5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai


^ 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai


II UŽSIENIO KALBOS ILGALAIKIS PLANAS

10 KLASEI

...................... m.m.

(2 pamokos per savaitę)


Šis teminis planas vieneriems mokslo metams - vienas iš pavyzdžių, kaip galima būtų suplanuoti II užssienio 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai kalbos mokymą 10 klasėje remiantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis (Užsienio kalbos. Antroji užsienio kalba: mokinių pasiekimai, turinio apimtis, vertinimas


^ Ilgalaikis planas (vieneriems metams)

1. Tikslas

Ugdyti mokinių komunikacinę kompetenciją, visų kalbinės veiklos rū 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaišių – klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo – gebėjimus, plėsti ir gilinti lingvistinę kompetenciją, suteikti sociokultūrinių žinių bei gebėjimų, reikalingų bendraujant su užsienio kalba kalbančios tautos atstovais 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai (BP numatytose kalbos vartojimo temose ir situacijose)


2. Uždaviniai

a) asmeniniame laiške trumpai papasakoti apie save (šeimą, gyvenamąją aplinką, mokymąsi, apibūdinti įvykius ir veiklą, asmeninius planus, svajones, siekius);

b) pusiau 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai oficialiame laiške teikti informaciją apie save, teirautis informacijos;

c) rašyti trumpus straipsnelius, pvz., į mokyklos laikraštį (kūrybinis rašymas).


^ 3. MOKYMO IR MOKYMOSI TURINYS


3.1. Nuostatos

Ugdyti:


^ 3.3. Mokymasis mokytis


^ 3.4. Pagrindinės ir papildomos mokymosi priemonės ir kiti ištekliai

(Nurodomos konkrečios mokymo priemonės)


3.5 Vertinimas. Mokinių pažanga 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai ir pasiekimai vertinami pagal mokykloje patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą, kuris parengtas vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai. ISAK- 256 (žin., 2004, Nr. 35- 1150);

^ 3.6.Ugdymo turinio išdėstymas
Eil. Nr.

Temos / potemės

(pagal BP)

Val.sk 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai.

Ugdomi gebėjimai (pagal BP)

Pastabos

1.

Kelionės, turizmas, susisiekimas, įdomios vietovės


9 + 2

Klausymas

Tarpdalykinė integracija: geografija, technologijos (bendri projektiniai darbai)


Kalbinės veiklos rūšių integracija


Mokiniai gebės:

 • suprasti ilgesnio pokalbio, monologinio pasakojamojo pagrindinę mint 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaiį arba problemą, atskirti pagrindinę informaciją nuo papildomos;

 • suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, pranešimų informaciją;

 • remdamiesi klausymo tekstų informacija kurti dialogą (dalyvauti pokalbyje) pagal pateiktą situaciją, kurti monologą pagal pateiktą temą.

Skaitymas

Mokiniai gebės 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai:

 • rasti reikiamą informaciją skelbimuose, reklamose ir kituose informaciniuose tekstuose;

 • detaliai suprasti pasakojimus apie kasdienius įvykius, asmeninius laiškus;

 • remdamiesi skaitymo tekstų informacija kurti dialogą (dalyvauti pokalbyje) pagal pateiktą situacij 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaią, kurti monologą pagal pateiktą temą.

Kalbėjimas

Mokiniai gebės:

 • pasiteirauti reikiamos informacijos ir nusipirkti bilietą, paklausti informacijos apie būsimą kelionę taisyklingai vartodami tinkamas kalbos formas;

 • dalyvauti dialoguose pagal situacijas remdamiesi pateiktomis mandagumo frazėmis 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai ir leksika;

 • gebės vartoti įvairias laiko raiškos formas, dalyvaudami trumpuose dialoguose pagal pateiktą pavyzdį;

 • pasakoti apie savo kelionę, remdamiesi pateikta leksika ir kalbos struktūromis,savo patirtimi;

 • pasakoti apie kelionių įvairiu transportu 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai privalumus ir trūkumus, taisyklingai vartodami prieveiksmius;

 • gebės išsamiai pasakoti apie kelionės programą remdamiesi pateikta leksine ir gramatine medžiaga;
Rašymas

Mokiniai gebės:

 • remdamiesi teksto informacija parašyti 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai atvirlaiškį iš įsivaizduojamos ekskursijos pagal pateiktą programą;

2.

