1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів...^ 1.3. Науково-технічна ефективність НДР

Кінцевим результатом науково-дослідницьких робіт є досягнення наукового, науково-технічного, економічного, соціального, екологічного та інших видів ефектів.

Науковий ефект від виконання теми передбачає приріст наукових знань у певній сфері науки, а науково 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів...-технічний ефект характеризує можливість використання цих наукових знань в інших наукових напрямах та при розробці принципово нових технічних рішень. Економічний ефект відображає потенціал НДР в досягненні кращого співвідношення итогів 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... виробництва до витрат і має прогнозний нрав. Соціальний ефект заводиться до збільшення числа робочих місць, поліпшення мозгов праці та побуту, скорочення тривалості робочого тижня, розвитку охорони здоров’я, науки, культури, освіти. Екологічний ефект 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... полягає в поліпшенні стану навколишнього середовища, зменшенні електромагнітного та іонізуючого випромінювання тощо.

Економічна оцінка фундаментальних і пошукових НДР у вартісному вимірі, як правило, неможливо, бо ймовірність доведення итогів таких досліджень до определенного удобного застосування 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... невелике. Для таких досліджень рекомендується [10] визначати науковий та науково-технічний ефект, який враховує результати наукових досліджень та їх значущість для прискорення науково-технічного прогресу та розвитку національної економіки.

Науковий та науково-технічний 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... ефект рекомендується оцінювати коефіцієнтом науково-технічної ефективності () за допомогою формули:

(1.1)

Де – нормативні значення коефіцієнтів вагомості факторів науково-технічної ефективності (табл. 1.5);

– середнє значення балу, який виставляється експертами і-му фактору;

– очень можливе значення 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... балу (табл. 1.6);

– порядковий номер фактору;

– відповідна черта і-го фактора.

Нормативні значення коефіцієнтів вагомості факторів науково-технічної ефективності наведені в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Нормативні значення коефіцієнтів вагомості факторів науково-технічної ефективності

Фактори ()

Коефіцієнти 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... вагомості ()

1.Новизна очікуваних або одержаних итогів

0,25

2.Глибина наукового опрацювання

0,16

3.Ступінь ймовірності успіху

0,09

4.Перспективність використання итогів

0,25

5.Масштаб можливої реалізації итогів

0,15

6.Завершеність одержаних итогів

0,10

Разом

1,00


Черта факторів науково-технічної ефективності НДР наведена в табл. 1.6.

Таблиця 1.6

Черта факторів науково-технічної 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... ефективності НДР

Фактор наукової та науково-технічної ефективності

Черта фактора

Оцінка фактора

Якісна

Бальна

1

2

3

4

1.Новизна одержаних або передбачуваних итогів

Одержані принципово нові результати, раніше невідомі в науці, розроблена нова теорія, відкрита нова закономірність

Висока

10

Встановлені деякі часткові закономірності, методи, способи, які дозволяють 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... створити принципово нові види техніки

Середня

7

Позитивне вирішення поставлених задач на підставі простих узагальнень, аналіз зв’язків між факторами, розповсюдження відомих наукових принципів на об’єкти

Недостатня

3

Опис окремих елементарних фактів, передача та поширення 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... отриманих раніше итогів, реферативні обозри

Тривіальна

1


Продовження табл. 1.6

1

2

3

4

2.Глибина наукового опрацювання

Проведена значна кількість експериментів по нетрадиційним методикам, виконані складні теоретичні розрахунки, підтверджені експериментальними даними

Істотна

10

Проведена обмежена кількість розрахунків по відомим методикам, виконані теоретичні розрахунки невисокої складності, частково 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... перевірені експериментальними даними

Середня

6

Проведена недостатня кількість експериментів, виконані прості теоретичні розрахунки без експериментальної перевірки

Несуттєва

1

3.Стпінь ймовірності успіху

Висока ймовірність повного вирішення поставлених задач НДР

Значна

10

Середня ймовірність вирішення більшості експериментальних або теоретичних задач

Помірна

6

Низька ймовірність 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... вирішення поставлених задач, отримання позитивних итогів сумнівне

Незначна

1

4.Масштаб використання итогів

Результати можуть бути використані в багатьох наукових напрямках, мають значення для розвитку суміжних наук

Широкий

10

Результати можуть бути використані в определенному науковому напрямку при розробці нових технічних 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... рішень, спрямованих на суттєве підвищення продуктивності суспільної праці

Достатньо широкий

8

Результати будуть використані при проведені наступних НДР, при розробці нових технічних рішень в конкретній галузі

Достатній

5

5.Ступінь реалізації итогів

Строк впровадження,роки:

До 2

Висока

10

До 4

Середня

7

До 6

Достатня

4

Більше 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... 6

Недостатня

2

6.Завершення одержаних итогів

Авторське свідоцтво, стаття в фаховому виданні, методика, інструкція, класифікатор, стандарти, нормативи.

