2.2. Класифікація цивільного процесуального представництва - Академія праці І соціальних відносин федерації професійних...^ 2.2. Класифікація цивільного процесуального представництва


Найбільш яскраво сутність цивільного процесуального представництва проявляються при його класифікації, адже за своєю правовою суттю воно є досить складним правовим явищем, науково-теоретичне дослідження якого вимагає розгляду окремих його видів.

Загалом, класифікація є підставою для належної систематизації та інкорпорації норм цивільного процесуального права, зокрема, і в сфері цивільного процесуального представництва. У свою чергу, належна теоретично-обґрунтована класифікація певних правових явищ сприяє більш ґрунтовному усвідомленню та визначенню їх особливостей, тобто становить основу для підвищення ефективності застосування норм відповідного інституту в практичній діяльності (правозастосуванні).

Аналізуючи проблему класифікації цивільного процесуального представництва: по-перше, слід виходити з кола учасників процесу, зважаючи на те, що вони виступають ініціаторами здійснення представницьких дій а, отже, і виникнення цивільного процесуального представництва; по-друге, із “комплексності” даної правової категорії, що уособлює у собі усі можливі правові зв’язки між представником та довірителем.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Третя група (стаття 27 ЦПК України) – особи, які приймають участь у розгляді справи (сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб, а також заявники та інші заінтересовані особи). Дані особи мають юридичну зацікавленість у результаті вирішення справи і в реалізації постановленого судом рішення. Проте їх зацікавленість є різною. Так, наприклад, сторони у позовному провадженні (позивач та відповідач), це особи спір між якими вирішується в суді, а їх заінтересованість у процесі є протилежною [116, С.4]. Так, позивач – це особа, яка звернулася до суду за захистом свого порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. При цьому, незважаючи на те, що в передбачених законом випадках справа може бути порушена не лише позивачем на захист його прав, але й прокурором, органами державного управління та місцевого самоврядування, профспілками, підприємствами, установами, організаціями, їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями, громадянином, позивачем завжди є громадянин або юридична особа, на захист прав яких порушено цивільну справу [117, С.258]. Матеріально-правова заінтересованість позивача полягає в отриманні ним того блага, яке йому принесе судове рішення, а процесуальною зацікавленістю виступає отримання рішення суду про задоволення його вимог, тобто про задоволення позову.

Цивільне процесуальне законодавство надає сторонам досить широкий спектр прав, які поділяють на загальні – права для позивача та для відповідача, та спеціальні – передбачені лише для позивача або лише для відповідача [118, С. 26]. Так, позивач, крім загальних процесуальних прав передбачених статтею 28 ЦПК України має право: змінити предмет або підставу позову, збільшити або зменшити позовні вимоги, відмовитися від позову.

В свою чергу, відповідач – це особа, яка, на думку позивача, повинна нести певні зобов'язання або утриматися від їх виконання. Матеріально-правовою заінтересованістю відповідача у процесі слід вважати отримання судового рішення про відсутність у останнього будь-яких зобов'язань перед позивачем та про відмову у позові. Спеціальним правом відповідача у цивільному процесі є право визнати позов повністю або частково, а також звернутися із відповідачем із зустрічним позовом.

У справах окремого провадження сторонами виступають заявник та заінтересована особа, однак у контексті даного дослідження, варто вказана, що заявник – це особа, в інтересах якої в суді порушується справа про встановлення певних обставин або правового статусу громадянина, необхідних для реалізації нею особистих і майнових прав, без судового підтвердження яких він позбавлений можливості здійснити ці права [119, С.43]. До характерних рис заявника в справах окремого провадження, на думку С.Я. Фурси, варто віднести: необхідність судового підтвердження обставин, без яких заявник позбавлений можливості здійснити свої права; порушення справи для захисту його охоронюваних законом інтересів, якщо відсутній спір про право; його особиста процесуальна та матеріально-правова заінтересованість у справі, яка проявляється як у поширенні на нього всіх правових наслідків судового рішення, що набрало чинності, так і в обов’язковому правовому зв’язку встановлюваного судом факту з охоронюваним законом інтересом заявника та його правом; покладання на заявника судових витрат [119, С.44].

