5675. Нікольська, Н. Д - Педагогічна бібліографія^ 5675. Нікольська, Н. Д. Формування національної свідомості студентів технічних спеціальностей в процесі фізичного виховання / Н.Д. Нікольська, Ю.В. Нікольський // Наукові записки. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - Вип.49: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки. - С. 90-95


5676. Нічишина, В. Інтегративна сутність процесу формування особистості майбутнього вчителя / В. Нічишина // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград : КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. - Вип.46. - С. 40-46.


5677. Нарійчук, М. Соціально-моральна спрямованість студента як складова особистісної самооцінки / М. Нарійчук // Вісник Прикарпатського університету / М-во освіти і науки України. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - Вип. 7 : Педагогіка. - С. 64-69


5678. Негруца, Н. А. Експериментальне дослідження шляхів і засобів формування екологічного світогляду студентів сільськогосподарських технікумів та учнів СПТУ економічних спеціальностей / Н. А Негруца // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол.ред.) та ін. - Київ, 2002. - Вип.32. - С. 212-225.


5679. Недільська, А. І. Обгрунтування методики контролю та розвиток вольових якостей студентської молоді засобами фізичного виховання / А.І. Недільська // Вісник. - Київ : НПУ , 2002. - Вип.3. - С. 63-65


5680. Нечепоренко, Л. С. Ідеологія онто-інвайронментального виховання вчителя / Л.С. Нечепоренко // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків : ОВС, 2002. - Вип. 22. - С. 112-119


5681. Олексієнко, А. М. Вивчення форм природи - шлях до екологічного та професійного виховання майбутнього дизайнера / А.М. Олексієнко // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 228.


5682. Ольнева, А. Б. Использование краеведения в духовно-нравственном воспитании студенчества / А.Б. Ольнева // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 254.


5683. Онкович, Г. В. Видатні жінки України в колі духовних орієнтирів сучасної молоді / Г.В. Онкович // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 219.


5684. Остапенко Н. Формування національно-мовної особистості та розвиток зв'язного мовлення як проблема в лінгводидактиці вищої школи / Остапенко Н. // Українська мова і література в школі. - 2002.-N3. - С.35-38.


5685. Пащенко, М. І. Гуманістична спрямованість природоохоронної самоосвіти студентів / М.І. Пащенко, С.П. Ковалишина // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - Ч.2. - С. 116-119


5686. Пелех, Л. Р. Масовий виховний захід як фактор впливу на формування особистісно-ціннісних якостей майбутнього вчителя / Л. Р Пелех // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / Ред. кол. А.С. Дем'янчук, Відп. за вип. Ю.В. Пелех; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Міжнар. ун-т "РЕГІ ім . С. Дем'янчука. - Рівне : Волинські обереги, 2002. - Вип. 3. - С. 109-111.


5687. Печий, В. О. Гражданское воспитание в вузе: современные требования / В.О. Печий // Багаліївські читання в НУА : Програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року / Народна українська академія. - Харків, 2002. - Ч. 5 : Вік ХХ: Реформи в українській вищій школі. - С. 194-196.


5688. Питомець, О. П. Методика розвитку швидкісно-силових якостей у студентів / О.П. Питомець // Вісник. - Київ : НПУ , 2002. - Вип.3. - С. 107-110


5689. Прокоф'єва, Л. Б. Музична діяльність в Києво-Могилянській академії та її вплив на сучасну практику музичного виховання / Л.Б. Прокоф'єва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. - Суми, 2002. - Ч. 1. - С. 228-233.


5690. Пустыльник, Т. Н. Воспитание духа предпринимательства у подростков / Т.Н. Пустыльник // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 262.


5691. Рамун, М. О. Формування національної самосвідомості у студентів як один з шляхів формування культури міжнаціонального спілкування / М.О. Рамун // Наукові записки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2002. - Вип. 46 : Педагогічні та історичні науки. - С. 120-123


5692. Рашковська, В. І. Православна образотворча спадщина в розвитку духовності майбутнього вчителя / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2002. - Бібліогр.: с. 332-370 (642 назви).