Kalbos šalis (kultūra, menas, žymiausi kultūros atstovai ir kt)


10 + 2

Klausymas

Integracija: dailė, istorija, informatika (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos)


Mokiniai gebės:

 • detaliai 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai suprasti ilgesnį pokalbį, monologinį pasakojimą;

 • suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, pranešimų informaciją;

 • remdamiesi klausymo tekstų informacija kurti dialogą (dalyvauti pokalbyje) pagal pateiktą situaciją.


Skaitymas

Mokiniai gebės:

 • išrinkti svarbiausią informaciją iš autentiškų informacini 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaių tekstų, ją palyginti ir trumpai apibendrinti žodžiu;

 • remdamiesi įgytomis žiniomis, kontekstu, naudodamiesi žodynu mokiniai gebės detaliai suprasti autentišką publicistinį tekstą ir trumpai jį pakomentuoti;

Kalbėjimas

Mokiniai gebės:

 • įvardyti 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai miesto kultūrines įžymybes, trumpai papasakoti apie miestą kaip kultūros centrą remdamiesi tekstų infomacija, taisyklingai vartodami reikalingas kalbos priemones;

 • įvardyti miesto įžymybes teiraudamiesi ir teikdami informaciją (paklaus ir paaiškins keli 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaią remdamiesi miesto schemomis, intencijų ir leksikos sąrašu);
Rašymas

Mokiniai gebės:

 • remdamiesi skaitymo tekstų informacija parašyti trumpą straipsnelį į mokyklos tinklapį apie ekskursiją po miestą.
3.

Šiuolaikinių informacijos priemonių (televizija, radijas 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai, spauda) naudojimas mokantis užsienio kalbų.


10 + 2

Klausymas

Gimtoji kalba, informatika (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos)


Mokiniai gebės:

 • detaliai suprasti ilgesnį pokalbį, monologinį pasakojimą;

 • suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, pranešimų informaciją;

 • remdamiesi 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai pavyzdžiu, klausymo tekstų informacija kurti dialogą (dalyvauti pokalbyje) pagal pateiktą situaciją.
Skaitymas

Mokiniai gebės:

 • išrinkti svarbiausią informaciją iš autentiškų informacinių tekstų, ją palyginti ir trumpai apibendrinti žodžiu 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai;

 • remdamiesi įgytomis žiniomis, kontekstu, naudodamiesi žodynu mokiniai gebės suprasti autentišką publicistinį tekstą ir trumpai jį pakomentuoti;
Kalbėjimas

Mokiniai gebės:

 • glaustai apibūdinti masinių informacijos priemonių vaidmenį kasdieniame gyvenime remdamiesi duota leksika 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai;

 • sukurti išsamią laikraščio/žurnalo anotaciją pagal pavyzdį ir papasakoti apie mėgstamą laikraštį/žurnalą naudodamiesi pateiktomis komunikacinėmis intencijomis;

 • remdamiesi skaitymo ir klausymo tekstų informacija gebės išsakyti savo 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai nuomonę apie interneto naudą ir žalą (dalyvauti diskusijoje).
Rašymas

Mokiniai gebės:

 • asmeniniame laiške išsamiai papasakoti apie mėgstamas televizijos laidas, išsakyti savo nuomonę šia tema remdamiesi savo patirtimi 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai, pateiktu planu.

4.