Висока

10

Технічне завдання на прикладну НДР

Середня

8

Рекомендації, розгорнутий аналіз, пропозиції

Достатня

6

Огляд, інформаційне повідомлення

Недостатня

3


Кількісна оцінка факторів науково-технічної ефективності НДР здійснюються експертним шляхом 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... за десятибальною шкалою і визначається як середньоарифметичне. Отримані результати зводять за формою табл.1.7.

Таблиця 1.7

Результати розрахунків науково-технічної ефективності НДР

Фактори науково-технічної ефективності

Черта фактора

РозрахунокЕкспертні оцінки1

2

3

……
Розраховане за формулою 1.1 значення буде відображати рівень наукової та науково 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів...-технічної ефективності непосредственної теми фундаментального чи пошукового дослідження. Загальну оцінку бакалаврської НДР можна здійснити, користуючись даними табл. 1.8.

Таблиця 1.8

Загальна оцінка наукової та науково-технічної ефективності фундаментальних та пошукових НДР

Загальна оцінка наукової та 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... науково-технічної ефективності

Можливі рекомендації по результатам виконання НДР

Розраховане значення Кнт

Загальна якісна оцінка ефективності

0,91-1,00

Відмінно

Оформлення авторського свідоцтва, публікація у фаховому виданні, продовження досліджень по даній тематиці

0,76-0,90

Дуже добре

0,61-0,75

Добре

Рекомендації можуть бути сформульовані після ретельного аналізу отриманих 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... итогів

0,36-0,60

Достатня

Переглянути технічне завдання у разі продовження досліджень по даній темі

Менш 0,35

Незадовільна

Здійснити всебічний аналіз отриманих итогів по темі


У разі виконання студентом досліджень пошуково-прикладного та прикладного нраву, які мають за мету розробку нових 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... та удосконалення існуючих технологічних процесів, що забезпечують ресурсозбереження або підвищення якості продукції, з’являється можливість здійснювати конкретні розрахунки ефективності у вартісному вимірі.

Детальна методика вказаних економічних розрахунків наведена нижче в 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... розділах 2 та 3 даних методичних вказівок.

^ Розділ 2. Техніко-економічна оцінка розробки нових та удосконалення існуючих технологій

Найголовнішою професійною функцією інженера-технолога на виробництві є розробка нових та удосконалення існуючих технологій та їх впровадження 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... у виробництво з метою:

- забезпечення ресурсозбереження;

- підвищення якості конструкційних та спеціальних матеріалів і виробів;

- інтенсифікації технологічних режимів і операцій;

- покращення використання вторинної сировини, відходів виробництва і споживання; тепла від роботи плавильних агрегатів, термічних печей, сушильних 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... установок тощо;

- застосування ресурсозберігаючої техніки та технологічного оснащення;

- досягнення відповідності технологічних процесів і режимів екологічним вимогам та забезпечення безпечних мозгов праці та інших прогресивних технологічних змін.

Кожен із вказаних напрямів удосконалення 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... технологій має свою логіку, забезпечує досягнення специфічних конкурентних переваг підприємства у сфері технологічного розвитку і тому загальної методики техніко-економічного обґрунтування запропонованих технологічних змін не існує.

Нижче наведена методика 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... економічного обґрунтування удосконалення існуючих технологій по двом найбільш важливим напрямам – забезпечення ресурсозбереження та підвищення якості (поліпшення функціональних властивостей, покращення технічних параметрів) матеріалів та виробів з их.


^ 2.1. Економічна оцінка нових ресурсозберігаючих технологій

Основною 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... конкурентною перевагою ресурсозберігаючих технологій є економія в процесі виробництва конструкційних і спеціальних матеріалів та виробів з их, будь-яких видів ресурсів (праці, сировини і матеріалів, енергоносіїв та ін.). Економія виробничих ресурсів дає можливість 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... підприємству знизити ціни на свою продукцію без втрат прибутку, а ціна, поряд з якістю продукції, є ключовим фактором, що визначає рівень конкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому.

Безумовно, що такий вплив ресурсозберігаючих технологій 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... на кінцеві результати діяльності підприємства буде мати місце тільки у разі, если розроблений студентом технологічний процес або частина його (технологічний режим чи операція) забезпечить належну якість (необхідні технічні параметри) продукції, тобто не нижчу 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів..., ніж для продукції, отриманої із застосуванням базисного варіанту технології.

