3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях


^ 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ 4-ого РОЗДІЛУ Рекомендована структура розділу ОПБНС
4.1. Система управління охороною праці в організації.

4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів разумов праці в організації.

4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті.

Висновки 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях до розділу.


У загальному вступі до дипломної роботи обґрунтовується зв’язок між питаннями, розглянутими в даному розділі, з темою дипломної роботи. У ньому в лаконічній формі викладаються цілі та завдання охорони, безпеки 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях праці та цивільного захисту в тій галузі, до якої належить виконувана дипломна бота, вказується соціальне значення безпеки життєдіяльності та практичне вирішення відповідних заморочек, роль працюючих у галузі – керівних кадрів та професіоналів 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях і фахівців (спеціалістів і колдуністрів) – у питаннях покращення мозгов праці на виробництві та зменшення впливу шкідливих і небезпечних чинників на життя та здоров’я працюючих.
^ 4.1. Система управління охороною праці в організації
У 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях цьому підрозділі необхідно проаналізувати організацію роботи служби охороною праці (отдалі – СОП) в установі (організації, підприємстві) за такими напрямами:

1. Слід охарактеризувати штат служби охорони праці; організацію навчання, інструктажів і перевірки знань; проведення паспортизації робочих місць 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях щодо відповідності вимогам охорони праці; забезпечення працюючих правилами, эталонами, положеннями, інструкціями, спецодягом, санітарним одягом тощо; проведення розслідувань нещасних випадків на підприємстві на предмет їх обстоятельств і заподіяної шкоди; організацію контролю 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях проходження медоглядів працівників, зайнятих на ботах з важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів; прийоми пропаганди безпечних і нешкідливих разумов праці; зміст куточка з охорони праці.

2. Необхідно провести 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях аудит відповідності наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам.

3. Проаналізувати розділ “Охорона праці” колективного договору (угоди, трудового договору), що укладається між роботодавцем і трудовим колективом, оскільки це має істотне значення в системі планування роботи 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях щодо забезпечення безпеки праці на підприємствах.

Для дослідження діяльності СОП на підприємстві (установі, організації) необхідно визначити її чисельний склад і зіставити з фактичною кількістю. Розрахунки доцільно проводити відповідно до 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях Типового положення про службу охорони праці.

П.1.4. цього Положення визначає, що СОП створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції СОП можуть виконувати в порядку сумісництва 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб до виконання функцій СОП можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці.

Чисельність СОП на підприємстві з кількістю працюючих понад 500 чоловік визначається за формулою:


(1)

де – середньооблікова кількість працюючих на підприємстві;

– ефективний річний фонд робочого часу 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях спеціалі100 з охорони праці, що дорвейівнює 1 820 год., який враховує втрату робочого часу на можливі хвороби, відпустку тощо;

– коефіцієнт, що враховує шкідливість і небезпечність виробництва.


(2)

де – кількість працюючих зі шкідливими речовинами незалежно від 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях рівня їх концентрації;

– кількість працюючих на ботах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці).


Коефіцієнт очень може дорвейівнювати трьом у разі, если всі робітники працюють зі шкідливими речовинами і всі вони підлягають 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях щорічній атестації з питань охорони праці, тобто


(3)


На підставі проведеного аудиту відповідності наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам пропонується заповнити таблицю 1. З огляду на величавый обсяг даних таблиці, вона може бути винесена 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях в додатки. Перелік нормативно-правових актів, що повинні бути на об’єкті практики, наведено в додатку Б.

Таблиця 1
^ Нормативно-правова база з питань ОПБНС
(за станом на … 2012 р.)


пор.

Нормативно-правові акти
(закони 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях, накази, положення,
інструкції тощо),
що повинні бути на підприємстві
(в установі, організації)

^ Відмітка
про наявність

Відмітка
про відповідність
чинному
законодавству

Висновки/
Коментарі

1


В останній колонці таблиці “Висновки/Коментарі” можна висловити свої міркування щодо стану питання, вказати кількість, стан 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях, особливості, форму зберігання документів тощо.

Копії основних документів, що створені та діють в установі (організації, підприємстві), а також “План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій” наводяться в загальному переліку додатків до дипломної 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях роботи.

