2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи...2.2.2. Хронометраж.

Хронометраж – способ спостереження і замірів безпосередньо на робочому місці издержек оперативного часу на багаторазово повторюваних операціях. Якщо при індивідуальній фотографії робочого часу передбачується спостереження всіх без виключення издержек робочого часу на протязі 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи..., як правило, зміни, то при хронометражі об’єктом вивчення є лише основний і допоміжний, тобто оперативний час.

Хронометражем досягаються наступні основні цілі: накопичення даних про тривалість окремих елементів оперативного часу, що 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... приймаються при розрахунку технічно обгрунтованих норм, зокрема на основі таких даних побудовані нормативи допоміжного часу, основного ручного, основного машинно-ручного і ін.; встановлення технічних норм часу на операції, що не підлягають нормуванню розрахунковим способом 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи...; наприклад, на збірних, монтажних, слюсарних ботах; вивчення прийомів і способів роботи кращих робітників з метою широкого поширення їх виробничого досвіду; з метою синхронізації часу на виконання окремих операції в поточному виробництві. Об 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи...’єктом хронометражу, як правило, є виробнича операція.

Хронометраж проводиться з допомогою різноманітних вимірювальних пристроїв – секундомірів і хронометрів, хронографів і спеціальної фото- і кіноапаратури. Техніка його проведення складається з наступних основних етапів 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи...: підготовка до хронометражу; безпосереднє спостереження і заміри часу; обробка отриманих даних, їх аналіз і висновки. В процесі підготовки спостерігач повинен попередньо повідомити робітника про проведення спостережень і пояснити їх. Окрім цього спостерігач ознайомлюється з 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... обладнанням, організацією і обслуговуванням робочого місця, на котрому буде виконуватись операція, що вивчається. Виконання операції доручається робітнику відповідної кваліфікації і з середньою продуктивністю праці, якщо хронометраж не ставить цілі вивчення і поширення 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... способів роботи передовиків виробництва. Перед початком хронометражу необхідно організувати боту таким чином, щоб робітник був забезпечений всім необхідним і його робоче місце було в порядку.

На лицьовій стороні спостережного листа 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... фіксується назва цеху, ділянки, тип і інвентарний номер обладнання, назва досліджуваної операції, вказується прізвищу робітника, його табельний номер, спеціальність, стаж роботи по даній спеціальності і загальний стаж, тарифний розряд, середній процент 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... виконання норм та інші дані.

Досліджувану виробничу операцію розчленовують на складові її елементи, тобто на окремі прийоми і невеликі технологічні комплекси прийомів, по яких будуть проводитися спостереження і заміри часу. Елементи операції записуються в реєстраційній 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... частині спостережного листа.

При розчленування операції на елементи для забезпечення точності замірів визначається границі, що відокремлюють їх один від 1-го. З цією метою встановлюють так звані фіксажні точки, під якими приймаються 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... чіткі зовнішні ознаки, що дають можливість робити висновок про початок і закінчення того чи іншого прийому операції. Наприклад, по відношенню до комплексу прийомів “взяти деталь, встановити і закріпити в патроні” фіксажною точкою, що 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... визначає початок цього прийому, буде слугувати момент дотику руки робітника до деталі, а фіксажною точкою, що визначає закінчення комплексу прийомів, буде служити момент відриву руки робітника від ключа, котрим проводилось закріплення деталі 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... у патроні верстату. Фіксажні точки кожного прийому записуються у відповідній графі спостережного листа. Якщо хронометраж проводиться по поточному часу, може вказуватися лише кінцева фіксажна точка відповідного елементу операції, оскільки вона одночасно визначає 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... початок наступного елементу.

Кількість замірів, яку необхідно провести при хронометражі, залежить від ряду факторів, в основному від типу виробництва і тривалості досліджуваної операції, окремих елементів. Чим операція коротша, тим більша 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... кількість спостережень необхідна для отримання достовірної тривалості окремих її елементів. В масовому виробництві потрібна більша кількість спостережень, ніж в серійному, так як дані про середню тривалість елементів операції повинні характеризуватися високою точністю. В практичній 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... боті необхідну кількість замірів можна визначити за таблицею 3.


