95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych


^ 95 NEXT X
100 NEXT Y

105 FOR X=1 TO 3

110 FOR Y=0 TO 2

115 SETCOLOR Y, C(X+Y), 4

120 NEXT Y

125 FOR T=1 TO 50: NEXT T

130 GOTO 105

140 DATA 7, 15, 5, 7, 15


Rysunki trójwymiarowe. Kolejne przedstawione programy ilustrują technikę tworzenia realis­tycznych rysunków 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych trójwymiarowych.

Pierwszy z nich rysuje stożek wykorzystując możliwości dziewiątego trybu graficznego do cieniowania jego boków przy użyciu odpowiedniej jasności co daje pewne efekty tr 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznychójwymiarowe. Następny program pokazuje możliwości rysowania wykresów dwóch funkcji. Ponieważ pro­gramy wykonują się dość długo, może się zdarzyć, że ATARI przejdzie do trybu "przyciągania 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych uwagi". Dzieje się tak gdy przez kilka minut nie zostanie nacisinięty żaden klawisz. W tym trybie ekran zmienia kolory. Tryb ten zapobiega wypalaniu się luminoforu jednego koloru w kolorowym kines 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych­kopie. Tryb "przyciągania uwagi" może być skasowany przez naciśnięcie dowolnego klawisza z wyjątkiem BREAK.


PROGRAM "TRÓJWYMIAROWY STOŻEK"


5 REM PROGRAM "TROJWYMIAROWY STOZEK"

10 GRAPHICS 9

15 SETCOLOR 4, 15, 0

20 X=35: Y=0

25 FOR 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych I=4.55 TO 4.87 STEP 6.0E-03

30 C=INT(Абс(4.8-I)*60)

35 COLOR 15-C
^ 40 PLOT X, Y
45 DRAWTO X+150*COS (I), Y-150*SIN(I)

50 NEXT I

55 GOTO 55


PROGRAM "WYKRES TRÓJWYMIAROWY"


5 REM PROGRAM "WYKRES TROJWYMIAROWY"

10 GRAPHICS 8+16

15 SETCOLOR 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych 2, 0, 0

20 COLOR 1

25 DEG: A=30: S=SINA)

30 FOR X=0 TO 127

35 Y=SQR(16129-X*X)

40 MAX= -1E+20

45 FOR Z=-Y TO Y STEP 4

50 V=25*SIN(0.05*(X*X+Z*Z))

55 P=88+V+Z*S

60 IF P<=MAX THEN 75

65 MAX=P

70 PLOT 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych 160+X, 210-P: PLOT 160-X, 210-P

75 NEXT Z

80 NEXT X

85 GOTO 85


Generator znaków. W pamięci ATARI wydzielony został pewien fragment na tzw. generator znaków. Zawiera on informacje o wszystkich 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych znakach używanych przez komputer. Pojedynczy znak reprezentowany jest przez zestaw 8 bajtów. Każdy bit mający wartość logiczną "1" reprezentuje sobą jasny punkt w siatce 8x8, w której zawiera się ka 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznychżdy znak. Generator znaków zaczyna się od adresu 57344. Aby znaleźć adres danego znaku należy skorzystać ze wzoru:

adres = 57344 + (k-32)x 8


gdzie k jest kodem ATASCII poszukiwanego znaku. Na przykład 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych adres litery A wynosi:


adres = 57344 + (65-32)x 8 = 57608

Następny program pokazuje powiększone znaki, adresy poszczególnych bajtów i ich wartości dziesiętne.


^ PROGRAM "POWIĘKSZONE ZNAKI"


5 REM PROGRAM "POWIEKSZONE ZNAKI"

10 OPEN 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych #1, 4, 0, "K"

15 A=57344

20 FOR I=A TO A+1024 STEP 8

25 PRINT CHR$(125)

30 FOR J=I TO I+7

35 PRINT J,

40 V=PEEK (J)

45 KK=256

50 FOR K=7 TO 0 STEP -1

55 KK=KK/2

60 IF V
65 PRINT CHR$(160); : V=V-KK

70 NEXT K

75 PRINT

80 NEXT J

85 POSITION 5, 12: PRINT "NACISNIJ SPACE"
90 GET #1, X
95 NEXT I


Generowanie własnych znaków. Poniżej przedstawiamy program, który umożliwia tworzenie własnych 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych znaków. Program działa następująco:

Linie 20, 30 ta część programu przypisuje generator znaków do obszaru pamięci zaczynającego się od adresu 32768 i wielkości 1024 bajty (l k).

linia 230 przez 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych użycie instrukcji POKE zmieniamy niektóre ze znaków generatora.