Разом із заявником, як вже зазначалося, у справах окремого провадження беруть участь і заінтересовані особи. Виходячи з природи окремого провадження та із змісту деяких норм, що врегульовують процесуальний порядок розгляду цих справ, можна вважати, що цивільною процесуальною правосуб’єктністю заінтересованих осіб будуть наділятись: особи, взаємовідносини яких із заявником залежать від мети факту, що підлягає встановленню; організації та установи, в котрих заявник реалізуватиме рішення про встановлення юридичного факту, тобто в яких будуть здійснені права осіб, що виникли внаслідок судового встановлення юридичного факту; організації та установи, які згідно із законом мали б засвідчити той чи інший юридичний факт, але з тих чи інших причин своєчасно цього не зробили і така можливість вже втрачена [119,С.45]. Отже, заінтересовані особи у справах окремого провадження вступають у вже розпочатий процес з метою захисту своїх інтересів або інтересів держави з власної ініціативи або притягуються до участі судом.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Хоча й вищезазначені критерії класифікації, є цілком очевидні, проте, на нашу думку, вони не враховують всього можливого комплексу видів цивільного процесуального представництва. У зв’язку з цим, предметного аналізу потребують позиції вчених щодо виділення окремих видів цивільного процесуального представництва. Тим більше, що у науці цивільного процесуального права не має єдиного підходу до критеріїв класифікації, принципів поділу цивільного процесуального представництва на окремі види. Варто вказати, що основні підходи до виділення окремих видів цивільного представництва були сформульовані радянською доктриною цивільного процесуального права і зводяться до наступного. По-перше, І.М.Ільінська та Л.Ф.Лесницька, запропонували класифікацію процесуального представництва за підставами виникнення на такі види як:

По-друге, дещо наближену до зазначеної, пропонує класифікацію Д.М.Чечот, на думку якого у системі процесуального представництва можна виділити:

По-третє, більш поверхову класифікацію цивільного представництва запропонувала Л.Ковтун, яка визначає два основні його види:

Реалізація даними особами права на судовий захист передбачає і відповідно до ст. 41 ЦПК України положення про те, що судді, слідчі, прокурори не можуть бути представниками в суді, крім випадків в, коли вони діють як представники відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні представники. Така норма, має принципове значення, з точки зору, правильного та об’єктивного рішення по справі. Можливість участі зазначених посадових осіб, як законних представників, є цілком справедливою.

На практиці нерідко зустрічають випадки, коли спадщина ніким не прийнята. У цьому разі призначається опікун, який здійснює охорону та правління спадковим майном. Проте, якщо суд визначить участь спадкоємця обов’язковою, опікун буде приймати участь у процесі в якості законного представника.

Таким чином, виходячи з зазначеного, можна дійти висновку, що обов’язкове представництво або необхідне представництво, у тому числі, що провадиться опікунами, піклувальниками чи батьками, слід називати законним представництвом, оскільки воно ґрунтується на законі, а для певних категорій осіб є єдиним можливим способом здійснення конституційного права на судовий захист.

У зазначеному контексті, окремої уваги заслуговує вже згадувана стаття 39 ЦПК України, згідно якої, по-перше, права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом; по-друге, права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом, разом з тим, суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена; по-третє, права, свободи та інтереси особи, яка визнана безвісно відсутньою, захищає опікун, призначений для опіки над її майном; по-четверте, права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла або оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, захищає виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони спадкового майна; по-п’яте законні представники можуть доручати ведення справи в суді іншим особам.

Разом з тим, варто вказати, що не зважаючи на певні позитивні аспекти такої редакції, вона не враховує цілої низки положень Основного Закону України, якими передбачається здійснення представницьких дій органами прокуратури, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та органами місцевого самоврядування. Так, згідно статті 121 Конституції України прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Статтею 101 Основного Закону передбачено, що парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Також варто вказати, що згідно ст.140 Основного Закону України місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Таким чином, виконання органами прокуратури, Уповноваженим Верховної Ради з прав людини та органами місцевого самоврядування представницьких функцій є однією із правових підвалин їх конституційно-правового статусу.

Більш чітко, хоча і не зовсім однозначно ці питання регламентувалися нормами ст.ст.121,122 ЦПК України (1963 року). Ними передбачено, по-перше, що випадках, передбачених законом, прокурор, органи державної влади та місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до суду із заявами на захист прав і свобод інших осіб; по-друге, прокурор, органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом до участі у справі або вступати в справу за своєю ініціативою для надання висновків з метою здійснення покладених на них обов'язків; по-третє, участь прокурора, зазначених органів у процесі для надання висновків у справі є обов'язковою у випадках, передбачених законом, або коли суд визнає це за необхідне; по-четверте, зазначені органи та інші особи, що порушують справу в суді в інтересах інших осіб, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторони, за винятком права на укладення мирової угоди, проте, відмова від поданої заяви або зміна заявлених ними вимог не позбавляє особу, на захист прав та свобод якої подано заяву, права вимагати від суду розгляду справи для вирішення вимоги у первісному обсязі. Зазначені норми, у повній мірі не відповідають нормам та принципам, які задекларовані у Основному Законі України.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Аналіз представленої статті дає підстави для висновку, що запропонованій у цій норми здебільшого мають відсилочний характер, а, відтак, можливість органами прокуратури не в імперативному порядку захищати права людини, а за їх розсудом. Це підтверджується тією нормою, що «прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення і може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом».

