4.1. Перелік лабораторних робіт, рекомендованих для виконання - Професійно-освітня програма передбачає наступні...
4.1. Перелік лабораторних робіт, рекомендованих для виконання.

Таблиця 4.2.

№ л/р

Теми лабораторних робіт

Основи створення і функціонування інформаційних систем.Обробка інформації в інформаційних системах, використання офісної системи. Microsoft Office. Офісне програмування.Створення динамічних структур даних.Створення діалогових вікон в додатку Microsoft Access при проектуванні интерфейсу.Створення особистого головного меню для Microsoft Access при проектуванні интерфейсу за допомогою діалогового вікнаВивчення створення панелі інструментів в MS Outlook за допомогою середовища розробки Visual Basic for ApplicationВивчення автоматизації процесів у MS Excel за допомогою середовища розробки Visual Basic for Application.Файловий ввід-вивід.VBA - проекти і модулі. Перенос елементів об'єктів між додатками.

^ Цільові інформаційні системи автоматизованої обробки інформаціїАвтоматизована обробка інформації з управління трудовими ресурсами.Автоматизована обробка інформації в податковій сфері.Інформаційно-обчислювальна система в органах державної статистики.Автоматизована обробка інформації в страхуванні.Автоматизована обробка інформації на фондовому ринку України.Автоматизована обробка бухгалтерської інформації.Система міжбанківських електронних платежів України.Інформаційні системи і технології в діяльності кредитних спілок.


^ 4.2. Методика проведення лабораторних робіт з дисципліни “Системи обробки економічної інформації”


Лабораторні роботи виконуються індивідуально кожним студентом згідно з індивідуальним графіком виконання лабораторних робіт, який складається на початку семестру та доводиться до студентів під час вступного заняття.

На кожному лабораторному занятті, що триває 2 години, студент виконує одну лабораторну роботу з переліку, наведеного у табл. 4.2. Роботи виконуються згідно переліку, але можливо і їх виконання за індивідуальним графіком виконання робіт.

Виконання лабораторної роботи складається з трьох етапів: самостійної підготовки до виконання, саме виконання роботи та захисту.

1. Підготовка до виконання роботи (виконується студентом самостійно до початку лабораторного заняття) – 2 години:

- самостійне опрацювання теоретичної частини лабораторної роботи – 1 година;

- письмова відповідь на контрольні питання, що містяться у методичних вказівках – 1 година.

2. «Виконання» роботи виконується студентом у дисплейному класі (можливе часткове створення програмного продукту вдома):

- отримання «допуску» (студент має знати мету роботи, порядок виконання роботи);

- виконання (закінчення виконання, якщо його почато вдома) програмного продукту;

- надання викладачу готового програмного продукту для перевірки та внесення або змін (при необхідності);

- оформлення звіту.

3. «Захист» роботи (виконується студентом протягом останньої години лабораторної роботи):

- студент повинен знати відповіді на контрольні питання;

- студент повинен знати принцип дії об’єктів, процедур, функцій, структуру компонентів систем та ін., - все те, що використовувалась у відповідній лабораторній роботі;

- студент повинен вміти безпосередньо виконувати певні дії (в межах поточної лабораторної роботи та попередніх лабораторних робіт) в даному програмному середовищі.

Під час підготовки до виконання та захисту лабораторних робіт рекомендується користуватись наступними джерелами:

1. Кожна методична вказівка містить теоретичні відомості, які стосуються тематики лабораторної роботи. Методичні вказівки видаються за бажанням студента як на електронних носіях, так і у вигляді твердих копій.

2. Конспект лекцій. Лазерний диск з повним конспектом лекцій видається старості групи для розповсюдження серед студентів. За бажанням кожен студент може отримати у викладача тверду копію конспекту лекцій (або окремих лекцій) для ксерокопії.

