27. ЗАВІДУВАЧКА МАШИНОПИСНОГО БЮРО - Розділ 1 Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців,...


^ 27. ЗАВІДУВАЧКА МАШИНОПИСНОГО БЮРО
Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво друкарками.

Приймає матеріал, розподіляє його між друкарками, веде облік зробленого, здає виконану роботу. Забезпечує контроль за строками та якістю виконаних машинописних робіт, збереження прийнятих документів і фонограм, належне обладнання робочих місць, своєчасне і постійне постачання друкаркам необхідного матеріалу. Стежить за станом друкарських машин, диктофонів і вживає заходів для усунення несправностей. У вільний від перерахованих обов’язків час виконує машинописні роботи.

Повинен знати: основні положення державної системи діловодства; машинопис; порядок обліку машинописних робіт; правила орфографії і пунктуації; стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; правила експлуатації друкарських машин і диктофонів; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта та стаж роботи на посаді друкарки 1 категорії не менше 1 року.
^ 28. МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво працівниками дільниці. Забезпечує виконання в зазначені строки завдань з обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) заданої номенклатури (асортименту), підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції на основі повного завантаження устаткування і використання його технічних можливостей, раціонального витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії. Організує підготовку виробництва, забезпечує розміщення робітників і бригад, контролює додержання технологічних процесів, оперативно виявляє і ліквідує причини їх порушення. Бере участь у розробленні нових та в удосконаленні діючих технологічних процесів, режимів і графіків виробництва. Перевіряє якість продукції, здійснює заходи щодо запобігання браку. Бере участь у прийманні закінчених робіт, пов’язаних з реконструкцією дільниці, ремонтом технологічного устаткування, механізацією та автоматизацією виробничих процесів і ручних робіт. Впроваджує передові методи і прийоми праці, багатоверстатне і багатоагрегатне обслуговування, суміщення професій, організує атестацію і раціоналізацію робочих місць. Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, ритмічну роботу дільниці, ефективне використання виробничих площ, устаткування, оргтехніки, оснащення та інструменту. Здійснює формування бригад, розробляє, координує їх діяльність. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам відповідно до затверджених планів і графіків виробництва. Проводить виробничий інструктаж робітників; заходи, які забезпечують виконання правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування інструменту, а також контроль за їх додержанням. Вносить пропозиції щодо присвоєння розрядів робітникам, бере участь у тарифікації робіт і присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, який установлено колективу дільниці, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку творчої ініціативі, виконанню особистих виробничих планів, впровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Забезпечує своєчасний перегляд за встановленим порядком норм трудових витрат, упроваджження технічно обгрунтованих норм і нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробітної плати і преміювання. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва. Сприяє створенню в колективі обстановки взаємної допомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття високої відповідальності за виконання виробничих завдань. Преміює згідно з установленим порядком кращих працівників, а також подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або притягає до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни. Організує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників і бригадирів, навчання їх другим та суміжним професіям, розвитку наставництва. Веде виховну роботу в колективі.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності; технічні характеристики і вимоги до продукції, яку випускає дільниця, технологію її виробництва; устаткування дільниці і правила його технічної експлуатації; методи техніко-економічного і виробничого планування; господарський розрахунок; порядок тарифікації робіт та робітників; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду; діючі положення з оплати праці; передовий вітчизняний і світовий досвід управління виробництвом; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 2 років.
^ 29. МАЙСТЕР КОНТРОЛЬНИЙ (ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ)
Завдання та обов’язки. Організує роботу контролерів і контроль якості продукції і послуг, комплектності виробів, які випускаються на закріпленій дільниці виробництва, контролює правильність установлення сортності продукції (виробів, напівфабрикатів тощо) відповідно до затверджених зразків (еталонів), стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації. Вживає заходів щодо попередження виробництва і запобігання випуску продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, виявляє причини і винуватців браку, забезпечує контроль за додержанням технологічних режимів на всіх стадіях виробничого процесу. Керує роботою з оформлення технічної документації, що посвідчує якість і комплектність виробів (паспортів, сертифікатів тощо), які випускаються або поставляються, бере участь у здаванні готової продукції, виконаних робіт (послуг) замовникам. Перевіряє додержання інструкцій і методик з технічного контролю на робочих місцях, а також здійснює контроль якості тари та упаковки, технічного стану устаткування і засобів транспорту, зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції. Стежить за виконанням графіків перевірки на точність виробничого устаткування та оснащення, технічним станом контрольно-вимірювальних засобів, наявністю їх на робочих місцях і своєчасним поданням для державної перевірки. Бере участь у розробленні і впровадженні більш досконалих систем управління якістю і методів контролю, включаючи вхідний контроль комплектуючих виробів, матеріалів, напівфабрикатів, які надходять і передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій, і у проведенні заходів, пов’язаних з уведенням нових і переглядом діючих стандартів, технічних умов, нормативів якісних показників і інструкцій. Організує облік браку, бере участь у вивченні причин виникнення виробничих дефектів готової продукції і рекламацій, що надійшли, а також у розробленні і впровадженні заходів з підвищення якості продукції, виконуваних робіт (послуг), запобіганню й усуненню причин випуску неякісних виробів. Виконує роботу, пов’язану з атестацією промислової продукції за категоріями якості. Контролює додержання підлеглими йому робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Преміює за встановленим порядком передовиків виробництва, а також подає пропозиції про заохочення відзначених робітників або притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу. Сприяє розвитку творчої ініціативи, впровадженню передового досвіду, проводить виховну роботу в колективі.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції; технологічні процеси і режими виробництва; основні технологічні і конструктивні дані вироблюваної продукції; технічні вимоги до сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів; методи відбирання проб, порядок атестації якості промислової продукції, види виробничого браку, методи його запобігання та усунення; правила проведення випробувань і приймання продукції; порядок оформлення технічної документації, яка посвідчує якість продукції (робіт, послуг); основи економіки, організації праці; виробництва та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 2 років.

