3.3. Особливості застосування зарубіжного досвіду - Програма навчального модуля 4 робоча програма 7


^ 3.3. Особливості застосування зарубіжного досвіду
Значна увага у ході наукових дискусій стосовно створення кадастрово-реєстраційної системи приділяється питанням вивчення та запровадження на теренах України досвіду країн з розвиненою ринковою економікою із створення таких систем. Але жодна з зарубіжних систем не може бути в повному обсязі запроваджена в умовах України. Перепоною цьому є декілька причин. Головні з них полягають у наступному.

По-перше, система реєстрації відображає національні традиції, менталітет нації, ступінь економічного розвитку тощо. І ці фактори надзвичайно суттєво впливають на організацію системи реєстрації, на її системно-технічні, технологічні та фінансові аспекти.

По-друге, на основні параметри систем впливають визначені часом національні підходи по реєстрації об’єктів нерухомого майна та прав, особливості ідентифікації об’єктів та посвідчення прав, наявність (чи відсутність) інституту нотаріату, а також стан завершеності робіт із створення (розвитку) національної системи.

По-третє, в розвинених країнах перехід від традиційних паперових технологій реєстрації на інформаційні комп’ютерні технології розпочався в основному в середині 70-х років, коли ще не настала епоха персональних комп’ютерів, машинної графіки, ГІС-технологій, потужних геореляційних СУБД тощо. Тому програмне забезпечення реєстраційних систем у розвинених країнах базується на двох основних критеріях: по-перше, забезпечити безперервне функціонування запроваджених в 70-ті роки систем, по-друге, зберегти наявне програмно-технічне та інформаційне забезпечення і максимально запровадити засоби сучасних інформаційних та ГІС-технологій.

Ці критерії унеможливлюють запровадження кадастрово-реєстраційних систем економічно розвинених країн на теренах України. Але в той же час надзвичайно велике значення для створення кадастрово-реєстраційної системи в Україні має досвід запровадження та функціонування кадастрово-реєстраційних систем в країнах з розвиненою ринковою економікою, підходи, принципи та організація робіт по створенню та запровадженню таких систем.
^ 3.4. Основні принципи запровадження системи реєстрації прав на землю та нерухоме майно 3.4.1. Принцип соціальної спрямованості системи
Це найбільш важливий принцип і по суті він є основним критерієм створення та функціонування сучасних кадастрово-реєстраційних систем. Система повинна бути орієнтованою на кінцевого користувача і забезпечувати йому максимальну зручність і оперативність із надання реєстраційних та інформаційних послуг та забезпечувати їх мінімальну вартість. Користувач повинен мати можливість отримати всі послуги в одному офісі, незалежно від того, які установи причетні до збору інформації, формування баз даних та забезпечення функціонування системи. Такий підхід ще називають принципом “одного вікна”.
^ 3.4.2. Принцип єдиного кадастру
Цей принцип передбачає зосередження в єдиній базі даних інформації про земельні ділянки та про будівлі і споруди (їх частини), що на ній розташовані. Його реалізація дасть можливість уникнути ведення двох паралельних кадастрових систем, а саме: системи державного земельного кадастру (Держкомзем) та системи кадастру будівель, споруд (їх частин) (установи БТІ), і зосередити всю інформацію про земельні ділянки та об’єкти нерухомості в єдиній кадастровій системі з інтегрованою базою даних. Необхідність такого підходу до формування кадастрових баз даних зумовлена декількома факторами. В першу чергу земельна ділянка та будівлі і споруди, які на ній розташовані, являють собою єдиний майновий комплекс, який в багатьох випадках розглядається як єдиний матеріальний об’єкт, єдиний об’єкт права, іпотеки, трансакцій тощо. По-друге, права на земельні ділянки та на об’єкти нерухомого майна, що на ній розташовані, перебувають в постійній залежності. Якщо у світовій практиці права на земельну ділянку є пріоритетними і визначальними по відношенню до об’єктів, розташованих на земельній ділянці, і вважається, як правило, що права на будівлі та споруди є похідними від прав на земельну ділянку, то в Україні на сьогодні ситуація дещо інша, а саме, - ці права є взаємно визначальними. На практиці нерідко як права на земельну ділянку перебувають в залежності від прав на об’єкти нерухомого майна, так і навпаки, права на нерухомість є похідними від прав на земельну ділянку. Така ситуація склалась історично, коли здійснювалась приватизація підприємств (будівель, споруд, устаткування), а земельні ділянки під ними надавались в оренду або в постійне користування. Така ж ситуація має місце і в приватному секторі, коли укладались угоди на трансакції з будівлями та спорудами, які посвідчувались нотаріально і реєструвались в БТІ, а земельні ділянки при цьому не були приватизовані. Тому дані про ці два компоненти майнового комплексу важливо зосереджувати в єдиній базі даних кадастрово-реєстраційної системи. Такий підхід надає певні переваги, особливо в процесі первинної приватизації земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна при уточненні їх правового стану.

