786 Стаття 400 - Маляренко, Гончаренко - Коментар до кримінально-процесуального кодексу України, 2003


786

Стаття 40010. Порядок розгляду справ в порядку виключного провадження

Подання про перегляд справи в зв'язку з нововиявле-ними обставинами розглядається апеляційним чи касацій­ним судом за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку.

Попередній розгляд справи в апеляційному чи каса­ційному порядку не перешкоджає її розгляду в тій же судовій інстанції в порядку відновлення в зв'язку з ново-виявленими обставинами.

^ Подання суддів про судовий розгляд клопотання щодо перегляду судового рішення з підстав, передбачених пунк­том 2 частини першої статті 4004 цього Кодексу, розгля­дається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, уповноважених законом на розгляд кри­мінальних справ за правилами, встановленими для пе­регляду справ у касаційному порядку. Спільне засідання судових палат є правомочним при наявності не менше двох третин складу кожної з палат. Головує на засіданні голова судової колегії в кримінальних справах чи інший суддя. Ухвала спільного засідання приймається більшістю голосів відкритим голосуванням. Вона складається суддею-доповідачем і підписується головуючим та цим суддею.

* * *

1. Вказівка статті про те, що подання про перегляд справи у
зв'язку з нововиявленими обставинами і подання суддів про
розгляд клопотання про перегляд судового рішення з підстав,
передбачених п.2 ч.І ст.40(г КПК, розглядаються судом за пра­
вилами, встановленим для перегляду справ у касаційному поряд­
ку, е не точною і не конкретною. Це пояснюється тим, що ст.394
КПК передбачає різні правила розгляду справ у касаційному по­
рядку:
 1. Виходячи з того, що ст.4004 КПК передбачає перегляд у
  порядку виключного провадження судових рішень, що вступили
  в законну силу, то подання про перегляд справ у зв'язку з
  нововиявленими обставинами і про перегляд судових рішень з
  підстав, передбачених п.2 ч.І ст.4004 КПК, повинні розглядатися
  за правилами, встановленим для розгляду таких справ, тобто за
  ч.2, 4 ст.394 КПК.

 2. Подання про перегляд справ у зв'язку з нововиявленими
  обставинами розглядаються апеляційними і касаційними судами.

787

Апеляційний суд має право розглянути подання про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами у справах, розглянутих у першій інстанції будь-яким місцевим судом, якщо судові рішення не переглядалися касаційним судом.

Касаційний суд розглядає подання по справах, розглянутих у першій інстанції апеляційними і прирівняними до них судами, незалежно від того, чи розглядалися вони в касаційному порядку або в порядку виключного провадження з підстав, передбачених п.2 ч.І ст.4004 КПК.

 1. Попередній розгляд справи в апеляційному або касацій­
  ному порядку не перешкоджає її розгляду в тій же судовій
  інстанції в порядку поновлення в зв'язку з нововиявленими
  обставинами.

 2. Подання про перегляд справи у зв'язку з нововиявле­
  ними обставинами розглядається колегією суддів у складі трьох
  суддів за участю прокурора. Не може брати участь у розгляді
  справи суддя, що раніше брав участь у розгляді цієї справи (див.
  ч.4 стп.55 КПК). Про день розгляду справи повідомляються учас­
  ники процесу. У необхідних випадках суд вправі викликати їх у
  судове засідання. У судовому засіданні прокурор обґрунтовує
  подання і присутні учасники процесу вправі дати свої пояснення.
  Рішення приймається в нарадчій кімнаті.

 3. Розглядаючи подання про перегляд справи за нововияв­
  леними обставинами, суд може:
3.4. Після скасування судового рішення досудове слідство і
судовий розгляд проводяться в загальному порядку, встановле­
ному чинним КПК.

4. При надходженні подання суддів про судовий розгляд кло­потання про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п.2 ч.І ст.4004 КПК, справа призначається до судового розгляду.