Tak więc program tworzy niejako drugi, poprawiony generator znaków. Aby komputer przełączyć na ten generator należy wykona 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznychć instrukcję:

^ POKE 756, 128

Powrotu do generatora standardowego dokonuje się przez instrukcję:

POKE 756, 224

Wszystkie nowo wpisane znaki będą osiągane przez naciśnięcie CONTROL-A, CONTROL-B itd.

Wartość poszczeg 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznychólnych linii nowo tworzonego znaku należy podawać jako liczby dziesiętne.


^ PROGRAM "GENERATOR ZNAKÓW'


1 REM PROGRAM "GENERATOR ZNAKOW"

10 PRINT CHR$(125): POSITION 10, 10: PRINT "POCZEKAJ 15 SEKUND"

15 PRINT : PRINT

20 N=57344: M=32768

30 FOR I=0 TO 1023: POKE M+I 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych, PEEK (N+I): NEXT I

100 M=33288

110 PRINT: PRINT: PRINT "PODAJ ILOSC DEFINIOWANYCH ZNAKOW=";: INPUT N

145 POSITION 24, 22

200 FOR F=1 TO N

205 PRINT CHR$(125): PRINT "ZNAK"; F

206 FOR T=4 TO 11: POSITION 25, T: PRINT".....": NEXT 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych T

210 FOR Z=0 TO 7 ­

215 POSITION 24, 22: PRINT " "

220 POSITION 2, 22: PRINT "PODAJ WARTOSC", Z+1; "LIN I";

230 INPUT Q: POKE M, Q: GOSUB 1000: M=M+1

240 NEXT Z

245 POSITION 2, 22: PRINT "**** NACISNIJ RETURN****"
^ 250 IF PEEK (764)12 THEN 250
255 POKE 764, 255

260 NEXT F

270 END

1000 K=256

1010 POSITION 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych 20, 4+Z: PRINT Q: POSITION 25, 4+Z

1020 FOR P=7 TO 0 STEP -1

1030 K=K/2: IF Q
1040 PRINT CHR$(160); : Q=Q-K

1050 NEXT P

1070 RETURN


Drugim programem jest generator polskich liter na ATARI. Działa 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych on na tej samej zasadzie co program poprzedni. Aby włączyć polskie litery należy, tak jak poprzednio, przełączyć komputer na nowy generator znaków. Litery ń, ć, ś, ę, ą, ó, ź, ż, ł uzyskamy przez 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych naciśnięcie CONTROL-N, CONTROL-C, CONTROL-S, CONTROL-E itd. Literę "ź' uzyskamy przez naciśnięcie CON­TROL -.

Wygenerowane znaki pozostają mimo wykonania instrukcji NEW. Naciśnięcie klawisza RESET przełącza komputer 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych na podstawowy generator znaków, ale nie wymazuje stworzonych polskich liter.


^ PROGRAM "GENERATOR POLSKICH LITER"


5 REM PROGRAM "GEN. POLSKICH ZNAKOW"

10 N=57344: M=32768

20 FOR I=0 TO 1023: POKE M+I, PEEK (N+I): NEXT I 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych

30 A=M+776: B=M+520

40 FOR I=0 TO 207: POKE B+I, PEEK (A+I): NEXT I

50 A=M+976: B=M+512

60 FOR I=0 TO 7: POKE B+I, PEEK (A+I): NEXT I

70 POKE M 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych+513, 12

71 POKE M+514, 24

72 POKE M+515, 124

73 POKE M+527, 3

74 POKE M+537, 12

75 POKE M+538, 24

76 POKE M+539, 60

77 POKE M+559, 6

78 POKE M+611, 28

79 POKE M+612, 56

80 POKE M+625, 12

81 POKE M+626, 24

82 POKE M+627, 124

83 POKE M+633, 12

84 POKE M+634, 24

85 POKE M+635, 60

86 POKE M+664, 6

87 POKE 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych M+665, 12

88 POKE M+721, 24

89 POKE M+722, 0

90 POKE M+723, 124

95 POKE 756, 128


5.4. Kursor


Sterowanie kursorem, zarówno ustawienie jego pozycji, jak i zmiana jego działania, jest istotne nie tylko przy tworzeniu gier, ale i w 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych poważnych programach użytkowych takich jak np. bazy danych, czy programy typu VISI-CALC. Ustawienie kursora na dowolnym miejscu ekranu umożliwia in­strukcja:


POSITION x, y


gdzie x, y - wsp 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznychółrzędne punktu na ekranie (stałe lub zmienne liczbowe).