Šalies flora, fauna. Ekologija


9 + 2

Klausymas

Biologija, geografija, informatika (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos)

Mokiniai gebės:

 • detaliai suprasti informacinius pranešimus, interviu gamtosaugos temomis remdamiesi įgytomis kitų dalykų žiniomis, savo atirtimi 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai;

Skaitymas

Mokiniai gebės:

 • detaliai suprasti tekstus gamtosaugos temomis remdamiesi įgytomis žiniomis, kontekstu, naudodamiesi žodynu;

Kalbėjimas

Mokiniai gebės:

 • įvardyti globalias gamtosaugos problemas, trumpai jas apibūdinti remdamiesi skaitymo tekstų informacija;

 • apibūdinti ekologinę situacij 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaią savo gyvenamoje vietovėje remdamiesi publicistinio teksto turiniu ir savo patirtimi;

 • išsamiai apibūdinti savo dalyvavimą gamtosauginėje veikloje remdamiesi pateiktais klausimais, žodžiais ir žodžių junginiais ekologine tema 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai;

 • įvardyti ir įvertinti priemones, skirtas gamtosaugos problemų sprendimui, remdamiesi temos medžiaga;
Rašymas

Mokiniai gebės:

 • remdamiesi pateikta stuktūra parašyti skelbimą (pvz., į laikraštį) apie ekologinį renginį mokykloje.
5.

Sveika gyvensena

10 + 2

Klausymas

Biologija 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos, referatai)

Mokiniai gebės:

 • detaliai suprasti ilgesnį pokalbį, monologinį pasakojimą;

 • suprasti pagrindinę trumpų informacinių skelbimų, pranešimų informaciją;

Skaitymas

Mokiniai gebės:

 • rasti reikalingą informaciją skaitymo tekstuose;

 • detaliai 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai suprasti tekstus sveikos gyvensenos temomis remdamiesi įgytomis žiniomis, kontekstu, naudodamiesi žodynu;
Kalbėjimas

Mokiniai gebės:

 • trumpai pasisakyti apie sveiką gyvenseną, remdamiesi tekstų turiniu, pateikta leksika;

 • trumpai pakomentuoti įvairių šalių gyventojų požiūrį į savo sveikat 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaią, sveiką gyvenseną, atsakydami į pateiktus klausimus;

 • papasakoti apie savo gyvenimo būdą remdamiesi pamokos medžiaga, komunikacinių intencijų sąrašu, kitų dalykų žiniomis;

 • iš anksto pasirengę dalyvauti diskusijoje, pasakyti savo nuomonę pateikta 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai tema remdamiesi komunikacinių intencijų sąrašu, įgytomis žiniomis, savo patirtimi.

Rašymas

Mokiniai gebės:

 • pagal pateiktą struktūrą ir turinį parašyti asmeninį laišką įvardydami jame žalingus įpročius 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai, teikdami patarimų, kaip jų atsikratyti.

7.

Mokymasis, ateities planai


10 + 2

Klausymas

Psichologija, technologijos, ekonomika, profesinis orientavimas (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos, referatai),


Mokiniai gebės:

 • suprasti reklaminių skelbimų (darbo ir mokymosi pasiūlymai) pagrindinę informaciją;

 • detaliai suprasti ilgesn 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaiį pokalbį, monologinį pasakojimą;

Skaitymas

Mokiniai gebės:

 • suprasti autentišką publicistinį tekstą naudodamiesi žodynu, atrinkti esminę informaciją;

 • detaliai suprasti reklaminių skelbimų (darbo ir mokymosi pasiūlymai) turinį.
Kalbėjimas

Mokiniai gebės:

 • apibendrinti ir palyginti rašytini 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaių tekstų turinį ir remdamiesi jais pasakyti savo nuomonę, apie profesijos pasirinkimą;

 • gebės sukurti nedidelės apimties samprotaujamo pobūdžio sakytinį tekstą apie profesijos pasirinkimą remdamiesi pateikto teksto turiniu;

 • Remdamiesi tekst 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaių informacija mokiniai gebės trumpai apibūdinti savo ir kalbos šalies švietimo sistemas;

Rašymas

Mokiniai gebės:

 • pateikti asmeninio pobūdžio informaciją pildant CV;

 • asmeniniame laiške trumpai papasakoti apie savo mokymąsi 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai, profesijos pasirinkimą.

8.

Kartojimas

4

Iš viso: 74 val.