Таблиця 3 – Кількість замірів при одному

хронометражному спостереженні.


Нрав роботи і степінь участі в ній робітника.

Тривалість елементу роботи, с

До 15.0

Від 15.0 до 60.0

Понад 60.0

Машинна

Машинно-ручна

Ручна

8-10

22-26

37-42

8-10

18-21

26-30

5-9

14-18

21-26На другому 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... етапі хронометражу проводяться спостереження і заміри тривалості окремих елементів досліджуваної операції двома методами: заміри (відліки) по поточному часу, тобто неперервним методом, – суцільний хронометраж; окремі заміри издержек часу – вибірковий хронометраж. Для запису 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... замірів слугує хронометражний лист або хронокарта.

Спосіб замірів по поточному часу полягає в тому, що в момент початку першого прийому (або комплексів прийомів) досліджуваної операції обидві стрілки двохстрілочного секундоміра пускаються в хід. В 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... момент закінчення кожного прийому (або їх комплексу) допоміжна стрілка зупиняється, по ній проводиться відлік часу, який описується в спостережному листі в стрічці відповідного елементу операцій в графі, що позначена буквою “П 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи...” (поточний час). Головно стрілка секундоміра продовжує вести безперервний відлік часу. Після запису показів допоміжної стрілки вона знову запускається в хід, ривком досягає ту, що йде, і вони разом продовжують відлік часу 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи.... В потрібний момент допоміжна стрілка знову зупиняється, спостерігач знімає показники часу, і так продовжується на протязі всього періоду спостереження, тобто до тих пір, поки не буде проведено необхідну кількість замірів (спостережень) по 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... всіх елементах операції, що вивчається. При такому методі замірів затрати часу на хронометруванні значно менші, ніж при проведенні окремих замірів.

При боті з однострілочним секундоміром зняття показів проводиться без зупинки стрілки 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи..., тобто на ходу, що вимагає навику і не забезпечує такої високої точності, як спостереження з допомогою двохстрілочного секундоміра.

Спосіб окремих замірів, або вибірковий, заключається в тому, що в момент початку прийому (або комплексу прийомів) операції 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... стрілка секундоміра запускається в хід. В момент закінчення прийому операції секундомір зупиняють, проводиться відлік часу за показами стрілки, і итог записується в спостережному листі в стрічці відповідного прийому операції в графі 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... “П”. Цей час показує тривалість замірюваного прийому (або комплексу прийомів) операції.

Після запису стрілка секундоміра повертається в вихіденьке положення. З початком наступного прийому досліджуваної операції спостерігач повторює всі дії в 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... тому ж порядку.

Цей спосіб менш зручний, так як спостерігач не має можливості зразу почати замір другого прийому операції, в кращому випадку він може почати замір третього прийому, тобто спостерігач витрачає в два-три рази 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... більше часу, ніж при неперервному методі. Тому спосіб окремих замірів издержек часу застосовується переважно в тих випадках, если необхідно визначити тривалість окремо вибраних прийомів операції.

По закінченню спостережень підходять до 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... третього етапу хронометрування – обробки отриманих даних, їх аналізу і складанню висновків. Обробка спостережень, якщо хронометраж проводився методом заміру по поточному часу, заключається перш за все у визначені тривалості окремих елементів операції 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи.... Тривалість кожного прийому розраховується вирахуванням із поточного часу, записаного проти даного елементу, поточного часу, зафіксованого проти суміжного попереднього етапу.