Слід зазначити, що органи прокуратури здійснюють свою діяльність у разі вчинення правопорушень чи з метою їх попередження, а також вони представляють інтереси громадян або держави у властивих лише для них процесуальних формах [139, С. 144]. Таким чином, діяльність прокурора в цивільному судочинстві відбувається в конкретних процесуальних формах (ч.3 ст. 36-1 ЗУ “Про прокуратуру”). Процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі – це закріплена в процесуальному законі можливість впливу на його діяльності на розвиток цивільного судочинства – на порушення цивільної справи в суді чи вступ у вже розпочатий іншими особами судовий процес у справі. Перша форма – звернення до суду з позовами і заявами щодо захисту прав, свобод чи інтересів осіб, держави чи суспільних інтересів та участь у цих справах. Друга форма – здійснення представництва інтересів громадян або держави в порядку, встановленому законом, тобто коли участь визначається обов’язковою як за його зверненням, так і за зверненням до суду інших осіб.

З огляду на зазначене, незважаючи на усі позитивні аспекти змісту цивільного процесуального представництва особи органами прокуратури, варто було б на законодавчому рівні більш чітко конкретизувати усі випадки участі прокурора як процесуального представника у цивільному процесі, передусім інвалідів та інших соціально незахищених категорій громадян. Закон також має регламентувати межі взаємодії особи та органів прокуратури, як її цивільного процесуального представника. При цьому органи прокуратури мають нести юридичну відповідальність за невмотивовану відмову особі виступати у якості процесуального представника.

Цивільний процесуальний статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини випливає із особливостей його правового становища. Правове регулювання діяльності Уповноваженого з прав людини здійснюється Законом України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” [140], відповідно до якого його головним призначенням є забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Особливу роль у контексті представницьких функцій у цивільному процесі здійснюють також органи державної влади та місцевого самоврядування. Як відзначається у юридичній літературі, „підставою участі цих суб’єктів у цивільному процесі є захист прав та інтересів інших осіб, що пов'язується з активним втручанням держави у приватноправові відносини” [145, С.14]. Спеціальним нормативним актом, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування є Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” [146], згідно статті 4 якого, одним із основних принципів місцевого самоврядування є судовий захист прав місцевого самоврядування. Якщо розглядати даний принцип, через призму інституту цивільного представництва, то можна стверджувати, що в даному разі мова йде про представництво органами місцевого самоврядування інтересів певної територіальної громади. Така позиція підкріплюється положенням статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, що наділяє виконавчі органи сільських, селищних, міських рад правом на внесення подань до судових органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад і їх виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень. Крім цього органи місцевого самоврядування, наділяються правом на звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Таким чином, виконавчий орган місцевого самоврядування може здійснювати цивільне представництво не тільки в інтересах територіальної громади а й в інтересах органів та посадових осіб місцевого самоврядування. При цьому, таке представництво носить законний характер – тобто виключає можливість його здійснення на договірній основі. В той же час на відміну від прокурорського представництва, органи місцевого самоврядування наділяються правом здійснювати представницькі функції значно меншого кола осіб (територіальна громада та посадові особи органів місцевого самоврядування). Щодо обсягів представницьких функції органів місцевого самоврядування, прокуратури та державних органів, у цивільному процесі то вони обмежуються представництвом інтересів третіх осіб.

Таким чином, з огляду на зазначене, можна дійти висновку, що важливу роль у здійсненні цивільного процесуального представництва належить органам прокуратури, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини та органам місцевого самоврядування. Проте така роль здебільшого залишається декларативною, позаяк норми чинного ЦПК не містять чітких підстав участі вказаних органів у цивільному процесуальному представництві. У цьому, до речі, прослідковується певна непослідовність законодавця у відстоюванні прав та свобод особи як найвищої соціальної цінності у нашій державі.

Сьогодні, коли досить гостро стоїть проблема захисту цивільних прав та інтересів громадян, особливо інвалідів та інших соціально-незахищених категорій, було б доцільно посилити роль органів прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, органів місцевого самоврядування у здійсненні цивільного процесуального представництва шляхом законодавчої деталізації повноважень цих інституцій, окреслення їх взаємодії з особою. Також, це має супроводжуватись запровадженням публічних звітів цих органів перед парламентом, суспільством у спосіб визначений законом, а також через посилення їх відповідальності за невмотивовані відмови у здійсненні процесуального представництва.

