2.3.2. Виконання варіантів ситуаційних вправ, задач та тестів студентами заочної форми навчання


^ 2.3.2. Виконання варіантів ситуаційних вправ, задач та тестів студентами заочної форми навчання Зміст і вимоги до виконання варіантів ситуаційних вправ, задач та тестів студентами заочної форми навчання викладені у пункті 2.2.2. та відповідають вимогам виконання індивідуальних (обов’язкових і вибіркових) завдань студентами денної і вечірньої форм навчання.


^ 2.3.3. Виконання завдання аналітичного характеру студентами заочної форми навчання. Зміст і вимоги до виконання завдань аналітичного характеру студентами заочної форми навчання викладені у пункті 2.2.1. та відповідають вимогам виконання індивідуальних (обов’язкових і вибіркових) завдань студентами денної і вечірньої форм навчання.

2.3.4. Критичний огляд наукових публікацій студентами заочної форми навчання
Зміст і вимоги до виконання даного вибіркового завдання студентами заочної форми навчання викладені у пункті 2.2.3. та відповідають вимогам виконання індивідуальних (обов’язкових і вибіркових) завдань студентами денної і вечірньої форм навчання.


^ 2.4. Перелік питань, що виносяться на самостійне опрацювання студентами денної і вечірньої форм навчання


Тема 1. Міжнародна економічна система

 1. Різні типи класифікацій країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

 2. Принципи МЕВ, історія розробки і впровадження принципів у систему МЕВ, сутність принципів, їх дієвість та роль у розвитку МЕВ.

 3. Суб’єкти МЕВ України.

 4. Економічне середовище МЕВ.

 5. Політико-правове середовище.

 6. Соціально-культурне середовище.

 7. Інфраструктурне середовище (Міжнародний транспорт та інформаційно-комунікаційні системи).


Тема 2. Міжнародна економічна діяльність

 1. Міжнародний менеджмент.

 2. Міжнародний маркетинг.

 3. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності.

 4. Мікрорівень міжнародної економічної діяльності та його характеристики.

 5. Макрорівень міжнародної економічної діяльності та його характеристики.

 6. Регулювання міжнародної економічної діяльності на наддержавному рівні.

 7. Взаємозв'язок форм міжнародної економічної діяльності підприємств.

 8. Основні теорії розвитку ТНК.

 9. Проблеми відносин країн та ТНК.

 10. Новітні форми корпоративної організації і управління.

 11. Види вільних економічних зон, критерії їх виділення.

 12. Розвиток вільних економічних зон та основні результати їх діяльності.

 13. Офшорні зони та офшорний бізнес.

 14. Міжнародна економічна діяльність суб’єктів МЕВ України.


Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг

 1. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності зовнішньої торгівлі України.

 2. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.

 3. Торгівля у межах кооперації.

 4. Зустрічна торгівля.

 5. Торгівля науково-технічною продукцією та послугами.

 6. Біржова торгівля, види бірж, біржові операції.

 7. Міжнародні аукціони. Види та способи проведення.

 8. Міжнародні торги (тендери). Функції тендерного комітету.

 9. Демпінг та його основні види. Антидемпінгові та компенсаційні мита.

 10. Інструменти стимулювання експорту.

 11. Протекціонізм, суть і форми.

 12. Світова організація торгівлі (СОТ), роль СОТ у світовій торгівлі, проблеми та наслідки вступу України до СОТ.

 13. Порядок врегулювання торговельних суперечок за допомогою переговорів.

 14. Україна на світовому ринку товарів та послуг, структура торговельного балансу України.


Тема 4. Світовий фінансовий ринок

 1. Показники руху капіталу.

 2. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу.

 3. Експорт підприємницького капіталу та його види.

 4. Міжнародна офіційна допомога розвитку.

 5. Світові фінансові ресурси.

 6. Джерела зовнішнього фінансування країн.

 7. Функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура світового фінансового ринку.

 8. Основні світові фінансові центри, передумови їх формування.

 9. Транснаціональні банки, основні показники та результати діяльності.

 10. Транснаціональні біржі.