^ RUSŲ (UŽSIENIO) KALBOS ILGALAIKIS PLANAS

10 KLASEI

(2 pamokos per savaitę)

Šis teminis planas vieneriems mokslo metams - vienas iš pavyzdžių, kaip galima būtų suplanuoti rus 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaių (II užssienio kalbos) kalbos mokymą(si) 10 klasėje remiantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis (Užsienio kalbos. Antroji užsienio kalba: mokinių pasiekimai, turinio apimtis, vertinimas)

^ Ilgalaikis planas (vieneriems metams)

1. Tikslas

Ugdyti mokinių komunikacinę kompetenciją, visų kalbin 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaiės veiklos rūšių (klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo) gebėjimus, plėsti ir gilinti lingvistinę kompetenciją, suteikti sociokultūrinių žinių bei gebėjimų, reikalingų bendraujant su užsienio kalba kalbančios 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai tautos atstovais (BP numatytose kalbos vartojimo temose ir situacijose)


2. Uždaviniai

a) asmeniniame laiške trumpai papasakoti apie save (šeimą, gyvenamąją aplinką, mokymąsi, apibūdinti įvykius ir veikl 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaią, asmeninius planus, svajones, siekius);

b) pusiau oficialiame laiške teikti informaciją apie save, teirautis informacijos;

c) rašyti trumpus straipsnelius, pvz., į mokyklos laikraštį (kūrybinis rašymas).


^ 3. MOKYMO IR MOKYMOSI TURINYS


3.1. Temos / potem 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaiės (pagal BP)


3.2. Nuostatos

Ugdyti:


^ 3.3. Mokymasis 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai mokytis

savarankiškai ir adekvačiai įsivertinti kalbos mokymosi pasiekimus naudojantis EKA.


^ 3.4. Pagrindinės ir papildomos mokymosi priemonės ir kiti ištekliai (nurodomos konkrečios mokymosi priemonės)


3.5 Vertinimas. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal mokykloje patvirtintą vertinimo tvarkos apra 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaišą, kuris parengtas vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK- 256 (žin., 2004, Nr. 35- 1150);

^ 3.6.Ugdymo turinio išdėstymas

Šio plano 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai pavyzdžio skiltyje ,, Pastabos“ įvardijamos integravimo su kitais mokomaisiais dalykais galimybės. Mokytojas pateikia tai, ką planuoja realizuoti.


Eil. Nr.

TemaVal.sk.

Pastabos

1.

В гостях

9 + 1

Integracija: geografija, technologijos (bendri projektiniai darbai)


2.

О российской 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai культуре


10 + 1

Integracija: dailė, istorija, informatika (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos)


3.

В мире масс- медиа


10 + 1

Gimtoji kalba, informatika (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos)


4.

Земля – наш общий дом


9 + 1

Biologija, geografija, informatika (bendri projektiniai darbai 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai, integruotos pamokos)

5.

Выбираю здоровый образ жизни

9 + 1

Biologija (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos, referatai)

6.

Кто прославил Россию

9 + 1

Istorija, chemija, informatika (referatai

7.

Мои планы на будущее

8+ 2

Psichologija, technologijos, ekonomika, profesinis orientavimas (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos, referatai),


8.

Повторение

2


Užsienio 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai (I – oji) kalba

^ ANGLŲ KALBA


ILGALAIKIS PLANAS


Pateikiamas ilgalaikis planas vieneriems mokslo metams - vienas iš pavyzdžių, kaip galima būtų suplanuoti anglų (I-os užsienio kalbos) kalbos mokymą 9-je vidurinės mokyklos/I-oje gimnazijos 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai klasėje, esant 3 pamokom per savaitę. Šis planas parengtas, remiantis atnaujintomis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis. Kalbos/Užsienio kalbos (BP).

1. Tikslas

Ugdyti mokinio kalbinę komunikacinę kompetenciją, visų kalbin 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaiės veiklos rūšių – klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo – gebėjimus, plėsti ir gilinti mokinio lingvistinę, sociolingvistinę ir pragmatinę kompetencijas, reikalingas bendraujant su užsienio kalba kalbančiaisiais, sudaryti sąlygas ugdytis 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai bendrąsias mokinio kompetencijas.

