2. Добування електричної енергії з інших видів енергії


Лекція №4. Електричне коло.


1. Елементи та схеми електричних кіл.

2. Добування електричної енергії з інших видів енергії.

3. Перетворення електричної енергії в інші види енергії.


Література: 1. Ф.Є.Євдокимов. Теоретичні основи електротехніки.

Київ -Донецьк “ Вища 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії школа.” 1983р. стр. 36-48.

2. В.С. Попов. Теоретична електротехніка. Москва Енергія” 1975р. стр. 30-51.


1) Електричне коло — це сукупність пристроїв і об’єктів,які утворюють шлях електричному струму. Окремий пристрій, що заходить до складу електричного кола 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії і виконує в ньому певну функцію, називається елементом електричного кола.

Електричні кола класифікують:

1. За видом струму: – кола постійного струму

– кола змінного струму(однофазні,трифазні, багатофазні).

2. За складом елементів: – активні.

– пасивні.

– лінійні.

– нелінійні.

3. За нравом 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії розподілу елементів:

– кола із зосередженими параметрами

– кола із розподіленими параметрами.

Найпростіше електричне коло складається з трьох основних елементів: – Джерело електричної енергії (1)

– Приймач електричної енергії (2)

– З’єднувальні проводи (3)

3

1 G 2


Мал.16. Найпростіше електричне коло.


Крім 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії трьох вище названих основних елементів, до складу електричних кіл входять різні допоміжні елементи керування (рубильники, перемикачі, контактори, вимикачі та інш.); захисту (плавкі запобіжники, реле тощо); регулювання (реостати, стабілізатори струму і напруги 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії, трансформатори); контролю (амперметри, вольтметри і інш.).

Розглянемо основні елементи електричних кіл:

^ Джерело електричної енергії — це перетворювач будь якого виду неелектричної енергії в електричну. Основним таким перетворювачем є електромеханічний генератор-перетворювач механічної 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії енергії в електричну.

На теплових електростанціях працюють турбогенератори — електричні машини, яким надають рух теплові (парові, газові) турбіни,на гідроелектростанціях встановленні гідрогенератори — електричні машини з приводом від гідравлічних турбін. Турбо- і гідрогенератори виробляють змінний 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії струм.

Для кіл постійного струму застосовуються електромеханічні генератори постійного струму; перетворювачі хімічної енергії в електричну — гальванічні елементи й акумулятори; пристрої для прямого перетворення теплової енергії на електричну — теплоелектрогенератори.

^ Приймачі електричної енергії — це перетворювачі 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії електричної енергії в механічну (електродвигуни змінного й постійного струму, тягові електромагніти), теплову (електричні промислові печі, побутові нагрівальні прилади, зварювальні апарати), світлову (лампи електричного освітлення, прожектори), хімічну (акумулятори, електролітичні ванни та інш 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії.)

^ З’єднувальні проводи служать для передавання й розподілу електроенергії.

При розробці, конструюванні електричних виробів і установок не можна обійтись без електричних схем.

^ Схема електричного кола — це графічне зображення електричного кола,що містить умовні позначення 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії його елементів і показує з’єднання цих елементів.

Умовні позначення в електричних колах встановлено эталонами та ЄСКД.


Таблиця 1.Умовні графічні та буквенні позначення елементів в електричних схемах.
№ Найменування Графічне Буквенне 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії № Найменування Графічне Буквенне

елементу познач. позначен. елементу позначен. позначен.1. Довільне джере- - + Е 12. Ваттметр * * PW

ло е.р.с. Е

2. Хімічне джерело + Е - Е 13. Рубильник,

енергії вимикач

3. Електрична EL 14. Автоматичний SF

лампа вимикач

4. Довільний спо- R 15. Трансформатор Т

живач електро 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії-

енергії

5. Резистор, R 16. Трансформатор ТА

реостат струму

6. Провід, шина 17. Тр-р напруги TV


7. З’єднання 18. Конденсатор С

елементів

8. З’єднання 19. Катушка L

розбірне

9. Запобіжник FU 20. Вимикач напру-

гою вище 1000 в

10. Амперметр РА 21. Відокремлювач


11. Вольтметр PV 22. Короткозамикач


Схеми, в залежності від призначення, бувають: структурні 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії, функціональні, принципіальні, монтажні і інш.