Отримані результати аналізуються, інтерпретуються, робиться загальний висновок з відповідними пропозиціями щодо усунення недоліків та/або покращення стану питання.

Після з’ясування питання наявності нормативно-правових актів щодо охорони праці на об’єкті 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях практики необхідно дати оцінку викона­ння положень цих документів. Результати занести в таблицю 2. У тексті розділу повинні залишитися приклади, а також висновки та пропозиції.


Таблиця 2
^ Відповідність нормативним положенням ОПБНС
на об’єкті дослідження 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях


пор.

Назва діючого в установі (організації)
нормативного документа

^ Розділ, пункт, інформація,
на які здійснюється
посилання

Відповідність
нормативним
положенням

1Наприклад, у п. 6. “Організація проведення інструктажів з питань охорони праці” Типового положення “Про порядок проведення навчання і перевірки 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях знань з питань охорони праці” (НПАОП 0.00-4.12-05), п. 6.2. зазначено, що за нравом і часом проведення інструктажі з питань охорони праці (отдалі – інструктажі) поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завдання студента – працюючи 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях з первинними документами з охорони праці на об’єкті дослідження, з’ясувати виконання цієї норми.

У п. 6.5. наголошено, що повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних мозгов праці, але не рідше: на ботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці; для решти робіт – 1 раз на 6 місяців. Завдання 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях студента – працюючи з первинними документами з охорони праці на об’єкті дослідження, з’ясувати виконання цієї норми.

Таким чином, студент, спираючись на знання нормативно-правових актів і теоретичних положень, ознайомившись зі станом 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях організації охорони праці на об’єкті практики, проводить власний аудит, підсумком якого повинен стати висновок стосовно стану охорони праці і відповідності її організації чинним нормам українського законодавства.

Оцінюючи ступінь ефективності СОП на 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях підприємстві, слід виходити з того, що витрати, пов’язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні.

Доцільні витрати спрямовані на збереження здоров’я працівників, зростання продуктивності праці. До 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях их належать витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань.

Решта витрат є недоцільними або частково доцільними. Частково доцільні витрати – пільги та компенсації за несприятливі умови праці.

Недоцільні витрати – це додаткові до 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях страхових відшкодування потерпілим унаслідок травм і профзахворювань, витрати на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків, витрати на штрафні санкції і ін.

Отримані дані для оцінювання ефективності СОП треба оформити у вигляді таблиці 3. У 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях тексті розділу наводиться загальний аналіз даних таблиці. Як кандидатуру аналіз витрат можна провести за динамікою загальних показників витрат.

Узагальнити інформацію щодо стану охорони праці на досліджуваному об’єкті можна, склавши власний 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях акт перевірки (Форма наведена в додатку В).

У цій частині розділу слід звернути увагу на державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Інформація щодо діяльності громадського контролю надається в додатках 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях Г і Д. Завдання майбутнього керівника або співробітника установи (організації, підприємства) – дослідити сучасний стан питання в конкретній організації, зробити висновки та надати пропозиції стосовно ефективності громадського контролю.


Таблиця 3
^ Перелік витрат підприємства 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях на охорону праці


пор.

Назва
групи витрат

^ Назва різновиду витрат

Сума витрат

20__ р.

20__ р.

20__ р.

1

Додаткові
до страхових
відшкодувань
потерпілим
унаслідок травм
і професійних
захворювань

 • тимчасова непрацездатність;

 • разова допомога, включаючи членів родини
  і утриманців загиблих;

 • відшкодування витрат лікувальним установам;

 • санаторно-курортне обслуговування;

 • витрати на соціальну допомогу 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях інвалідам;

 • інші доплати


2

Пільги
і компенсації
працюючим
у важких
і шкідливих
умовах

 • додаткові відпустки; скорочений робочий денек;

 • лікувально-профілактичне харчування;

 • надання молока чи інших рівноцінних продуктів;

 • підвищені тарифні ставки.
  Доплати за умови та інтенсивність праці;

 • пенсії на 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях пільгових умовах


3

Витрати
на профілактику
травматизму
і професійних
захворювань

 • витрати на працеохоронні входи
  за колективним контрактом;

