3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять^ 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять

Шлях пізнання та розвитку, яким прямує студент, як відомо, має такі складові – інформація, знання, мозгіння, навичка. Лекційні та семінарські заняття є дуже важливими етапами 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять у навчанні, але вони, як правило, реалізують лише теоретичну частину підготовки. В окремих випадках, зокрема при вивченні загальноосвітніх навчальних дисциплін (філософія, історія, культурологія), розгляд теоретичних питань і є повним циклом навчання. Звичайно, вивчення 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять зазначених наук сприяє набуттю вмінь та навичок розумової та самостійної роботи, які для більшості професій є необхідними, але все одно ці дисципліни не є професійно-орієнтованими. Їхня значущість не підлягає сумніву, але 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять специфіка вивчення передбачає тільки лекційні та семінарські заняття. Таких навчальних предметів приблизно третина, вони переважають на перших двох курсах. Інші навчальні дисципліни мають дещо іншу спрямованість – професійну, тобто вимагають від студентів оволодіння 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять фаховими разуміннями та навичками, тому їх вивчення передбачає й практичні та лабораторні заняття. Зокрема, до професійно-орієнтованих навчальних дисциплін належать і ті, що вивчаються в усіх вищих навчальних закладах – мовознавчі 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять предмети (представники будь-яких професій користуються мовою, складають листи, документи, виступи, статті тощо), інформатика, яка є невід’ємною складовою кожного сучасного фахівця, фізична культура, адже високий життєвий тонус та здоров’я є складовими професіоналізму 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять тощо. Крім зазначеної категорії предметів, вивчаються на практичних і лабораторних заняттях, звичайно, й суто галузеві предмети.

З огляду на зазначену специфіку практичних занять та враховуючи ту користь, яку вони можуть принести 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять студентові як освіченій, гармонійно розвиненій людині та майбутньому фахівцеві, слід визначити групу завдань та цілей, які він має ставити перед собою ще до початку підготовки до цих навчальних занять, а досягати 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять – навіть після їх закінчення:

^ 1. Зрозуміти мету удобного заняття як засобу професійного та особистісного розвитку.

Якщо не усвідомити призначення певного заняття, то, як наслідок, неможливо й пояснити необхідність підготовки до нього та участі у 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять ньому. Водночас розуміння мети заняття додає мотивації для якісної підготовки. Крім того, залежно від загальної мети заняття, її орієнтирів на певний розвиток особистості, можна поставити певну мету й перед собою 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, за досягнення якої необхідно нести перед собою відповідальність.

^ 2. Надати самооцінку сформованості разумінь, навичок, особистісних якостей, необхідних для виконання завдань удобного заняття.

Прикладами разумінь та навичок є здатність виконувати певні дії відповідно до 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять законів, правил, інструкцій тощо. Це може бути здатність реалізовувати правила правопису, алгоритми розв’язання задач, підходи до класифікації явищ, технічні особливості фізичної вправи і т.д.

Рівень володіння разуміннями та навичками, сформованість відповідних особистісних 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять якостей позволить конкретизувати персональне завдання. Наприклад, перед тренуванням, яке є певною аналогією до удобного заняття, майстер спорту ставить перед собою одні завдання (удосконалити для себя, відпрацювати окремі елементи), а спортсмен-початківець – інші 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять (набути початкових разумінь, техніки виконання вправ, витривалості тощо). Було б дивним, якщо б завдання сформулювалися навпаки, оскільки вони визначаються відповідно до рівня розвитку людини, хоча тема тренування (тема навчального заняття) є однаковою для 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять обох. У разі правильного формулювання цілей та завдань на підставі самоаналізу заняття принесе користь і майстру, і початківцю.

^ 3. Визначити власні цілі та завдання.

Аналіз загальної мети заняття та рівня 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять розвитку власних разумінь, навичок і якостей створює підстави для конкретизації особистих цілей та завдань на найближче практичне заняття. Їх прикладами можуть стати: набуття грамотності, доведення здатності виконувати вправу до автоматизму (набуття навички 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять), опанування невідомої вправи, виховання зосередженості, акуратності як фахово-значущих якостей та ін.

^ 4. Перевірити теорію на практиці.

Це завдання є природнім та обумовлено пізнавальними мотивами людини, її допитливістю, принциповістю та критичністю. Крім того, перевірені 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять теоретичні відомості сприймаються по-іншому, стають частиною свідомості людини, самоцінними. Це створює додаткові мотиви як до поглиблення теоретичних знань, так і удобної діяльності. Подібна творчість дозволяє знайти недоліки в теорії, “білі плями 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять”, протиріччя тощо. Не слід цьому дивуватися, адже кожна теорія, дійсно, недосконала. Саме це і спонукає мільйони вчених всього світу щодня здійснювати дослідження, писати статті, виступати на конференціях, захищати дисертації та ін 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять. Здійснюють власні наукові дослідження і студенти під час написання курсових та дипломних робіт. До наукової діяльності належить усе, що стосується пізнання, у тому числі і вивчення теорії, виконання вправ тощо. Тоді чому ця діяльність не 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять принесе итогів за підсумками практичних занять? Цілком вірогідно, що принесе, якщо поставити перед собою відповідну мету.