2. Uždaviniai

 1. Ugdyti sakytinio teksto supratimo(klausymo) gebėjimus ir strategijas pateikiant klausyti dialoginių ir monologinių pasakojamojo, aprašomojo, samprotaujamojo ar mišriojo tipo tekstų (informaciniai skelbimai, radijo 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai ir televizijos pranešimai, interviu, diskusijos), mokyti atskirti pagrindinę informaciją bei svarbesnes detales.

 2. Ugdyti rašytinio teksto supratimo (skaitymo) gebėjimus ir strategijas pateikiant skaityti autentiškus sudėtingesnės 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai sandaros informuojamojo, pasakojamojo, aprašomojo, samprotaujamojo ir mišriojo tipo įvairių žanrų tekstus ( pasisakymai, interviu, informaciniai ir reklaminiai tekstai, anketos, blankai, nesudėtingi prozos kūriniai).

 3. Ugdyti sąveikos ir raiškos žodžiu 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai (kalbėjimo) gebėjimus, pateikiant realias bendravimo situacijas su aiškiai apibrėžtu komunikaciniu tikslu, mokyti produktyviosios veiklos strategijų.

4. Ugdyti rašytinio teksto kūrimo gebėjimus ir strategijas, pateikiant realias bendravimo situacijas 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai su aiškiai apibrėžtu komunikaciniu tikslu, mokyti rašyti įvairaus žanro tekstus: CV, skelbimus, žinutes, kvietimus, sveikinimus, asmeninius laiškus, pusiau oficialius laiškus bei kūrybinio pobūdžio tekstus.


^ 3. MOKYMO 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai IR MOKYMOSI TURINYS

3.1. Temos / potemės (pagal BP)3.2. Nuostatos

Ugdyti


^ 3.3.Mokymasis mokytis


^ 3.4.Pagrindinės ir papildomos mokymosi priemonės ir kiti ištekliai


3.5 Vertinimas.

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal mokykloje patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą, kuris parengtas vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK- 256 (žin., 2004, Nr. 35- 1150) ) bei Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis. Mokinių pasiekimų lygių požymiai. 9 – 10 klasės.

^ 3.6.Ugdymo turinio išdėstymas

Iš viso – 111 val.

Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, praktinei, socialinei 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai, prevencinei veiklai - 8 val.

^ Rezervinis laikas – 12 val. (Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, darbo tempą, susidomėjimą, iš rezervinio laiko gali būti imamos valandos vienai ar kitai temai plėsti, išeitai med 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaižiagai kartoti, kontroliniams darbams rašyti ir t.t.)Eil. Nr.

TemaVal.sk.

Pastabos

1.

Įvadinė pamoka: supažindinimas su BP reikalavimais 9 klasei, mokymosi priemonėmis, vertinimo tvarka

1
2.

Jobs/People

BP- Mokymasis, ateities planai


15

Integracija: socialiniai mokslai

(bendri 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai projektiniai darbai, integruotos pamokos, pateikčių pristatymai)

3.

Places to Visit

BP- Kelionės (miestai ir šalys, viešbučiai, aptarnavimas)

15

Integracija: geografija, istorija

(bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos, pateikčių pristatymai)

4.

Stories

BP- Kultūra, menas (literatūra 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai)

15

Gimtoji kalba, kitos užsienio kalbos, menai

(bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos, pateikčių pristatymai)

5.

Disasters/Accidents

BP- Šalies flora, fauna. Ekologija.

15

Biologija, geografija (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos, pateikčių pristatymai 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai)

6.

Festivals/Celebrations

BP-Visuomenė ir valstybė (šventės ir tradicijos)

15

Geografija, istorija, tikyba, etika, menai (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos, pateikčių pristatymai)

7.

Eating Habits

BP- Sveika gyvensena.