 1. Про день і час розгляду справи повідомляються особи,
  що подали клопотання про перегляд справи, а також особи,
  інтереси яких можуть бути порушені при задоволенні клопо­
  тання. Неявка цих осіб у судове засідання не є перешкодою для
  розгляду справи. При необхідності суд може викликати учасників
  процесу в судове засідання для дачі пояснень.

 2. Якщо заінтересовані особи бажають взяти участь у роз­
  гляді справи, але з об'єктивних причин не можуть це зробити,
  суд, що розглядає справу в порядку виключного провадження,
  повинен забезпечити реалізацію цього права.

 3. Клопотання засудженого, що знаходиться в місцях по­
  збавлення волі, про його доставку в судове засідання для суду не
  обов'язкове.

788

 1. Справа розглядається за участю Генерального прокурора
  України або його заступника.

 2. Подання суддів про розгляд справи в порядку виключ­
  ного провадження розглядається на спільному засіданні судової
  палати у кримінальних справах і військової судової колегії Вер­
  ховного Суду України. У судовому засіданні повинні брати участь
  не менш 2/3 від обраних і правомочних розглядати справу суддів
  кожної палати.

Суддя, що раніше брав участь у розгляді справи, не вправі розглядати цю справу в порядку виключного провадження (див. ч.4 ст.55 КПК).

Головує на засіданні голова судової палати у кримінальних справах або інший суддя.

Після з'ясування всіх питань організаційного порядку (право­мочність осіб, що з'явилися в судове засідання, відводи, клопо­тання) і прийняття відповідних рішень суддя-допрвідач доповідає суть клопотання про перегляд судового рішення і подання суддів про його розгляд. Після цього суд заслуховує учасника процесу, який подав клопотання, інших учасників, що з'явилися в судове засідання, і прокурора, що бере участь у розгляді справи.

4.6. Нарада суддів проводиться з дотриманням вимог ст.322 і
325 КПК.

Після виходу з нарадчої кімнати суд оголошує ухвалу або її резолютивну частину з вказівкою дня і часу оголошення повного тексту ухвали. Текст ухвали підписує головуючий і судця-допо-відач.

Зміст ухвали повинен відповідати тим же вимогам, що і ухвала касаційного суду (див. ст.400г КПК).

4.7. Обсяг перевірки справи обмежується клопотанням і під­
ставами, передбаченими п.2 ч.І ст.4004 КПК (неправильне за­
стосування кримінального закону й істотне порушення вимог
кримінально-процесуального закону, що істотно вплинули на пра­
вильність судового рішення).

Якщо в межах передбачених законом підстав є необхідність вийти за межі клопотання з метою поліпшення становища засу­дженого, який подав клопотання, суд виключної інстанції пови­нен це зробити.

 1. Якщо суд виключної інстанції при задоволенні клопо­
  тання знайде передбачені законом підстави для перегляду судо­
  вих рішень і стосовно інших засуджених, від імені яких клопо­
  тання не надходило, суд вправі прийняти відповідне рішення
  стосовно цих осіб (див. ст.395 КПК). Якщо в задоволенні по­
  даного клопотання суд відмовляє, то приймати рішення стосовно
  осіб, які не подали клопотання, він не має права.

 2. При розгляді подання суддів про судовий розгляд кло­
  потання про перегляд судового рішення з підстав, передбачених
  п.2 ч.І ст.4004 КПК, можуть бути використані нові матеріали
  (документи, висновки та ін.), за винятком нових матеріалів,
  отриманих при розслідуванні нововиявлених обставин, а також
  при проведенні слідчих дій у справі без скасування судових
  рішень, що набрали законної сили.

789

Нові матеріали можуть бути представлені особою, яка звер­нулася з клопотанням про перегляд судового рішення, а також витребувані самим судом.

4.10. Про результати розгляду справи суд повідомляє особі, що подала клопотання про перегляд судового рішення, і направ­ляє копію ухвали.

5. Протокол судового засідання при розгляді справ у порядку
виключного провадження не ведеться.