 • витрати на додаткові до колективного договору
  працеохоронні входи;

 • витрати на працеохоронні входи
  з інших джерел фінансування


4

Витрати
на ліквідацію
аварій
і нещасних
випадків
на виробництві

 • вартість зіпсованого обладнання,
  будівель, інструментів;

 • витрати 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях на порятунок потерпілих,
  розслідування нещасного випадку;

 • виплати заробітної плати і доплати
  за час вимушених простоїв;

 • вартість ремонту частково зіпсованого обладнання,
  будівель, інструментів;

 • вартість підготовки та перепідготовки працівників замість вибулих унаслідок загибелі чи інвалідності


5

Штрафи та 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях інші
відшкодування

 • штрафи підприємства, організації за недотримання
  нормативних вимог охорони праці;

 • штрафи працівників за порушення законодавчих
  та інших нормативних актів з охорони праці;

 • компенсації працівникам за зупинку робіт
  органами держнагляду за охороною праці;

 • компенсаційні виплати населенню 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях за пошкодження
  їх житлового фонду, частки майна і забруднення
  навколишнього середовища. Інші санкції
^ 4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів разумов праці
в організації
У цьому підрозділі описується стан разумов праці у відділі, в якому студент проходить практику, тобто 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях в приміщенні, де знаходиться робоче місце менеджера.

На основі проведеної оцінки разумов праці необхідно розробити відповідні управлінські рішення та організаційні входи, що дозволять запобігти нехорошему впливу на працюючих виявлених небезпечних 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях i шкідливих виробничих чинників або ж обмежити їх негативний прояв у межах допустимих норм. Детальна розробка відповідних управлінських рішень та організаційних заходів виконується лише з окремих, найбільш шкідливих і небезпечних чинників. Стосовно інших 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях шкідливих i небезпечних виробничих чинників студент-дипломник пропонує лише можливі санітарно-гiгiєнiчнi i органiзацiйнi рішення та входи. У разі потреби розглядається необхідність застосування засобів колективного та iндивiдуального захисту.

Слід зауважити, що в підрозділі не 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях пропонується проводити детальну експертизу негативних і шкідливих виробничих чинників, оскільки умови праці в офісах, які є основним робочим місцем економістів-фінансистів та юристів, не належать до критичних з точки зору дії цих 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях чинників. Тому мова йде про виявлені в ході практики факти та управлінські пропозиції щодо їх усунення. Технічні рішення не розглядаються.

Спочатку описується місце розташування будівлі, в якій знаходиться відділ, вказується, чи 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях є поблизу автомобільна дорога, виробничі приміщення з підвищеним рівнем вібрації, шуму, залізнична колія, високі дерева чи будівлі, які б закривали небосхил, зменшуючи природну освітленість.

Особливу увагу в даній частині розділу 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях необхідно приділити упра­влінським рішенням та організаційним заходам з електробезпеки використання у виробничому процесі допоміжного обладнання (вимірюваль-ної, освітлювальної та іншої допоміжної апаратури, електронно-обчи­слювальних машин (отдалі – ПЕОМ).

Отдалі характеризується виробниче приміщення 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях відділу: площа, об’єм, кількість працюючих; система опалення, вентиляції (природна чи штучна), освітлення (природне та штучне).

Вибір рішень та організаційних заходів, що забезпечують необхідний рівень безпеки, нешкiдливi та комфортні умови праці 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях, повинен бути оптимальним з точки зору охорони і безпеки праці, захисту навколишнього середовища, економічних витрат, маси i габаритів апаратури, вигоди її експлуатації, продуктивності праці i працездатності людини та iн., а також повинен бути 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях обґрунтованим діючими нормативними документами, при цьому ефективність запропонованих рішень і заходів бажано підтвердити техніко-економічними розрахунками.

Допустимі рівні напруженості електростатичних полів нормуються згідно з ГОСТом 12.1.045-84 ССБТ 16. Для робочих місць користувачів персональних компьютер 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях’ютерів (ПК) потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання встановити згідно з вимогами НРБУ-97, а допустимі рівні неіонізуючого електромагнітного випромінювання − згідно з вимогами ДСанПіН 3.3.2.007-98 (додаток Е).