Тривалості по кожному елементу операції складають хронометражний ряд. Кількість рядів дорвейівнює кількості прийомів і 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... комплексів, на які розчленована досліджувана операція, а кількість замірів в хроноряді – числу спостережень. Застосовуючи спосіб окремих замірів часу, хронометражні ряди отримують зразу ж на другому етапі роботи. Потім проводять їх аналіз, тобто визначають 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... коливання в тривалостях, виявляють причини відхилень і виключають ті тривалості, які відмічені в спостережному листі як дефектні або якщо їх дефектність виявлена в процесі аналізу. Ступінь стійкості кожного хронометражного ряду характеризується 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... коефіцієнтом стійкості:

,

де Тмах,Тmin – найбільша і найменша тривалість прийому операції в ряді.

Нормативні коефіцієнти стійкості (таблиця 4) встановлені на основі багаторазових спостережень при різних типах виробництва. Цей коефіцієнт розраховується границею допустимого розсіювання замірів 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... хроноряду.


Таблиця 4 – Нормативні коефіцієнти стійкості.


Тип виробництва на даному робочому місці.

Тривалість елемента роботи, що вивчається.

Нормативний коефіцієнт стійкості хронометражного ряду при різних видах робіт.

Машин-на

Машин-но-ручна

При спос-тереженні за роботою 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... обладнання

Бота вручну.

Масове


До 10

Понад 10

1,2

1,1

1,5

1,2

1,5

1,3

2,0

1,5

Крупносерійне

До 10

Понад 10

1,2

1,1

1,6

1,3

1,8

1,5

2,3

1,7

Серійне

До 10

Понад 10

1,2

1,1

2,0

1,6

2,0

1,8

2,5

2,3

Мілкосерійне і одиничне, не залежить від тривалості.

1,2


2,0


2,5


3,0Тривалості всіх замірів ряду, визнаних придатними, сумуються і записуються у графу “Сума тривалостей”. Потім визначають 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... середню тривалість прийому як середню арифметичну, розділяючи суми тривалостей по всім замірам (спостереженням) ряду на число цих замірів, не рахуючи виключених. Знайдена середня арифметична приймається як нормальна тривалість даного прийому 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... або комплексу прийомів операції і записується в відповідну графу хронометражної карти.

Сума середніх тривалостей всіх прийомів операцій складає нормальну тривалість виконання операцій в цілому.


2.2.3. Фотохронометраж.

Фотохронометраж – це спосіб сумісного проведення фото- і 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... хронометричних спостережень, застосовується, як правило, в мілкосерійному і індивідуальному виробництві, на ботах, які часто повторюються на протязі місяця, року, але чергування прийомів має довільний нрав. В основному це стосується робіт, що виконуються 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... в добувних галузях – лісозаготівельній і т.п. В даному випадку фіксуються всі затрати робочого часу на протязі зміни, а в ході вивчення проводиться хронометраж окремих робіт з розчленуванням їх на елементи. Таке поєднання хронометражу 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... і фотографії робочого часу дозволяє встановити повторюваність окремих робіт, питому вагу підготовчих робіт в балансі робочого денька, використання робочого часу, структуру оперативного часу, найбільш ефективні прийоми праці. При фотохронометражі застосовуються 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... суцільні (неперервні) і вибіркові заміри. Об’єктом спостереження є бота 1-го робітника, бригади або робітника-багатоверстатника. Вимірювання робочого часу проводять різними приладами і пристроями, наприклад, секундомірами.

Найбільш точні і суб’єктивні результати 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... отримуються при використанні фото- і кінозйомки, а також оцилографічного запису.


^ 2.3. Способ моментних спостережень.

На ряді машинобудівних заходів і на підприємствах інших галузей промисловості вивчення издержек робочого часу проводиться способом моментних спостережень, який вигідно 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... відрізняється від способу безпосередніх замірів. Це простий статистичний спосіб отримання середніх даних про фактичне завантаження робітників і обладнання ділянок, цехів і підприємства в цілому, оснований на теорії ймовірності і передбачає 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... вибіркові спостереження. Він доцільний, если проводиться велика кількість спостережень – не менше за 10-20 об’єктами. Сущность способу полягає в заміні неперервної реєстрації тривалості издержек часу при безпосередніх замірах (звичайна фотографія) врахуванням кількості спостережуваних моментів, тобто 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... фіксацією не абсолютних издержек часу, а числа моментів (явищ, що відбуваються) издержек.