3. Підручники, навчальні посібники та ін., що є в бібліотеці університету та в електронному варіанті на накопичувачах, що отримують студенти на початку навчання дисципліни (див. розділ 8 „Методичне забезпечення дисципліни).

У разі виникнення заборгованості з виконання лабораторних робіт студент має право на відпрацювання відповідної лабораторної роботи під час індивідуально-консультативних занять, що проводить викладач з лабораторних занять.

Студент, який наприкінці семестру має неліквідовані заборгованості з виконання та/або захисту лабораторних робіт, вважається таким, що не виконав програму дисципліни, отримує незадовільну підсумкову оцінку.

Останнім терміном ліквідації заборгованості є час проведення консультації з підготовки до іспиту.


^ 5. Самостійна та індивідуальна робота студентів

5.1. Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу

Студенти мають регулярно опрацьовувати теоретичні питання, передбачені робочою програмою. Для повного засвоєння матеріалу дисципліни необхідним елементом є його самостійне опанування студентами, зокрема, й додаткових теоретичних питань, які не розглядаються на лекціях (таблиця 5.1). Опрацювання теоретичних питань, зазначених у таблиці 5.1, є обов’язковим видом самостійної роботи студента. Утруднення, що виникають під час самостійного розгляду теоретичних питань, розв’язуються під час індивідуально-консультативних занять, які проводить лектор. Графік індивідуально-консультативних занять складається та доводиться до студентів на початку кожного семестру.

Теми, що виносяться на самостійне опанування повторюють тематику лекційного матеріалу, але під іншим кутом зору. Створення системи обробки економічної інформації в певній галузі, апріорі, потребує знання цієї галузі, особливостей отримання та обробки інформації, специфіку роботи. Саме тому, засвоєння таких питань перед лекцією, дасть можливість більш повно засвоїти дану тему.

Вивчення кожної теми повинно виконуватись по наступному алгоритму:

 1. Вивчення передумов для створення ІС (самостійно);

 2. Вивчення певної системи економічної обробки інформації (лекція);

 3. Вивчення ІС в певній галузі в цілому (самостійно – узагальнення п.1 і п.2)Контроль за опрацюванням теоретичних питань, що виносяться на самостійний розгляд, здійснюється шляхом включення цих питань (поряд з теоретичними питаннями, що розглядаються під час лекцій) до завдань з модульних контрольних робіт, екзаменаційних білетів.

Таблиця 5.1.Теми для самостійного опанування

Години

Джерело
Курс 4, семестр 7

18
1

2

3

4Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки.

2

[1], [3], [5],

[6]Засоби формалізованого опису економічної інформації.

2

[1], [3], [5],

[6]


Обробка інформації в інформаційних системах, використання офісної системи Microsoft Office Офісне програмування.

Вивчення середовища розробки візуального програмування Visual Basic for Application.

2

[7], [8], [9]
Разом:

6
4.

Основні етапи розвитку інформаційних систем та їх особливості.

2

[1], [3], [5],

[6]

5.

Класифікація інформаційних систем, види інтеграції в інформаційних системах.

2

[1], [3], [5],

[6]
Разом:

41

2

3

4

6.

Загальна характеристика систем автоматизованої обробки інформації.

2

[1], [3], [5],

[6]

7.

Організація інформаційної бази і технічного забезпечення автоматизованого управління на підприємствах.

2

[1], [3], [5],

[6]
Разом:

4
8.

Автоматизована обробка маркетингової інформації.

2

[1], [5]

9.

Автоматизована обробка інформації з управління трудовими ресурсами.

2

[6], [25], [26],
Разом:

4Курс 4, семестр 8

18
10.

Автоматизована обробка інформації в податковій сфері.

2

[3],[6],[26], Конспект лекції

11.

Інформаційно-обчислювальна система в органах державної статистики.

2

[3],[26],

Конспект лекції

12.

Автоматизована обробка інформації в страхуванні.

2

[3],[26],

Конспект лекції

13.