Instrukcja ta ustawia kursor w punkcie o współrzędnych x, y. Wykonanie instrukcji POSITION 0, 0 odpowiada ustawieniu kursora w lewym górnym rogu ekranu. natomiast 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych poprzez zmianę za­wartości komórki 755 możemy zmienić działanie kursora. Poprzez wykonanie instrukcji
^ POKE 755, n

gdzie n jest z przedziału od 0 do 7 można uczynić kursor niewidocznym 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych, bądź spowodować, że wprowadzane znaki będą odwrócone tj. "do góry nogami". Tabela 5.3. demonstruje efekty wynikające ze zmiany wartości n.Wartość n

kursor

znaki


0

1

2

3

4

5

6

7niewidoczny-przeźroczysty

niewidoczny-nieprzeźroczysty

widoczny-przeźroczysty 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych

widoczny-nieprzeźroczysty

niewidoczny-przeźroczysty

niewidoczny-nieprzeźroczysty

widoczny-przeźroczysty

widoczny-nieprzeźroczysty


normalne

normalne

normalne

normalne

odwrócone

odwrócone

odwrócone

odwrócone

^ TABELA 5.4.


5.5. PEEK i POKE w operacjach graficznych


Jak dotąd poznaliśmy dwa sposoby 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych zmiany informacji wyświetlanych na ekranie. Jeden z nich to przesunięcie kursora do wybranej pozycji za pomocą znaków sterujących kursorem, następnie wpisywanie odpowiedniego tekstu. Drugi to użycie instrukcji POSITION 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych, a następnie PRINT. Istnieje jeszcze jedna możliwość - zmiana informacji wyświetlanych na ekranie przez bezpośrednie wpisanie w pamięć monitora. Możemy tego dokonać poprzez użycie instrukcji:


^ POKE


Nic ma ściśle określonych zasad 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych kiedy należy korzystać z instrukcji PRINT, a kiedy używać POKE do zmiany wyświetlanych informacji, ale za to z dużą szybkością. Dzięki instrukcji POKE można niewielkie 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych obiekty przemieszczać po ekranie tak szybko, że daje to wrażenie animacji. Jest to często wykorzystywane do tworzenia gier zręcznościowych.

Przy użyciu funkcji PEEK możemy sprawdzić w trakcie wykonywania 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych programu, jaki znak graficzny został przyporządkowany danemu punktowi ekranu.

Jak pamiętamy ekran ATARI podzielony jest na 24 wiersze i 40 kolumn co w sumie daje 960 pozycji. 7awartoSC ekranu jest zapisywana w pamięci 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych RAM wiersz po wierszu. Punkt znajdujący się w lewym górnym rogu ma adres zapisany w komórkach 88 i 89. Adres tego punktu wyprowadzany jest przy pomocy wzoru:

SM=PEEK 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych(88)+256'PEEK(89)

Natomiast adres dowolnego punktu wyznacza się za pomocą:
ADRES=SM+c+40*r
gdzie: c- numer kolumny, r - numer wiersza. zwróćmy uwagę, że kody wpisane do pamięci monitora nie są kodami 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych ATASCII. Noszą one nazwę ATARI PEEK/POKE i są podane w dodat­ku B.

-41 -40 -39
-1 +1


+39 +40 +41

Rysunek 5.2.

Jeśli znamy adres punktu na ekranie, przesunięcie go do jednej z sąsiednich pozycji nie stwarza 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych żadnych trudności. Przesunięcie w lewo lub w prawo otrzymujemy przez dodanie -1 lub 1 do adresu, natomiast w górę lub w dół przez dodanie -40 lub 40, a przesunięcie pod kątem przez kombinacj 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznychę obu przesunięć.

Jeżeli używamy tej techniki do przesuwania punktu, ważne jest, aby na stare miejsce wpisać spację, chyba że chcemy aby znak był zarówno na starym miejscu jak 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych i na nowym.

Poniżej przedstawiamy przykład gry wykorzystującej nowo poznane techniki tworzenia obrazu. W grach bardzo często konieczne jest wprowadzanie informacji z klawiatury. Można to zrobi 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznychć używając instrukcji INPUT. Jednak powoduje to zatrzymanie programu do chwili naciśnięcia klawis­za RETURN. W wielu grach jest to nie do przyjęcia. Można stosować wówczas inn 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznychą metodę. W ATARI istnieje wskaźnik o nazwie CH (adres 764), który daje nam informację o ostatnim naciśniętym klawiszu. Testując ten wskaźnik przez funkcję PEEK(764) otrzymamy kod klawisza, kt 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznychóry został ostatnio naciśnięty. Pełna lista klawiszy została podana w dodatku C.