6. При необхідності суд, що розглядає справу в порядку
виключного провадження, вправі винести окрему ухвалу (див.
ст.23* КПК).

790

Розділ п'ятий

^ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ, УХВАЛИ І ПОСТАНОВИ СУДУ

Глава 33

ВИКОНАННЯ ВИРОКУ, УХВАЛИ І ПОСТАНОВИ СУДУ

Стаття 401. Набрання вироком законної сили та його виконання

Вирок місцевого суду набирає законної сили після за­кінчення строку на подання апеляцій, а вирок апеляцій­ного суду — після закінчення строку на подання касаційної скарги, внесення касаційного подання, якщо його не було оскаржено чи на нього не було внесено подання. В разі подачі апеляцій, касаційної скарги чи внесення каса­ційного подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи відповідно апеляцій­ною чи касаційною інстанцією, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

У тих випадках, коли оскаржено або внесено подання тільки на частину вироку або коли засуджено декількох підсудних, а вирок оскаржено чи внесено подання щодо одного з них, вирок в інших частинах або щодо інших засуджених осіб законної сили не набирає до моменту винесення апеляційною чи касаційною інстанцією ухвали.

Обвинувальний вирок виконується після набрання ним законної сили.

До набрання вироком законної сили засуджений, який перебуває під вартою, не може бути переведений в місця позбавлення волі, що знаходяться в іншій місцевості.

Виправдувальний вирок і вирок, що звільняє підсуд­ного від покарання, виконуються негайно після проголо­шення вироку. Якщо підсудний перебуває під вартою, суд звільняє його з-під варти в залі судового засідання.

* * *

 1. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язко­
  вими для виконання на всій території України.

 2. Виконання вироку — це завершальна стадія криміналь­
  ного процесу, у якій здійснюються реалізація вироку, що вступив

791

у законну силу, а також вирішення судом питань, що виникають при зверненні вироку до виконання й у процесі самого вико­нання.

 1. Основний зміст стадії виконання вироку визначають пи­
  тання, пов'язані з процесуальною діяльністю суду, який звертає
  вирок до виконання; безпосередньо виконує деякі свої рішення,
  зокрема, виправдувальний вирок; вирішує процесуальні питання,
  пов'язані з виконанням вироку (умовно-достроковим звільненням
  від відбування покарання, звільненням від покарання через хво­
  робу та ін.); забезпечує контроль за звертанням вироку до вико­
  нання.

 2. Набрання вироком законної сили є обов'язковою умовою
  його виконання, тому що тільки вирок, який набрав законної
  сили, є підставою для відбування кримінального покарання і
  виконання всіх інших рішень суду, сформульованих у вироку.

^ Про питання, що вирішуються судом при постановленні вироку, див. коментар до ст.324 КПК.

 1. До набуття законної сили вирок виконується в частині
  запобіжного заходу і негайного звільнення підсудного з-під варти
  тільки у випадках винесення: виправдувального вироку; обвину­
  вального вироку, який звільняє засудженого від покарання; засу­
  джені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі; при­
  значенні покарання, що відповідає часу перебування підсудного
  під вартою як запобіжного заходу (див. ст.342 КПК).

 2. Вирок, що набрав законної сили, набуває ознак винятко­
  вості й обов'язковості.

Винятковість вироку полягає в неможливості повторного роз­гляду тієї ж справи й щодо тієї ж особи і за тим же обвину­ваченням, за яким особа вже була засуджена або виправдана, якщо вирок набув законної сили (див. п.9 ч.І ст.6 КПК).

^ Про обов'язковість вироку див. коментар до ст.403 КПК.

7. Момент набрання вироком законної сили залежить від
реалізації учасниками процесу права на подання апеляції, каса­
ційної скарги або внесення касаційного подання.

Якщо вирок не був оскаржений або на нього не було внесене касаційне подання, він набирає законної сили після закінчення строку на оскарження або внесення подання.

^ Про строки подання апеляції див. коментар до ст.349 КПК.

Про строки касаційного оскарження і внесення касаційного подання див. коментар до ст.386 КПК.

