогосподарського пiдприємства

(зборами його уповноважених), директором радгоспу або ке-

рiвником iншого сiльськогосподарського пiдприємства. Це

Положення за своїм змiстом належить до локальних правових

актiв.


Основою господарської дiяльностi структурних виробни-

чих пiдроздiлiв сiльськогосподарських пiдприємств є рiчнi

госпрозрахунковi виробничi завдання, якi розробляються од-

ночасно з рiчними поточними планами їх економiчного i со-

цiального розвитку. Правлiння колективних сiльськогоспо-

цiiрських пiдприємств або керiвники iнших сiльськогосподар-

ських пiдприємств на договiрних засадах забезпечують їх не-
 • oldrussian.ru/1-1-purpose-and-scope-of-unimarc-7-104.html
 • oldrussian.ru/figure-52a-frequency-distribution-plot-fraser-shilling-sari-sommarstrom-rick-kattelmann.html
 • oldrussian.ru/referat-roboti-na-zdobuttya-derzhavno-prem-ukrani-v-galuz-nauki-tehnki-2010-r.html
 • oldrussian.ru/genialnost-i-ee-sila-idealnij-stroj-zhizni.html
 • oldrussian.ru/christoph-neidhfer-schulich-school-of-music-at-mcgill-university.html
 • oldrussian.ru/english-as-a-second-language-level-1-massachusetts-english-language-artsmassachusetts-english-language-proficiency.html
 • oldrussian.ru/golod-legkij-sposob-brosit-kurit-specialno-dlya-zhenshin.html
 • oldrussian.ru/rozrobka-obchislyuvalnih-sistem-mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani.html
 • oldrussian.ru/narrating-pain-catharsis-mourning-and-remembering.html
 • oldrussian.ru/centr-zhiznennih-interesov-sem-navikov-preuspevayushih-lyudej.html
 • oldrussian.ru/the-living-thoughts-of-thomas-jefferson-cassell-london-hb-dj-1st-1941-30.html
 • oldrussian.ru/a-yasaui-atindai-haliarali-aza-trk-universitet-stornka-22.html
 • oldrussian.ru/3-ruska-zemlya-yakij-narod-stvoriv-pershu-vdomu-dosit-potuzhnu-vjskovo-poltichnu-strukturu-v-stepah-pvnchnogo-prichornomorya.html
 • oldrussian.ru/publkac-u-fahovih-vidannyah-vtoreferat-disertac-na-zdobuttya-naukovogo-stupenya.html
 • oldrussian.ru/knowledge-assessment-system-10.html
 • oldrussian.ru/14gosudarstvennij-kontrol-i-nadzor-za-soblyudeniem-pravil-obyazatelnoj-sertifikacii-i-za-sertificirovannoj-produkciej-shpargalka-po-upravleniyu-kachestvom.html
 • oldrussian.ru/assessment-and-involvement-by-department-of-community-services-into-deaths-in-custodypolice-operations.html
 • oldrussian.ru/knigi-poez-oleksandr-malandj-prikmeti-lyudyanost-z-pismennickogo-zoshita-putvnik-dorobku-sudzhennya-z-privodu-kiv.html
 • oldrussian.ru/listening-speaking-k-6-of-the-washoe-county-school-district-of-the-humboldt-county-school-district.html
 • oldrussian.ru/20kompetenciya-parlamenta-konstitucionnoe-pravo-zarubezhnih-stran-shpargalka.html