2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації


^ 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації
Стратегічне планування передбачає дослідження діяльності реальних і потенційних соперників. Вивчення останніх має особливе значення в умовах розширення ринку і повинне бути направлене на ті 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації ж області, які були предметом аналізу власного потенціалу підприємства:

можливі стратегії соперників;

поточне положення соперників;

фінансові можливості;

Враховуючи спеціалізацію в розвитку металургійної галузі не можна вивчати конкуренцію і оцінювати можливі їх дії по показнику 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації обсягу виробництва мсталлопродукции. Найбільш доцільним в даний момент можна вважати аналіз фінансового потенціалу соперників. Передусім необхідно виділити так звані стратегічні групи соперників. Для цього розробляється карта стратегічних груп. У металургійній галузі 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації пропонуємо вибрати наступні свойства: балансовий прибуток, збиток; рентабельність виробництва; узагальнений коефіцієнт, що характеризує фінансову стійкість і платоспроможність підприємства; кількість оборотів оборотних коштів підприємств; сума капітальних вкладень.

Метою діяльності будь-якого підприємства є 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації отримання прибутку. Природно, це самий вагомий показник, що характеризує результату роботи підприємства. Але, в балансовий прибуток заходить нс тільки прибуток від реалізації готової продукції, але і внереализационных операцій (роботи з векселями ), які не пов 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації'язані безпосередньо з процесом виробництва. Тому рекомендується розглянути показник, який найбільш повно відображає затратность виробництва рентабельність виробництва.

Зайві припаси матеріальних оборотних коштів ( припаси і витрати, дебіторська заборгованість, грошові кошти) відволікають 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації грошові кошти з обороту і знижують маневреність виробництва. Тому доцільно використати показник кількість оборотів матеріальних оборотних коштів,

Згідно з Національною програмою розвинена гірничо-металлургчческого комплексу України до 2010 року, передбачається проведення реконструкції 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації підприємств. Знос основних фондів металургійних підприємств України складає більше за 55 %. Реконструкція виновата провестися за рахунок власних коштів підприємств. Однак, в зв'язку з найважчим фінансовим положенням підприємств, відсутністю як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів, вимога 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації про нормативне оновлення основних фондів не виконується, внаслідок чого відбувається подальше фізичне і моральної старіння основних фондів, що в свою чергу плохо позначається на якості і конкурентоздатності продукції, що 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації випускається, на технико-економічних показниках роботи підприємств.

Розрахунок узагальненого коефіцієнта фінансової стійкості і платоспроможність підприємства представляється доцільним проводити по методиці запропонованій Українським союзом промисловців і підприємців [2]:

ДО = (Кф+Кп)/,

де Кф показник фінансової стійкості 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації:

де XI коефіцієнт автономії, що характеризує частку власних коштів в балансі підприємства;

Х2 коефіцієнт рівня боргу, що характеризує величину залучених довгострокових позикових коштів, співвіднесену з власними коштами;

" ХЗ коефіцієнт забезпеченості 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації припасів і витрат, що характеризує забезпеченість припасів і витрат власними оборотними коштами;

Х4 коефіцієнт маневреності, що характеризує забезпеченість власних оборотних коштів джерелами їх формування;

Кп показник платоспроможності підприємства:

Кп=(Х5+Х6+Х7+Х 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації8)/4,

де Х5 коефіцієнт полностьюї ліквідності, що характеризує оперативну платоспроможність підприємства;

Х7 Загальний коефіцієнт покриття, що характеризує покры-тне короткострокових зобов'язань підприємства ліквідними коштами, в які включені припаси і витрати;

Х8 Відношення 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації ліквідних і неліквідних активів.. Імовірність реакції економічної системи може бути визначена по формулі [I):

Р (S) = 1 [ (1-Р1)*(1- Р2)*... *(l-Pk)l,

де Р(S) імовірність реакції економічної системи загалом на зміну попиту 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації на ринку;

Р1, Р2,...Рк індивідуальні імовірності реакції підприємства 1,2,... до на зміну попиту на ринку;

(1- Р1),(1-Р2),...(1- Рк) імовірності протилежних подій.
^ ІІІ. КЕРІВНІК - ОСОБЛІВОСТІ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДА
На кожній 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації стадії діяльності сучасних організації здійснюється управління. Будь те у виробництві, в службових справах, в торгівлі, в

уряді або в освітніх інститутах - в кожній організації вельми потрібні компетентні керівники, і нередко їх наявність є найбільш важливим 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації ключем до успіху.

Досвід функціонування економіки переконливо підтверджує, що реалізація задач, що стоять перед нею, у величезній мірі залежить від компетентності керівників і фахівців апарату управління.