Крім того, при здійсненні кадастрових зйомок майже одночасно збираються дані як про земельні ділянки, так і про об’єкти нерухомого майна, що на них розташовані. Зокрема, в процесі кадастрових зйомок встановлюються такі дані про будівлі та споруди, як координати “плям” забудови, тип будівлі чи споруди та її функціональне призначення, кількість поверхів, будівельний матеріал несучих конструкцій тощо. На стадії кадастрових зйомок, згідно з встановленим стандартом, присвоюються також кадастрові номери як земельній ділянці, так і будівлям та спорудам (їх частинам), що на ній розташовані.
^ 3.4.3. Принцип єдиної кадастрово-реєстраційної системи
Визначає необхідність поєднання в рамках однієї системи реалізації функцій як кадастрового обліку земельних ділянок та об’єктів нерухомості, так і реєстрації прав на них. Реалізація цього принципу дасть можливість уникнути ведення двох паралельних систем (кадастрової і реєстраційної) і таким чином запобігти дублюванню робіт та інформації. Основним механізмом реалізації цього принципу є відповідна організація бази даних кадастрово-реєстраційної системи, яка містить інформацію про місцезнаходження земельних ділянок, їх геодезичні та геометричні характеристики, цільове призначення, якісні характеристики ґрунтів та земельні поліпшення, грошову нормативну та експертну оцінку, а також дані про правовий режим земельних ділянок, включаючи права власності, оренди, іпотеки, сервітути та інші обмеження та обтяження щодо використання земельної ділянки та розпорядження нею. Вся інформація про земельні ділянки зосереджується в наступних реєстрах бази даних (Рис.2).
Рис.2. Реєстри бази даних кадастрово-реєстраційної системи.


Для представлення об’єктів кадастрових баз даних використовуються реляційні відношення. Виділяються об’єктні відношення та відношення-зв’язки. Для прикладу наведемо основне об’єктне відношення РЗД реєстру земельних ділянок, яке має наступну схему:


РЗД (КН ЗД, F ЗД , F'ЗД , # СВК , # КП , # КЗ , # МР , # ПКР, # ЦП , # СТН),

де КН ЗД – кадастровий номер земельної ділянки (ЗД);

F ЗД – площа ЗД згідно правовстановлюючого документу;

F'ЗД – площа ЗД, вирахувана за координатами вузлів полігону ЗД;

# СВК – код способу визначення координат вузлів полігону ЗД;

# КП – код походження ЗД;

# КЗ – код категорії земель;

# МР – код місця розташування ЗД;

# ПКР – код виду покриття ЗД;

# ЦП – код виду цільового призначення ЗД;

# СТН – код актуального стану ЗД.

Аналогічний вигляд представлення мають відношення всіх інших реєстрів бази даних кадастрово-реєстраційної системи. Відкрита архітектура баз даних, їх повнота та чітка організація в реєстри дають змогу використання бази даних кадастрово-реєстраційної системи в якості інформаційної основи для створення БД інших галузевих та відомчих кадастрів та автоматизованих інформаційних систем шляхом введення в БД відповідних реєстрів та відношень. Крім наведених вище основних реєстрів в базі даних організуються також реєстр заяв користувачів системи, реєстр запитів до системи тощо. Саме такий підхід до організації бази даних кадастрово-реєстраційної системи дає змогу в рамках однієї системи реалізувати функції як ведення кадастру, так і реєстрації прав.

