А В  В А - Лекція Математика та основні елементи математичних моделей


А В  В А
Рівносильність висловів А В і В А означає, що які б ні були вислови А і В вислови А В і В А або обидва істинні, або обидва помилкові. З істинності одного з них виходить відповідно істинність або помилковість іншого.

^ Тотожне істинне та тотожне хибне висловлювання.

Тотожно істинні вислови істинні завжди, незалежно від того, істинні або помилкові становлячи їх вислови. Вони позначаються I.

Приклад: А А = I.

^ Тотожно помилкові вислови помилкові завжди, незалежно від істинності або помилковості висловів, які їх складають. Позначаються буквою L.

Приклади: А А = L; A  L = L.

Для логічних висловів доведена рівносильність наступних відносин:

 1. А  В = В  А (комутативність).

 2. А  В = В  А (комутативність).

 3. А  (В  С) = (А  В)  С (асоціативність).

 4. (А  В)  С = А  (В  С) (асоціативність).

 5. А  (В  С) = А  В  А  С (дистрибутивність складання щодо множення).

 6. (А  В) (А  С) = А  В  С (дистрибутивність складання щодо множення).

 7. А  В = А В (закон де Моргана).

 8. А  В =А В (закон де Моргана).

 9. = А (закон подвійного заперечення).

 10. А  А = А (ідемпотентність складання).

 11. А  А = А (ідемпотентність множення).

 12. А  А = I (закон виключення третього).

 13. А  I = I (тавтологія тавтології).

 14. А  L = A (А або суперечність рівносильна А).

 15. A A = L (закон суперечності).

 16. А  I = A (тавтологія тавтології).

 17. A  L = L (суперечність і А є суперечність).

Перші п'ять законів аналогічні законам звичної алгебри чисел. Інші не мають аналогій в елементарній алгебрі. Оволодівши цими основними властивостями думок, можна спрощувати формули логіки думок вже формально, подібно тому, як в алгебрі виконуються тотожні перетворення.

^ Логічна функція.

Логічною функцією назвемо функцію у = f (x1, x2,…, xn) від логічних змінних x1, x2,…, xn, визначених разом з f на безлічі значень
{1, 0}. У логічну функцію можуть входити: арифметичні вирази, знаки відносин, логічні константи і змінні. Приклад: y = (A  B) ~ C,
y = f (A, B, C).

У математичній логіці доведено, що довільна логічна функція
f (x1, х2, … xn) логічних змінних x1…xn може бути виражена через ці змінні за допомогою тільки 3-х операторів  , , .

Порядок счислення логичного висловлювання.

Усередині дужок

 1. арифметичні вирази;

 2. операції відношення;

 3. операція заперечення ( );

 4. операція кон'юнкції ();

 5. операція диз'юнкції ();

 6. операція імплікації ();

 7. операція еквівалентності (~).

Слід ясно уявляти собі, що логічна схема на своєму виході реалізує функцію від входів, коли ж йдеться про еквівалентні перетворення, про спрощення тощо, то маються на увазі перетворення формул, що реалізують одну і ту ж функцію. Докладніше про це можна познайомитися в спеціальній літературі.


Самостійна робота 4.

Розв’язання задач з математичної логіки.

Розглянемо на прикладах утворення складніших висловів звичної мови за допомогою логічних операцій. Завдяки такому формальному представленню таблиці істинності допоможуть нам дати точний аналіз цих висловів.

Задача 1.

Розглянемо пропозицію:

"Якщо наступить мир, то виникне депресія, хіба що країна проведе програму переозброєння або здійснить грандіозну програму внутрішніх капіталовкладень в області освіти, охорони навколишнього середовища, боротьби з бідністю тощо; але неможливо домовитися про цілі такої грандіозної програми внутрішніх капіталовкладень; значить, якщо наступить мир і не буде депресії, то неодмінно здійснюватиметься програма переозброєння."

Позначимо скорочено деякі простіші вислови буквами:

^ М - " наступить мир ",

Д - " виникне депресія ",

П - " країна проведе програму переозброєння ",

К - "країна здійснить грандіозну програму внутрішніх капіталовкладень у області освіти, охорони навколишнього середовища, боротьби з бідністю т. п."