Іонізуюче випромінювання та розряди статичної електрики призводять до 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях іонізації повітря робочої зони. Нормативні рівні концентрації позитивних та негативних іонів повинні відповідати вимогам СН 2152-80.

Одним із найшкідливіших факторів, притаманних нашій цивілізації, є шум. Виробничий шум – це беспорядочна сукупність різних за силою 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях і частотою звуків, що виникають у повітряному середовищі і безпосередньо впливають на працездатність.

В умовах виробництва, як правило, виникають шуми різної інтенсивності і диапазона, які виникають унаслідок дії різноманітних механізмів 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях, агрегатів та інших пристроїв. Класи мозгов праці залежно від рівня шуму поділяються на допустимі, які відповідають державним санітарним нормам ДСН 3.3.6 037-99, шкідливі та небезпечні.

Для свойства зашумованості на виробництві необхідно виявити джерела шуму, виписати характеристику їх 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях параметрів, яку можна отримати у відділах охорони праці підприємства (організації, установі). Одержані значення шуму необхідно порівняти із санітарними нормами згідно з ДСН 3.3.6.037–99.

При аналізі шуму та вібрації необхідно визначити 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях їх допустимі значення (додатки Ж і З).

У цій частині також мають бути висвітлені питання, пов’язані з організацією робочого місця (відповідність площі робочих місць санітарним нормам; розміщення меблів відповідно до їх функціонального призначення; відповідність 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях обладнання робочого місця кількості та номенклатури знарядь праці змісту і особливостям виконуваної роботи; кількість і розміщення ПК та іншої офісної техніки).

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України “Про охорону праці” роботодавець зобов 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів. Для проведення атестації робочих місць і встановлення пріоритету в проведенні оздоровчих заходів використовується “Гігієнічна класифікація праці 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях” за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Виходячи з принципів цієї класифікації умови праці поділяються на 4 класи – оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні (екстремальні 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях).

1 клас – ОПТИМАЛЬНІ умови праці – такі умови, при яких зберігається не лише здоров’я працюючих, але й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлені для мікроклімату і 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях факторів трудового процесу. Для інших факторів оптимальними умовно вважаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення.

2 клас – ДОПУСТИМІ умови праці – характеризуються такими рівнями факторів 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях впливу на стан здоров’я працюючих та їх потомство в найближчому і віддаленому періодах.

3 клас – ШКІДЛИВІ умови праці, які характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, що перевищують нормативи і здатні чинити несприятливий вплив 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях на організм працюючого та/або його потомство.

4 клас – НЕБЕЗПЕЧНІ умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни створює загрозу для життя та високий ризик виникнення 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях важких форм гострих професійних уражень.

Отдалі, на підставі атестації робочого місця, слід охарактеризувати напруженість праці за такими напрямами:

Необхідно також звернути особливу увагу на вимоги до організації робочого місця. Конструкція робочого місця користувача ПК має забезпечувати підтримання нормальної робочої пози з такими ергономічними чертами: ступні ніг – на 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях підлозі або на підставці для ніг; стегна – в горизонтальній площині; передпліччя – вертикально; лікті – під кутом 70–90° до вертикальної площини; зап’ястя зігнуті під кутом не більше 20° відносно горизонтальної площини, нахил голови – 15–20° відносно 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях вертикальної площини.

Якщо користування ПК є однією з вагомих функцій основного виду діяльності, то персональний компьютер’ютер і його перефирійні пристрої (принтер, сканер тощо) розміщуються на основному робочому столі, як правило, з лівого 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях боку. Якщо використання индивидуального компьютер’ютера є періодичним, то він, як правило, розміщується на приставному столі, переважно з лівого боку від основного робочого столу.

Кут між поздовжніми осями основного та приставного столів має 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях бути 90–140°. Висота робочої поверхні столу для индивидуального ком­п’ютера виновата знаходитися в межах 680–800 мм, а ширина – забезпечувати можливість виконання операцій у зоні досяжності моторного поля.

Рекомендовані розміри столу 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях: висота – 725 мм, ширина – 600–1 400 мм, глибина – 800–1 000 мм. Робочий стіл для индивидуального компьютер’ютера повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях рівні витягнутої ноги – не менше 650 мм.