5693. Редькіна, М. А. Динаміка фізичної працездатності студентської молоді під впливом фізичних навантажень виборчої (переважної) спрямованості / М.А. Редькіна // Вісник. - Київ : НПУ , 2002. - Вип.3. - С. 137-139


5694. Романовский, А. Г. Доброта как одно из главных качеств национальной гуманитарно-технической и управленческой элиты / А.Г. Романовский, Ж.Б. Богдан // Наука і сучасність : Збірник наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Логос , 2002. - Т. 35. - С. 173-179.


5695. Романюк, І. Принципи організації навчально-виховного процесу військового закладу освіти за допомогою модульно-рейтингової технології / І. Романюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2002. - N 8. - С. 131-132


5696. Савченко, С. В. Феномен педагогической поддержки в контексте личностно ориентированного воспитания в вузе / С.В. Савченко // Проблеми трудової і професійної підготовки : Науково-методичний збірник / Слов'янський держ. пед. ін-т; [ВАК]. - Слов'янськ, 2002. - Вип. 7. - С. 38-42.


5697. Семикліт, Н. І. Естетичний компонент у системі підготовки вчителя / Н.І. Семикліт // Наукові записки . - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. - N 4, ч.1: Психолого-педагогічні науки. - С. 87-89


5698. Семикліт, Н. І. Розвиток духовності - одна з важливих проблем сучасного виховання студентської молоді / Н.І. Семикліт // Наукові записки: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя , 2002. - № 3. - С. 41-43


5699. Солод, Ю. До питання про об'єктивні чинники виховання молодого покоління / Ю. Солод // Жінка в науці та освіті: Минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, Україна, Київ, 5-6 липня 2002 р. / В. Борисенко, І. Вавилова, І. Войцехівська, В. Касянчук. - Київ : Здоровило, 2002. - С. 171-175.


5700. Таргоній, П. Морально-естетична основа екологічного виховання студентів / Петро Таргоній // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : Зб. наукових праць. - Рівне : Волинські обереги, 2002. - Вип. 3/1. - С. 215-216


5701. Трегуб, Н. Е. К проблеме формирования экологической проектной культуры дизайнера / Н.Е. Трегуб // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 257.


5702. Уваркіна, О. В. Проблеми формування педагогічної культури студентів - майбутніх лікарів / О.В. Уваркіна // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 232.


5703. Філіпова, В. П. Формування самоактуалізації як показника самосвідомості особистості студентів молодших курсів в умовах вузівського навчання / В.П. Філіпова // Збірник наукових праць : Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2002. - Вип. 32, Ч. 2. - С. 128-134.


5704. Фаныгина, О. Ю Двигательная активность студенток в режиме учебно-трудовой деятельности,быта и отдыха / О.Ю Фаныгина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Голов. ред. С.С. Єрмаков; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2002. - N 11. - С. 89-93


5705. Фоменко, М. Пріоритет виховної роботи / М. Фоменко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2002. - N3. - С. 47-49


5706. Фурсенко, С. П. Культурологічний аспект як сучасний підхід у професійній підготовці майбутнього фахівця / С.П. Фурсенко // Збірник наукових праць : Педагогічні науки / Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2002. - Вип. 32, Ч. 1. - С. 239-243.


5707. Хижна, О. П. Естетичний потенціал інтеграції мистецтв у професійній підготовці вчителя початкової школи / О.П. Хижна // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. - Киiв : НПУ, 2002. - Вип.47. - С. 203-211


5708. Хрипко, Л. Інформаційна діагностика процесу фізичного виховання студентів з використанням комп'ютерних технологій / Л. Хрипко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Голов. ред. С.С. Єрмаков; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2002. - N 16. - С. 52-60


5709. Черкасова, С. О. Формування національної свідомості як напрям діяльності студентської громади початку XX ст. / С.О. Черкасова // Професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. - 2002. - N1/2. - С. 155-158


5710. Шашенко, С. Ю. Соціалізація студентів - педагогічна проблема / С.Ю. Шашенко // Соціалізація особистості. - Киiв : Логос, 2002. - Т.17,вип.1: Педагогічні науки. - С. 46-56.