^ 5. Набути досвіду певної діяльності.

Однією з головних цілей практичних занять є набуття професійної 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять досконалості. Будь-яка діяльність не є простою, а вимагає урахування мозгов, аспектів, труднощів, наслідків її здійснення. Побачити, відчути та навчитися враховувати зазначені особливості можливо лише завдяки заглибленню у діяльність, багаторазовому виконанню певних вправ. Іншими словами 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять – студент має набути досвіду. Обсяг та якість досвіду залежить від інтенсивності та правильності виконаної роботи, що є наслідком ґрунтовної підготовки. Невдала вправа – це теж позитивний, необхідний та, як правило, передбачуваний 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять досвід. Нехай досвід невдалих вправ закончиться на навчальному занятті, головне, щоб безпосередньо у професійній діяльності все виходило ідеально, як за підручником. Тому цілком логічним завданням, що може поставити перед собою студент, є набуття досвіду 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять удобної професійно орієнтованої діяльності.

^ 6. Порівняти рівень сформованості разумінь, навичок та якостей після і до заняття.

Логічним кроком студента після закінчення удобного заняття є аналіз його підсумків. При цьому оцінка з боку 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять викладача не є визначальним підсумком роботи студента. Найбільш цінним є порівняння особисто окреслених цілей з досягнутими плодами. У разі, якщо студент інтенсивно працює на удобному занятті, при чому робить це свідомо 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять і цілеспрямовано, різниця завжди буде відчутною. Завжди помітно, чи опановано нові методи і технології розв’язання задач, чи відпрацьовані набуті раніше разуміння, чи вдалося перебороти невпевненість та неуважність тощо.

Тривале навчання вимагає 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять перевірки для себя і як фахівця. Кожний навчальний курс, що містить практичні заняття, надає можливість оцінити для себя як професіонала. Це можливо вже і на першому курсі, зокрема після двох-трьох місяців вивчення ділової 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять української мови можна оцінити, наскільки засвоєння цього предмета забезпечує професійну потребу роботи з паперами. З часом коло професійно орієнтованих предметів збільшиться, і подібні самоаналізи набудуть більш глибокого змісту та принципового значення 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять.

Таким чином, визначення власних цілей і завдань щодо практичних занять створює підстави для интенсивної, цілеспрямованої роботи студента як на етапі підготовки до нього, так і безпосередньо під час його проведення. Відсутність цілей 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять та завдань позбавляє студента можливості використати увесь потенціал практичних занять для набуття професійно необхідних мозгінь, навичок та особистісних якостей. Свідоме формулювання цілей і завдань створює відповідну мотивацію интенсивної роботи, самоаналізу 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять та підстави для швидкого професійного зростання.


^ 3.8. Підготовка студента до практичних занять

У історії вищої школи був час, если практичні заняття не відокремлювалися від семінарських, тому підходи щодо підготовки до их идентичені, хоча певні 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять етапи вимагають окремого акцентування. Це обумовлено дещо відмінними цілями цих видів навчальних занять, про що мова йшла раніше. З огляду на зазначену специфіку, план підготовки до удобного заняття доцільно визначити таким:

^ 1. Ознайомлення з 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять темою, метою та планом удобного заняття.

Як і у випадку семінарських занять, ця інформація міститься в методичних рекомендаціях чи програмі навчальної дисципліни. Як правило, наприкінці попереднього занятті викладач уже коментує тему, мету та завдання 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять наступного заняття, щоб краще організувати підготовку студентів, але за наявності необхідної методичної літератури він може цього і не робити.

^ 2. Визначення власних цілей та завдань.

На підставі усвідомлених теми, мети 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять і структури майбутнього удобного заняття необхідно поставити відповідні цілі і завдання перед собою, досягти та виконати які необхідно як на етапі підготовки до заняття, так і під час його проведення. Види та можливий зміст таких 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять цілей і завдань розглянуті раніше, у процесі підготовки вони можуть змінюватися і доповнюватися залежно від досягнення поточних цілей, поглиблення розуміння теорії питання тощо.

^ 3. Теоретична підготовка.

На цьому етапі підготовки необхідно вивчити 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять природу явищ і процесів, відповідних темі заняття. Це допоможе краще зрозуміти необхідність та зміст виконання окремих дій та вправ. Як і при підготовці до семінарів, для цього необхідно вивчити конспект та 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять інші джерела – підручники, наукову літературу тощо.