Робочий стіл для индивидуального компьютер’ютера, як правило, має бути обладнаний підставкою для ніг шириною не менше 300 мм та глибиною не менше 400 мм, з можливістю регулювання по 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях висоті в межах 150 мм та кута нахилу опорної поверхні – в межах 20°. Підставка виновата мати рифлену поверхню та бортик на передньому краї заввишки 10 мм. Застосування підставки для ніг тими, у кого ноги не 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях дістають до підлоги, є обов’язковим.

Робоче сидіння (сидіння, стілець, крісло) користувача ПК повинно мати такі основні елементи: сидіння, спинку, стаціонарні або знімні підлокітники.

У конструкцію сидіння можуть бути введені 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях додаткові елементи, що не є обов’язковими: підголівник та підставка для ніг. Робоче сидіння користувача ПК повинно бути підйомно-поворотним, таким, що регулюється за висотою, кутом нахилу сидіння та спинки, за відстанню спинки до переднього 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях краю сидіння, висотою підлокітників. Регулювання кожного параметра має бути незалежним, плавним або ступінчатим, мати надійну фіксацію.

Хід ступінчатого регулювання елементів сидіння має становити для лінійних розмірів 15–20 мм, для кутових – 2–5°. Зусилля під час 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях регулювання не повинні перевищувати 20 Н. Ширина та глибина сидіння повинні бути не меншими за 400 мм. Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400– 500 мм, а кут нахилу поверхні – від 15° вперед 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях до 5° вспять. Поверхня сидіння має бути плоскою, передній край – заокругленим. Висота спинки сидіння має становити 300 ± 20 мм, ширина – не менше 380 мм, радіус кривизни в горизонтальній площині – 400 мм. Кут нахилу спинки повинен регулюватися в межах 0–30° відносно вертикального 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння виновата регулюватись у межах 260– 400 мм.

Для зниження статичного напруження м’язів рук необхідно застосовувати стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше 250 мм, шириною 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях – 50–70 мм, що регулюються по висоті над сидінням у межах 230 ± 30 мм та по відстані між підлокітниками в межах 350–500 мм.

Поверхня сидіння, спинки та підлокітників має бути напівм’якою, з неслизьким, ненаелектризованим, повітронепроникним покриттям та 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях забезпечувати можливість чищення від бруду.

Монітор та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній від­стані від глаз користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру алфавітно-цифрових символів та знаків 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях.

Розташування монітору має забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом ± 30° від лінії зору працівника. Клавіатуру слід розміщувати на поверхні столу або на спе­ціальній, регульовуваній за висотою, робочій поверхні окремо 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях від столу на відстані 100–300 мм від краю, ближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури має бути в межах 5–15°.

Розміщення принтера або іншого пристрою введення-виведення інформації на робочому місці має забезпечувати добру лицезреемість монітору, зручність ручного 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях керування пристроєм введення-виведення інформації в зоні досяжності моторного поля: висота – 900–1 300 мм, глибина – 400–500 мм. При потребі високої концентрації уваги під час виконання робіт з високим рівнем напруженості суміжні робочі місця 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях з ПК необхідно відділяти одне від 1-го перегородками висотою 1,5–2 м (додаток И).

У кінці другого підрозділу необхідно проаналізувати стан виробничого травматизму та професійних захворювань (аналіз обстоятельств нещасних випадків захворювань), який проводиться на основі 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях змісту актів про нещасний випадок (ф. Н-1), професійних захворювань на виробництві, звітності підприємства за ф. 7-Т та лікарняних листів за останні 3 роки. Вихідні та розрахункові дані заносяться в табл. 4.

Таблиця 4
^ Показники 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях стану виробничого травматизму
та професійних захворювань


пор.

Показник

20__ р.

20__ р.

20__ р.

1

Середньорічна кількість працюючих чол.


2

Кількість нещасних випадків

всього,

у тому числі:

 • з тимчасовою втратою працездатності;

 • зі стійкою втратою працездатності;

 • зі смертельним наслідком


3

Втрати працездатності від травм 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях, дн.


4

Кількість захворювань


5

Втрати працездатності через захворювання, дн.