5711. Шевченко, А. Ф. Практичний аспект підготовки студентів до реалізації цілісності педагогічного процесу в умовах тимчасового виховного простору / А.Ф. Шевченко // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. - Киiв : НПУ, 2002. - Вип.47. - С. 239-243


5712. Шкурко, І. І. Суспільно корисна діяльність у системі професійної підготовки учителів (40 - 60-і роки ХХ століття) / І.І. Шкурко // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. - Киiв : НПУ, 2002. - Вип.47. - С. 243-250


5713. Шликова, І. О. Естетичне виховання студентів у вищих юридичних закладах освіти: зміст і форми / І.О. Шликова // Наукові записки. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - Вип.49: Педагогічні, історичні та фізико-математичні науки. - С. 193-197


5714. Ягупов, В. В. Роль ідеалу у вихованні військовослужбовців України / В.В. Ягупов // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - Ізмаїл, 2002. - Вип.12: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 84-88


5715. Яременко, Т. Г. Значення духовних засад у гуманітарній освіті / Т.Г. Яременко // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. - Киiв : НПУ, 2002. - Вип.47. - С. 251-254

Див. 5233.


^ СТУДЕНТСТВО. СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ


5716. Буряк В. Бюджет часу студента / Буряк В. // Рідна школа. - 2002.-N5. - С.57-60.


5717. Буряк, В. Умови та засоби самоосвіти студентів / В. Буряк // Вища школа. - 2002. - N6. - С. 18-29


5718. Волкогонова, О. Ідеали сучасної молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах / О. Волкогонова, О. Паніна, О. Малов // Вища школа. - 2002. - N6. - С. 42-54


5719. Георгінова, Л. В. Формування професійних ціннісних орієнтацій молоді в умовах студентського містечка / Л.В. Георгінова // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 213.


5720. Горащук, В. П. Формування культури здоров'я студентів педагогічного університету / В.П Горащук // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень, Заст. ред. М.Ф. Степко. - Київ, 2002. - Вип. 28. - С. 131-137.


5721. Гузенко, В. А. Особливості ціннісних орієнтацій сучасного студентства / В. А Гузенко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / Ред. кол. А.С. Дем'янчук, Відп. за вип. Ю.В. Пелех; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Міжнар. ун-т "РЕГІ ім . С. Дем'янчука. - Рівне : Волинські обереги, 2002. - Вип. 3. - С. 229-231.


5722. Дем'янчук, Т. О. Деякі аспекти формування студенських колективів навчальних груп у вищих навчальних закладах / Т. О Дем'янчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / Ред. кол. А.С. Дем'янчук, Відп. за вип. Ю.В. Пелех; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Міжнар. ун-т "РЕГІ ім . С. Дем'янчука. - Рівне : Волинські обереги, 2002. - Вип. 3. - С. 25-26.


5723. Журкіна, С. В. Студентське тьюторство. / С.В. Журкіна // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків : ОВС, 2002. - Вип. 21. - С. 40-43


5724. Зданевич Л.В. Як живеться студентові? : системне дослідження процесу адаптації студентів нового прийому до умов життєдіяльності ВНЗ / Зданевич Л.В. // Гуманітарні науки. - 2002.-N2. - С.174-179.


5725. Іздебська В. Ціннісні орієнтації особистості в контексті духовного світу студентства / Іздебська В. // Рідна школа. - 2002.-N4. - С.17-19.


5726. Кольченко, К. О. Студентські навчально-науково-виробничі підрозділи як школа підприємницької діяльності / К.О. Кольченко, Г.Ф. Нікуліна // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 235.