На відміну від законного цивільного процесуального представництва договірне представництво – найбільш розповсюджений вид представництва фізичних осіб. За своєю суттю, договірне представництво має місце у всіх випадках, коли у якості сторін та третіх осіб виступають громадяни. Воно виникає лише в результаті взаємного погодження сторін та третіх осіб та оформленні відповідних документів.

Сучасна доктрина договірного цивільного процесуального представництва зумовлена тим, що сторона, третя особа, особа, яка відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб, а також заявники та інші заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або через представника шляхом укладення договору. При цьому особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. Таке положення стосується, як цивільного представництва фізичних так і юридичних осіб. Так, представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді. Слід підкреслити, що одна й та сама особа не може бути одночасно представником іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору або беруть участь у справі на другій стороні. Таким чином можна констатувати, що ЦПК України встановлює більш чіткі вимоги до договірного представництва в суді.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Враховуючи зазначене, необхідно вказати, що умови, підстави, способи та правові механізми законного цивільного процесуального представництва мають здійснюватись на основі виключно норм ЦПК України. Це дозволить систематизувати усі правові норми щодо даного виду цивільного процесуального представництва, зробити його більш еластичним, з точки зору, доступності та зручності у застосуванні.

Договірне цивільне процесуальне представництво – це самостійний вид цивільного процесуального представництва, що ґрунтується на підставі взаємного волевиявлення щодо обсягу повноважень, прав, меж дії процесуального представника у цивільному процесі щодо захисту цивільних прав та інтересів особи.

Однак, на нашу думку, з метою побудови ефективної моделі реалізації права кожної особи на судовий захист та у період становлення в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки виникає необхідність вироблення оптимальних меж дії законного та договірного процесуального представництва. Виділення окремих видів цивільного процесуального представництва можливе з урахуванням відповідних критерій класифікації, а саме: специфічні підстави виникнення цивільного процесуального представництва; цивільний процесуальний статус учасника – ініціатора цивільного процесуального представництва; цивільний процесуальний статус осіб, які здійснюють функції процесуального представника. Відповідно існування різноманітних критеріїв для класифікації цивільного процесуального представництва дає можливість з’ясувати окремі підстави його виникнення.


2.3. Підстави виникнення цивільного процесуального представництва


У контексті здійснюваного дослідження особливого значення набуває питання щодо встановлення чіткої процедури виникнення цивільного процесуального представництва і, зокрема, його підстав.

Варто відзначити, що згідно статті 237 ЦК України представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. У юридичній літературі, зазначається, що передумовами виникнення процесуального представництва слід вважати ті обставини, без яких не можлива наявність зазначеного інституту цивільного процесу. На думку А.Я.Розенберга, існує дві основні умови участі представника у процесі, зокрема, якщо довіритель має статус суб’єкта даного права, а отже довірителем може виступати лише учасник процесу, який визнаний законом суб’єктом цивільного процесуального права; якщо характер суб’єктивних прав та обов’язків передбачає можливість їх здійснення іншим суб’єктом [49, С.4-9].

Що стосується першої передумови, то довіритель повинен мати статус суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин, оскільки існування процесуального представництва поза межами цивільного процесу неможливе. Відповідно до другої передумови виникнення цивільного процесуального представництва, що встановлює здатність вступити у правовідносини через представника, означає здатність брати участь у справі за допомогою представника. Зазначена здатність можлива не для всіх суб’єктів цивільного процесу, оскільки деякі суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин свої права та обов’язки повинні здійснювати лише особисто, тобто необхідною умовою є їх особиста участь процесі. Так, прокурор, судовий виконавець, спеціалісти, експерти, секретар судового засідання, судовий розпорядник, перекладач повинні особисто здійснювати процесуальні дії, тобто їх участь у процесі через представника неможлива. Такі суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин можуть приймати участь у процесі лише особисто, оскільки їх участь у процесі обумовлена, в першу чергу, здійсненням останніми своїх процесуальних функцій шляхом реалізації своїх посадових чи службових обов’язків, які виконують відповідні посадові особи органів прокуратури та суду.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Процесуальне представництво, на нашу думку, виступає самостійним інститутом цивільного процесуального права, який виникає на основі цивільно-правових і процесуальних норм, що регулюють відносини між представником і довірителем, а також між представником і судом. Д.М.Чечота писав, що підставою для виникнення процесуального представництва слід вважати юридичні факти, відповідно до яких одна особа виступає представником іншої особи [45, С. 129].