 11. Світові фінансові кризи.

 12. Зв‘язок міжнародного фінансового ринку з іншими ресурсними ринками.


Тема 5. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво

 1. Види, типи і форми міжнародного бізнесу.

 2. Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності.

 3. Спільні підприємства, умови їх розвитку, ознаки, проблеми створення, види, особливості розвитку в Україні.

 4. Транснаціональні корпорації, їх роль в процесах міжнародного інвестування.

 5. Діяльність ТНК в Україні: галузева, товарна, регіональна структура.

 6. Вільні економічні зони, їх сутність та проблеми створення в Україні.

 7. Стратегічні альянси.

 8. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі.

 9. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях.

 10. Міжнародні інвестиції в Україні: прямі та портфельні.


Тема 6. Міжнародний кредит

 1. Форми міжнародного кредитування.

 2. Єврокредити. Лізинг. Факторинг. Форфейтинг.

 3. Основні світові фінансові центри.

 4. Капіталізація світових ринків акцій.

 5. Інвестиційний сектор (ринок цінних паперів): єврооблігації, іноземні облігації.

 6. Сек’юритизація кредитів.

 7. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність.

 8. Україна в міжнародних кредитних відносинах.

 9. Зовнішня заборгованість України: динаміка розвитку, сучасний стан.


Тема 7. Світовий ринок праці

 1. Етапи формування та розвитку світового ринку праці.

 2. Висококваліфікована робоча сила.

 3. Низькокваліфікована робоча сила та нелегальна робоча сила, використання праці жінок і дітей.

 4. Особливості формування ринку праці робітників, зайнятих проблемами управління та інтелектуальною працею, зайнятість серед „громадян світу”.

 5. Проблема „відпливу умів” („втечі інтелектуального потенціалу”) і її вплив на розвиток конкурентоспроможності національних економік.

 6. Україна на світовому ринку праці.


Тема 8. Міжнародна трудова міграція

 1. Особливості формування світового та окремих регіональних ринків праці.

 2. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції.

 3. Міжнародна організація праці (МОП) в процесах регулювання міграційних процесів.

 4. Міжнародна організація з міграції (МОМ): функції та результати діяльності.

 5. Регулювання міграційних процесів на окремих регіональних ринках. Шенгенська зона.

 6. Тенденції розвитку міграційних процесів в Україні.


Тема 9. Світова валютна система

 1. Конвертованість валюти.

 2. Валютний паритет і валютний курс. Режим курсу валюти.

 3. Міжнародна валютна ліквідність.

 4. Особливості кожної із систем світової валютної системи: Паризької, Генуезької, Бреттон-Вудської, Ямайської.

 5. Історія та особливості Європейської валютної системи.

 6. Котирування валют.

 7. Основні валютні операції.

 8. Валютний ринок та ринок золота в Україні.


Тема 10. Міжнародні розрахунки

 1. Особливості кожної з форм міжнародних розрахунків та пов’язаний з ними ступінь ризику.

 2. Механізм та суб’єкти акредитивних розрахунків.

 3. Особливості здійснення розрахунків при інкасо.

 4. Особливості розрахунків векселями та чеками.

 5. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера.


Тема 11. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага

 1. Методологія складання платіжного балансу за МВФ.

 2. Взамозв’язок рахунків платіжного балансу.

 3. Валютний курс, валютна політика країни як інструменти регулювання рівноваги її платіжного балансу.

 4. Інструменти та механізми регулювання та підтримки рівноваги платіжного балансу.

 5. Платіжний баланс України, його стан, структура, динаміка розвитку.


Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція

 1. Європейські інтеграційні процеси.

 2. Європейський Союз.

 3. Інтеграція східноєвропейських країн.

 4. Чорноморське економічне співробітництво.

 5. Інтеграція в рамках СНД.

 6. НАФТА. США у світових інтеграційних процесах.

 7. Економічна інтеграція у Латинській Америці.

 8. Інтеграційні зусилля арабських країн.

 9. Співробітництво країн Африки.


Тема 13. Глобалізація економічного розвитку

 1. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.