5727. Корнилов, А. А. Университетское образование глазами студента / А.А. Корнилов // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 129.


5728. Корюненко М. У центрі уваги освітянських профспілок - студенти / Корюненко М. // Освіта України. - 2002.-N34-35(26 квітня). - С.4-5.


5729. Кулінченко, О. С. Студентське самоврядування в системі вищої школи / О.С. Кулінченко // Соціалізація особистості. - Киiв : Логос, 2002. - Т.17,вип.1: Педагогічні науки. - С. 67-75.


5730. Міністерство освіти і науки України Про оголошення розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.02 р. N444-р "Про призначення стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2002.-N79(4 жовтня). - С.2.


5731. Матукова Г. Здоров'я майбутніх спеціалістів як педагогічна проблема / Матукова Г. // Рідна школа. - 2002.-N11. - С.61-62.


5732. Наказ МОН України "Про затвердження Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах" від 03.04.01 N166 // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2002.- N7. - С.97-100.


5733. Нарійчук, М. Соціально-моральна спрямованість студента як складова особистості самооцінки [] / М. Нарійчук // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка : Івано-Франківськ, 2002. - Вип.7. - С. 64-69


5734. Новикова, Ю. Рада студентського самоврядування ДонДАБА: сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів / Ю. Новикова, Д. Ухалов // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 261.


5735. Пішун, С. Г. Студклуб як активна форма виховання культури дозвілля студентів / С.Г. Пішун // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 220.


5736. Петасюк, О. Роль жінки як духовного наставника української студентської молоді / О. Петасюк // Жінка в науці та освіті: Минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, Україна, Київ, 5-6 липня 2002 р. / В. Борисенко, І. Вавилова, І. Войцехівська, В. Касянчук. – К.: Здоровило, 2002. - С. 134.


5737. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо підтримки становлення та розвитку студентської сім'ї" від 14.03.01 N92-р // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2002.- N7. - С.86-87.


5738. Сидоренко О.Л. Про способи підвищення ефективності взаємодії викладача зі студентами / Сидоренко О.Л. // Педагогіка і психологія. - 2002.-N1-2. - С.83-88.


5739. Студент, наука і спорт в XXI сторіччі : третя міжнар. наук. конференція студентів, Київ, 22 - 24 травня 2002 р. / Держ. комітет України з питань фіз. культури і спорту, Нац. олімпійський ком. України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, Олімпійська акад. України, Міжнар. благод. фонд Б. Шахліна "Розвиток олімпійського резерву" ; Ред. А.П. Ніколаева. - Київ : Олімпійська література, 2002. - 203 с.


5740. Указ Президента України "Про соціально-економічну підтримку становлення та розвитку студентської сім'ї" від 14.08.00 N958/2000 // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2002.- N7. - С.85-86.


5741. Черкасова, С. О. До питання про творче використання в сучасній вищій школі досвіду розвитку студентського самоврядування другої половини 19 - початку 20 ст. / С.О. Черкасова // Теорія та методика навчання та виховання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків : ОВС, 2002. - Вип. 9. - С. 135-138

Див. 7083.


^ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ


5742. Білик, Л. І. Методологічні підходи до організації роботи кураторів у вищій школі / Л.І Білик // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень, Заст. ред. М.Ф. Степко. - Київ, 2002. - Вип. 29. - С. 25-32.


5743. Вітвицька, С. С. Педагогічний професіоналізм викладача вищого навчального закладу / С. С Вітвицька // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / Ред. кол. А.С. Дем'янчук, Відп. за вип. Ю.В. Пелех; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Міжнар. ун-т "РЕГІ ім . С. Дем'янчука. - Рівне: Волинські обереги, 2002. - Вип. 3. - С. 214-217.