Для досягнення потрібної точності итогів спостережень завчасно встановлюється їх об’єм, тобто число моментів, яке необхідно зафіксувати. Число моментів 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... залежить від питомої ваги досліджуваних издержек, від заданої ймовірності, а також від допустимої відносної похибки спостережень. Воно визначається за формулами, виведеними на основі законів математичної статистики:де а – коефіцієнт, що залежить 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... від заданої ймовірності; К – питома вага досліджуваних категорій издержек робочого часу в загальних издержек за час спостережень; р – допустима відносна похибка спостережень.

При визначенні числа спостережень питома вага досліджуваних издержек К встановлюється 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... на основі даних проведених раніше спостережень в вигляді коефіцієнта. Допустима відносна похибка р залежить від степені потрібної точності: чим вища точність, тим менший процент допустимої похибки і тим більше число моментів необхідно зафіксувати. Допустима 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... відносна похибка залежить від питомої ваги досліджуваних издержек. Якщо останні незначні, похибку можна отримати без істотного зниження точності итогів спостереження.

Наприклад, якщо досліджувані затрати складають приблизно 80%, або К=0,8, р=5%, а=2 (при стабільності 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... виробництва), то кількість моментів, яку необхідно зафіксувати згідно формули:

, складе 200.

Перед початком спостережень на лицевій стороні спостережного листа записуються загальні відомості: назва цеху, ділянки, номер зміни, кількість спостережуваних робочих місць, дата, прізвище спостерігача 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи..., число спостережень, кількість обходів, час початку обходу, наводиться також перелік категорій издержек робочого часу роботи обладнання з їх умовними позначеннями – індексами. Потім встановлюється маршрут обходу, визначається його довжина і час 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи..., необхідні на один обхід; встановлюються фіксажні пт, тобто місця, де повинні фіксуватися моменти з допомогою індексів. Розроблений маршрут обходу, не повинен порушуватися. Необхідно також виконати намічене число обходів за визначений час. Якщо 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... в нашому прикладі вивчається двадцять виконавців, то число обходів буде рівне 10 (200:20=10). Після закінчення підготовчої роботи приступають до спостережень.

Моментні спостереження проводяться як періодичні обходи ділянок, де розміщені робочі місця виконавців, по встановленому 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... маршруту. Порівнявшись з робочим місцем, спостерігач визначає, чим зайняті робітник або обладнання в даний момент часу, і записує итог в лист спостережень, тобто відмічає кількість моментів издержек робочого часу або роботи 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... обладнання і перерв.

При графічному способі спостереження записуються у вигляді точок і ліній. Перші чотири помітки наносяться точками, що утворюють контур ( : : ), наступні – лініями по вертикалі, горизонталі і діагоналі (). Такий квадрат з діагоналями 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... складає 10 зафіксованих моментів. Отдалі викладений порядок нанесення поміток повторюється. При такому методі фіксації можна швидко підрахувати загальну кількість отриманих моментів.

В процесі обробки даних спостережень підраховують кількість моментів по кожному виду издержек робочого 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... часу і визначається процентний вираз кожної категорії издержек в загальній сумі отриманих моментів.

Потім визначається коефіцієнт корисної роботи всієї групи робітників (або обладнання) як відношення суми моментів (спостережень), що враховують підготовчо-заключну 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... боту ПЗ, оперативну боту ОЧ, обслуговування робочого місця Тех, Орг, час на відпочинок і особисті потреби ВОП до загальної кількості спостережень М:


.