У навчально-методичній літературі, як правило, до кожного удобного заняття зазначаються рекомендовані для вивчення джерела, нередко навіть вказуються конкретні сторінки. Бота з цими джерелами передбачає не поверхове 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять читання, а досконале вивчення із занесенням до конспекту чи робочого зошиту головних думок та важливих відомостей.

У ході даного етапу підготовки також необхідно ретельно розібратися у правилах та методах виконання вправ. За 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять необхідності їх треба вивчити напам’ять. Після цього не повинно залишитися жодних сумнівів щодо підготовленості верно виконувати необхідні вправи.

^ 4. Виконання домашніх вправ.

Як правило, кожному удобному заняттю передує домашнє завдання. Про нього або 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять казав викладач, або воно зазначено у методичних рекомендаціях чи підручнику. Спрямованість цього завдання може бути різною – повторення попередніх вправ з метою набуття навичок, виконання попередніх вправ, що передують новим 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять тощо. Тож ігнорувати домашнє завдання не можна.

Також додатково доцільно спробувати відтворити ті вправи, що будуть виконуватися саме на навчальному занятті. У разі, якщо це неможливо (наприклад, необхіденьке певне обладнання), виконання вправ можливе в 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять уяві. Це допоможе створенню стійкого уявлення про боту на удобному занятті, а відтак і засвідчить рівень власної підготовленості.

5. Самоперевірка.

Наприкінці підготовки треба відповідно до методичних рекомендацій за пт перевірити виконання теоретичних та 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять практичних завдань, відповідні записи до яких мають міститися у зошиті. У разі закритого зошиту чи підручника необхідно відтворити основні правила виконання вправ. Можливо, передбачаючи запитання викладача, є необхідність вивчення деяких 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять визначень, довідникової інформації та ін.


^ 6. Збирання речей до удобного заняття.

Заключний етап підготовки передбачає уважне збирання всіх речей, що можуть знадобитися на удобному занятті. Як правило, їх перелік зазначається у методичних рекомендаціях. До 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять переліку цих речей можуть входити олівці, прилади вимірювання, довідник, підручник, конспект, робочий зошит, збірник практичних завдань, папір необхідного формату тощо. Відсутність будь-якої із необхідних речей створить труднощі не тільки тому 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять студентові, який забув узяти, але й тим, хто буде відволікатися, щоб йому допомогти. Подібне забування характеризує студента як несерйозну, безвідповідальну людину, яка приділила недостатню увагу підготовці, що позначиться на відповідному ставленні до нього з 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять боку викладача.


^ 3.9. Особливості роботи на практичних заняттях

Особливості роботи студента під час проведення практичних занять визначаються його цілями та завданнями, а також рівнем підготовленості. Звичайно хід заняття та безпосередні завдання визначаються викладачем 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, але виконання цих завдань залежить від внутрішньої настанови студента та його компетентності.

Зазначені умови продуктивної роботи студента позначаються на рівні складності тих завдань, що пропонуються викладачем. При цьому слід усвідомлювати, що завдання забезпечують розвиток 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять особистості, тому й є завжди складними. На це не можна ображатися, оскільки легкі завдання не забезпечують розвиток та не сприяють реалізації тієї внутрішньої настанови, з якою студент прийшов на 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять практичне заняття.

Наприкінці чи після заняття слід обов’язково зробити висновки, визначити власні помилки та недоліки, що буде підґрунтям для наступних цілей та завдань. Корисно також зафіксувати свій новий досвід у 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять робочому зошиті чи конспекті лекцій. Це виглядатиме, як закономірний підсумок роботи та логічне доповнення безцінної скарбниці істини.

Зміст самостійної роботи студента охоплює багато складових. Значущими його елементами є опрацювання конспекту лекцій, підготовка до 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять семінарських та практичних занять. Ця бота обов’язково має бути доповнена активною роботою у ході самих групових занять, цінність яких для особистісного та професійного розвитку студента є винятковою.

Контрольні питання

1. Значення конспекту 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять лекції, правила його опрацювання.

2. Семінарське заняття у навчальній діяльності студентів, його значення для професійного та особистісного розвитку студента.

3. Цілі роботи студента на семінарському занятті.

4. Правила підготовки до семінарського заняття.

5. Особливості роботи студента на 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять семінарському занятті.

6. Значення практичних занять для розвитку студента.

7. Особливості підготовки та роботи на практичних заняттях.

Завдання для самостійного виконання

1. Здійснити опрацювання останніх конспектів лекцій з усіх навчальних предметів відповідно до визначених правил.

2. Передбачити у щоденних 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять планах навчальної діяльності пт щодо підготовки до поточних семінарських та практичних занять із урахуванням розглянутих у цьому розділі особливостей.