В електричних колах розрізняють послідовне та паралельне з’єднання елементів.

Кожен елемент, який вмикається в коло має два затискачі, назвем один затискач умовно початком, а 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії другий — його кінцем.

При послідовному з’єднанні елементів кінець попереднього елемента з’єднується з початком наступного, при паралельному з’єднанні групи елементів початки всіх елементів з’єднано в одному затискачі, а кінці елементів — в 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії другому.

Групи елементів можуть бути з’єднанні між собою послідовно і паралельно і утворювати складні електричні кола.

FU PA FU
PV
EL G R EL

R PA


Мал. 17. Послідовне та паралельне з’єднання елементів 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії електричного кола.


2) Фізичні процеси добування електричної енергії розрізняють залежно від виду перетворюваної енергії. Основна відмінність полягає в природі сил, які розділяють позитивний і негативний заряди в речовині.

^ Внаслідок дії сторонніх сил 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії в джерелі електричної енергії відбувається поділ електричних зарядів і утворюється електрорушійна сила (Е.р.с.).

Розглянемо приклади перетворення хімічної,теплової, променистої енергії на електричну.

^ Перетворення хімічної енергії на електричну.

Електрохімічними джерелами електричної енергії 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії є гальванічні елементи, акумулятори, паливні елементи.

Розглянемо цинкову пластинку, опущену у водний розчин сірчаної кислоти (електроліт) (мал.18).

- Zn

+

+ іони Zn Цинк розчиняється в електролиті, причому в

- розчин переходять позитивно зарядженні іони Zn,

- іони розчин 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії заряжається позитивно, а цинк плохо.

Розчинення цинку зумовлюється хімічними силами.

Мал. 18. Цинкова пластинка в розчині сірчаної кислоти.


В області контакту цинк-розчин виникає електричне поле, напрямлене від розчину до цинку.

З розчиненням 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії цинку зростає зяряд, а разом і з ним напруженність електричного поля. Це електричне поле протидіє переходові іонів Zn в розчин, тому на певній стадії розчинення цинку припиняється.

Такий рівноважений стан відповідає рівності 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії двох сил, що діють на іони Zn: хімічних, під дією яких цинк розчиняється, та електричних, що протидіють розчиненню.

Розчинення цинку припиняється при деякій різниці потенціалів між цинком та розчином.

Якщо 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії в той самий розчин помістити пластинку з іншої речовини, то описаний процес матиме місце і в цьому випадку. Проте різниця потенціалів може бути іншою величиною, більшою або меншою від .

При з’єднані 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії пластинок І і ІІ провідником, у замкненому колі діятиме е.р.с. хімічного елемента і виникне електричний струм. (23)

За таким принципом утворюється е.р.с. гальванічного елемента й акумулятора (мал.19.)

І R
І 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії ІІ

+ - Рв
R I

Мал.19. Режим розрядження свинцевого акумулятора.


В цьому випадку е.р.с. створюється і підтримується при боті хімічного елемента хімічними силами, отже можна говорити про перетворення хімічної енергії в електричну.

^ Застосування гальванічних елементів обмежено — за 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії одиницю часу вони можуть дати незначну кількість електроенергії, а термін роботи їх невеликий і закінчується, если активна речовина електродів буде витрачена.

^ Значно ширше застосовуються акумулятори, електрохімічні процеси яких зворотні, це 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії дає змогу багато разів заряджати та розряжати акумулятори.

Перетворення теплової енергії на електричну.

Безпосереднє перетворення теплової енергії на електричну можна здійснити використовуючи явище в контакті двох металів або напівпровідників де діють сторонні 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії сили, якими зумовлена дифузія заряджених частинок.