У випадку реалізації роздільних (паралельних) систем кадастру та реєстрації прав нерідко висувається теза, що для цілей реєстрації необхідно значно менше інформації ніж для цілей ведення кадастру. В даному випадку ця теза не витримує критики. Достатність даних кадастру визначається задачами та функціями управління земельними ресурсами та нерухомим майном, їх оцінки, вимогами ринку землі та нерухомості, функціями ведення багатоцільового кадастру, і це є основними критеріями встановлення необхідного об’єму інформації в кадастрових базах даних. Ця інформація зосереджується в відповідних реєстрах баз даних. При реєстрації прав на земельні ділянки чи об’єкти нерухомого майна ця інформація використовується покортежно з існуючих реєстрів бази даних без якої-небудь генералізації. Тобто, при реєстрації права власності (чи іншого права) на земельну ділянку з кадастровим номером КН ЗД немає потреби у формуванні нового опису земельної ділянки, достатньо зробити в реєстрі прав тільки одне посилання на відповідний кортеж реєстру земельних ділянок РЗД за допомогою ключового атрибуту КН ЗД. При такій організації баз даних кадастрово-реєстраційної системи немає потреби у виділенні в складі повної кадастрової інформації тільки якого-небудь фрагменту необхідної інформації для цілей реєстрації того чи іншого різновиду прав, тому що автоматично використовується вся інформація БД про конкретний об’єкт реєстрації.

Слід також зазначити, що тільки за умови ведення єдиної кадастрово-реєстраційної системи з’являється можливість формування повної і достовірної бази даних про земельні ділянки, об’єкти нерухомості, їх правовий режим та її підтримки в актуальному стані.
^ 3.4.4. Первинна реєстрація земельних ділянок
Земельна ділянка та об’єкти нерухомості в кадастрово-реєстраційній системі розглядаються в першу чергу як об’єкти права власності. Більш того, в базу даних кадастрово-реєстраційної системи не можуть бути внесені дані про земельну ділянку чи об’єкт нерухомості з невизначеними правами власності. Наприклад, якщо в процесі поділу чи консолідації земельних ділянок остаточне рішення щодо надання права власності на земельну ділянку не прийнято і продовжуються вишукувальні чи проектні роботи на стадії відводу (формування об’єкту), то така земельна ділянка не може бути зареєстрована в кадастрово-реєстраційній системі. У таких випадках вона є об’єктом допоміжної бази даних, де міститься інформація про земельні ділянки, що перебувають у стадії формування, і тільки після прийняття рішення про надання права власності ця ділянка заноситься в базу даних системи. Формально на сьогодні в кожному регіоні, населеному пункті чи на території сільської ради не повинно існувати “нічиїх” земельних ділянок. Якщо ці права не були надані в процесі приватизації, то вони були визначені ще в попередні роки і їх необхідно відслідковувати в процесі первинної реєстрації земельних ділянок. Тому можна констатувати, що первинна реєстрація земельних ділянок в базі даних кадастрово-реєстраційної системи обов’язково передбачає реєстрацію відповідних правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності. Таким чином, реєстрація права власності є первинною по відношенню до реєстрації всіх інших прав, обмежень та обтяжень.
^ 3.4.5. Принцип первинності реєстрації земельних ділянок
Передбачає первинність реєстрації земельної ділянки відносно реєстрації розташованих на ній будівель, споруд (їх частин) та прав на них. Необхідно пам’ятати, що основою будь-якої нерухомості є земельна ділянка. На момент реєстрації будівель, споруд (їх частин) земельна ділянка, на якій вони розташовані, повинна бути вже зареєстрованою в кадастрово-реєстраційній системі. На сьогодні нерідко зустрічається і протилежна ситуація, але світова практика реєстрації прав базується саме на цьому принципі.
^ 3.4.6. Принцип повноти кадастрового обліку
Ведення державного земельного кадастру базується на принципі повноти обліку всіх земельних ділянок того чи іншого об’єкту адміністративно-територіального устрою України. Кадастрова база даних повинна охоплювати всі земельні ділянки в межах території ведення кадастру, визначеного індексною картою, і завжди бути в актуальному стані. На кадастровому плані не повинно бути “білих плям”. Такий підхід дасть змогу контролювати баланс площ відповідної території. Це ні в якому разі не передбачає термінового проведення суцільної інвентаризації земельних ділянок та встановлення всіх меж. У Стандарті бази даних державного земельного кадастру введено показник “спосіб визначення координат (меж) полігону земельної ділянки”, який передбачає різні ступені точності визначення меж та їх подальшого уточнення у разі необхідності.