Автоматизована обробка інформації на фондовому ринку.

2

[3], [26],

Конспект лекції

14.

Автоматизована система фінансових розрахунків.

2

[3],[26],


15.

Автоматизована обробка бухгалтерської інформації.

2222

[1], [3], [6]
Разом:

12
16.

Загальна характеристика автоматизованої обробки банківської інформації.

2

[1], [3],

17.

Система міжбанківських електронних платежів України.

2

[1], [3]

18.

Особливості автоматизованої обробки внутрішньо-банківської інформації.

2

[1], [3], [6]
Разом:

6Разом за курс:

36

^ 5.2. Підготовка до виконання лабораторної роботи.

Підготовка до лабораторної роботи відноситься до обов’язкового виду самостійної роботи студента і виконується студентом до початку лабораторного заняття.

Рівень підготовки студента до виконання лабораторної роботи контролюється викладачем, що проводить лабораторні заняття, у формі допуску до лабораторної роботи. Під час отримання допуску студент має знати відповіді на контрольні питання, мету роботи, вміти описати обладнання, що використовується, порядок виконання роботи та обробки результатів вимірювань. Утруднення, що виникають при підготовці до лабораторної роботи, з’ясовуються з викладачем під час індивідуально-консультативних занять.

Студент, що не склав допуску, вважається таким, що є недопущеним до виконання лабораторної роботи, має належним чином підготуватися до її виконання і відпрацювати лабораторну роботу під час індивідуально-консультативних занять.

Задля успішного виконання студентам надається перелік додаткової літератури, що є у бібліотеці університету та електронні варіанти навчальних посібників та методичних вказівок.

^ 5.3. Вибіркові види самостійної та індивідуальної роботи.

Студент, що має бажання поглибленого вивчення дисципліни, цікавиться науковою роботою, або бажає покращити загальний бал у рейтингу, може виконати додаткові завдання, що відносяться до вибіркових видів самостійної та індивідуальної роботи студентів, з наступного переліку: написання реферату, участь в олімпіаді або науковій конференції.

5.3.1. Написання реферату.

В кожному семестрі студент має право написати один реферат на тему, яка вказується викладачем, що проводить лекційні заняття. Тема реферату вказується з огляду на необхідність поглиблення знань студента в конкретному розділі теоретичного або практичного матеріалу. Студент разом з викладачем формують перелік питань, що мають бути висвітлені у рефераті. Оформлений реферат має бути захищеним після перевірки його змісту викладачем. Захист реферату відбувається під час під час індивідуально-консультативних занять або у формі доповіді на тему, що висвітлюється на певній лабораторній роботі.

5.3.2. Участь у олімпіаді.

Студенти мають право приймати участь в олімпіадах, що проводяться у ХНТУ та інших вищих навчальних закладах України. У разі, якщо студент приймає участь у відбірковому турі олімпіади, він отримує додаткову кількість балів лише за умов здобуття призового місця. У випадку участі у турах олімпіади, вищих за відбірковий, студент обов’язково отримує додаткову кількість балів на підставі документу, що підтверджує його участь у олімпіаді (диплому учасника олімпіади, диплому за отримання призового місця, подяки оргкомітету за участь у олімпіаді тощо).

5.3.3. Участь у наукових конференціях.

Студенти, які цікавляться науковою роботою можуть приймати участь у наукових конференціях, що проводяться у ХНТУ та інших вищих навчальних закладах України. Теми для доповіді на конференції складаються разом зі студентом після з’ясування його наукових інтересів.

Додаткові бали студент отримує на підставі прийнятої до друку статті, доповіді на науковій конференції, співавтором яких є студент, тощо.

В таблиці 5.3 вказано максимальну кількість балів, яку студент може отримати протягом семестру в результаті виконання відповідного виду самостійної та індивідуальної роботи.


Таблиця 5.3.Види самостійної та індивідуальної роботи

Рекомендована література

Планові терміни виконан.