15

Chemija, biologija (bendri projektiniai darbai, integruotos pamokos 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai, pateikčių pristatymai)
viso : 106 val


^ VOKIEČIŲ ( UŽSIENIO ) KALBOS ILGALAIKIS PLANAS


9 KLASEI ( gimnazijos I klasė )

( I-oji užsienio kalba, 8 -ieji mokymo metai, 3 pamokos per savaitę )


Pateikiamas ilgalaikis planas vieneriems mokslo metams. Tai 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai viena iš galimybių, kaip naudojantis atnaujintomis bendrosiomis pagrindinio ugdymo programomis planuoti vokiečių (I-os užsienio kalbos) kalbos mokymą 9-je vidurinės mokyklos/I-oje gimnazijos klasėje, esant 3 pamokoms 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai per savaitę.


1. Tikslas

Ugdyti mokinių vokiečių kalbos komunikacinę kompetenciją, visų kalbinės veiklos rūšių (klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo) gebėjimus, plėtoti lingvistinę ir tarpkultūrinę kompetencijas, kurios 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai reikalingos ugdantis vertybines nuostatas ir bendraujant su užsienio kalba kalbančios tautos atstovais (BP numatytose kalbos vartojimo temose ir situacijose)


2. Uždaviniai

Ugdyti sakytinio teksto supratimo(klausymo) gebėjimus pateikiant klausyti pasakojamojo 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai, aprašomojo, samprotaujamojo ar mišriojo tipo tekstų (informaciniai skelbimai, radijo ir televizijos pranešimai, interviu, diskusijos), ugdyti gebėjimą suprasti klausomo teksto pagrindinę informaciją bei svarbesnes detales.

Ugdyti rašytinio teksto supratimo 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai (skaitymo) gebėjimus pateikiant autentiškus sudėtingesnės sandaros informuojamojo, pasakojamojo, aprašomojo, samprotaujamojo ir mišriojo tipo įvairių žanrų tekstus ( pasisakymai, interviu, informaciniai ir reklaminiai tekstai, anketos, blankai, nesudėtingi 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai prozos kūriniai).

Ugdyti kalbėjimo monologu ir dialogu gebėjimus, pateikiant realias bendravimo situacijas su aiškiai apibrėžtu komunikaciniu tikslu, mokyti kalbėjimo strategijų.

Ugdyti rašytinio teksto kūrimo gebėjimus, pateikiant 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai realias bendravimo situacijas su aiškiai apibrėžtu komunikaciniu tikslu, mokyti rašyti įvairaus žanro tekstus: gyvenimo aprašymą, skelbimus, žinutes, kvietimus, sveikinimus, asmeninius laiškus, pusiau oficialius laiškus bei kūrybinio 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai pobūdžio tekstus.


^ 3. Mokymo ir mokymosi turinys


3.1. Temos / potemės (pagal BP)

- žmonių santykiai

- sportas


3.2. Nuostatos


^ 3.3.Mokymasis mokytis


^ 3.4.Pagrindinės ir papildomos mokymosi priemonės ir kiti ištekliai

Vadovėlis:

BLICK 1 Hueber von Anni 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai Fischer – Mitziviris und Szlvia Janke - Papanikolaou


Pratybos, papildomos mokymo priemonės:


1.BLICK 1, pratybos

2. Elin Brodin „ Lieber Poti“ ( grožinė literatūra, romanas )

3. Žurnalas PERFEKT

4.Internetas

5.Cornelia Gick Zertifikat Deutsch , Der schnelle Weg. B1

6.Blick auf Deutschland 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai. Landeskunde – Deutsch als Fremdsprache, Klett

7.Grammatik und Konversation 1, Arbeitsblätter für den Deutschunterricht, Langenscheidt.


3.5 Vertinimas.

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal mokykloje patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą, kuris parengtas vadovaujantis Mokinių pažangos 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK- 256 (žin., 2004, Nr. 35- 1150).


^ 3.6.Ugdymo turinio išdėstymas

Iš viso – 106 val.