Відомо, що як правило, неплохими 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації або поганими підприємства стають в залежність від здібностей тих, хто май керує. Можна привести много прикладів, если з приходом підготовленого, компетентного керівника збиткове підприємство за корокгкое час перетворюється в прибуткове. Цю 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації точку зору підтверджує дослідження представника фонду Карнеги професора А. Ослунда. Він затверджує, що на сьогодні в Україні виробничі досягнення удобно не залежать ні від галузі, ні від розміру підприємства - вирішальна роль належить менеджеру 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації, його здібностям і волі.

А. Ослунд розділяє всіх наших директорів-менеджерів на три групи, саму малу з яких представляють керівники, що розуміють, що саме треба змінити, і чітко діють в цьому напрямі. До 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації другої належать досить здатні люди, не бажаючі нічого міняти. І, нарешті, третя група - зовсім вже безпорадні керівники.

На жалко, він зазначає, що більшість українських менеджерів коррумпированы і некомпетентні.

Таким чином, кризовий стан 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації економіки України можна багато в чому пояснити низьким рівнем професіоналізму в управлінні. Втрата професіоналізму викликана тим, що при адміністративно-командній системі більшість керівників мали технократическое мислення, функціонувала система підготовки керівника - конформі100 з недостатнім 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації рівнем знань, ділових і профессионалъных якостей, безынициативностью і готовністю виконати будь-яку команду, що отримується зверху. При підборі керівників з числа фахівців перевага віддавалася людям, що володіють такими бісами нраву як жорсткість 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації, вимогливість до підлеглих і беззаперечно слухняність вищестоящим, а глибокої професійної компетентності, в тому числі компетентності в спілкуванні, не надавалося серйозного значення.

Іншими словами, осмисленням тих радикальних змін, які на 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації сучасному етапі все виразніше стають видні в нашому суспільстві, економіці і технічній базі виробництва примушують заного поглянути і на функції управління в сучасній організації, на роль, місце, а головне, професійні свойства менеджера, необхідні і достатні 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації для успішного управління сучасним бізнесом.

Сьогодні формується соціальне замовлення на принципово новий тип керівника позитивної соціальної спрямованості. Але така переорієнтація корпусу керівників надзвичайно складний і об'ємний процес:

по-перше, навіть 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації люди середніх років нс можуть швидко звільниться від старих стереотипів розподільної економіки і тоталітарного виду дій;

по-друге, молоді підприємці і менеджери не мають нс тільки професійного, але і необхідного соціального досвіду 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації для роботи в цивілізованій ринковій економіці.

Таким чином, в Україні має місце очевидну соціальну суперечність між об'єктивними вимогами до компетентності працівників управління і реальними виявами сущностаых управлінських якостей керівників.

Ефективність управлінської діяльності 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації керівника знаходиться в прямій залежності від його компетентності.

Традиційно, компетентність розуміють як наявність знанні і досвіду в певній області.

На нашій думку, компетентність це інтегральна черта особистості, що включає певний 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації рівень інформованості, обізнаності, знань, досвіду, певний рівень підготовленості (прості і складні разуміння, навички), а також поєднання значущих личных якостей і здібностей, необхідних для успішного действовадия в рамках тієї або іншої професії.

Таким 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації чином, компетентність є об'єктом професійного розвитку і формою реалізації творчого потенціалу людини в професійному труді. Вона служить личной основою, необхідної у всіх видах діяльності.

Формування компетентності особистості передбачає не оволодіння якої-небудь однієї 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації її складової як найкраща, а з адекватним залученням до всього їх диапазона.

Необхідною умовою компетентності керівника є наявність у нього організаторських здібностей. Управлінські знання керівник отримує в процесі навчання в 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації системі вищої освіти, а також шляхом самообразования: вивчення спеціальної літератури, передового досвіду і т.д. Управлінські разуміння являють собою застосування знань на практиці. Мозгіння керівника є відносно стійкими чертами його особистості і залежать 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації як від об'єктивної структури діяльності, так і від його загальних здібностей (мозгіння слухати, провести наради і т.д.).

Управлінські навички залежать в основному від стажу роботи керівника і являють собою вироблення певних 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації управлінських сте

реотипов професійної поведінки (навички встановлення ділових контактів, розмов але телефону і т.д.).

Керівнику обов'язково виновата бувальщина властива соціально-психологічна компетентність, тобто здатність, взаємодіяти з іншими людьми в 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації системі межличностных відносин - разуміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, визначати личностные особливості і емоційні стани інших людей, вибирати адекватні кошти взаємодії з ними здібність до соціальної рефлексія (поставити для себя на місце 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації іншого), здатність конструктивно вийти з межличностных конфліктів.