^ ЗО. НАЧАЛЬНИК БЮРО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЦЕХУ

Завдання та обов’язки. Очолює роботу з організації праці та заробітної плати в цеху. Здійснює планування трудових показників дільницям та бригадам. Керує розробленням та впровадженням технічно обгрунтованих норм часу (виробітку) і норм обслуговування, які визначаються на основі міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів, своєчасним переглядом норм за встановленим порядком, сприяє розвитку ініціативи передових робітників та новаторів виробництва у перегляді діючих норм трудових витрат. Організує проведення робіт з вивчення трудових процесів, використання робочого часу, умов праці, його організації, обслуговування робочих місць, аналізу виконання норм трудових витрат окремими робітниками, бригадами, дільницями і розроблення заходів, направлених на скорочення важких, трудомістких і ручних робіт, продуктивне використання робочого часу, впровадження передових прийомів і методів роботи, розвиток колективних форм організації та стимулювання праці, сумісництво професій і посад, розширення зон обслуговування, виконання встановлених норм усіма працівниками, скорочення витрат праці. Забезпечує правильне застосування тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, установлення розрядів робітникам. Здійснює контроль за витрачанням фонду заробітної плати. Керує роботою з обліку трудових показників, підготовки необхідних матеріалів і складання розрахунків для виплачування робітникам цеху премій та винагородження за загальні результати підсумків роботи за рік, одноразового винагородження за вислугу років, а також установленої звітності з праці та заробітної плати Організує проведення апробації проектів нормативиих матеріалів з праці та вживає заходів щодо упровадження їх після затвердження. Керує працівниками бюро, надає методичну допомогу майстрам і бригадирам у вирішенні пітань з організації праці та її оплати.

Повнен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації праці, заробітної плати та управління виробництвом; трудове законодавство; економіку праці, економіку та організацію виробництва; форми і системи заробітної плати; методи нормування праці, планування, обліку та аналізу трудових показників, вивчення використання робочого часу, передових прийомів і методів праці; кваліфікаційні характеристики професій працівників; порядок тарифікації робіт і робітників, установлення посадових окладів, доплат, розрахунку премій; порядок розрахунку заробітної плати працівникам виробничих бригад; основи технології виробництва, основи психофізіології праці; основи соціології; технічні засоби, що застосовуються для дослідження прийомів і методів праці, вимірювання витрат робочого часу, розрахунку технічно обгрунтованих норм.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра аба спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
 • oldrussian.ru/1993-derzhavna-naconalna-sformac-susplstva-stan-problemi-tendenc-rozvitku-1991-2006-rr-naukovo-dopomzhnij.html
 • oldrussian.ru/pedagogchna-bblografya-stornka-52.html
 • oldrussian.ru/sinusoida-zhizni-faktor-uspeha.html
 • oldrussian.ru/programi-socalno-ekonomchnogo-ga-kulturnogo-rozvitku-msta-za-pershe-pvrchchya-2008-roku-zasluhavshi-nformacyu-pro-kl-vikonannya-programi-socalno-ekonomchnogo-kulturnogo-rozvitku-msta-za-stornka-2.html
 • oldrussian.ru/me-314-e-dynamics-of-machine-lab-help-us-to-help-you-by-sharing-the-website-contributing-the-sample-papersstudy-material-at.html
 • oldrussian.ru/glava-4-cya-kniga-rozmshena-na-sajt.html
 • oldrussian.ru/activity-2-guided-reading-of-a-short-play-acknowledgments.html
 • oldrussian.ru/ovoshnie-zakuski-holodnij-stol.html
 • oldrussian.ru/valodu-zinanas-rgas-stradia-universitte.html
 • oldrussian.ru/talantliq-yazghuchi-alimjan-bavdinovning-mehbus-seyasiy-romanida-bugunki-jiddiy-hayat-heriketliri-qoyuq-keskin-vakieler-qaynimida-ekis-etilidu-23.html
 • oldrussian.ru/103-rozpodlnij-punkt-106-kv-spoluchenij-z-tp-10604-kv-mnsterstvo-osvti-nauki-ukrani-krovogradskij.html
 • oldrussian.ru/age-of-exploration-ap-european-history-terms.html
 • oldrussian.ru/tritoni-vodnie-lyagushki-i-drugie-puteshestvie-po-akvariumu.html
 • oldrussian.ru/38-nzhener-laborant-dovdnik-kvalfkacjnih-harakteristik-profesj-pracvnikv.html
 • oldrussian.ru/fiancrs-protocols-cont-reference-tables-.html
 • oldrussian.ru/oblk-groshovih-koshtv-debtorsko-zaborgovanost.html
 • oldrussian.ru/shesticifrov-chisla-ponyattya-klasu-navchalna-kniga-bogdan.html
 • oldrussian.ru/23-prendre-ou-faire-0-introduction.html
 • oldrussian.ru/programme-learning-outcomes-this-joining-instructions-handbook-refers-to-the-following-programmes-of-study.html
 • oldrussian.ru/vii-sesya-xxiv-sklikannya-rshennya.html