Форми контр. та звітності

Макс. к-ть балів

1

2

3

4

5

6
І. Обов’язкові
Курс 4, семестр 7
Змістовий модуль 1

(20 годин)

Тема № 1 Тема № 2
1.

Опрацювання теоретичного матеріалу

Згідно з табл. 5.1.

Тижні 1 - 8

Модульна контрольна робота № 1

Вх. до балів за МКР (табл. 7.1)

2.

Підготовка до виконання лабораторних робіт

Метод. вказівки до вик. лабор. робіт

Тижні 1 - 9

Допуск до лабораторної роботи

1

3.

Ведення конспекту лекцій
Тижні 1 - 9

конспект лекцій

1
Змістовий модуль 2

(16 годин)

Тема № 3 Тема № 4
1.

Опрацювання теоретичного матеріалу

Згідно з табл. 5.1.

Тижні

9 - 18

Модульна контрольна робота № 2

Вх. до балів за МКР (табл. 7.1)

2.

Підготовка до виконання лабораторних робіт

Метод. вказівки до вик. лабор. робіт

Тижні

9 - 18

Допуск до лабораторної роботи

1

3.

Ведення конспекту лекцій
Тижні

9 - 18

конспект лекцій

1
^ Разом балів за обов’язкові види СРС у семестрі 7:

17
Курс 4, семестр 8
Змістовий модуль 3

(36 годин)

Тема № 5 Тема № 6
1.

Опрацювання теоретичного матеріалу

Згідно з табл. 5.1.

Тижні

23 - 31

Модульна контрольна робота № 2

Вх. до балів за МКР (табл. 7.1)

2.

Підготовка до виконання лабораторних робіт

Метод. вказівки до вик. лабор. робіт

Тижні

23 - 31

Допуск до лабораторної роботи

1

3.

Ведення конспекту лекцій
Тижні

23 - 31

конспект лекцій

1
^ Разом балів за обов’язкові види СРС у семестрі 8:

17
1

2

3

4

5

6
2. Вибіркові
Курс 4, семестр 7

1.

Написання та захист реферату

Підручники, наукові статті,

Internet - видання

матеріали наукових конференцій тощо

Тижні

2- 16

Захист реферату

6

Протягом семестру

Диплом

10

2.

Участь у олімпіаді

3.

Участь у наукових наукових конференціях

Протягом семестру

Відповідне підтверд-ження

10

10

4.

Написання та публікація статті

Протягом семестру
^ Разом за вибіркові види СРС у семестрі 7:

36
Курс 4, семестр 8

1.

Написання та захист реферату

Підручники, наукові статті,

Internet - видання

матеріали наукових конференцій тощо

Тижні

24- 29

Захист реферату

6

Протягом семестру

Диплом

10

2.

Участь у олімпіаді

3.

Участь у наукових наукових конференціях

Протягом семестру

Відповідне підтвердь-ження

10

10

4.

Написання та публікація статті

Протягом семестру
Разом за вибіркові види СРС у семестрі 8:

36

^ 7. Контроль знань студентів денної форми навчання

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі Положення „Про оцінювання знань студентів ХНТУ у межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, затвердженого Вченою радою ХНТУ, протокол №3 від 07.11.2006.

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань – заліку або іспиту. Завдання поточного модульного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 70 балів включно, а завдання, які виносяться на залік - від 0 до 30 балів включно або іспит - від 0 до 35 балів включно.

Контроль за опрацюванням теоретичних питань, що виносяться на самостійний розгляд (пункт 5), здійснюється шляхом включення цих питань (поряд з теоретичними питаннями, що розглядаються під час лекцій) до завдань з модульних контрольних робіт, екзаменаційних білетів.

Ступінь засвоєння студентами вміння застосовувати набуті знання для вирішення типових задач перевіряється під час модульних контрольних робіт внесенням їх до завдань МКР.