У випадку подання апеляції, касаційної скарги або внесення касаційного подання вирок, якщо він не був скасований, набирає законної сили з моменту проголошення ухвали судом апеляційної або касаційної інстанції.

8. Якщо вирок набрав законної сили у зв'язку із закінчен­
ням строку на подачу апеляції, касаційної скарги або внесення
касаційного подання, але цей строк згодом був відновлений (див.
ст.353, 386 КПК), вирок втрачає законну силу і на нього
можуть бути подані апеляції, касаційна скарга або внесене подан­
ня у встановленому законом порядку.

792

9. Вирок набирає законної сили повністю, а не частинами.
Тому в тих випадках, коли вирок у груповій справі оскаржений
(внесене подання) тільки стосовно деяких засуджених, він наби­
рає законної сили після розгляду справи судом апеляційної або
касаційної інстанції водночас щодо всіх засуджених у даній
справі.

Оскарження вироку або внесення подання на нього тільки в окремій частині також не спричиняє вступ цього вироку в законну силу в решті частин.

 1. У випадку скасування судом апеляційної або касаційної
  інстанції вироку в якій-небудь частині і направлення справи в
  цій частині на додаткове розслідування або на новий судовий або
  апеляційний розгляд вирок набирає законної сили у частині, що
  залишилася.

 2. Якщо особа, яка подала апеляцію або надіслала касацій­
  ну скаргу (подання), відзиває апеляцію (скаргу, подання), вирок
  набирає законної сили з моменту прийняття судом рішення (див.
  чА ст.359 КПК).

 3. Якщо засуджений перебуває під вартою, до набрання ви­
  роком законної сили його ніхто не вправі перевести в місця
  позбавлення волі, що знаходяться в іншій місцевості.

^ Стаття 402. Набрання ухвалою і постановою су­ду законної сили та їх виконання

Ухвала і постанова суду першої інстанції, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирають законної сили і виконуються після закінчення строку на подачу апеляцій, а ухвала і постанова апеляційного суду — після закін­чення строку на подання касаційної скарги, внесення касаційного подання. Якщо на ці рішення були подані апеляції, касаційні скарги чи внесено касаційне подання і, якщо їх не було скасовано, то вони набирають законної сили і виконуються після розгляду їх апеляційним чи касаційним судом, за винятками, встановленими цим Ко­дексом.

^ Ухвали і постанови апеляційної і касаційної інстанцій набирають законної сили негайно після їх оголошення, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Ухвала і постанова суду, які не підлягають оскар­женню, набирають сили і виконуються негайно після їх винесення.

1. На подання апеляції, касаційної скарги, внесення каса­ційного подання на ухвали і постанови суду встановлені такі ж строки, як і на подання апеляції, касаційної скарги (подання) на

793

вирок суду (див. ст.349, 386 КПК). У той же час у деяких статтях КПК передбачені й інші строки подання апеляції.

Зокрема, апеляції на постанови місцевих судів подаються:

На постанови (ухвали) суду про застосування або незасто-сування примусових заходів виховного і медичного характеру, а також про скасування або зміну примусового заходу медичного характеру апеляції подаються в загальному порядку (див. ст.424, 449 КПК), тобто протягом 15 діб з моменту їх оголошення.

2. ^ Про ухвали і постанови суду, на які може бути подана
апеляція, див. коментар до ст.347 КПК.

Про ухвали і постанови суду, на які може бути подана касаційна скарга або внесене касаційне подання, — див. комен­тар до ст.383 КПК.

3. Не підлягають оскарженню постанови судді:

У той же час законом передбачено, що на деякі з цих постанов прокурор вправі внести подання: про накладення ареш­ту на кореспонденцію чи про зняття інформації з каналів зв'язку або про відмову в цьому (див. ст.187 КПК); про призначення справи до судового розгляду (див. ст.245 КПК); про зупинення справи або направлення її за підсудністю (див. ст.249 КПК); про повернення справи прокурору (див. ст.249' КПК).