Реалізація цього принципу забезпечить повноту бази даних кадастрово-реєстраційної системи та її актуальність. Слід зауважити, що у разі ведення паралельних систем кадастру і реєстрації прав обидві бази даних будуть неповними і не актуальними, і в той же час значна частина інформації буде дублюватись.

Кадастрова база даних охоплюватиме всі земельні ділянки та об’єкти нерухомості, але не обов’язково буде мати дані щодо їх повного правового режиму, тому що права будуть реєструватись в іншій системі і інформація про них не завжди буде передаватись своєчасно і в повному обсязі.

База даних автономної системи реєстрації матиме інформацію про права, але не на всі земельні ділянки та об’єкти нерухомості, тому що реєстрація прав не буде суцільною і не буде носити примусового характеру. Наприклад, деякі власники, які вже сьогодні мають правовстановлюючі документи, можуть довгий час не реєструвати свої права і зареєструвати їх тільки у разі здійснення трансакції з земельною ділянкою. Але в такому випадку в базі даних системи реєстрації певний час буде відсутня інформація про об’єкт, який вже давно існує і зареєстрований в кадастровій системі.

Отже, при запровадженні двох паралельних систем (кадастрової і реєстраційної), а можливо навіть і трьох (в разі роздільного кадастру землі і об’єктів нерухомості) буде штучно створена досить незручна ситуація для користувачів системи, особливо для суб’єктів ринку землі і нерухомості.
^ 3.4.7. Принцип максимального врахування існуючої інфраструктури
Зворотним до цього принципу є принцип мінімізації витрат на створення, запровадження та функціонування кадастрово-реєстраційної системи. Цей принцип пов’язаний з оптимальним вибором інституційної основи ведення кадастрово-реєстраційної системи.
^ 3.4.8.Оптимізація техніко-економічних показників системи
Вибір найкращого варіанту створення автоматизованої кадастрово-реєстраційної системи є задачею багатовекторної оптимізації з протирічними критеріями. З одного боку, система повинна бути рентабельною, задовольняти всі технічні та ергономічні вимоги, бути реалізованою в середовищі сучасних інформаційних технологій, з іншого – повинна бути створена за короткий термін з мінімальними трудовитратами та обсягами фінансування.

Проаналізуємо етапи життєвого циклу кадастрово-реєстраційної системи за такими аспектами, як тривалість, витрати та прибутковість.

Критерій тривалості створення системи сформулюємо наступним чином: загальна тривалість проведення менеджменту (ТМ), проектування системи (ТПР), процесу її запровадження (ТЗ) та реалізації пілотного проекту (ТПП) повинна бути мінімальною, тобто,


ТМ + ТПР + ТЗ + ТПП min (1)


Аналогічно сформулюємо критерій вартості створення системи: загальна сума витрат на проведення менеджменту (РМ), проектування системи (РПР), її запровадження (РЗ) та реалізацію пілотного проекту (РПП) повинна бути мінімальною, тобто,

РМ + РПР + РЗ + РПП min (2)


Основним критерієм функціонування автоматизованої кадастрово-реєстраційної системи є її максимальна рентабельність (RПФ) у процесі промислового функціонування, тобто,

RПФ max (3)


Саме критерій рентабельності системи (3) є визначальним і він повинен враховуватись на всіх етапах створення системи, починаючи з проведення менеджменту. Критерії щодо тривалості (1) та витрат на створення системи (2) зазвичай встановлюються директивно у вигляді конкретних нормативних термінів та виділених обсягів фінансування і, таким чином, перетворюються у певні обмеження при створенні кадастрово-реєстраційної системи.