3. Поставити перед собою завдання та реалізувати у ході роботи на найближчих навчальних 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять заняттях вимоги, визначені у цьому розділі.


Розділ 4. ПІДГОТОВКА ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВИСТУПУ НА СЕМІНАРІ ТА НАУКОВИХ ЗАХОДАХ

^ 4.1. Виступ як форма навчання

Навчальна діяльність носить різноманітний нрав. Кожний студент виконує різні види робіт (індивідуальні та 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять колективні, усні та письмові тощо). Кожний з видів навчальних робіт утворився не випадково, є своєрідною та незамінною формою навчання, що має свої переваги і призначення. Специфічною формою навчання є і виступ.

Навчання у вищому 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять навчальному закладі головним чином передбачає можливість виступу на семінарських заняттях та наукових заходах – семінарах, конференціях, круглих столах. Існують й інші можливості виступу, зокрема на культурно-масових заходах, що мають виховну 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять спрямованість. Не знижуючи значущості історичних та культурних свят, подій, конкурсів чи змагань як для загального розвитку особистості, так і для набуття людиною разумінь публічно виступати, ці види виступів не буде взято 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять до розгляду, адже зазначені входи мають, як правило, позанавчальну спрямованість.

Чому вчить та що дає людині виступ? По-перше, підготовка виступу передбачає ґрунтовне засвоєння певної теми, яка, як правило, є професійно важливою. По-друге, на 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять прикладі цієї теми студент вчиться працювати з літературою, по-третє аналізувати, систематизувати, узагальнювати матеріал тощо. По-четверте, текст промови складається з урахуванням особливостей аудиторії слухачів, часу виступу, задуму, організаційних разумов 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, що також передбачає відповідні мозгіння. По-п’яте, певні комунікативні разуміння та якості формуються саме під час виступу, зокрема володіння голосом, управління самопочуттям, керування активним сприйняттям аудиторії, гнучкість мислення, сміливість тощо. По-шосте, виховується 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять відповідальність, наполегливість, принциповість, уважність, тактовність, вимогливість та ін. Кількість мозгінь та особистих якостей, якими оволодіває студент під час підготовки та здійснення виступу, можна нескінченно продовжувати, але слід зазначити, що всі 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять вони необхідні представникові будь-якої професії. Це можна пояснити тим, що більшість професій носять саме комунікативний нрав, їх представники відвідують наукові входи, кожний фахівець з часом робить кар’єру, деякі стають керівниками, які 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять постійно мають практику виступу.

Отже, практика виступів під час семінарських занять та наукових заходів має професійно-орієнтований нрав, їхня кількість забезпечує рівень підготовленості до професійної діяльності, а мозгіння хорошо та вправно 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять виступати є показником фахової компетентності. Таким чином, виступи студентів вищих навчальних закладів – це унікальна, ефективна і необхідна форма навчання.


^ 4.2. Визначення теми та проблеми виступу

Як зведення будь-якої споруди розпочинається з ескізу (тобто вироблення певної 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять ідеї), який визначить параметри та призначення будівлі, так підготовка до виступу розпочинається із формування ідеї, визначення теми та проблеми промови. Інколи їх пропонує викладач, вони можуть обумовлюватися вимогами методичної літератури 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, але це не завжди так. Набагато цікавішим є той випадок, если обирає тему та визначає делему виступу сам студент. Відразу постає запитання: чи будь-яку тему можна обирати для виступу? Власне, будь-яку 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять супутню до теми семінару чи наукової конференції. Проте якщо ми хочемо, щоб виступ був цікавим для аудиторії, носив пізнавальний нрав тощо, то необхідно висунути певні вимоги до вибору теми, а саме:

1) наявність 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять як свого (можливо, поверхового), так і чужого (поглибленого) бачення предмета промови.

Тобто тема, з 1-го боку, має бути хоча би трохи знайомою, щоб зорієнтуватися у напрямі підготовки, а з іншого – доповнила 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять б існуючі знання студента, його життєвий та професійний досвід. Якщо студент вже володіє темою, тоді буде відсутній пізнавальний інтерес і підготовка не дасть студентові нових знань, ідей, тобто буде відбуватися кволо і безініціативно;

2) груповий 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять чи індивідуальний інтерес слухачів до теми.

Наукові теми, як правило, завжди викликають інтерес, але, якщо тема вже відома, за нею раніше проводилась дискусія, зацікавленості у слухачів вона не викличе. А виступ має 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять бути зорієнтований саме на слухачів, їх професійні, пізнавальні, моральні та естетичні потреби, в іншому випадку він просто втратить сенс.