Фахівцями Донецької государственгеой академії управління (Дон-ГАУ): внаслідок досліджень визначена), що компетентний менеджер повинен володіти певними базовими шрофесснонально-важливими якостями. Таким чином, базова модель компетентності менеджера може бути 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації представлена сукупністю наступних чотирьох блоків професіонально-важливих якостей.

1. Професіонально-ділові якості (выюокий професіоналізм, прагнення до професійного зростання і самоудосконалення, здатність генерувати корисні ідеї, самостоятельшасть, діловитість, инициатнг.-ность, заповзятливість, авторитетность, мозгіння взаємодіяти 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації з людьми, мозгіння прогнозувати, здібність до инленсивному труда, здатність ухвалювати обгрунтовані і реальні упракагенческие рішення і нести за их відповідальність, здібність до ризику в рааумных межах, здібність до інновацій).

2. Адміністративно-организаторскне якості 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації (мозгіння організовувати свою боту і планувати її, мозгіння організовувати боту співробітників, мозгіння координувати боту по цілях, задачках і термінах її виконання;

навички контролю підлеглих, навички мотивацни до спільної діяльності, навички послідовності в 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації діях, оперативність, обязательность, разуміння досягати поставленої мети, здатність делегувати повноваження, разуміння підбирати команду, мозгіння провести ділові наради, бесіди і переговори, правова компетентність, психолого-педаго-гическая компетентність, точність в боті, дисциплінованість 2.3 Можлива оцінка реактивності підприємства на зміну риночної ситуації, вимогливість до для себя і співробітників).
 • oldrussian.ru/glava3-termodinamikapoliticheskojekonomii-vi-na-samom-dele-hoteli-bi-znat-vse-ob-ekonomike.html
 • oldrussian.ru/bronetransporter-k-75-obozrenie-otechestvennoj-bronetankovoj-tehniki.html
 • oldrussian.ru/nstitucjnij-tip-vzamovdnosin-derzhavnih-sluzhbovcv-ta-pdprimcv.html
 • oldrussian.ru/22-analz-marketingovogo-seredovisha-tov-logkon-avtorskoe-vipolnenie-nauchnih-rabot-na-zakaz-kontrol-plagiata.html
 • oldrussian.ru/glava-17-zakon-nepredskazuemosti-22-neprelozhnih-zakona-marketinga.html
 • oldrussian.ru/4-besedi-s-bogom-neobichnij-dialog-kniga-1.html
 • oldrussian.ru/91-vopros-ob-alimentah-vzimaemih-yakobi-v-celyah-soderzhaniya-detej-obshestvo-gosudarstvennost-i-semya.html
 • oldrussian.ru/kurs-vikladach-bezuglij-v-v-disciplna-ekonomchna-ta-socalna-geografya-ukrani-modul-1-stornka-15.html
 • oldrussian.ru/sistema-kontrolyu-navchalno-uspshnost-studentv-robocha-navchalna-programa-disciplni-storya-ukransko-kulturi.html
 • oldrussian.ru/171-institut-mirovoj-literaturi-im-a-m-gorkogo.html
 • oldrussian.ru/716-monolog-the-monologue-preface-to-the-catalogue.html
 • oldrussian.ru/vvedenie-misterii-i-magiya-severa.html
 • oldrussian.ru/1-sutnst-marketingovo-poltiki-rozpodlu-metodi-rozpodlu-tovarv-virobnictvo-j-spozhivannya-tovaru-zazvichaj-podleno-v-chas-j-teritoralno-dlya-povnogo-zad.html
 • oldrussian.ru/how-to-make-an-object-invisible-bio-inspired-fabrication-of-flexible-ceramics-1.html
 • oldrussian.ru/423-mzhnarodnij-nstitut-porvnyalnogo-analzu-ustanovi-zaluchen-do-rozvitku-mscevogo-samovryaduvannya-ta-komunalnogo.html
 • oldrussian.ru/competition-highlights-archived-information-fulbright-hays-doctoral-dissertation-research.html
 • oldrussian.ru/gidrosamolet-mp-1-aviakonstruktora-gm-berieva-krilya-sverhderzhavi.html
 • oldrussian.ru/congress-of-the-latin-american-systemic-functional-linguistic-association-from-genre-to-clause-sfl-contributions-to-the-study-of-language-in-society.html
 • oldrussian.ru/uporyadniki-liman-v-mkonstantnova-berdyansk-nevinnomisk-ratandem-u-2007-378s-isbn-978-966-7482-84-8-bbk-63-34ukr-4zap52-stornka-15.html
 • oldrussian.ru/folkwoods-festival-folkbals--pfi-nederland-postbus-473-3700-al-zeist-email-morganapaganfederation-org.html