4. Не підлягають окремому оскарженню ухвали і постанови
суду першої інстанції, винесені під час розгляду справи, що
закінчується постановленням вироку, закриттям справи або на­
правленням її на додаткове розслідування, постановою про засто­
сування або незастосування примусових заходів медичного або
виховного характеру. Заперечення проти них можуть бути вклю­
чені в апеляцію, касаційну скаргу (подання) по даній справі.

794

 1. Ухвали і постанови суду першої інстанції, що не підля­
  гають оскарженню, набувають законної сили і виконуються не­
  гайно після їх винесення.

 2. Ухвала (постанова) суду першої інстанції про закриття
  кримінальної справи виконується негайно після її винесення в
  частині рішення про скасування запобіжного заходу у виді утри­
  мання під вартою. Особа, стосовно якої закрита справа, звіль­
  няється з-під варти у залі судового засідання. В іншій частині
  ухвала (постанова) виконується після вступу її в законну силу.

 3. Подання касаційних скарг або внесення касаційного по­
  дання на постанови місцевих судів, військових судів гарнізонів, а
  також на ухвали апеляційного суду, ухвалені відносно вироків і
  постанов зазначених судів (див. ч,2 стп.383 КПК), не припиняє
  вступу їх у законну силу (див. ч.2 стп.389 КПК).

 4. Ухвали і постанови суду апеляційної і касаційної інстан­
  цій набувають законної сили негайно після їх оголошення.

 5. Про порядок звернення до виконання ухвали, постанови
  апеляційного суду див. коментар до ст.381 КПК, а ухвали
  касаційного суду — ст.4003 КПК.

Стаття 403. Обов'язковість вироку, ухвали і поста­нови суду

Вирок, ухвала і постанова суду, що набрали законної сили, є обов'язковими для всіх державних і громадських підприємств, установ і організацій, посадових осіб та гро­мадян і підлягають виконанню на всій території України.

* * *

 1. Набрання вироком, ухвалою, постановою законної сили
  означає, що вони стають такими ж обов'язковими для виконання
  фізичними і юридичними особами, яких стосуються, як і закон.

 2. Обов'язковість виконання судових рішень забезпечується
  державою. За умисне невиконання судового рішення службовою
  особою встановлена кримінальна відповідальність (див. ст.382 КК).
  Засуджений зобов'язаний відбути призначене йому вироком пока­
  рання, відшкодувати заподіяний його діями збиток, виконати
  рішення суду і з інших питань, що його стосуються. За ухилення
  засудженого від відбування покарання настає кримінальна відпо­
  відальність (див. ст.389, 390, 393, 394 КК).

 3. Набрання обвинувальним вироком законної сили зобов'я­
  зує суд звернути вирок до виконання, а уповноважені на те
  органи — виконати вирок у межах виду і строку покарання,
  зазначених у вироку.

 4. Виправдувальний вирок, що набрав законної сили, зобо­
  в'язує фізичних і юридичних осіб вважати виправданого невин­
  ним у вчиненні злочину за пред'явленим йому обвинуваченням.
  Суд, що виправдав підсудного, зобов'язаний роз'яснити йому
  порядок відновлення його порушених прав і вжити необхідних
  заходів до відшкодування йому збитку, заподіяного незаконним

795

засудженням, притягненням до відповідальності як обвинувачено­го, затриманням, застосуванням запобіжного заходу (див. ст.531 КПК).

 1. Вирок, ухвала, постанова, що набрали законної сили, обо­
  в'язкові для іншого суду, що розглядає кримінальну справу.
  Інший суд не може розглядати справу стосовно особи, на яку е
  вирок за цим же обвинуваченням, що набрав законної сили, або
  ухвала чи постанова суду про закриття справи з цієї ж підстави
  (див. п.9 ч.І ст.6 КПК).

 2. Вирок суду у кримінальній справі, що набрав законної
  сили, обов'язковий для суду, що розглядає справу про цивільно-
  правові наслідки дій особи, стосовно якої винесено вирок суду,
  при вирішенні питань, чи мали місце ці дії і чи вчинені вони
  даною особою (див. ст.31 ЦПК).