Переформулюємо тепер нашу пропозицію, зберігши значення, але використовуючи більш стандартні обороти:

"Якщо наступить мир і країна не виконає програму переозброєння або програму внутрішніх капіталовкладень в області освіти, охорони навколишнього середовища, боротьби з бідністю тощо, то виникне депресія; але неможливо домовитися про цілі такої грандіозної програми внутрішніх капіталовкладень (тобто ця програма виконуватися не буде); значить, якщо наступить мир і не буде депресії, то неодмінно здійснюватиметься програма переозброєння."

Тепер вислів можна записати за допомогою наших позначень і логічних операцій:

((М(ПК)  Д)К)  ((МД)  П).

Весь подальший аналіз цього вислову відбувається абсолютно формально, не спираючись на значення пропозицій М, П, Д и К.

У початковому вислові затверджується істинність вислову (М(ПК)  Д і помилковість вислову К. З цього твердження робиться висновок (МД)  П. Перевіримо справедливість цього висновку за допомогою таблиць істинності. Для цього потрібно показати, що для всіх логічних значень висловів М, П і Д, для яких істинний вислів (М(ПК)  Д (за умови, що К помилково) буде істинний і вислів (МД)  П. Це робиться за допомогою наступної таблиці, в якій для всіх можливих значень М, П и Д обчислюються значення необхідних висловів:

М

П

Д

К

ПК

М(ПК)

(М(ПК)  Д

МД

(МД)  П

I

I

I

L

I

L

I

L

I

I

I

L

L

I

L

I

I

I

I

L

I

L

L

I

I

L

I

L

I

I

L

I

L

I

L

I

I

L

L

L

L

I

L

I

L

L

I

L

L

I

L

I

L

I

L

L

I

L

L

L

I

L

I

L

L

L

L

L

L

I

L

I


Задача 2.

Браун, Джонс і Сміт обвинувачуються в злочині. Вони дають такі свідчення:

^ Браун: " Джонс винен, а Сміт невинний ".
Джонс: " Якщо Браун винен, то винен і Сміт ".
Смит: " Я невинний, але хоча б один з них двох винен ".

Введемо позначення для висловів:

^ Б - " Браун невинний ", Д - " Джонс невинний ", С - "Сміт невинний ".

У наступній таблиці формалізовані свідчення звинувачених і представлені їх істинності є значення при всіляких варіантах значень висловів Б, Д і С:

 

^ Свідчення звинувачених

 

Брауна

Джонса

Смита

Б

Д

С

ДС

Б  ¬С

С(БД)

БД

I

I

I

L

I

L

L

I

I

L

L

I

L

L

I

L

I

I

I

I

I

L

I

I

L

L

I

I

I

L

L

L

I

L

I

L

I

L

L

I

L

I

L

L

I

I

L

I

I

L

L

L

L

I

L

I

З цієї таблиці виходить, що:

 1. Якщо звинуваченні говорять правду, то Браун і Сміт невинні, а Джонс винен.

 2. Свідчення Сміта виходять з свідчень Брауна.

 3. Якщо всі троє невинні, то свідчення Брауна і Сміта помилкові.

 4. Якщо невинний говорить істину, а винний бреше, то Джонс невинний, а Браун і Сміт винні (сірий рядок).


ЛІТЕРАТУРА


 1. Андреева Е., Фалина И. Информатика: системы счисления и компьютерная арифметика. М.: Лаборатория Базовых знаний, 1999.

 2. Ашанин В.С. Математические основы спортивной информатики. Серия «Спортивная информатика», вып.3 - Харьков.: ХаГИФК, 1998.

 3. Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В. Математика. М.: Юнити-Дана, 2006.

 4. Блехман І.І., Мишки А.Д., Пановко Я.Г. Прикладна математика, предмет, логіка, особливості підходів. К.: Наукова думка, 1976.

 5. Бугров Я.С., Никольський С.М. Диференційне та інтегральне счислення. М.: Наука, 1988.

 6. ВагинВ.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.Ф. Достоверный и правдоподобный взвод в интеллектуальных системах. М.: Физматлит, 2004.

 7. Ван-Дер-Варден. Алгебра. Определения, теоремы, формулы. М.: Лань, 2004.