Модульна контрольна робота містить 3 (три) завдання: 2 (два) питання теоретичного характеру з матеріалу відповідного змістового модулю; 1 (одне) питання – задача з тем, що не охоплюють теоретичні питання. Кожна контрольна робота оцінюється максимум у 6 бали.

Захист однієї лабораторної роботи оцінюється по 3 бали.

^ Розподіл балів, що присвоюється студенту

з дисципліни у семестрі 7

Таблиця 7.1.

№ п/п

Вид роботи

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Сума

Балів

1

2

3

4

5

^ Аудиторна робота:

1.

Написання модульних контрольних робіт (2)

6

6

12

2.

Виконання та захист лабораторних робіт (8)

12

12

24

3.

Відвідування лекцій (9)

4

4

9
Разом за аудиторну роботу:

22

22

44

Обов'язкові види СРС:

4.

Опрацювання теоретичного матеріалу

5

4

9

5.

Підготовка до виконання лабор. робіт (8)

4

4

8

6.

Ведення конспекту лекцій

5

4

9
^ Разом (за обов'язкові види СРСР):

14

12

26
Разом:

36

32

70

Вибіркові види СРС:

7.

Написання та захист реферату6

8.

Участь у олімпіаді10

9.

Участь у наукових наукових конференціях10

10.

Написання та публікація статті10
^ Разом (за вибіркові види СРСР):36
Підсумковий контроль - залік30
Разом за семестр 7:

36

32

100
 • oldrussian.ru/imensko-kazalo-vsebinsko-kazalo-za-laje-brskanje-po-naem-gradivu.html
 • oldrussian.ru/kivskij-naconalnij-unversitet-men-tarasa-shevchenka-stornka-6.html
 • oldrussian.ru/chapter-xxviii-back-in-bohemia-professor-william-k-burton.html
 • oldrussian.ru/arhvn-zbrannya-ukrani-stornka-191.html
 • oldrussian.ru/rozrahunok-dodatkovogo-pributku-konspekt-lekcj-z-disciplni-poltika-legko-promislovost-dlya-studentv-4-kursu.html
 • oldrussian.ru/komentar-do-statt-425-nedbale-stavlennya-do-vjskovo-sluzhbi-komentar-do-statt-zavdannya-krimnalnogo-kodeksu.html
 • oldrussian.ru/appendix-f-nca-doctoral-reputational-study-2004-please-list-the-contact-person-for-this-new-certificate-concentration.html
 • oldrussian.ru/pismo-91-uchenie-velikih-mahatm.html
 • oldrussian.ru/s-dokumentami-polkovnika-neizvestnij-separatizm-na-sluzhbe-sd-i-abvera.html
 • oldrussian.ru/ivanoff-interactive-as-digital-games.html
 • oldrussian.ru/panteon-stornka-4.html
 • oldrussian.ru/sekretnoe-oruzhie-rabov-ili-strashnaya-uchast-pokojnikov-sluzhiteli-tryoh-mirov.html
 • oldrussian.ru/plan-vstup-i-fnansove-pravo-nauka-fnansovogo-prava-ii-predmet-nauki-fnansovogo-prava.html
 • oldrussian.ru/predislovie-zagadki-i-tajni-psihiki.html
 • oldrussian.ru/4-the-mechanistic-view-of-life-crisis-and-transformation.html
 • oldrussian.ru/82harakteristika-pokazatelej-rentabelnosti-shpargalka-po-ekonomicheskomu-analizu.html
 • oldrussian.ru/standard-k3strand-number-and-number-sensegrade-level-k-kindergarten.html
 • oldrussian.ru/37klinicheskaya-kartina-sistemnoj-krasnoj-volchanki-obshaya-i-klinicheskaya-immunologiya.html
 • oldrussian.ru/non-print-acknowledgments.html
 • oldrussian.ru/a-place-of-my-own.html