1. Питання про виконання рішень судів України стосовно засуджених, що знаходяться на території іншої держави, вирішу­ється відповідно до договору про правову допомогу, укладеного з цією державою.

8. Обов'язковість виконання на території України рішень судів іноземних держав визначається міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 404. Порядок звернення вироку до вико­нання

Вирок, що набрав законної сили, звертається до вико­нання судом, який постановив вирок, не пізніш як через три доби з дня набрання ним законної сили або повер­нення справи з апеляційної чи касаційної інстанції.

^ Суд разом із своїм розпорядженням про виконання обвинувального вироку надсилає копію вироку тому орга­ну, на який покладено обов'язок виконати вирок.

З метою забезпечення виховного впливу вироку суд надсилає його копію в необхідних випадках підприємству, установі, організації за місцем роботи засудженого.

У разі звільнення засудженого від відбування покаран­ня з випробуванням відповідно до статей 75 і 104 Кримі­нального кодексу України, суд надсилає копію вироку органу виконання покарань за місцем проживання засу­дженого, а щодо неповнолітнього — також службі у спра­вах неповнолітніх для здійснення контролю за його пове­дінкою, а щодо засуджених військовослужбовців — коман­дирам військових частин, які відповідно до частини другої статті 76 Кримінального кодексу України здійснюють конт­роль за поведінкою таких засуджених.

796

Якщо у виправданого або у особи, щодо якої справа закрита, були вилучені документи, цінності та інші пред­мети чи був накладений арешт на майно, копія вироку, що набрав законної сили, або ухвала апеляційної чи касаційної інстанції направляються відповідним органам для повернення вилучених документів, цінностей та інших предметів, а також для зняття арешту з майна.

^ Вирок не може бути звернено до виконання або вико­нуватися в частині засудження за діяння, караність якого була усунена нововиданим кримінальним законом.

Своєчасне звернення до виконання вироку, який на­брав законної сили, покладається на суддю або голову відповідного суду, який постановив вирок.

^ Органи, що виконують вирок, постанову або ухвалу, повідомляють суд, який їх постановив, про їх виконання.

* * *

 1. Звернення вироку до виконання — це діяльність суду
  (судді, що головує в судовому засіданні, або голови суду) по
  видачі розпорядження про виконання вироку, що вступив у
  законну силу. Мета його полягає в тому, щоб довести до відома
  органів, уповноважених за законом виконувати вирок, який саме
  вирок і які конкретно його рішення підлягають виконанню.

 2. Примусове виконання судових рішень, перелік яких вста­
  новлений законом, покладене на районні, міські (міста обласного
  значення), районні в містах відділи державної виконавчої служ­
  би, що входять у систему органів Міністерства юстиції України.

 3. Звернення вироку до виконання полягає в направленні
  судом, що постановив вирок, протягом трьох діб з дня набрання
  вироком законної сили або з дня повернення справи з апеля­
  ційної або касаційної інстанції органу, що здійснює контроль за
  відбуванням покарання, розпорядження про виконання вироку,
  копії вироку і копії ухвали апеляційної або касаційної інстанції,
  якщо вирок був змінений.

 4. Розпорядження про виконання вироку повинне бути під­
  писане головуючим у справі або головою суду й секретарем та
  скріплене гербовою печаткою суду. У розпорядженні про вико­
  нання вироку вказується: найменування органу, на який покла­
  дено обов'язок приведення вироку у виконання, а також суду,
  що постановив вирок, час і місце його постановлення, прізвище,
  ім'я і по батькові засудженого, дата набрання вироком законної
  сили, вказівка про приведення вироку до виконання і про по­
  відомлення суду, що постановив вирок, про час приведення
  вироку до виконання.

Якщо засуджений позбавлений волі, у розпорядженні про виконання вироку необхідно запропонувати органу, що виконує вирок, повідомити родину засудженого, куди він направлений для відбування покарання (див. ст.20 ВТК).