5744. Вадзюк, О. Науково-просвітницька діяльність вчених-біологів Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / О. Вадзюк, О. Кокіна // Жінка в науці та освіті: Минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, Україна, Київ, 5-6 липня 2002 р. / В. Борисенко, І. Вавилова, І. Войцехівська, В. Касянчук. – К.: Здоровило, 2002. - С. 220-225.


5745. Вайніленко, Т. В. Професійно-педагогічне самовдосконалення як проблема підготовки педагогічних кадрів / Т.В. Вайніленко // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. - К. : НПУ, 2002. - Ч.1. - С. 136-139


5746. Виходцева, О. А. До проблеми підготовки педагогічних кадрів / О.А. Виходцева // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. - К.: НПУ, 2002. - Ч.1. - С. 166-168


5747. Войналович, О. О. Підготовка педагогічних кадрів для шкіл національних меншин в Україні (досвід та перспективи) / О.О. Войналович // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. - К.: НПУ, 2002. - Ч.1. - С. 175-178


5748. Городова Н. Андрагогіка, або Еліксир професіоналізму... : модель особистісно орієнтованої технології підготовки пед. кадрів до творчої діяльності / Городова Н., Кучерявий О. // Управління освітою. - 2002.-N17. - С.12-15.


5749. Городова Н. Андрагогіка, або Еліксир професіоналізму... : модель особистісно орієнтованої підготовки пед.кадрів до творчої діяльності / Городова Н., Кучерявий О. // Управління освітою. - 2002.-N18. - С.13-16.


5750. Гуревич, Р. Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів / Р. Гуревич, А. Коломієць // Трудова підготовка в закладах освіти : Науково-методичний журнал. - 2002. - N2. - С. 52-53


5751. Економічна підготовка педагогічних кадрів : теоретичний аспект:Навч.посібник / М-во освіти і науки України.Дрогобицький держ.пед.ун-т ім.І.Франка;М.М.Баб'як,В.І.Терес,С.Г.Цибін,О.Т.Шпак . - Дрогобич : Коло, 2002. - 120с.; 16см.


5752. Зорівчак, Р. Концепція підготовки перекладачів в Україні у ХХІ ст. / Р. Зорівчак // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2002. - Т.5, N2. - С. 175-182.


5753. Кайдановська, О. Комплекс професійних здібностей викладача вищого закладу освіти / О. Кайдановська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2002. - Вип. 5/6 (26-27). - С. 171-178


^ 5754. Коломієць, А. М. Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів / А.М. Коломієць // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2002. - Вип. 5. - С. 173-180


5755. Копистянська, Н. Наукове материнство. Думки про підготовку молодих учених і педагогів / Н. Копистянська // Жінка в науці та освіті: Минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, Україна, Київ, 5-6 липня 2002 р. / В. Борисенко, І. Вавилова, І. Войцехівська, В. Касянчук. - Київ : Здоровило, 2002. - С. 166-170.


5756. Кузь, В. Кадри для "школи нового покоління" / В. Кузь // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2002. - N3. - С. 31-36


5757. Лозова, В. І. Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів. / В.І. Лозова // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х.: ОВС, 2002. - Вип. 21. - С. 60-63


5758. Лозова, Т. О Вивчення рівня підготовки викладачів факультету фізичної культури / Т.О Лозова, В.В Затилкін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / Голов. ред. С.С. Єрмаков; М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. - Харків, 2002. - N 11. - С. 23-28


5759. Микитюк, В. О. Педагогічна техніка як складова професійної майстерності викладачів правових дисциплін / В.О. Микитюк // Теорія та методика навчання та виховання : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків : ОВС, 2002. - Вип. 9. - С. 48-51


5760. Підготовка і атестація науково-педагогічних та наукових кадрів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ред. П. М. Гвоздецький. - Київ : НПУ, 2002. - 23 с. ; 21 см. - (в м. обкл.)


5761. Поліщук, В. А. Розвиток соціальної освіти та проблеми підготовки соціально-педагогічних кадрів в Україні / В. А. Поліщук // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2002. - Ч. 3. - С. 217-221


5762. Про підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру у вищих навчальних закладах // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N13. - С.5-9.