Індикатором економічної доцільності впровадження того чи іншого варіанта технології, як правило, виступає сумарний рівень поточних (операційних) витрат підприємства на виробництво продукції та капітальних 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... (інвестиційних) витрат, що забезпечують виробничий процес [6-12].

Рівень поточних витрат підприємства відображає показник собівартості продукції, але суттєва частина поточних витрат безпосередньо не залежить від прийнятого технологічного процесу. Вказані поточні витрати можуть бути виключені 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... із розрахунків собівартості при економічному порівнянні варіантів технології, наприклад, адміністративні, позавиробничі, частина загально-виробничих витрат тощо. Виходячи з цього, при економічній оцінці варіантів технології прийнято розраховувати технологічну собівартість, тобто суму тільки тих 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... витрат, які розрізняються по своєму значенню по порівнюваним варіантам технологічного процесу [7, 10].

Сумарний рівень поточних та капітальних витрат на виробництво продукції прийнято називати зведеними (приведеними) витратами [4-12]. Той варіант технології, який забезпечить мінімум зведених 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... витрат (), може вважатись економічно доцільним:

(2.1)

де - індекс варіанта технологічного процесу;

- технологічна собівартість одиниці продукції, окремого технологічного режиму чи операції по і-му варіанту, грн/од;

- питомі капітальні вкладення, пов’язані з 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... і-им варіантом технологічного процесу, грн/од;

- нормативний коефіцієнт дисконтування (нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень).

Технологічна собівартість у загальному вигляді може бути розрахована наступним чином:

, (2.2)

де - витрати на основні та допоміжні 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... матеріали і сировину за вирахуванням вартості зворотніх відходів і-го варіанта технології, грн/од;

- витрати на технологічні енергоносії (електроенергію, природній газ, стиснене повітря, пар, воду тощо) і-го варіанта технології, грн/од 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів...;

- витрати на оплату праці основних робітників, що відносяться до і-го варіанта технології, грн/од;

- обов’язкові відрахування в соціальні фонди, що припадають на і-ий варіант технології, грн/од;

- витрати 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... на технологічне оснащення, які пов’язані із і-им варіантом технології, з урахуванням його ліквідаційної вартості, грн/од;

- амортизація основних фондів, які забезпечують реалізацію і-го варіанта технологічного процесу, грн/од.

Витрати 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... на основні та допоміжні матеріали і сировину по варіантам технологій, що порівнюються (), визначають по формулі:

; (2.3)

де - норма витрат j-го виду матеріалу, який використовується в і-му варіанті технологічного процесу;

- ціна відповідного матеріалу, грн/кг 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів...;

- маса відходів j-го виду матеріалу, кг/од;

- ціна відходів відповідного матеріалу,грн/кг.

До допоміжних (технологічних) матеріалів слід віднести загартовувальні рідини та ішні матеріали, що використовуються у термічній та хіміко-термічній 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... обробці; формувальні та стрижневі суміші; футеровочні матеріали; матеріали, що використовуються у виробництві металевих порошків та виробів з их, але не входять в їх склад; дроб та пісок для очищення виробів 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... та ін.

Витрати на технологічні енергоносії (ТЕ) визначають, виходячи із розрахованих норм їх витрат по варіантам технологічного процесу та планових цін на енергоносії.

Витрати на оплату праці включають основну () та додаткову заробітну плату () технологічних 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... робітників, тобто:

, (2.4)

Основна заробітна плата() розраховується, виходячи із витрат живої праці робітників на здійснення комплексу технологічних операцій, однієї операції чи частини її, які удосконалюються, та оплати одиниці праці:

, (2.5)

де - нормований штучний (штучно 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів...-калькуляційний) час на j-ту технологічну операцію і-го технологічного процесу, нормо-год/од;

- годинна тарифна ставка на відповідну операцію технологічного процесу, грн/нормо-год.

Додаткова заробітна плата визначається у 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... відсотках до основної по нормативам підприємства, де планується змінити технологічний процес:

, (2.6)

де - норматив додаткової заробітної плати, прийнятий на підприємстві, %.

У разі відсутності у студента даних із підприємства даний норматив рекомендується приймати в межах 20-50%.

Обов 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів...’язкові відрахування у соціальні фонди () приймають по діючим загальнодержавним нормативам у відсотках до суми основної та додаткової заробітної плати по варіантам технологічних процесів, що порівнюються:

- 33,2% в Пенсійний фонд;

- 1,4% в Фонд 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

- 1,6% в Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

- 0,66-13,6% в Фонд соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань.