6

Коефіцієнт частоти (на 1 000 працюючих):

 • нещасних випадків

 • захворювань


7

Коефіцієнт тяжкості:

 • нещасних випадків

 • захворювань


8

Коефіцієнт втрати робочого часуДля оцінки рівня травматизму розраховують показники його частоти 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях й тяжкості:


(4)

(5)

де – показник частоти травматизму;

– кількість випадків травматизму за звітний період;

– середньооблікова кількість працівників;

– показник тяжкості травматизму;

Д – кількість днів непрацездатності.


Показник непрацездатності – це кількість людино-днів непрацездатності, що припадає 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях на 1 000 працівників:


(6)

Показники інтенсивності випадків захворювань непрацездатності які припадають на 100 працюючих, і тривалості захворювання розраховують за формулами:


(7)

(8)

(9)

де ^ Р – загальна кількість працюючих;

Д – кількість днів непрацездатності через захворюваність;

С – кількість випадків захворювань 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях.

Отже, у цьому підрозділі необхідно виділити всі можливі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що виникають на підприємстві (в установі, організації), а також визначити вплив цих небезпечних факторів на здоров’я, працездатність людини 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях та навколишнє середовище. Більш детальна інформація наведена в додатку К.
^ 4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті
Під час написання даного підрозділу необхідно стисло дати оцінку можливості виникнення надзвичайних 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях ситуацій природного та техногенного походження на об’єкті дослідження. Для цього студент повинен:

1. ^ Охарактеризувати приміщення з позицій пожежної безпеки. Для цього необхідно навести і обґрунтувати категорію з вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях 43. Наприклад, за эталонами безпеки визначаються категорії приміщень з вибухопожежонебезпеки (А, Б, В, Г, Д) і класи робочих зон з вибухо- та пожежонебезпечності (В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях-II, В-IIа, та П-I, П-II, П-IIа, П-III). Належність приміщення чи робочої зони до відповідної категорії або класу пожежонебезпечності визначається на основі властивостей речовин і матеріалів, що застосовуються у 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях технологічному процесі чи в оформленні приміщень, кількості цих речовин і матеріалів, особливостями виробництва, які визначаються за додатками І і К).

Для робочих місць користувачів ПК, наприклад, за вимогами НПАОП 0.00-1.28-10 45, приміщення з 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях ПК повинні мати ІІ ступінь вогнестійкості.

Категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення, а також клас його вибухопожежонебезпеки за ПУЕ повинні бути позначені відповідно табличкою згідно з встановленими нормами на вхідних дверцах 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях виробничих і складських приміщень.

2. Описати входи щодо попередження виникнення пожежі та обмеження поширення вогню. Відповідно до ГОСТу 12.1.004-85 визначити засоби й входи, що сприяють зниженню пожежної небезпеки (Система запобігання пожежі та система пожежного захисту). Вид 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях, кількість, розміщення й утримання первинних засобів пожежогасіння – за ГОСТом 12.1.033-81. Необхідно також проаналізувати параметри аварійного освітлення, аварійної вентиляції, вибрані засоби автоматичного пожежогасіння, засоби повідомлення і сигналізації про пожежу тощо.

Отдалі 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях в підрозділі слід охарактеризувати розміщення дільниць і приміщень з урахуванням їх вибухо- і пожежонебезпеки (вибухонебезпечні – на верхніх поверхах і біля зовнішніх стін), розподіл будинку на відсіки і секції, відокремлення складських приміщень стінами з високою вогнестійкістю 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях, ступінь обмеження горючих матеріалів, які використовуються у виробництві, обмеження вентиляційних комунікацій, можливість автоматичного відключення вентиляції на випадок пожежі.