5. Відносини підпорядкування, що виникають між вищестоящими і нижчестоящими організаціями. Наприклад, дочірнє підприємство “А” звернулося до гр. П. з регресним позовом про відшкодування шкоди. У даній справі інтереси позивача представляв юрисконсульт головного підприємства на підставі виданої йому довіреності [154]. Варто вказати, що при здійсненні представництва вищестоящими органами нижчестоящих органів передумовою виникнення представництва є факт входження підприємства, установи, організації до даної системи та волевиявлення представника вищестоящого органу. Розвиток ринкових відносин та визнання факту самостійності суб’єктів господарювання, їх майнової та організаційної самостійності, призводять до втрати цією ознакою свого значення. Проте, відносини підпорядкування, ще використовуються для регулювання діяльності державних установ і організацій та діяльності унітарних державних та казенних підприємств, що розвиваються.

6. Рішення судового органу. Слід відзначити, що у разі, якщо невідоме місце знаходження відповідача або боржника, передумовою виникнення представництва витупає призначення судом офіційного представника, який діє в інтересах та від імені відсутнього. Повноваження офіційного представника підтверджується копією ухвали суду щодо призначення даної особи офіційним представником по конкретній справі [155,С. 148].

Слід зауважити, що досить важливе значення мають і факти, що тягнуть припинення правовідносин із цивільним процесуальним представником. Оскільки процесуальне представництво припиняється з моменту, коли зникають підстави його виникнення [42,С.112]. Так, припинення матеріально-правових відносин між процесуальним представником та довірителем, а також процесуально-правових відносин між процесуальним представником та судом можуть бути в наслідок: розірвання договору між процесуальним представником та довірителем з ініціативи кожного з них; позбавлення батьківських прав, визнання усиновлення недійсним, скасування усиновлення, звільнення опікунів та піклувальників від виконання своїх обов’язків; припинення опіки чи піклування; припинення членства довірителя в тій або іншій громадській організації; смерть довірителя чи процесуального представника; припинення дії довіреності; винесення та вступ у законну силу рішення суду щодо закриття провадження по справі; винесення ухвали, щодо залишення позову без розгляду; припинення співучасті між позивачами чи відповідачами та ін.

В свою чергу, В.Ф.Усенко, Л.А.Гарбовський, Д.І. Минюк підставами виникнення процесуального представництва вважають:

 1. волевиявлення сторін (договір доручення, трудовий договір, контракт)

 2. походження дітей від певних осіб

 3. адміністративний акт (рішення про призначення опікуна, піклувальника)

 4. відносини громадських організацій зі своїми членами [99, С. 19].

Аналіз вищезазначеного, дає підстави зробити висновок, що основними передумовами для виникнення цивільного процесуального представництва в сучасних умовах виступають:

 1. Наявність матеріальної та процесуальної норми права. Сукупність матеріальних та процесуальних норми права створюють базу для правового регулювання відносин, що виникають під час здійснення процесуального представництва. Норма процесуального та матеріального права як передумова виникнення цивільного процесуального представництва означає наявність сукупності норм, відповідно до яких участь у процесі цивільного процесуального представника обумовлюється наявністю або відсутністю певних обставин [156, С.423]. Саме тісний зв’язок між правовими нормами інституту цивільного процесуального представництва та інституту складу суду інших спеціальних інститутів утворюють єдиний регулятор правовідносин де одним з учасників виступає цивільний процесуальний представник.

 2. Довіритель (особа, право та охоронювані законом інтереси якої представляють) повинен мати статус суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин, котрий надає можливість здійснювати іншою особою (процесуальним представником) його суб’єктивні права та обов’язки. Серед суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин лише сторони (позивач та відповідач), третя особа, яка відповідно до закону захищає права, свободи чи законні інтереси інших осіб (не залежно від їх виду), заявники та інші заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть здійснювати свої процесуальні права та обов’язки через цивільного процесуального представника.

 3. Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Разом з тим, комплексний аналіз процесуального представництва у цивільному процесі України, призвів до необхідності визначити окремі правові особливості способів реалізації цивільного процесуального представництва у кримінальному та господарському процесах.

^ 2.4. Порівняльний аналіз способів реалізації цивільного процесуального представництва.


Необхідність відстоювання цивільних прав, що виникають у процесі розгляду кримінальних та господарських справ, зумовлює специфічні риси реалізації процесуального представництва в цих судових процесах. Така специфічність способів реалізації процесуального представництва, полягає в особливих процесуальних моментах того чи іншого виду судочинства, що визначені законодавством України.