Потім проводиться аналіз втрат робочого часу і їх обстоятельств, розробка міроприємств 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... по усуненню недоліків і покращенню організації праці в порядку, прийнятому індивідуальної і групової фотографії. Способ моментних спостережень має ряд переваг в порівнянні з груповою фотографією: не потрібно перевіряти час кожного спостереження з 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... тим, щоб він співпадав з попередньо наміченим інтервалом, а достатньо відмітити тільки початок кожного обходу; спрощується процес обробки отриманих даних; створюється можливість перервати процес спостереження, не знижуючи точності итогів, при 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... мозгові, що за визначений наперед час буде проведено необхідну кількість обходів; проводити спостереження інженерно-технічному персоналу в процесі виконання їх безпосередніх обов’язків.

За плодами моментних спостережень розробляються організаційно-технічні міроприємства, спрямовані на ліквідацію виявлених 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... недоліків в використанні робочого часу і часу роботи обладнання.


Розділ ІІІ. Проект заходів, спрямованих на усунення

непродуктивних издержек праці і витрат

робочого часу на промисловому підприємстві

(приклад –АТ “Ватра”).


3.1. Виявлення джерел росту 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... продуктивності праці в

итогі аналізу трудомісткості виготовлення

виробів.

Основою для проведення досліджень праці, а саме процесу її нормування служить так звана додаткова трудомісткість і матерікрасномісткість.

З точки зору дослідження праці розрізняють основну 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... і додаткову трудомісткість та матерікрасномісткість. Це по суті своїй теоретичне розділення в дійсності дозволяє визначити напрями досліджень, що мають за мету зниження непродуктивних издержек праці і втрат робочого часу, трудомісткості 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... і матерікрасномісткості, а завдяки цьому – досягнення росту продуктивності праці і покращення економічних итогів.

Основна трудомісткість – це трудомісткість, яка була б необхідною, якщо б ідеально сконструйований виріб вироблявся на верно підібраних машинах із 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... застосуванням найбільш досконалих способів праці і без втрат часу.


А


В

С


DОсновна

трудомісткість.


Додаткова трудомісткість:

конструкцією виробу;

способами виробництва.

Час витрат:

обстоятельств;

робітника 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи....


Набросок 1.

Додаткова трудомісткість – це додатковий робочий час, витрачений на виробництво виробу при неправильних організаційно-технічних умовах. Він виражається різницею між фактичною і основною трудомісткістю, а також витрат робочого часу є основною метою дослідження і 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... вдосконалення процесів праці.

Додаткову трудомісткість визначають:

 1. Некорректна конструкція виробів, тобто недостатня технологічність конструкції; недостатній степінь типізації виробу або його частин; невідповідні технічні умови на матеріали; надто високі вимоги, що висуваються 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... до якості продукції;

 2. Недосконалі методи виробництва, а саме –неправильний підбір або використання машин та інструментів; неправильні параметри технологічного процесу; невідповідний розподіл робочого процесу на операції, що приводять до зайвих маніпуляцій з предметами праці і до 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... зайвого руху виконавців; неправильне виконання робочих функцій, що приводить до зайвих рухів і зусиль робітника;

 3. Час , витрачений з організаційно-технічних обстоятельств, тобто велика різнорідність виготовлюваних підприємством виробів і пов’язані з цим 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... дрібні серії виготовлюваної продукції; зміни конструкції виробу в ході його виробництва; помилка планування виробництва і недогляд в боті транспорту, що викликають затримку в забезпеченні засобами виробництва і матеріалами; поганий технічний стан 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... або аварії машин і обладнання, обумовлені неплановим і недостатнім доглядом за ними і несвоєчасним ремонтом; нечітка бота відділу інструментального господарства, що приводить до простоїв на робочих місцях; невідповідні умови праці, що 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... викликають зниження продуктивності праці; недостатній рівень безпечності гігієни праці;

 4. Час витрачений з обстоятельств, що залежать від робітника, тобто запізнення, неявки на боту, необгрунтовані перерви, низька інтенсивність праці; недостатня якість праці, що приводить до 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... виникнення браку; недотримання правил техніки безпеки, що приводить до перерв в боті або непрацездатності.

Все перераховане вище визначає напрями дослідження праці, його об’єм і предмет, а також задачі вдосконалення процесів праці 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи....