5763. Смирнова, Т. А. Проблема професіоналізму кадрів вищої диригентсько-хорової освіти / Т.А. Смирнова // Наукові записки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. - N 4, ч.2: Психолого-педагогічні науки. - С. 89-91


5764. Степашко В. Добір викладацького персоналу на діагностичній основі / Степашко В., Підласий А. // Рідна школа. - 2002.-N6. - С.49-50.


5765. Яремчук, І. Обгрунтування критеріїв розвиненості педагогічної техніки викладачів вищих військових закладів освіти / І. Яремчук // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль: ТДПУ , 2002. - № 1. - С. 51-55

Див. 4376, 4381, 4960.


^ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


5766. Андрієвський, Б. М. Формування готовності майбутнього вчителя до проведення науково-педагогічних досліджень / Б.М. Андрієвський // Збірник наукових праць : Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2002. -. - С. 8-10.


5767. Андрущенко, В. Науково-педагогічні пошуки молодих / В. Андрущенко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2002. - N4. - С. 5-7


5768. Василевская, Ю. В. Студенческие учебные исследования на физическом отделении малого университета ХНУ / Ю.В. Василевская, А.Р. Казачков, А.М. Сиренко // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 233.


5769. Горобець, Ю. І. Проблеми організації наукових досліджень у педагогічних університетах / Ю.І. Горобець, С.М. Порев // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. - К.: НПУ, 2002. - Ч.1. - С. 226-229


5770. Гураль, Г. М. Формування поняття методу наукового дослідження при вивченні теми "Механічні коливання" / Г.М. Гураль // VII Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : Матеріали конференції / М-во освіти і науки України.АПН України. НПУ ім. М.П. Драгоманова; Укл.: М.І.Шут, В.П. Сергієнко. – К., 2002. - С. 70.


5771. Гуренко, Л. П. Організація наукової роботи студентів технічних вузів / Л.П. Гуренко, Г.М. Черкашина, Г.С. Гуренко, Н.М. Самойленко // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 234.


5772. Гуржій, А. М. Про стан та перспективи розвитку науки у вищих навчальних закладах / А.М. Гуржій, С.М. Порев // Вісник. Зб. наук. статей викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - Вип.1. - С. 177-189


5773. Д'ячкова, Т. В. Наукова робота студентів / Т.В. Д'ячкова // Збірник наукових праць: Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2002. - Вип. 32, Ч. 2. - С. 49-53.


5774. Діуліна, В. В. Науково-дослідницька діяльність студентів як одна з можливих умов входження у культурний простір / В.В. Діуліна // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 234.


5775. Демічева, І. О. Науково-дослідницька діяльність педагога / І.О. Демічева // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків : ОВС, 2002. - Вип. 22. - С. 25-31


5776. Ілляшенко, В. Я. Організація наукової роботи студентів / В.Я. Ілляшенко // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 235.


5777. Кіт, Г. Г. Підготовка майбутнього вчителя до пошуково-дослідницької діяльності - вимога сучасності / Г.Г. Кіт // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - Ч.2. - С. 102-105


5778. Кічан, К. А. Розвиток пізнавальної діяльності студентів в процесі роботи над науковим текстом / К.А. Кічан // Вісник. Зб. наук. статей викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - Вип.2. - С. 100-101


5779. Каневська, М. В. Система комп'ютерної і методичної підтримки навчально-дослідницької діяльності студентів / М.В. Каневська // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків : ОВС, 2002. - Вип. 17. - С. 138-142


5780. Кловак, Г. Студентська науково-дослідна робота в професійній підготовці майбутнього вчителя сільської школи / Г. Кловак // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ін-ту ім. Г.С. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2002. - Вип. 2. - С. 139-153.