Аналіз положень актів процесуального законодавства, доводить, що у випадках наявності майнової шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, цивільний позов подається до суду, який розглядає відповідну кримінальну справу. За таких умов до учасників кримінального процесу відносять і цивільного позивача та цивільного відповідача. Наприклад, при розгляді кримінальної справи по звинуваченню громадянина І. в розкраданні державного майна, медичний інститут заявив позов про відшкодування збитків у сумі 11200 грн. [157] У даному випадку суд повинен не тільки вирішити кримінальну справу, а й вирішити спір про цивільне право. Отже, цивільний позивач та цивільний відповідач відстоюють у кримінальному процесі саме свої майнові інтереси та входять до кола учасників кримінального процесу.

Загалом, суб’єктами кримінального процесу виступають особи, які вступають у кримінальні процесуальні правовідносини у зв’язку із подією злочину, чиї права, повноваження та обов’язки регламентуються чинним законодавством [158, С.190]. Крім того, у юридичній літературі до основних ознак суб’єктів кримінального процесу, відносять наявність правоздатності, дієздатності, а також правовідносин між ними і державними органами, що володіють відповідними повноваженнями [159, С.17].

Варто вказати, що цивільним позивачем або цивільним відповідачем можуть виступати, як фізичні так і юридичні особи. Стаття 50 КПК України регламентує процесуальні права і обов'язки цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному процесі, згідно з її положеннями, вони мають право подавати докази, заявляти клопотання, знайомитися з матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства, подавати скарги на дії особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, суду, заперечувати проти позову та давати пояснення тощо.

Правовий статус цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному процесі аналогічний їх статусу у цивільному процесі. Проте, поняття цивільного позивача та цивільного відповідача у кримінальному процесі дещо відрізняється від їх поняття у цивільному процесі, оскільки юридичним фактом, що зумовлює виникнення кримінальних процесуальних правовідносин з їх участю є скоєння злочину. Так, цивільний позивач у кримінальному процесі це фізична або юридична особа, якій злочином нанесені матеріальні збитки і яка пред’явила вимоги, щодо їх відшкодування. У свою чергу, цивільний відповідач у кримінальному процесі це особа, яка відповідно до чинного законодавства зобов’язана відшкодувати шкоду, спричинену злочинними діями обвинуваченого [160, С.76].

 1. Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

 2. підприємств та організацій, які звертаються до господарського суду за захистом прав та законних інтересів;

 3. державних та інших органів, які звертаються до суду у випадках визначених законодавчими актами України;

 4. прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарського суду в інтересах держави;

 5. рахункової палати, яка звертається до господарського суду в інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України.

За своїм правовим статусом учасники господарського процесу – це ті суб'єкти, дії яких можуть сприяти правильному та швидкому розгляду справи, захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання [168, С. 46; 169, С. 146]. Цивільне процесуальне представництво зумовлено правовим статусом учасників господарського процесу. Учасники господарського процесу мають юридичну зацікавленість у справі, вони наділені правом впливати на хід господарського процесу, їх інтерес у процесі може бути направлений, як на захист власних прав та охоронюваних законом інтересів, так і на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб у передбачених законом випадках. Їх правовий статус зумовлений певним колом прав та обов'язків, які вони отримують. І саме, ця обставина, обумовлює статус цивільного процесуального представника, позаяк він має забезпечити реалізацію або захист прав та законних інтересів сторони господарського процесу. При цьому, роль та правова значимість цивільного процесуального представника, при здійсненні господарського судочинства, зумовлена необхідністю гарантування належного захисту прав та законних інтересів, насамперед, господарюючих суб'єктів, яким відповідно до ст. 55 ГК України, визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків передбачених законодавством [170, С. 36-37; 171, С.26].

Враховуючи правовий статус всіх учасників господарського процесу їх можна класифікувати на три основні групи: господарський суд; особи, які приймають участь у справі – сторони, треті особи, прокурор, державні органи; особи, які сприяють здійсненню правосуддя по господарських справам – свідки, експерти, перекладачі, представники [171, С. 101; 172 С. 45].

Має сенс вказати, що вченими висловлюються і інші підходи до класифікації учасників господарського процесу, де розрізнюють лише дві групи:

При цьому, необхідно вказати, що правовий статус процесуального представника у господарському процесі, залежить від окремих його видів [173, С.102]. Тому варто зупинитись на питанні класифікації представництва.