Перелічені факти, які плохо впливають на трудомісткість в бік її зниження, і на виробничий процес в цілому, частково є нормованими. Розгляд з метою усунення непродуктивних її витрат вимагає по елементного аналізу, і 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи..., як итог, складається чітко визначені міроприємства по зниженню втрат. Входи по усуненню ненормованих издержек праці тісно пов’язані з попередніми і носять організаційний нрав.

В итогі проведеного аналізу в АТ “Ватра 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи...” нами виявлені непродуктивні втрати часу з таких обстоятельств:

 1. Введення нового і модернізація діючого обладнання;

 2. Зміна технології виробництва на деяких ділянках виробничої діяльності з впровадженням більш прогресивної технології;

 3. Покращення конструкції виробів;

 4. Відсутність 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... автоматизації процесів на етапі постачання робочого місця робітника необхідними заготовками, оснащенням і інструментами;

 5. Перебої в постачанні електроенергії з організаційно-технічних обстоятельств;

 6. Перебої в постачанні матеріалами з вини керівництва підприємства або транспортних організацій 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи...;

 7. Завищені норми часу на виготовлення продукції;

 8. Закінчення строчку дії тимчасових норм, встановлених на період освоєння нової продукції, техніки, технології і нових форм організації виробництва та праці;

 9. Невідповідна до нових технологій і техніки 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... кваліфікація працівників;

 10. Низька дисципліна праці на деяких етапах виробництва.

Усунення даних обстоятельств вимагає застосування гнучкої системи управління техніко-організаційним розвитком виробництва і критического ставлення до стану організації виробництва і менеджменту в АТ “Ватра”. Слід 2.2.2. Хронометраж - Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження І свої методи... звернути належну увагу на наступні етапи системи управління техніко-організаційним розвитком:
 • oldrussian.ru/t-anonyme-belge-de-navigation-arienne-sabena-european-court-reports-1976-p-455.html
 • oldrussian.ru/13th-floor-a-ghost-story-the-6.html
 • oldrussian.ru/bi-712o-kapita-selekta-psdh-lh-pilihan-2-sks-as1100-pengenalan-astronomi-wajib-2-sks.html
 • oldrussian.ru/budushee-energeticheskoj-sverhderzhavi-sbornik-statej-i-intervyu-2007g.html
 • oldrussian.ru/of-all-available-guild-of-american-luthiers-publications-23.html
 • oldrussian.ru/kontroln-pitannya-s-o-gnatush-kand-flosof-nauk-doc.html
 • oldrussian.ru/1-the-basic-mechanisms-at-work-globalisation-in-the-periphery-as-a-morgenthau-plan.html
 • oldrussian.ru/the-origin-of-the-term-style-and-stylistics.html
 • oldrussian.ru/predislovie-tisyacheletie-vokrug-kaspiya.html
 • oldrussian.ru/janes-air-launched-weapons-123.html
 • oldrussian.ru/menedzhment-stornka-32.html
 • oldrussian.ru/12-funkcii-i-klassifikaciya-rinka-shpargalka-po-mikroekonomike.html
 • oldrussian.ru/lvvskij-naconalnij-medichnij-unversitet-men-danila-galickogo-nformacjnij-paket.html
 • oldrussian.ru/82-radoekologchna-bezpeka-1-ekologchna-situacya-v-oblast.html
 • oldrussian.ru/thorzhevskij-do-rudenko-yud-hropko-pp-rudnick-op-zaharchenko-ro.html
 • oldrussian.ru/primary-and-secondary-documents-english-i-essentials-part-i-and-ii.html
 • oldrussian.ru/programa-temi-lekcjnogo-zanyattya-4.html
 • oldrussian.ru/inscribed-to-the-memory-of-16.html
 • oldrussian.ru/teaching-classic-literature.html
 • oldrussian.ru/82ocenka-proizvoditelnosti-logisticheskoj-sistemi-shpargalka-po-logistike.html