 8. Вероятность и математическая статистика: Энциклопедия М.: Большая Российская энциклопедия, 1999.

 9. Допомога з математики для тих, що надходять в ВНЗ/ Під ред. Яковлева Г.Н. М.: Наука, 1985.

 10. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов. М: Академия, 2005.

 11. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под. Ред. Семакина И.Г. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999.

 12. Курт Смит. Задачки на математическую логику. М.: АСТ.: Астрель, 2006.

 13. Лавров И.А. Математическая логика. М.: Академия, 2006.

 14. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории игр. М: Физматлит, 2004.

 15. Лекции по дискретной математике. Учебное пособие. С.-П.: БХВ-Петербург, 2004.

 16. Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И., Дискретная математика. М.: Физматлит, 2005.

 17. Михельсон В.С. Елементи обчислювальної математики. М.: Вища школа, 1986.

 18. Основы математической статистики (под общей редакцией Иванова В.С.) М, ФиС, 1990.

 19. Понтрягін Л.С. Математичний аналіз для школярів. М.: Наука, 1988.

 20. Садовський Л.Є., Садовський А.Л. Математика і спорт. М.: Знання, 1990.

 21. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных процессов / под ред А.А.Свешникова. – М.: Наука, 1970.

 22. Симонов А.Я. та ін. Система тренувальних задач і вправ для математики. М.: Освіта, 1991.

 23. Соболева Т.С., Чечкин А.В. Дискретная математика. М.: Академия, 2006.

 24. Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами EXCEL. Навчальний посібник. К.: Четверта хвиля, 1999.

 25. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. М.: ИНФРА-М, 1998.


 • oldrussian.ru/zayava-anketa-na-strahuvannya-elektronnogo-obladnannya-metodichn-vkazvki-do-vikonannya-zahistu-rozrahunkovo-grafchno.html
 • oldrussian.ru/alabama-state-personnel-2.html
 • oldrussian.ru/12-termni-viznachennya-v-oblast-yakost-veksler-e-m-menedzhment-yakost-entropjnij-statistichnij-pdhodi.html
 • oldrussian.ru/pismonosec-bez-paniki-zhurnal-kompyuterra-n743-744.html
 • oldrussian.ru/-124-the-pope-and-the-curia-preface.html
 • oldrussian.ru/doneckij-oblasnij-nstitut-pslyadiplomno-pedagogchno-osvti-stornka-16.html
 • oldrussian.ru/pikantnaya-iznanka-dela-ob-ozherele-rasputnij-vek.html
 • oldrussian.ru/stattya-666-pravov-nasldki-nevikonannya-prodavcem-obovyazku-peredati-prinalezhnost-tovaru-ta-dokumenti-sho-stosuyutsya-tovaru.html
 • oldrussian.ru/helios-electroheat-pty-ltd-a-a-industrial-supplies-pty-ltd.html
 • oldrussian.ru/m-n-sterstvoakadem-yaosv-t-i-naukipedagog-chnihnau-k-ukra-niukra-n-i-naka-z.html
 • oldrussian.ru/lies-lawyers-live-forensic-evidence-in-criminal-trials-i.html
 • oldrussian.ru/citations-17.html
 • oldrussian.ru/zapitannya-do-samokontrolyu-konspekt-lekcj-u-dvoh-chastinah-chastina-1-sumi.html
 • oldrussian.ru/sekretar-n-sko-msko-slsko-selishno-radi-trenng-formi-ta-metodi-vzamod-gromadskost-z-vladoyu.html
 • oldrussian.ru/542-agrarnij-sektor-slsk-teritor-1-stan-navkolishnogo-prirodnogo-seredovisha-ta-prognoz-jogo-zmn-do-2020-roku-10.html
 • oldrussian.ru/elektronisk-dansk-a-i-meddelser-108-feb-08-4.html
 • oldrussian.ru/ot-izdatelstva-sofiya-logos-slovar.html
 • oldrussian.ru/chapter-8-an-economic-interpretation-of.html
 • oldrussian.ru/90ispolnitelnoe-proizvodstvo-shpargalka-po-administrativnomu-pravu.html
 • oldrussian.ru/vinnichenko-volodimir-sonyachna-mashina-stornka-37.html