Залежно від характеру взаємовідносин між довірителем та представником розрізняють два види представництва: договірне представництво; громадське представництво [174, С.58]. В.В.Пиляєва поділяє представництво на чотири основні види:

 1. законне, оскільки для його виникнення не потрібне погодження довірителя, оскільки повноваження представника встановлює закон;

 2. добровільне, яке виникає лише при наявності волевиявлення довірителя;

 3. договірне, з огляду на те, що в його основі лежать договірні відносини між представником та довірителем;

 4. громадське, оскільки в його основі лежить членство довірителя у відповідній організації [175, С.55].

Враховуючи специфіку господарських спорів та осіб, права та охоронювані законом інтереси яких представляють, процесуальне представництво можна класифікувати на два основні види: процесуальне представництво фізичних осіб, що може носити законний, договірний, добровільний, громадський характер; процесуальне представництво юридичних осіб, яке також може носити законний, договірний, добровільний, громадський характер.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Таким чином, цивільне процесуальне представництво у господарському процесі це діяльність представника, що здійснюється ним від імені довірителя з метою досягти найбільш сприятливого результату, а також для надання кваліфікованої юридичної допомоги у здійсненні прав довірителем, з метою попередження порушення прав у процесі і сприяння господарському судові у здійсненні правосуддя по господарським справам. В свою чергу, представник це особа, яка діє у межах наданих йому повноважень довірителем із зазначеними вище цілями у господарському процесі.

Теоретико-правове дослідження дозволяє зробити висновок, що цивільне процесуальне представництво у господарському процесі характеризується наступними ознаками:

Таким чином, цивільне процесуальне представництво у господарському процесі передбачає можливість виникнення двох типів процесуальних правовідносин: по-перше, учасник господарського процесу – представник: дані відносини регулюються нормами матеріального права (господарського цивільного, трудового), і мають матеріально-правовий характер; по-друге, представник – господарський суд: дані відносини врегульовані нормами господарського процесуального права та мають процесуальний характер.

Виходячи із підстав виникнення, цивільне процесуальне представництво у господарському процесі можна класифікувати наступним чином.

1. Законне – виникає у разі наявності конкретних юридичних фактів та прямої вказівки закону. У залежності від юридичних фактів розрізнюють такі види представництва:

1.1. представництво фізичних осіб у наслідок факту батьківських відносин;

1.2. представництво на основі адміністративного акту;

  1. представництво юридичної особи на основі прямої вказівки спеціального законодавства. Наприклад, законне представництво виникає по відношенню до підприємств, що ліквідуються;

 1. Добровільне (договірне) – виникає лише за ініціативою громадянина чи юридичної особи, а також при умові, що представник погоджується захищати їх правова та охоронювані законом інтереси в суді.

 2. Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

3.Основними критеріями класифікації цивільного процесуального представництва можна виділити наступні:

На основі вищезазначеного можна окреслити коло окремих видів цивільного –процесуального представництва.

По-перше, за специфічними підставами виникнення: офіційне (законне), тобто те, що ґрунтується на актах цивільного процесуального законодавства; договірне, тобто те, що ґрунтується на цивільно-правовій угоді між довірителем та процесуальним представником.

По-друге, за цивільно-процесуальним статусом учасників – ініціаторів цивільного процесуального представництва: представництво сторін (мається на увазі процесуальне представництва позивача та відповідача, заявників та інших заінтересованих осіб в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення); представництво третіх осіб (незалежно від їх виду, а саме, представництво третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору та третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору); представництво трудових колективів.

По-третє, за цивільно-процесуальним статусом процесуальних представників: представництво адвокатами та фахівцями у галузі права; представництво співучасниками; представництво батьками, піклувальниками, опікунами; представництво працівниками підприємств, установ, організацій; представництво, представництво органами прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, органів державної влади та місцевого самоврядування та іншими особами, які допущені судом для цих цілей по конкретній справі.

4. Законне цивільне процесуальне представництво – це самостійний вид цивільного процесуального представництва, який ґрунтується, виключно на нормах закону, який визначає умови, підстави та цивільно-процесуальні механізми участі цивільного процесуального представника у забезпеченні та захисті цивільних прав особи.

У здійсненні законного цивільного процесуального представництва особлива роль належить спеціально створеним у державі інституціям – основне призначення яких здійснення процесуального представництва і, у зв'язку з цим, захисту прав та інтересів особи. До таких органів можна віднести органи прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Договірне цивільне процесуальне представництво – це самостійний вид цивільного процесуального представництва, що ґрунтується на підставі взаємного волевиявлення щодо обсягу повноважень, прав, меж дії процесуального представника у цивільному процесі щодо захисту цивільних прав та інтересів особи.