Важливим є і вибір проблеми виступу. Звичайно, неувязка має характеризуватися актуальністю та 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять практичною значущістю, інакше аудиторію зацікавити буде неможливо. Як правило, у кожної теми можна виділити кілька заморочек. Наприклад, тема “Україна як республіка СРСР” містить безліч заморочек регіонального, наукового, культурного, промислового, військового розвитку колишньої республіки 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять Радянського союзу та ін., тобто будь-яка тема може розглядатися в різних качествах залежно від обраної проблеми. Можливі ситуації, если кілька студентів виступають з однієї теми, але доповіді кожного з 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять их не повторюються, виглядають оригінальними і цікавими саме завдяки розгляду різних заморочек. Інколи складно виділити саму делему, це може бути причиною нецікавого виступу. Там, де немає інтриги, протиріч, немає і підстав 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять для роздуму, такий виступ стане лише інформативним і навряд цікавим. Інформативні виступи погані ще й тим, що в их не можуть розкритися достоїнства доповідача – його разуміння аналізувати, систематизувати, порівнювати тощо.

Таким чином, зазначений етап відіграє 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять значну роль у процесі підготовки виступу, оскільки здійснює організаційну функцію щодо подальшої роботи (визначає напрям руху) і забезпечує промовця тією ідеологією, яка позволить надалі дібрати відповідну літературу, накреслити структуру виступу й 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять досягти бажаного результату.

^ 4.3. Добір та сортування літератури

Першим кроком у боті із літературою є відвідування бібліотеки та створення переліку джерел, інформація з яких може знадобитися. Цей перелік видань не може обмежуватися основними 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять підручниками, адже, по-перше, слухачі вже ознайомлені з ними, а тому виступ відразу 100є нецікавим, по-друге, необхідно буде розглянути усі погляди та підходи до розв’язання визначеної проблеми. Крім суто 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять навчальної та наукової літератури, у тому числі і періодики, до переліку джерел мають входити енциклопедії, довідники, словники, альбоми, що містять необхідні ілюстрації, художня та історична література, де описані цікаві відомості щодо подій 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, явищ, особистостей тощо. На ризику використання інформації з електронної мережі Internet вже наголошувалося.

Важливо створити письмовий або електронний каталог, на пам’ять покладатися не можна, адже кількість джерел може сягати кількох десятків 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять.

Отримавши перечень джерел, можна зробити його аналіз. Іноді відразу зрозуміло, що деякі джерела повторюють одне 1-го, наприклад, мають спільного создателя. Інші книжки чи журнали є дуже застарілими. Деякі статті присвячені темі виступу, але 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять розкривають іншу делему. Такі випадки дозволяють скоротити перечень, у якому залишаться лише найсучасніші та найважливіші літературні джерела.

Продовження сортування літератури відбуватиметься і під час її опрацювання. Назва книжки чи статті ще не гарантує її 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять якості, полностьюї відповідності ідеї виступу. Нередко буває так, що книжка не виправдовує сподівань. Певні думки у різних книжках можуть збігатися, що також є приводом для скорочення списку.

Хоча даний етап є 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять вже другим етапом роботи над підготовкою виступу, він водночас залишається підготовчим щодо безпосередньої роботи над складанням тексту промови. Його цінність полягає в оптимізації роботи студента. Більше не треба буде відволікатися 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять на пошук літератури, потрібно буде лише її взяти в бібліотеці та використовувати, що значно зекономить час та зусилля.


^ 4.4. Тези і аргументи, їх добір

Подальша бота з літературою зводиться до пошуку ідей, думок та 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять їх обґрунтування. Не слід повністю переписувати текст джерела, так само, як і повністю ігнорувати ведення записів. Запозичені думки потрібно буде не стільки дослівно відтворювати, скільки творчо використовувати, тому записи повинні являти собою окремі 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять тези та відповідні аргументи. Для записів доцільно виділити окремий зошит або, хоча би, аркуші паперу формату А4.

Створення “банку” тез і аргументів не може бути хаотичним. З часом їх потрібно буде 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять вистроїти у певному порядку, який не тільки забезпечить логічне доведення думок, а й створить умови для їх активного сприйняття слухачами. З огляду на це слід знати, що існують різні способи розташування 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять тез і аргументів, тобто викладу матеріалу [13].

Перша модель відображає природний порядок елементів, если попередні елементи є причиною наступних, а наступні є наслідком попередніх. Виклад інформації за такою моделлю має назву історичного або хронологічного способу 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять. Його перевагами є те, що підготовка не вимагає особливих зусиль, та й сприйняття слухачами матеріалу відбувається просто, без напруження, поступово наближуючись до висновку. Недоліками є те, що ця спокійність 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять не вимагає від аудиторії зусиль до розумової діяльності, тож сприйняття є неактивним, перетворюється на нудьгу та втрату думки. Ще одним недоліком даної моделі є пасивна поведінка доповідача, оскільки за такового методу викладання 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять нівелюється ораторська майстерність промовця, його мозгіння мислити, керувати сприйняттям аудиторії тощо. Однак для нетривалих виступів цей способ цілком підходить. З опанування цього способу потрібно розпочинати і доповідачу-початківцю.