Gra "Wążżż" polega na tym, że grający musi sterować wężem jedzącym pożywienie. Gra 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych kończy się w momencie, gdy wąż zacznie jeść sam siebie. Z czasem gdy wąż staje się coraz dłuższy trudniej nim sterować. Aby przesunąć węża zgodnie ze wskaz 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznychówkami zegara należy nacisnąć klawisz "M", a przeciwnie do ruchu wskazówek zegara klawisz "N".


^ PROGRAM "WĄŻŻŻ"


10 REM PROGRAM "WAZZZ"

20 M=1000: HS=0

25 DIM S(M), A(4)

30 A(1)=40: A(2)=1: A(3)=-40: A(4)=-1

35 POKE 755, 0

40 SM=PEEK 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych(88)+256*PEEK(89)

45 SC=0: T=SM+496: H=SM+500: L=5: J=2

50 PRINT CHR$(125)

55 FOR K=SM TO SM+39

60 POKE K, 10: POKE K+880, 10: NEXT K

65 FOR K=SM TO SM+960 STEP 40

70 POKE K, 10: POKE K-1, 10: NEXT 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych K

75 FOR K=T TO H

80 POKE K, 47: NEXT K

85 FOR K=1 TO L

90 S(K)=T+K-I: NEXT K

95 PH=L+I: PT=1

100 POSITION 2, 23: PRINT "WYNIK "; SC;

105 POSITION 14, 23: PRINT "DLUGOSC "; L;

110 POSITZON 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych 29, 23: PRINT "MAX '; HS;

115 K=PEEK(764): POKE 764, 255

120 IF K=35 THEN J=J+1: IF J=5 THEN J=1

125 IF K=37 THEN J=J-1: IF J=0 THEN J=4

130 H=H+A(J)

135 SQ=PEEK(H)

140 ZF 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych SQ=47 OR SQ=10 THEN 220

145 IF SQ=0 THEN 155

150 V=SQ-16: F=F+V: SC=SC+CV: CV=0: L=L+V

155 S(PH)=H: PH=PH+1

160 POKE H, 47

165 IF F0 THEN F=F 95 NEXT X - OŚrodek doskonalenia kadr technicznych-I: GOTO 175
 • oldrussian.ru/sinilatin-debiet-5v071300-klk-klk-tehnikasi-zhne-tehnologiyalari-mamandii-bojinsha-ou-badarlamasini.html
 • oldrussian.ru/40upravlenie-ugnannim-avtomobilem-pravovaya-grammatika-dlya-voditelej-nastavlenie-po-obsheniyu-s-dps.html
 • oldrussian.ru/-aaltom-asikainenv-kalameest-kurnitskij-etal-sisilmaongelmaisten-koulurakennusten-korjaaminen-helsinki-opetushallitus-2008-247-s-3.html
 • oldrussian.ru/crop-and-pasture-production-number-of-successful-proposals-by-rfcd-code-for-discovery-projects-to-commence-in-2008.html
 • oldrussian.ru/bulejko-o-l-suddya-apelyacjnogo-sudu-v-m-beschastnogo.html
 • oldrussian.ru/brady-bt-1971-an-exact-solution-to-the-radially-end-constrained-circular-cylinder-under-triaxial-loading-int-j-rock-mech-min-sci-8-165-178.html
 • oldrussian.ru/vikoristannya-nteraktivnih-metodv-navchannya-na-urokah-rdno-movi-stu-form-metodv-suchasno-osvti-materali.html
 • oldrussian.ru/40-uchebnik-mnemotehniki.html
 • oldrussian.ru/session-12-world-religionsjudaism-history-and-social-science-standards-of-learning.html
 • oldrussian.ru/ukrcement.html
 • oldrussian.ru/nosenose.html
 • oldrussian.ru/bachelor-of-arts-in-history-stanford-bulletin.html
 • oldrussian.ru/grka-pravda-zlochinnst-oun-upa-stornka-10.html
 • oldrussian.ru/106-pamyatnoe-kniga-vtoraya.html
 • oldrussian.ru/metodichn-rekomendac-shodo-oformlennya-navchalnogo-kabnetu-zarubzhno-lteraturi-v-zagalnoosvtnh-navchalnih-zakladah.html
 • oldrussian.ru/1-zagalna-harakteristika-ta-perspektivi-rozvitku-regonu-shodo-potrebi-u-magstrah-z-specalnost-050114-opodatkuvannya-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/50potable-water-u-s-public-health-service.html
 • oldrussian.ru/part-ideclaration-introduction.html
 • oldrussian.ru/rozdl-14-zvlnennya-vd-krimnalno-vdpovdalnost-krimnalne-pravo-ukrani-zagalna-chastina-frs.html
 • oldrussian.ru/introduction-rural-technology-initiative-rti-2.html