Значення контактної різниці потенціалів залежить не тільки від властивостей контактуючих матеріалів, а й від температури контакту, поскільки з температурою пов’язана енергія вільних електронів та їхня концентрація.

Розглянемо 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії замкнуте коло з двох різних матеріалів (мал.20)


PV
1

- + Б 2Б А 1
- + А 3

2(а) (б)

Мал. 20. Утворення термо- е.р.с.


При однаковій температурі контактів 1 і 2 електричний струм у колі не виникає, оскільки контактні 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії різниці потенціалів, які визначаються формулою (, в обох контактах схожі, але напрямлені в протилежні сторони по колу тобто:

(24)


Якщо один з контактів, наприклад 1, нагріти ( >), то рівновага порушиться і в контакті 1 з’явиться 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії додатковий стрибок потенціалу, пов’язаний з нагріванням. При цьому > , в колі утвориться термоелектрорушійна сила (термо-е.р.с.), абсолютне значення якої пропорційне різниці температур контактів:

(25)

де – величина, яка залежить від контактуючих матеріалів 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії.


Концентрація електронів в контактуючих металах дуже велика і при переході з 1-го металу в інший змінюється дуже не много. В зв’язку з цим контактна різниця потенціалів незначна і не 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії достаточно залежить від температури. Тому металеві термоелементи мають дуже малі термо-е.р.с. та к.к.д і застосовуються для вимірювання температур (мал.20.б)

На відміну від металів у напівпровідниках при збільшені 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії температури дуже збільшується концентрація вільних електронів і дірок. Ця властивість напівпровідників має змогу дістати більш високі термо-е.р.с. і к.к.д. термоелементів.

^ Перетворення променистої енергії на електричну.

Концентрація і 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії енергія вільних полів заряду в напівпровідниках може збільшуватися не тільки при нагріванні, а й під дією променистої енергії (світло, інфрачервоне випромінювання).

Провідність напівпровідників, зумовлена дією на их променистої енергії, називається фотопровідністю (внутрішнім 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії фотоефектом).

На явищі фотопровідності грунтується дія групи електронних пристроїв, які називаються фотоопорами.

Освітлення контакту напівпровідників призводить до зменшення потенціального бар’єру в контакті і встановлюється новий стан рівноваги при меншому його значенні, яке дорвейівнює 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії .

Різниця потенціальних бар’єрів у контакті напівпровідників у неосвітленому та освітленому станах називається фотоелектронною рушійною силою (фото-е.р.с.)

(26)Фото-ерс тим більша, чим інтенсивніше освітлення напівпровідника. Фотоелектричні генератори 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії призначені для прямого перетворення сонячної енергії на електричну і застосовуються в космічній техніці.

Виникнення е.р.с. Е в усіх випадках пов’язане з роботою сторонніх сил по переміщенню заряджених частинок, тобто 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії

(27)

Одиниця вимірювання ерс є вольт так само як і напруги.

^ Додатній напрям ерс збігається з напрямом в якому сторонні сили діють на частинки з позитивним зарядом, це відповідає і додатньому напрямку струму 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії у колі.

Бота сторонніх сил дорвейівнює енергії, яку віддає джерело живлення у зовнішнє коло. Ця енергія називається електричною енергією джерела

(28)


Заряд виразим через струм в джерелі

; , отримаємо

(29)


Значення енергії,що виробляється за одиницю часу 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії, називається потужністю джерела:


(30)


Одиниця енергії — джоуль [Дж]; одиниця потужності:
3) В електричному колі електрична енергія одночасно утворюється в джерелі і перетворюється в інший вид енергії в приймачі.

Розглянемо принципи перетворення електричної енергії на теплову, світлову 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії і хімічну.

^ Перетворення електричної енергії на теплову.


При проходженні електричного струму через провідник, внаслідок чинення провідником опору,він нагрівється.