Друга модель викладу передбачає розташування 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять відомостей не у послідовності їх виникнення, а за допомогою групування фактів унаслідок систематизації, узагальнення чи використання таких способів, як дедуктивний, індуктивний, аналогійний, стадійний чи концентричний.

^ Дедуктивний способ полягає у послідовному розгортанні повідомлення і руху 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять думки від загального до часткового. За цим способом, спочатку висловлюють узагальнення, а потім знаходять конкретні підтвердження. Це інтригує слухача, і він із зацікавленням вислуховує аргументи. Виклад інформації у такий 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять спосіб може викликати критичне сприйняття, але це є перевагою дедуктивного способу, оскільки підкреслює активну позицію аудиторії.

Індуктивний способ орієнтує думку від определенного до загального. Наприклад, спочатку по черзі подаються відокремлені, на перший погляд 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять непов’язані факти (вода, поверх, біг, вугілля, видавництво, радість), а потім слухачі, попередньо самостійно пошукавши відповідь, дістають узагальнення разом із доповідачем (усі слова відповідають на запитання “що?”, таким чином, вони – іменники).

^ Аналогійний 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять способ полягає у зіставленні подій, явищ, фактів з метою пошуку як закономірності, відповідності, схожості чи однаковості, так і відмінностей. Після подібного аналізу завжди слідують висновки. Наприклад, при порівнянні державного устрою Великобританії та Польщі спільними 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять визначаються законодавча та виконавча гілки влади, а відмінним – наявність у Лондоні монаршої особи.

^ Стадійний способ можна визначити, як рух повідомлення від стадії до стадії за логікою розвитку думки. Наприклад 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, доповідь на тему “Особливості підготовки до практичних занять” передбачає наступні стадії-етапи: 1 –  ознайомлення з темою, метою та планом удобного заняття; 2 – визначення власних цілей та завдань; 3 – теоретична підготовка; 4 – виконання домашніх вправ; 5 – самоперевірка; 6 – збирання речей до 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять удобного заняття. Іншої побудови змісту промови за такою темою бути і не може, у той же час стадійний способ через лінійну побудову повідомлення нагадує хронологічний. Однак елементами хронологічного способу є факти та події 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, а стадійного – цілі етапи. Одна стадія містить кілька фактів, подій, явищ. Кожна стадія має бути завершеною, в іншому випадку наступна стадія буде позбавлена міцного підґрунтя та не сприйматиметься 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять слухачами.

^ Концентричний способ – це способ, за якого у центр уваги ставлять делему і навколо неї групують події, факти та аргументи. Наприклад, при встановленні передумов Жовтневої революції розглядають невдоволеність населення рівнем життя, невдалі дії 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять російського уряду у першій світовій війні, слабкість влади, активність комуністичної партії тощо. Кожне з цих питань утворює нове коло, демонструючи чергову хвилю аргументів, чим поступово доводить виняткову переконливість доповідача.

Використання будь-якого способу передбачає 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять доказовість і обґрунтованість тез. Природно, що деякі тези не потребують аргументів, наприклад, ті, що є очевидними. У той же час використання та добір аргументів вимагають певного разуміння.

Існують 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять дві категорії аргументів – прямі (безпосередні) та непрямі (опосередковані). Прямі аргументи у свою чергу поділяються на два види – логічні та аналогійні.

Логічні аргументи, як правило, є результатом умовиводів, побудованих на причинно-наслідкових зв’язках між 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять фактами. Підґрунтя логічних аргументів – чотири закони логіки. Цими законами є закон тотожності (кожна завершена думка зберігає свою форму і значення у межах визначеного контексту), закон суперечності (жодне судження не може 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять бути одночасно істинним і неістинним), закон виключеного третього (“третього не дано” – або істина, або неправда) та закон достатньої підстави (жодна теза не може виявитися істинною без достатнього обґрунтування). Щодо останнього закону 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, то достатніми підставами можуть вважатися аксіоми, закони, принципи, постулати, загальнолюдський досвід (наприклад, міцне здоров’я вимагає певних норм поведінки), демонстрація, результати власних досліджень та судження, що вже доведені чи виведені промовцем 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять.

Аналогійна аргументація передбачає пошук тотожності та відмінності різних ознак предметів розгляду. Порівнювати предмет можна і з самим собою, якщо він змінюється з часом (Україна до і після проголошення незалежності). Також здійснювати порівняння двох предметів 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять можна як безпосередньо, так і опосередковано ­– спочатку порівнявши їх з третім.