Atsižvelgiant į moksleivių gebėjimus, darbo tempą, susidomėjimą, iš rezervinio laiko gali būti imamos 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai valandos vienai ar kitai temai plėsti, išeitai medžiagai kartoti, kontroliniams darbams rašyti ir t.t.

Eil. Nr.

Skyrius, tematika

Val. skaičius

Pastabos

1.

Wiederholung, Einführung, Planung

6
2.

Jugendliche in Deutschland

a.Freizeit

b 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai.Kontakten mit Jugendlichen aus anderen Ländern

c.Disko

d.Träume

18+2

Istorija, profesinis orientavimas, ekonomika

3.

Freundschaft und Liebe

a.Freundschaft

b.Freunde und Clique

c.Liebe

d. Gesetze der Clique

15+2

Psichologija

4.

Familie

a. Eltern, Kinder, Geschwister

b. Oma

c.Konflikte und Lösungen

12+1

Psichologija, etika, tikyba

5.

Schule

a 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai. Schule in Deutschland

b.Schulaltag

c.Aggression und Gewalt in der schule

d.Ärger in der Schule

18 +2

Psichologija

6.

Aussehen

a.Schönheit und Mode

b.Kleidung

c.Kunst am Körper

10+1

Technologijos, psichologija

7.

Спорт

a.Fun -Sport

b.Harter Спорт

c.Freizeitsport

d 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai.Angst vor dem Sportunterricht

10+1

Kūno kultūra, psichologija

8.

Wiederholung

8
Iš viso : 106 val.


^ PRANCŪZŲ ( UŽSIENIO ) KALBOS ILGALAIKIS PLANAS


5 KLASEI

(I mokymo metai, II užsienio kalba (2 savaitinės valandos; per mokslo metus -64 val)

Tikslas

Ugdyti mokinių elementarią komunikacin 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaię kompetenciją, visų kalbinės veiklos rūšių – klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo – pradinius gebėjimus; ugdyti sėkmingai komunikacijai būtinas normas ir vertybes (programoje numatytose kalbos vartojimo temose ir situacijose).


Uždaviniai

 1. Ugdyti 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai sakytinio teksto supratimo gebėjimus klausantis trumpo pokalbio ar monologinio teksto, susidedančio iš žinomų žodžių ir frazių, kai kalbama lėtai programos temomis ir situacijomis.

 2. Ugdyti rašytinio teksto supratimo geb 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaiėjimus skaitant trumpus nesudėtingos struktūros tekstus programos temomis ir situacijomis (labai trumpi pasakojamojo aprašomojo tipo tekstai)

 3. Ugdyti dialoginio ir monologinio kalbėjimo gebėjimus, trumpai kalbant apie save 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai ir savo artimiausią aplinką: suprasti pašnekovo pasakymus, užduoti jam klausimus, siekiant komunikacinio tikslo.

 4. Ugdyti rašytinio teksto gebėjimus, mokyti rašyti siekiant rašto ir rašymo kultūros, ugdyti

teksto kūrimo gebėjimus 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai, kuriant realias bendravimo situacijas programos temomis.


^ 3.MOKYMO IR MOKYMOSI TURINYS

3.1. Temos (potemės) iš BP

3.2. Nuostatos


Ugdyti


^ 3.3.Mokymasis mokytis


^ 3.4.Pagrindinės ir papildomos mokymosi priemonės ir kiti ištekliai

Vadovėliai:

E. Narbutas. Le français 1. Kaunas,1999.

J. Blanc, J.M. Cartier, P. Lederlin. En avant la musique 1. CLE international 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai, Paris, 1992.

A. Barkauskaitė, L. Brobaitienė, I.Gasiūnienė, J. Karačionkienė, S. Kosova, A. Kubrakovienė, D. Pumputienė, R. Sutkienė, D. Šarkūnaitė. Au fil des mots (premier livre). Vilnius, 2003.


Vertinimas

Pagal mokykloje 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai patvirtintą vertinimo tvarkos aprašą

^ 3.6.Ugdymo turinio išdėstymas


EIL.

NR.

Tema

Valandų skaičius

Pastabos

(tarpdalykinė integracija)

1.