Припустимо, що в провіднику, який має на кінцях різницю потенціалів U, заряд переміщених 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії частинок рівний .

Енергія електричного поля, витрачена на переміщення заряджених частинок, згідно з формулою

;

Бота електричного поля витрачається на нагрівання провідника, тому енергію можна вважати такою,що дорвейівнює тепловій енергії приймача, тобто
(31)


Згідно із 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії законом Ома

, тоді– Закон Джоуля-Ленца (32)

^ Кількість електричної енергії що перетворюється в провіднику на тепло пропорційна квадрату струму, опору і часу протікання струму.

Кількість електричної енергії що перетворюється в провіднику на теплову за 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії одиницю часу, називається потужністю приймача.

(33)

(34)


^ Перетворення електричної енергії на світлову.

Принципи перетворення електричної енергії на теплову, покладено в базу роботи електричних ламп розжарювання.

Нить лампи, виготовлена із тугоплавкого металу (вольфрам), нагівається при електричному струмі в 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії ній до температури порядку .

При високій температурі нити лампи частина енергії випромінюється у вигляді світлової енергії, яка в загальному потоці енергії, випромінюється лампою, становить менше як .

^ Перетворення електричної енергії в хімічну 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії.

Акумулятор при зарядженні або електролітична ванна є приймачами електроенергії.

Переміщення заряджених частинок при зарядженні акумулятора здійснюється внаслідок дій електричного поля, яке створюється стороннім джерелом живлення.

Енергія, що витрачається на зарядження:

: (35)

потужність 2. Добування електричної енергії з інших видів енергії споживача становить

(36)
 • oldrussian.ru/v-consideraciones-previas-salen-la-licenciada-milena-conejo-aguilar-los-licenciados-mario-mena-ayales-y-alejandro.html
 • oldrussian.ru/polozhennya-pro-akreditacyu-pracvnikv-zasobv-masovo-nformac-ta-nezalezhnih-zhurnalstv-pri-ternoplskj-mskj-rad.html
 • oldrussian.ru/fat-tissue-plus-polimethyl-methacrylate-6.html
 • oldrussian.ru/cultural-policy-the-latvian-academy-of-culture.html
 • oldrussian.ru/questions-by-chris-katie-and-jason-who-is-not-affiliated-with-quizbowl.html
 • oldrussian.ru/from-cfuttner-at-ufl-edu-tue-jan-3-20-32-36-2006-14.html
 • oldrussian.ru/tema-1-zagaln-polozhennya-osnovn-ponyattya-ta-termni-obovyazki-ta-prava-uchasnikv-dorozhnogo-ruhu.html
 • oldrussian.ru/antichnaya-filosofiya-sravnitelnoe-bogoslovie-kniga-2.html
 • oldrussian.ru/1ac-solvency-1719-ssp-affirmative.html
 • oldrussian.ru/math-scores-decrease-from-4.html
 • oldrussian.ru/externalmarks.html
 • oldrussian.ru/zhan-sharl-langlua-i-russkaya-kampaniya-pinakoteka-2001-01-02.html
 • oldrussian.ru/urnalistikos-krybinio-konkurso-stojamojo-egzamino-programa.html
 • oldrussian.ru/hudozhniki-i-skulptori-vizantiya-bit-religiya-kultura.html
 • oldrussian.ru/see-next-for-additional-cost-proposal-tables-department-of-finance-and-administration.html
 • oldrussian.ru/kultura-sandia-velikie-kulturi-mesoameriki.html
 • oldrussian.ru/negativ-o-chem-molchit-bogatij-papa-anti-mlm.html
 • oldrussian.ru/blok-modul-2-gospodarske-pravo-melnik.html
 • oldrussian.ru/vivchennya-kursu-zdjsnyutsya-za-dvoma-zmstovnimi-modulyami-kurs-kurs-kurs-koordinator-vd-fakultetu-ta-jogo-zastupniki.html
 • oldrussian.ru/072-protect-yourself-from-bad-tech-support-daily-recorder-columns-41-80.html