Не рідше використовуються й непрямі (опосередковані) аргументи. Прикладами їх є аргументи до авторитетної особистості (озвучена теза висловлена таким-то вченим зі 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять світовим ім’ям, що є підставою не наводити прямі аргументи), до події (явище обумовлене економічним зростанням, потреба набуття грамотності обумовлена початком навчання у вищому навчальному закладі) та інші.

Таким чином, процес підготовки студента 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять до виступу передбачає етап добору та формування послідовності тез і аргументів. Саме на їх пошук і зорієнтована бота з літературними джерелами, хоча цим пошук аргументів не обмежується – докази та 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять нові тези можна винаходити й самому (це завжди є фактором новизни, що притягає увагу слухачів), виявляючи творче сприйняття наукових відомостей.


^ 4.5. Складові виступу, складання плану

Дещо про структуру промови було сказано під час розгляду особливостей 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять поточного виступу на семінарському занятті. Універсальний механізм його побудови – вступ, основна частина та висновки – відповідає і більш ґрунтовним виступам. У той же час можливість використання на здійснення промови значного обсягу часу дозволяє розглянути 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять окремі її елементи і дещо по-іншому.

Щодо вступу можна зазначити, що і він може мати свою структуру. Як правило, вступ розпочинається із зазначення актуальності теми. Це зрозуміло, адже в 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять іншому випадку аудиторія її не сприйме. Краще, якщо актуальність буде показаною не тільки для галузі науки, теми семінару чи конференції, а й для слухачів. Якщо вони усвідомлять, що почують дещо важливе та нове 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять для для себя, їхнє ставлення до майбутньої промови набуде відповідальності та конструктивізму, і отдалі успіх виступу залежатиме лише від об’єктивного фактору – підготовленості доповідача.

Після зазначення актуальності теми доцільно сформулювати делему, мету виступу 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, назвати вчених, які працювали над розв’язанням даної проблеми, їх основні досягнення. Це продемонструє обізнаність, рівень підготовленості студента, що ще більше вмотивує аудиторію до сприйняття. Вступ можна й отдалі розширювати, але 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять треба пам’ятати про небажаність його перевантаження, адже завданням вступу є викликати зацікавленість, а реалізувати її – це завдання основних питань. І слухачі можуть утомитися від очікування основної частини промови.

Завершити вступ можна окресленням 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять кола питань, які планується розглянути у промові.

Таким чином, вступ є відповідальною частиною промови та підлягає обов’язковому плануванню. У безпосередньому плані вступу, якщо він є розгорнутим, може бути показана і його структура 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, що допоможе студенту під час подальшої підготовки.

Першим питанням промови може бути стислий історичний розгляд проблеми. Якщо у ньому не передбачається безпосереднє розв’язання проблеми, то тривалість цього питання має бути незначною 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять. Його завданням є з’ясування передумов проблеми, особливостей динаміки її розвитку, визначення ключових постатей та висвітлення осознать і термінів, що використовуватимуться у наступних частинах виступу.

Якщо неувязка розчленовується на складові 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, то кожна з их може бути окремим питанням розгляду. На детальну уваги заслуговує і кожний з етапів її розв’язання. Окремим питанням можуть стати перспективи подальшого розвитку проблеми.

Відповідно до питань основної частини промови 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять відбувається й її планування. Якщо план доповіді складається докладно, так, щоб очень зручно надалі готувати її текст, він має містити якомога дрібніші сутнісні елементи виступу. Такий план включає не тільки 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять пт за номерами 1, 2, 3, а також і підпункти, наприклад, 2.4, 3.1.2 тощо. Складний, докладний план створюється ще й з метою наступного підглядання у нього під час промови.

Завершується будь-який виступ висновком або кількома 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять висновками, що є не тільки підсумком, а й доцільним фіналом промови. Головною вимогою до висновків є їх відповідність кожній складовій виступу, тобто усе висловлене має знайти відображення у підсумкових тезах промовця.

Варто виділити 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять такий вид висновків, як підсумкові. У их синтезуються результати усіх викладок, остаточно формулюються закономірності, винайдені правила, результати дослідження тощо. У підсумкових висновках узагальнюються всі знання про предмет промови. Можливе їх упорядкування за етапами 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять розгортання структури повідомлення. Висновки цього типу можна робити й за структурою промови, тоді вони стають анотацією, тобто маленьким оглядом сказаного.

Другий вид висновків називають типологічними. Типологічні висновки на підставі історичного та сучасного 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять розвитку проблеми промови демонструють її гіпотетичну перспективу. Крім цього, типологічні висновки можуть представляти предмет чи явище на фоні близьких або у контрасті до споріднених їм предметів і явищ. У такий спосіб зручно 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять демонструвати їх переваги і недоліки.