Для підприємства машинобудівного комплексу відрахування 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... в Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювань складають 2,46%.

Витрати на технологічне оснащення (), які складаються із вартості пресформ різного призначення, моделей і підмодельних плит, кокілів, виливниць, опок, роздаткових та спеціальних 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... ковшів тощо, включають в технологічну собівартість тільки у тому разі, если вони розрізняються по варіантам технологічних процесів, що порівнюються.

Амортизація основних фондів () по порівнюваним варіантам технології розраховується, виходячи із балансової вартості відповідної групи 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... основних фондів (), діючих норм амортизації () та обсягів продукції, що виробляється із застосуванням відповідного варіанта технологічного процесу():

. (2.7)

Нормативний коефіцієнт дисконтування () являє собою рівень річної відсоткової ставки, яка забезпечує відтворення інноваційних капіталовкладень та подальше їх збільшення 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів.... Значення може визначатись як зворотня величина середньогалузевого терміну окупності капітальних вкладень. При обгрунтуванні доцільності впровадження технологічних процесів на підприємствах машинобудівного комплексу величину можна приймати в межах 0,15-1,25.

Питомі капітальні вкладення 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... () по варіантам технологічних процесів, що порівнюються, складаються із сумарної балансової вартості будівель, споруд, устаткування і машин та інших елементів основних фондів, яка припадає на одиницю продукції (операцію, режим) по відповідному варіанту технологічного процесу ():

, (2.8)

де 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів... - сумарна балансова вартість основних фондів всіх 4-х груп, які забезпечують і-ий варіант технологічного процесу, грн.

В рамках бакалаврських робіт, як правило, порівнюються два варіанти технологічних процесів – базовий і новий (розроблений студентом 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів...). В цьому разі розраховується річний економічний ефект від реалізації нових технологічних розробках як різниця зведених річних витрат за базовим і новим варіантом:

, (2.9)

де - річна сума економічного ефекту, грн;

, - одиничні зведені витрати 1.3. Науково-технічна ефективність НДР - Методичні рекомендації до розробки економічної частини дипломних проектів..., відповідно, за базовим і новим варіантом технології, грн/од;

- річний обсяг виробництва продукції із застосуванням нового технологічного процесу, од.

 • oldrussian.ru/pitannya-ta-zavdannya-dlya-samokontrolyu-ta-samoperevrki-persh-derzhavn-utvorennya-na-teritor-ukrani.html
 • oldrussian.ru/i-bevezets-72.html
 • oldrussian.ru/3-necha-na-zerkalo-penyat-koli-rozha-kriva-da-pritechem-i-mi-ko-svetu.html
 • oldrussian.ru/melissa-axelrod.html
 • oldrussian.ru/ed-9150-optimization-techniques-in-design-m-e-product-design-development.html
 • oldrussian.ru/robocha-navchalna-programa-zhitlove-pravo-za-osvtno-kvalfkacjnim-rvnem-bakalavr-dlya-sluhachv-fakultetu-zaochnogo-ta-distancjnogo-navchannya-pracvnikv-ovs.html
 • oldrussian.ru/literature-survey-report-nano-dispersion-strengthening-of-aluminum.html
 • oldrussian.ru/tap-the-internet-to-strengthen-evidence-based-oncology-nursing-practice-60.html
 • oldrussian.ru/ac-balvabri-of-the-higher-professional-education.html
 • oldrussian.ru/pravilo-13-sosredotochsya-na-spuskovom-kryuchke-osnovi-metasatanizma-chast-i-sorok-pravil-metasatanista.html
 • oldrussian.ru/notes-to-the-accounts-1-principal-accounting-policiesaccounting-convention.html
 • oldrussian.ru/pro-medichne-strahuvannya.html
 • oldrussian.ru/physical-constants-useful-mathematical-relations-4.html
 • oldrussian.ru/diretoria-do-sistema-de-bibliotecas-9.html
 • oldrussian.ru/232-christians-in-the-middle-east-by-andrew-berwick-london-2011.html
 • oldrussian.ru/-national-skills-academies-nsas-an-overview.html
 • oldrussian.ru/sukkot-evrejskie-prazdniki-recepti-nacionalnoj-kuhni-dlya-prazdnichnogo-stola.html
 • oldrussian.ru/descendants-of-william-veazie-1616-1681-of-braintree-massachusetts-8.html
 • oldrussian.ru/vash-pervij-kpk-zhurnal-4pda.html
 • oldrussian.ru/prestessded-concrete-bridges-perparation-of-bridge-project.html