Prélude. Découverte de la France et des Français

1 val.

Geografija

2.

Prendre contact. Se présenter

12 val.

Etika

3.

Mon âge 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai. Mon adresse. Mon numéro de téléphone. Chiffres

6 val.

Matematika

4.

Vie quotidienne. Ma journée

6 val.

Matematika

5

Alimentation. ^ Mon anniversaire

6val.

Matematika

6.

Ecole. Ma journée scolaire. Emploi du temps

8 val.

etika, sveika gyvensena

7.

Loisirs. Goûts. Informations 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklai personnelles

7 val.

Muzika, dailė

8.

Famille. Objets et animaux familiers. Information sur l’appartenance

6 val.

Gamtos mokslai

9.

Habitation. Orientation, localisation. Ma chambre, ma maison

8 val.

Dailė

10.

Quatre saisons. ^ Etat physique, la météo

4 val.

Geografija, matematikaPlaną pareng 5. Priedai 5.1. Ilgalaikio planavimo pavyzdžiai - UŽsienio kalbų bendroji programa pagrindinei mokyklaiė Alytaus „Volungės“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, užsienio (prancūzų) kalbos mokytoja metodininkė Bronislava Stalauskienė

 • oldrussian.ru/dengan-meningkatnya-kemajuan-dibidang-industri-dan-teknologi-maka-semakin-banyak-memunculkan-isu-isu-dampak-yang-ditimbulkan-dari-kemajuan-dibidang-tersebut-s.html
 • oldrussian.ru/3-fnansuvannya-j-oblk-vitrat-na-zahodi-z-ohoroni-prac-lekcya-2-ohorona-prac-v-mashinobuduvann.html
 • oldrussian.ru/stattya-1061-procenti-na-bankvskij-vklad-haritonov-npk-civlnogo-kodeksu-ukrani.html
 • oldrussian.ru/the-name-of-the-courseaccountancy-the-latvian-academy-of-culture.html
 • oldrussian.ru/11proizvodstvennie-kooperativi-likvidaciya-proizvodstvennih-kooperativov-shpargalka-po-grazhdanskomu-pravu-obshaya-chast.html
 • oldrussian.ru/2009-resolutions-cutting-back-taking-control-by-raymund-flandez.html
 • oldrussian.ru/utilitarian-calculus-is-the-only-way-to-determine-rights-relative-importance-mega-ld-backfile.html
 • oldrussian.ru/vstorichnj-nauc-odnyu-z-centralnih-problema-pohodzhennya-narodu-etnogenez-virshennya-da-zmogu-zyasuvati-areal-zarodzhennya-etnosu-dzherela-jogo-kulturi-stornka-21.html
 • oldrussian.ru/76sovremennie-tendencii-razvitiya-mezhdunarodnih-otnoshenij-shpargalka-po-sociologii.html
 • oldrussian.ru/glava-5-bezopasnost-internet-novie-vozmozhnosti-tryuki-i-effekti.html
 • oldrussian.ru/hamilton-prizes-royal-irish-academy-filire-2007-08.html
 • oldrussian.ru/1-focus-on-separable-and-nonseparable-phrasal-verbs-13-101.html
 • oldrussian.ru/abstract-4.html
 • oldrussian.ru/section-3-german-linked-texts-hamide-spielt-hamide-note-regarding-videofilm-recordings.html
 • oldrussian.ru/aftermath-and-future-thoughts-from-the-small-group-to-the-large-group-25.html
 • oldrussian.ru/and-the-indo-european-cognates-evidence-of-an.html
 • oldrussian.ru/womens-3000m-steeplechase-athletes-7-message-from-vice-minister-of-general-administrator-of-sport-of-china.html
 • oldrussian.ru/aleksandr-karpinskij-uchitsya-nado-vsyu-zhizn-etyudi-ob-uchenih.html
 • oldrussian.ru/shpargalka-popit-zakon-popitu.html
 • oldrussian.ru/ii-b3-programs-offered-and-degrees-granted-electrical-engineering-program.html