Третім видом висновків є апелювальні. Такі висновки не дуже популярні в навчальних ситуаціях та на наукових заходах, оскільки спрямовані не на раціональне, а на конкретно-чуттєве і емоційне 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять сприйняття слухачів. Під час таких висновків доповідач интенсивно звертається до аудиторії, шукає її підтримки, просить слухачів погодитися із його думкою або відмовитися від якихось поглядів. Такий висновок скоріше є останнім кроком 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять переконання, ніж підставою для логічних та аналітичних умовиводів. Частіше такий спосіб робити висновки використовується у судових та політичних промовах.

Висновки можуть бути як простими, так і складними. Структуру висновків можна відобразити 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять й у плані. У загальному вигляді зробити це можливо, наприклад, таким чином: 1) висновок щодо історії проблеми; 2) висновок щодо вибору способу розв’язання проблеми; 3) висновок щодо особливостей розв’язання проблеми та інше.

Після 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять закінчення складання плану виступу необхідно його ще раз оглянути. Останній огляд має засвідчити системність і цілісність промови. Тобто усі його елементи, у тому числі ті пт, що стосуються вступу та висновків 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, мають бути необхідними, не випадковими, утворювати стійки смислові та логічні зв’язки з іншими пт плану та викликати повну завершеність розгляду теми.

Не варто, щоб тривалість виступу перевищувала 20 хвилин, оскільки надалі аудиторія буде природнім чином 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять втомлюватися, з’явиться шум, що заважатиме і доповідачу, і найбільш дисциплінованим слухачам. Іноді заздалегідь визначається регламент часу промови. З огляду на це до змісту виступу відбирають лише найсучасніший та необхідний 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять матеріал. Іноді здається, що відмовитися від якогось нюансу промови просто неможливо, проте, якщо доповідь затягнеться і викладач або ведучий наукового заходу її просто перерве, то це ще більше зашкодить якості виступу 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять, зведе нанівець зусилля, витрачені на підготовку. У ході подальшої підготовки план промови може й дещо змінитися. Це й природно, адже у ході роботи постійно виникають нові відомості. Але кістяк плану після цього етапу 3.7. Цілі та завдання студента щодо використання освітньо-розвивального потенціалу практичних занять підготовки, як правило, залишається незмінним.

 • oldrussian.ru/chastina-iv-programa-pdgotovki-studentv-vishih-navalnih-zakladv-z-disciplni-civlna-oborona-kiv-1995.html
 • oldrussian.ru/te-vahine-taiti-poslednij-raj.html
 • oldrussian.ru/nformacjnij-spisok-lteraturi-2008-r.html
 • oldrussian.ru/etel-114-communication-skills-ii-credits-2.html
 • oldrussian.ru/dost-o-akreditaci-studijnho-oboru-23.html
 • oldrussian.ru/udk-681-3-528-4-metodologya-vikladannya-geonformacjnih-sistem-tehnologj-pri-pdgotovc-fahvcv-agronom.html
 • oldrussian.ru/in-defence-of-history-2000-copyright-board-of-studies-nsw-for-and-on-behalf-of-the-crown-in-right-of-the-state.html
 • oldrussian.ru/koli-gospod-stvoriv-lyudinu-vn-ne-zapatentuvav-svj-vinahd-teper-kozhnij-durak-mozhe-robiti-tezh-same-chorna-nbi-zkoncentrovana-zimova-nch-hmar-stornka-9.html
 • oldrussian.ru/anna-fedock-abt-1893-september-26-1960-an-account-of-the-history-of-the-barna-family-of-kulpmont-pa.html
 • oldrussian.ru/do-st-15-mitnogo-kodeksu-ukrani-komentar-mitnogo-kodeksu-ukrani-pashko.html
 • oldrussian.ru/pervaya-presskonferenciya-marshal-zhukov-opala.html
 • oldrussian.ru/a-4-prakse-augstks-profesionls-izgltbas-studiju-programmas-ar-integrto-socilo-zintu-standartu-psiholoij.html
 • oldrussian.ru/index-6.html
 • oldrussian.ru/project-gutenbergs-a-mind-that-found-itself-by-clifford-whittingham-beers-5.html
 • oldrussian.ru/mnsterstvo-prac-ta-socalno-poltiki-ukrani-stornka-6.html
 • oldrussian.ru/th-is-curriculum-can-be-found-on-the-internet-at-3.html
 • oldrussian.ru/appendix-i-supplementary-evidence-submitted-by-report-of-the-commission-of-inquiry.html
 • oldrussian.ru/and-embassy-suites-sponsored-by-blackwell-book-services-basic-statistics-for-librarians.html
 • oldrussian.ru/level-four-language-literacy-and-numeracy-guide.html
 • oldrussian.ru/workplace-a-journal-for-academic-labour-1-oct-2002.html