. Підставами виникнення цивільного процесуального представництва є система суб’єктів, норм права та юридичних фактів, з якими законодавець пов’язує можливість участі представника у цивільному процесі.

До основних підстав виникнення цивільного процесуального представництва можна віднести:

5.1.Наявність матеріальної та процесуальної норми права, наявність яких надає можливість брати участь представнику у цивільну процесі, окреслити його правове становище, межі поведінки тощо.

5.2. Наявність представника та довірителя, які мають повноваження, по-перше, доручати ведення справ довірителю у суді а також провадити інші процесуальні дії; по-друге, професійне та кваліфіковане здійснення представництва.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Цивільне процесуальне представництво у господарському процесі можна визначити, як систему правових відносин між учасниками господарського процесу та уповноваженими ними представниками відповідно до договору, за якими уповноважені представники від їх імені провадять реалізацію та захист закріплених за ними господарських прав та інтересів. Теоретико-правове дослідження позицій та підходів вироблених правовою доктриною, практикою реалізації повноважень процесуального представника у господарському процесі дозволяє вказати, що інститут цивільного процесуального представництва у господарському процесі характеризується наступними особливостями. По-перше, цивільне процесуальне представництво, здійснюється від імені та в інтересах учасників господарського процесу. По-друге, за своїм змістом повноваження цивільного процесуального представника у господарському процесі визначаються обсягом процесуальної правосуб'єктності учасника, якого він представляє і є похідним від останнього та визначається відповідно до договору або закону По-третє, цивільне процесуальне представництво спрямоване на забезпечення ефективної та кваліфікованої реалізації та захисту господарських прав та інтересів господарюючих суб'єктів. По-четверте, простежується саме субсидіарний підхід щодо застосування процесуального представництва у господарському процесі норм цивільного процесуального законодавства. По-п'яте, адекватність дій цивільного процесуального представника господарським інтересам учасників господарського процесу, права якого він представляє. По-шосте, відсутністю чітких вимог до рівня правової кваліфікації цивільного процесуального представника у господарському процесі. По-сьоме, як правило договірним характером відносин між учасником господарського процесу та його цивільним процесуальним представником.

 • oldrussian.ru/0271-pavement-base-and-subbase-5general-specification-of-work-to-be-done-and-materials-to-be-used-in-the-building-of-the.html
 • oldrussian.ru/tone-function-4agreeingdisagreeing-and-uncertainty-developing-useful-intonation-skills.html
 • oldrussian.ru/anatolij-ivanov-vechnij-zov-citata-nacii-i-ideologii-poziciya-russkogo-socialista.html
 • oldrussian.ru/murphy-todd-robert-a-a-1-sport-fishing-charter-association.html
 • oldrussian.ru/academic-information-20.html
 • oldrussian.ru/vpliv-fnansovo-ekonomchno-krizi-na-rozvitok-svtovogo-rinku-telekomunkacj.html
 • oldrussian.ru/dalba-starptautiskajos-projektos-latvijas-republikas.html
 • oldrussian.ru/creating-an-image-edition-of-historical-material-asia-official-british-documents-194565.html
 • oldrussian.ru/2historique-entre-lgende-et-ralit-sommaire.html
 • oldrussian.ru/session-4-chair-dr-peter-gerling-the-association-for-the-study-of-peak-oil.html
 • oldrussian.ru/lderska-stornka.html
 • oldrussian.ru/prostoj-uroven-posvyasheniya-i-posvyashennie-v-tibete.html
 • oldrussian.ru/rozdl-3ohorona-raconalne-vikoristannya-vodnih-resursv-stornka-6.html
 • oldrussian.ru/zanyattya-10-kontrolna-robota-doneck-2008.html
 • oldrussian.ru/cirfa-g-o-c-71-yuridichna-deontologya-navch-posb-dlya-distancjnogo-navchannyaza-red-n-klimenko-stornka-11.html
 • oldrussian.ru/vi-unikalni-formuli-deneg.html
 • oldrussian.ru/willmott-keith-richard-and-jason-piers-wilton-hall-an-annotated-bibliography-of-the-neotropical-butterflies.html
 • oldrussian.ru/thank-you-for-putting-up-with-this-some-draft-chapters-from-a-book-manuscript-to-be-published-19.html
 • oldrussian.ru/predislovie-kak-zyuganov-ne-stal-prezidentom.html
 • oldrussian.ru/6-sensornoe-razvitie-igri-i-zanyatiya-s-osobim-rebenkom-rukovodstvo-dlya-roditelej.html