797

5. Розпорядження про виконання вироку разом з іншими
документами надсилається: 1. У справах про злочини, вчинені групою осіб, кількість
  копій вироків, а при необхідності і ухвал суду апеляційної або
  касаційної інстанцій, повинна дорівнювати кількості засуджених
  осіб.

 2. Копія виправдувального вироку після вступу його в за­
  конну силу на прохання виправданого може бути направлена за
  місцем його роботи, навчання або проживання.

 3. Якщо у виправданого або у особи, стосовно якої справа
  закрита, були вилучені документи, цінності чи інші предмети,
  або був накладений арешт на майно, копія вироку або ухвали
  суду апеляційної чи касаційної інстанції, якими справа закрита,
  направляються відповідним органам, де знаходяться на збере­
  женні документи, цінності та ін. для їх повернення власнику або
  для зняття арешту з майна.

 4. Про виконання вироку органи, що приводять вирок у
  виконання, повинні негайно повідомити суд, який постановив
  вирок.

798

10. Відповідальним за своєчасність звернення вироку до ви­конання є суддя, що головує в судовому засіданні, або голова суду, що постановив вирок.

Стаття405. (Стаття 405 виключена на підставі

Закону № 2670-ІП від 12.07.2001)

 • oldrussian.ru/the-adventure-of-the-solitary-cyclist-a-study-in-scarlet.html
 • oldrussian.ru/nekotorie-voprosi-ispolzovaniya-novih-informacionnih-tehnologij-v-obuchenii-matematike.html
 • oldrussian.ru/characteristics-of-living-things-zine.html
 • oldrussian.ru/reported-speech-present-study-these-example-situations.html
 • oldrussian.ru/curriculum-vitae-cv-during-meeting-of-studies-council-of-faculty-of-agriculture.html
 • oldrussian.ru/eksperimentalnij-metod-101-klyuchevaya-ideya-psihologiya.html
 • oldrussian.ru/footnotes-abbreviations-and-acronyms-16.html
 • oldrussian.ru/ivwhy-is-case-law-called-common-law-school-of-law-la-trobe-university.html
 • oldrussian.ru/rol-s-reaktivnogo-blka-u-patogenez-hronchno-sercevo-nedostatnost-v-osb-pohilogo-vku-z-arteralnoyu-gpertenzyu-cukrovim-dabetom-tipu.html
 • oldrussian.ru/tema-8-spvbesda-programa-navchalnogo-modulya-3-robocha-programa-4.html
 • oldrussian.ru/dp1094135dr-aj-trevitt-approved-how-does-biodiesel-fuel-burn-revealing-the-chemical-processes-of-methyl-ester.html
 • oldrussian.ru/-48-tvorennya-skladnih-chislvnikv-vdchislvnikovih-slv-vstup.html
 • oldrussian.ru/journal-of-phonetics-19-rue-des-bernardins-75005-paris-01-44-32-05-75.html
 • oldrussian.ru/evolution-of-high-school-career-preparation-programs-an-overview-of-workforce-education-programs-in-the-u-s.html
 • oldrussian.ru/menedzhment-stornka-19.html
 • oldrussian.ru/jose-luis-peralta-p-jose-a-avila-rodriguez-pueblo-bello-05-de-enero-de-008-siendo-aproximadamente-las-cinco.html
 • oldrussian.ru/predislovie-200-shkol-boevih-iskusstv-vostoka-i-zapada-tradicionnie-i-sovremennie-boevie-edinoborstva-vostoka-i-zapada.html
 • oldrussian.ru/division-7-thermal-and-moisture-protection-this-document-is-intended-for-informational-purposes-only.html
 • oldrussian.ru/9funkcii-i-principi-administrativnogo-prava-shpargalka-po-administrativnomu-pravu.html
 • oldrussian.ru/stattya-12-zabezpechennya-vjskovosluzhbovcv-ta-chlenv-h-smej-zhilimi-primshennyami.html