5781. Кловак, Г. Т. Модель наукової школи і проблема організації студентської науково-дослідницької діяльності / Г.Т. Кловак // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. - Київ, 2002. - Т.33. - С. 58-67.


5782. Князян, М. О. Засоби розвитку дослідницького потенціалу майбутніх учителів іноземних мов / М.О. Князян // Збірник наукових праць : Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2002. - Вип. 32, Ч. 2. - С. 66-68.


5783. Князян, М. О. Теоретичні засади дослідницької діяльності вчителів іноземних мов / М.О. Князян // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету / М-во освіти і науки України, Ізмаїльський держ. гум. ун-т. - Ізмаїл : ІДГУ, 2002. - Вип. 13. - С. 48-53


5784. Кобзар, О. Б. Роль науково-дослідницької діяльності студентів у підвищенні якості підготовки лікарів / О.Б Кобзар // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень, Заст. ред. М.Ф. Степко. - Київ, 2002. - Вип. 29. - С. 33-41.


5785. Краснощок І. Науково-дослідна діяльність як фактор формування соціальної самореалізації майбутнього вчителя / Краснощок І. // Рідна школа. - 2002.-N6. - С.15-18.


5786. Лазоришинець, В. В. Комплексація матеріальної бази та наукового потенціалу наукових і науково-педагогічних закладів - шлях до вирішення наукових проблем в сучасних умовах / В.В. Лазоришинець, О.І. Плиска, Г.В. Книшов // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 236.

 • oldrussian.ru/unit-4-name-of-the-courses.html
 • oldrussian.ru/occupational-health-and-safety-code-of-practice-2008-33.html
 • oldrussian.ru/the-name-of-the-coursepersons-private-life-life-in-society-and-the-theatre-the-latvian-academy-of-culture.html
 • oldrussian.ru/doshklna-osvta-yak-skladova-sistemi-bezperervno-osvti-ukrani-1991-2006-naukovo-dopomzhnij-bblografchnij-pokazhchik-kiv-200-7.html
 • oldrussian.ru/the-ninth-commandment-the-zohar.html
 • oldrussian.ru/a-history-of-the-new-thought-movement.html
 • oldrussian.ru/do-protokolu-zasdannya-prijmalno-koms-huup-vd-23-02-2010-r-2.html
 • oldrussian.ru/lekcya-pro-podatok-z-dohodv-fzichnih-osb.html
 • oldrussian.ru/glava-3-netradicionnie-metodi-lecheniya-saharnogo-diabeta-saharnij-diabet.html
 • oldrussian.ru/part-of-speech-tagging-electronic-text-is-essentially-just-a-sequence-of-characters-naturally-before-any-real.html
 • oldrussian.ru/pubmed-hyperacusis-search-results-march-2010-25.html
 • oldrussian.ru/o-v-gavrilyuk-fnansi-ukrani-2011-s-107-119-stornka-5.html
 • oldrussian.ru/rekomendac-za-rezultatami-zasdannya-mzhvdomcho-koordinacjno-metodichno-radi.html
 • oldrussian.ru/112-operator-oscilografuvannya-ta-tenzometruvannya-zakonv-ukrani-pro-vishu-osvtu.html
 • oldrussian.ru/akreditcijas-materili-43.html
 • oldrussian.ru/evolyucya-proces-trivalih-postupovih-drbnih-zmn-povlnogo-perehodu-na-vish-stad-rozvitku-z-uspadkuvannyam-poperednh-elementv-e.html
 • oldrussian.ru/h04n121-indexing-scheme-video-distribution-systems-h04n5-partially-h04n716-173-24-52-62-.html
 • oldrussian.ru/le-corbusier-the-chapel-at-ronchamp-abramson-daniel-m-building-the-bank-of-england-money-architecture-society-1694-1942.html
 • oldrussian.ru/1cpecifika-nauchnogo-issledovaniya-v-socialnoj-psihologii-socialnaya-psihologiya-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/playing-features-common-to-all-formats-plextalk-pocket-portable-daisy-player.html