 2. Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні та негативні наслідки.

 3. Основні напрямки розвитку фінансової глобалізації.

 4. Взаємозв’язок демографічних, екологічних, продовольчих, паливно-енергетичних проблем людства.

 5. Військові глобальні проблеми.

 6. Проблеми нерівності (асиметрії) розвитку країн світу.

 7. Охарактеризувати роль міжнародних організацій в регулюванні глобальних проблем


Тема 14. Інтеграція України в світову економіку

 1. Етапи інтеграції України у світове господарство.

 2. Проблеми інтеграції України у світове господарство.

 3. Пріоритетні напрями галузевої орієнтації України.

 4. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу.

 5. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Центральної, Східної та Південної Європи.

 6. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях: Організація Чорноморського економічного співробітництва, Співдружність Незалежних Держав, Єдиний економічний простір, ГУАМ.

 7. Проблеми та перспективи співпраці України та Російської Федерації в енергетичній сфері.

 8. Виробнича кооперація суб’єктів господарювання України та Російської Федерації.

 9. Співробітництво України з Російською Федерацією в сфері високотехнологічного виробництва.

 10. Довгострокові структурні тенденції у експорті та імпорті України.^ 3. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань
 • oldrussian.ru/68gruppovie-formi-uchebnoj-deyatelnosti-shpargalka-po-obshim-osnovam-pedagogiki.html
 • oldrussian.ru/pismoot-20032006-g-n-108222-5012-pdv-zvichajn-cni-vishij-gospodarskij-sud-ukrani-postanova.html
 • oldrussian.ru/functional-electrical-stimulation-in-post-stroke-paralytic-hand-haim-ring-md-13.html
 • oldrussian.ru/rekomendovana-lteratura-robocha-navchalna-programa-disciplni-poltologya-dlya-bakalavrv-ush-specalnostej.html
 • oldrussian.ru/zashita-semi-ot-vneshnih-vliyanij-master-zhizni.html
 • oldrussian.ru/recommended-changes-to-the-faculty-handbook-to-include-online-the-university-of-north-carolina-at-pembroke.html
 • oldrussian.ru/zhelanie-problema-ili-vozmozhnost-iskusstvo-delovogo-pisma-zakoni-hitrosti-instrumenti.html
 • oldrussian.ru/flora-ungdomsskule-flora-kommune-kommunen-har-484-elevar-og-87-lrarar.html
 • oldrussian.ru/stattya-37-studentske-samovryaduvannya-stattya-chastina-abzac-statt-do-yako-proponuyutsya-vnesti-zmni-taabo-dopovnennya.html
 • oldrussian.ru/glava-iv-podorozhnik-v-kosmetike-celitelnij-podorozhnik.html
 • oldrussian.ru/seminar-4-old-minorities-week-beginning-29th-january-intercultural-mis-communication-learning-outcomes.html
 • oldrussian.ru/glossarij-terminov-vistavochnij-menedzhment-strategii-upravleniya-i-marketingovie-kommunikacii.html
 • oldrussian.ru/40-maharadzh-snova-o-sebe-znaki-na-puti-ot-nisargadatti-maharadzha.html
 • oldrussian.ru/navchaln-materali-z-menedzhmentu-slskogo-gospodarstva-pershe-desyatilttya-dyalnost-v-ukran.html
 • oldrussian.ru/uprazhnenie-mikrokokon-vsemogushij-razum-ili-prostie-i-effektivnie-tehniki-samoozdorovleniya.html
 • oldrussian.ru/figovij-listok-morali-chelovek-ne-zver-i-ne-angel-on-dolzhen-lyub-sokrat-i-mi.html
 • oldrussian.ru/arkadj-sluckij-donetsk-compartment-of-shevchenko-scientific-society.html
 • oldrussian.ru/a-history-of-the-new-thought-movement-5.html
 • oldrussian.ru/55training-and-development-annual-report-of-the-uk-steering-group.html
 • oldrussian.ru/zaklyuchenie-organizaciya-kompleksnoj-sistemi-zashiti-informacii.html