Тоді математична модель задачі оптимізації створення системи буде мати наступний вид


а) критерій оптимальності: RПФ max;


б) обмеження: ТМ + ТПР + ТЗ + ТПП <= const;


РМ + РПР + РЗ + РПП <= const.

в) умови: забезпечення технічних та ергономічних вимог; забезпечення захисту даних; регламентація доступу до БД згідно зі статусом користувачів; забезпечення об’єктивності та актуальності даних; забезпечення юридичного статусу даних тощо.

Ведення кадастрово-реєстраційної системи повинно базуватись на принципах самофінансування. Без сумніву, система буде прибутковою, але вона буде мати регламентований обмежений бюджет, який буде передбачати кошти на підтримку функціонування системи, її розвиток та модернізацію, формування страхового (компенсаційного) фонду і передбачуватиме поступове зменшення розмірів оплати за надання реєстраційно-інформаційних послуг.
 • oldrussian.ru/tema-14osnovi-konstitucjnogo-prava-derzhav-vropejskogo-soyuzu-z-parlamentskoyu-formoyu-pravlnnya-na-priklad-tal-frn.html
 • oldrussian.ru/derzhavnij-vishij-navchalnij-zaklad-kivskij-naconalnij-ekonomchnij-unversitet-men-vadima-getmana-na-pravah-rukopisu-ryabova-tetyana-anatolvna.html
 • oldrussian.ru/mnsterstvo-osvti-nauki-molod-ta-sportu-ukrani-derzhavnij-standart-profesjno-tehnchno-osvti.html
 • oldrussian.ru/7-vliyanie-alkogolya-na-organizm-cheloveka-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/13-folklorn-kodi-poezj-vgoloborodka-v-o-sobol-doktor-flologchnih-nauk-profesor.html
 • oldrussian.ru/prepodobn-antonj-teodosj-pechersk-lvv-monastir-svyato-vanvska-lavra-vidavnichij-vddl-svchado-2004.html
 • oldrussian.ru/abstract-p-i-kinsey-millhone-has-a-week-off-to-help-with-the-wedding-of-her-3.html
 • oldrussian.ru/public-activities-of-neo-nazi-groups-report-on-human-rights-in-stpetersburg-in-2009.html
 • oldrussian.ru/the-vanuatu-cultural-centre-the-achievement-of-simultaneity.html
 • oldrussian.ru/31-the-museums-id-like-to-visit-in-london-my-faculty-is-radio-and-radio-broadcasting-faculty-it-is-training.html
 • oldrussian.ru/critique-of-pure-reason-47.html
 • oldrussian.ru/alfavitnij-ukazatel-preobrazuyushie-dialogi.html
 • oldrussian.ru/vvedenie-lunnie-ritmi-u-cheloveka.html
 • oldrussian.ru/printed-and-published-for-the-university-by-18.html
 • oldrussian.ru/kurs-3-nazva-disciplni-problemi-perekladu-lteraturnogo-tekstu-przvishe-vikladacha.html
 • oldrussian.ru/galuzevij-standart-visho-osvti-ukrani.html
 • oldrussian.ru/lvvska-derzhavna-fnansova-akademya-metodichn-rekomendac-do-napisannya-oformlennya-ta-zahistu-diplomno-roboti.html
 • oldrussian.ru/ponyattya-prava-ta-jogo-vidi-zakonnst-ta-pravoporyadok-143.html
 • oldrussian.ru/tvorch-portreti-peremozhcv-oblasnogo-etapu-adresa-redakcjno-koleg.html
 • oldrussian.ru/entire-collection-of-songs-through-2011-33.html