3. Заходи щодо успішної евакуації людей і матеріальних цінностей. Необхідно звернути увагу на 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях розташування і взаємне компонування робочих місць і обладнання з урахуванням швидкої евакуації (зазначити непосредственно габаритні відстані, ширину проходів і проїздів), з’ясувати, чи відповідають їх параметри вимогам ГОСТу 12.1.004–91 (обґрунтувати кількість 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях евакуаційних виходів із приміщень і споруди, шляхи евакуації, визначити ширину дверей, коридорів, сходових площадок і маршів, проходів, напрямок відкривання дверей тощо), наявність спеціальних місць для збереження запасного устаткування, сировини, напівфабрикатів і готової продукції на виробничих 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях ділянках, освітлення евакуаційних шляхів. Слід також вказати вибрані первинні засоби угасаління пожежі (стаціонарні установки (спринклерні, дренчерні, піногенераторні) чи ручні вогнегасники (пінні, вуглекислотні, порошкові), вказати їх кількість, свойства та строчки їх дії 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях. Звернути увагу на наявність медичної аптечки першої допомоги та систему автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками (з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м² площі приміщення), а також на 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях підходи до засобів пожежогасіння та швидкого відключення електросхем устаткування, які повинні бути вільними. Необхідно навести схему евакуації персоналу підприємства. Додаткова інформація наведена в додатку М.

При написанні даного підрозділу потрібно звернути 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях увагу на потенційні причини виникнення пожеж (виникнення струмів недлинного замикання, іскріння, перегрів провідників, резисторів та інших радіодеталей, пересихання електроізоляційних матеріалів, наявність гарячого і вибухонебезпечного середовища, статичної та атмосферної електрики) та надзвичайних ситуацій 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях (аварій, пожеж, вибухів тощо).
^ Висновки до розділу
Підсумком при написанні розділу повинні стати висновки, ключові поняття мають наводитися в загальних висновках до дипломної роботи. У их вказуються основні результати, отримані при виконанні розді 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях­лу ОБНС, відповідність рівня безпеки основним вимогам СніП, а також пропозиції щодо покращення ситуації або подальших шляхів розвитку охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві (в установі, організації 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ четвертого РОЗДІЛУ - В надзвичайних ситуаціях). • oldrussian.ru/cohn-v-fisher-the-sales-transaction.html
 • oldrussian.ru/spisok-pap-i-antipap-istoriya-papstva.html
 • oldrussian.ru/fnansove-pravo-konspekt-lekcj-lnu-stornka-9.html
 • oldrussian.ru/5napryazhenie-i-krizis-1938-goda-mif-o-shesti-millionah.html
 • oldrussian.ru/weve-existed-so-long-the-official-jewish-songbook.html
 • oldrussian.ru/m-u-s-eu-m-d-4-european-museums-websites--2.html
 • oldrussian.ru/executive-summary-preparation-of-the-eu-funded-agricultural-sector-programme-in-ukraine-phase-2.html
 • oldrussian.ru/chocolate-girl-sags-or-scout-and-guide-clubs-are-3.html
 • oldrussian.ru/4-ws-chart-1.html
 • oldrussian.ru/murphy-notes-collected-by-mark-a-murphy-begun-july-2000-4.html
 • oldrussian.ru/age-3-6-years-geometry-math-text-child-of-the-world.html
 • oldrussian.ru/tablicya-22-robocha-navchalna-programa-navchalno-disciplni-visha-matematika-za-kreditno-modulnoyu-sistemoyu.html
 • oldrussian.ru/41-viniknennya-rozvitok-ta-regoni-poshirennya-zagalnogo-prava-suchasn-pravov-sistemi-svtu-luc.html
 • oldrussian.ru/28itogi-velikoj-francuzskoj-revolyucii-istoriya-novogo-vremeni-shpargalka.html
 • oldrussian.ru/metodika-vikladannya-stor-storya-mzhnarodnih-vdnosin-praktichnij-kurs-nozemno-movi-dlya-starshokursnikv-proponuyutsya-takozh-disciplni-vlnogo-viboru-zokrema.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-rozroblena-na-osnov-programi-pedagogchnih-nstitutv.html
 • oldrussian.ru/conferenceicsb2011-world-conference-icsb2011-confirmation-id-681.html
 • oldrussian.ru/communism-and-zen-fire-zen-wind-21.html
 • oldrussian.ru/bronirovannaya-remontno-evakuacionnaya-mashina-na-baze-btr-80-bronetankovaya-tehnika-fotoalbom-chast-2.html
 • oldrussian.ru/stanovlennya-ta-organzacya-derzhavnih-nstitucj-v-moskovskj-derzhav-v-h-hvi-st-stornka-3.html